Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 56 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak 25. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

-Zaštitnik ljud-

skihprava i slobodaŠućkoBa-

kovićzatražio jeodUprave

policijedapreduzmumjere

kakobi obezbijedili sigurnost

novinarkiDnevnihnovina

Kristini Jerkov, nakonšto je

dnevnikVijestipreniotrač i

optužio jeda jesakoleginicom

NatašomRiso-Pajovićkomen-

tarisalanapadnanovinarku

OliveruLakić idovodeći taj

tračukontekstdanjihdvije

znajuneke informacijeo

ovomnapadu.

Osim toga, Vijesti su prenijele

netačnu tvrdnju da je jedna od

novinarkikazaladajemetakLa-

kić trebalodapogodi uglavu?!

Jerkovjeusrijeduposlalapismo

na 15 domaćih i evropskih adre-

sa, a juče je dobila odgovor od

Bakovića i od Ambasade SAD u

CrnojGori.

OPASNOST

Ombudsman je u odgovoru Jer-

kov napisao da je poslao dopis v.

d. direktoruUprave policije Ve-

skuDamjanoviću, s obziromna

to da je ona u pismu navela da je

zbog lažnog pisanja Vijesti u

opasnosti da bude izložena „ka-

ko profesionalnim, tako i fizič-

kimnapadima“ i zatražila da se

njena i bezbjednost njene poro-

dice u potpunosti zaštiti. Bako-

vić je naveo da će je obavijestiti

kada dobije odgovor od Uprave

policije.

- Od direktora Uprave policije

23. maja zatražili smo da u skla-

du sa svojim nadležnostima,

preduzmemjere i radnje u cilju

obezbjeđivanjaVaše sigurnosti i

da nas o ishodu postupanja bla-

govremeno obavijesti – naveo je

Baković.

On je naglasio da je osnovni

mandat zaštitnika da postupa u

odnosu na državne i organe jav-

nevlasti,tedasamimtimnemo-

že donositi odluke o privatnim

medijima - izuzev kada se radi o

slučajevima diskriminacije, kao

ni postupati u predmetima koji

se tiču odnosameđumedijima i

novinarima.

- Imajući u vidu ukupan kon-

tekst medijskog uticaja i prije

svega činjenicu da sumediji je-

dan od glavnih pokazatelja za

mogućnostostvarivanjaslobode

izražavanja, zaštitnik, u skladu

sa svojimmandatom, kontinui-

ranoprati stanjeuovoj oblasti. S

timuvezi i usvojimizvještajima

konstatuje da je i dalje aktuelna

jasnaioštrapodijeljenostmedij-

ske zajednice, što se pokazalo i

na primjeruVašeg slučaja. S ob-

ziromna to da sumediji pokre-

tačipozitivnihpromjenaudruš-

tvu i važan faktor koji podstiče

rješavanje značajnih pitanja, sa

žaljenjemzapažamoda ima slu-

čajevameđusobnih loših odno-

sa, uz svo uvažavanje različite

uređivačkepolitikeitržišneuta-

kmice, ali na to nemožemo uti-

cati -naglasio jeBaković.

On jenaveo i da sunezavisni no-

vinari, koji rade u bezbjednom

okruženju i u sređenim radno

pravnim uslovima, neophodni

svakomdemokratskomdruštvu

i stoga je neophodno osigurati

njihovu adekvatnu zaštitu čime

se šalje snažna poruka da bilo

koji vid pritiska i napada name-

dijenećebiti tolerisan.

AMBASADAPRATI

- Sa druge strane očekivanje je i

danovinari sadužnompažnjom

i u skladu sa pravilima struke

svojposaoobavljajuodgovornoi

profesionalno. Nadamo se da će

relevantne strukovne organiza-

cije reagovati u svim spornim

situacijama, pa tako i u ovoj na

koju ukazujete - zaključio je Ba-

ković.

Uodgovoruslužbenikazaodno-

se sa javnošću u Ambasadi SAD

uCrnojGoriDžefaAdleranavo-

di se da oni prate stanje slobode

medija u našoj zemlji, kao i da

budnoprateitekstovevezaneza

napad na Oliveru Lakić, pa i

tekst u Vijestima objavljen 16.

majanakoji jeukazalaJerkov.

On podsjeća i da je Ambasada

objavilaizjavunaTviteru18.ma

-

jaukojojsunavelida„VladaSAD

nastavljadapodržavaslobodnei

odgovorne medije i poziva sve

novinare i medije da se pridrža-

vaju visokih profesionalnih i

etičkihstandarda“.

Uodgovoru Jerkov navedeno je

i da ambasadorkaMargaret En

UeharanijeuCrnojGori.

Jerkov jenapismokoje jeuputi-

la na 15 domaćih i međunarod-

nih adresa, odmah dobila odgo-

vorodpredsjednikaKomisijeza

praćenje napada na novinare i

imovinumedija NikoleMarko-

vićakoji jeobavijestiodaćenjen

slučaj staviti na razmatranje na

prvoj narednoj sjednici.

Odgovorila joj je i OliveraNiko-

lićizInstitutazamedijenavode-

ći kako se ova organizacija „pre-

vashodno bavi edukacijom

novinara“, danemaju tijelonad-

ležno za ocjenu medijskih na-

stupa ili rješavanje sporova u

medijima, te da „nijesu relevan-

tni za davanje mišljenja ovim

povodom“.

Jerkov je otvorenopismoposla-

laievropskomkomesaruzapro-

širenje Johanesu Hanu, pred-

sjednikuEvropskogparlamenta

AntonijuTajaniju, visokoj pred-

stavnici za vanjske poslove i be-

zbjednost Federiki Mogerini,

šefuDelegacijeEUuCrnoj Gori

Aivu Oravu, Savjetu za ljudska

prava Ujedinjenih nacija, mini-

stru kulture AleksandruBogda-

noviću, OSCE-u, generalnim

sekretarima Međunarodne fe-

deracije novinara i Evropske fe-

deracijenovinara, crnogorskom

Medijskom savjetu za samore-

gulaciju,teSindikatumedijaCr-

neGore.

Istaklajedajezbogsmišljenela-

žiVijesti postalameta.

- Zbog smišljenog, insceniranog

povezivanjasanapadomnanovi-

narku Oliveru Lakić sada samu

opasnosti dabudemizloženaka-

ko profesionalnim, tako i fizič-

kimnapadima, štosevećdešava-

lo pojedincima o kojima je

Nezavisni dnevnik Vijesti na sli-

čan način pisao. Iskreno se na-

dam da sličan tragičan događaj

nećibitipovodzaVašureakcijuu

momslučaju–upozorila jeona.

PismoHanu uputila je i glavna i

odgovorna urednica Dnevnih

novina Vesna Šofranac koja je

iskazala očekivanja da će kome-

sarEvropskeunijezaproširenje

i susjedsku politiku „kao osvje-

dočeniboraczaslobodumedijai

njihovu profesionalizaciju“ jav-

no osuditi ovaj medijski atak i

pokazati iskrenu zabinutost za

novinarke Dnevnih novina i

osuditi neprofesionalno pona-

šanjekojeurušavaličniiprofesi-

onalni integritet i dovodi u opa-

snost njihovu bezbjednost

nakon što su senašlenameti Vi-

jesti.

K.J.

PODGORICA

–Medicinska

sestrakoja jepočetkomprošle

sedmicebračnomparu, prili-

komotpusta izporodilišta,

dalatuđubebu, to jeučinila

nenamjerno i onanebježi od

odgovornosti, ali jemenad-

žmentKliničkogcentra insi-

nuacijamadaseradi osabota-

ži trajnoobilježava, ocijenio je

predsjednikSindikalneorga-

nizacijeKliničkogcentraCr-

neGoreVladimirPavićević.

- Nakon uočene greške sve je

uradila da je ispravi i srećom

ovaj propust nije imao posljedi-

ce.Onanebježiododgovornosti

inećeizbjećinijednuproceduru

koju pokrenu nadležni organi.

Neprihvatamoineznamoizko-

jih razloga i dalje insistirate na

insinuacijama da se radi o na-

mjernoj grešci, jer to shvatamo

kao pokušaj trajnog obilježava-

njaosobekojajesvojživotikari-

jeru vezala za Klinički centar i

do sada nije imala propusta u

radu. Napravila je grešku, utvr-

dite odgovornost, a druge nad-

ležne organe ostavite da rade

svojposao-poručiojePavićević

udopisuupraviKliničkog.

Početkomprošlesedmicemedi-

cinska sestraŽ. R. I. koja radi na

Odjeljenju za terminsku novo-

rođenčadpredala je roditeljima

tuđu bebu, zbog čega je smije-

njendirektorKlinikezagineko-

logiju i akušerstvo VojislavMi-

ketić, kao i načelnica i glavna

sestra Odjeljenja. Protiv njih,

kao i protiv dežurnog ljekara-

neonatologa,pokrenutisudisci-

plinski postupci.

Direktorica Kliničkog centra

Zorica Kovačević kazala je tada

danijeupitanjugreška,većdaje

posrijedi sabotaža i navelada će

dokrajautvrditi istinu.

Protivmedicinskesestrepodni-

jeli su krivičnu prijavu zbog

sumnje da je počinila krivično

djelo iz člana 218 Krivičnog za-

konikaCrneGorekoji seodnosi

napodmetanje,zamjenuilineki

drugi način promjene porodič-

nogstanjadjeteta.

Kovačević je ponudila i ostavku

zbog ovog skandala, uz poruku

da bi odgovornost, u slučaju da

bude prihvaćena njena ostavka,

trebalo da snose i svi ostali, pa i

ministarKenanHrapović.

Ž. R. I. je već sjutradan nakon

incidenta otišla na bolovanje i

isključila telefon.

Otac zamijenjene bebe Z. N. za

Pobjedu je tada rekao da se nije

ništastrašnodesilo i da jenepri-

jatnost vrlo brzo riješena, jer sa

suprugom i tuđim djetetom u

naručjunijestigaonidoautaka-

dasuprimijetilidabebanijenji-

hova. Tada su stupili u kontakt

samedicinskomsestromkojaih

jenekolikoputazvala,aštonije-

suprimijetili, jer je zvono na te-

lefonu njegove žene bilo isklju-

čeno.

Nakon što jeMiketić smijenjen

sa funkcije direktora Klinike za

ginekologiju i akušerstvo, to

mjestoponuđeno jeAzisuHali-

tiju, koji je to odbio. Ponudu ni-

jesu prihvatili ni još neki ljekari

kojima je nuđena. Do izbora di-

rektora v. d. će biti medicinska

direktorka Kliničkog centra dr

SnežanaRaspopović.

K.J.

Sindikalna organizacija Kliničkog centra pisalamenadžmentu

Pavićević: Insinuacije

suda jemedicinska

sestranamjerno

zamijenilabebe

Iz Ambasade SAD podsjetili su na izjavu na Tviteru

koju su objavili 18. maja i u kojoj su naveli da „Vlada

SAD nastavlja da podržava slobodne i odgovorne

medije i poziva sve novinare i medije da se

pridržavaju visokih profesionalnih i etičkih standarda“

Ombudsman i Ambasada SAD u Crnoj Gori odgovorili na pismo novinarki Dnevnih novina

Bakovićodpolicijezatražio

zaštituzaKristinuJerkov

Kristina Jerkov

Margaret EnUehara

ŠućkoBaković

Vladimir Pavićević