Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 56 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 25. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Vlada jedala

saglasnost da sedo31. de-

cembraodloži izvršenjepra-

vosnažnihpresuda, odnosno

Sporazumaonačinu isplate

potraživanjanaosnovu iz-

vršnih-pravosnažnihpresu-

dakoje supotpisali Aero-

dromi CrneGore i

Montenegroerlajnzkoji im

duguje6,4miliona eura.

- Sporazumom je bilo predvi-

đeno da se započne sa otpla-

tom potraživanja po osnovu

petpravosnažnihpresudaPri-

vrednog suda, u ukupnom

iznosu od 6.423.390 eura, bez

kamate, odmarta2017. godine.

Udiskusiji jenasjedniciVlade

ocijenjeno da je od marta

prošle do aprila ove godine,

Montenegroerlajnzuzpodrš-

ku Vlade, u značajnoj mjeri

konsolidovao finansijsko po-

slovanje, tako da od 1. januara

redovno izmiruje obaveze po

osnovu poreza i doprinosa za

zaposlene i obaveze za pruže-

ne aerodromske usluge, kao i

druge obaveze iz poslovanja -

saopšteno je izVlade.

Uprethodnih 15mjeseci, kako

se navodi, postignuti su zna-

čajni rezultatinaplanukonso-

lidacije i razvoja poslovanja

MA i u toku je proces pronala-

ženja trajnog rješenja reguli-

sanja dugovno-potražnih od-

nosa izmeđudvije kompanije.

- Prinudno izvršenje u ovom

momentumoglo bi dovesti do

značajnih problema u poslo-

vanju nacionalnog avioprevo-

znika - ocijenjeno je naVladi.

Vlada je danas usvojila i Pri-

jedlog izmjena zakona o visini

stope zatezne kamate.

- Radi usaglašavanja važećeg

zakona sa Direktivom EU o

borbiprotivkašnjenjauplaća-

nju u komercijalnim transak-

cijama, ovim zakonom se

predlaže da stopa zakonske

zatezne kamate bude utvrđe-

na u visini osnovne stope, od-

nosno one koju utvrđuje ECB

za glavne operacije refinansi-

ranja, uvećane za osam pro-

centnih poena, umjesto za se-

dam, kako je do sada bilo

propisano - objasnili su izVla-

de.

Usvojen je i Izvještaj orealiza-

ciji zaključaka Vlade za IV

kvartal prošle godine koji je

pokazao da je realizovano 93,1

odsto zaključaka. I u IV kvar-

talu 2017. nastavljen je odličan

trend - donijeto je ukupno 537

zaključaka, odkojihje378rea-

lizovano, 28 nije, dok za reali-

zaciju nije dospio 131 zaklju-

čak. Diskusija je zaključena

konstatacijom predsjednika

Vlade da ostvareni rezultati

treba da budu podsticaj za još

veću efikasnost i odgovornost

urealizacijipostavljenihzada-

taka - navedeno je u saopšte-

nju.

M.P.M.

PODGORICA

– Željeznička

infrastruktura je prvi kvartal

tekuće godine završila u plusu

440.000 eura. Prihod je bio 4,2

miliona, a rashod 3,7 miliona

eura.

M.P.M.

ULCINJ

-Nakonotvaranja

novoghotela „Holidej vilidž

Montenegro“ sa 250 ležajau

kompleksuHTPUlcinjska

rivijerakompanijaKarisma

hotels adriatikMNE je zain-

teresovana zanovaulaganja.

Kako jePobjedi kazao izvrš-

ni direktor zakupljenogHo-

telsko-turističkogpreduze-

ća ,,Ulcinjska rivijera“

RadomirMikanZecplan

Karisme i njihovog strateš-

kogpartneraTUI grupe je

ulaganje i naostrvuAda.

- U slučaju investiranja na Adi

Bojani, uKarismi sukategorič-

ni kada su u pitanju kućice i vi-

kendice na strani ostrva, da to

ne bi bionjihov problem.

Karismakaoogovornakompa-

nija kojoj je ekologija i zaštita

životne sredine prioritet sma-

traju da treba urediti komplet-

nu infrastrukturu Ade. Radi se

o veoma ozbiljnoj kompaniji, a

i zakup Ulcinjske rivijere veo-

ma je značajan državni proje-

kat. Ugovor je ispoštovan i do

sada je uloženo do 14 miliona

eura - kazao jeZec.

Kako je objasnio ako dogovori

oko zakupa Ade budu uspješni

sljedeći korakKarisme biće iz-

gradnja aerodroma u Štoju jer

ćetobitipotrebanjihovogstra-

teškog partnera TUI koji goste

dovodi svojimavionima.

- Ovo jepočetakvraćanjaUlci-

nja na turističku mapu Evope.

Prije 50 godina Ulcinj je bio

metropola crnogorskog turiz-

ma sa 6.200 kreveta, šest mje-

seci sezone i uskomsaradnjom

saTUI imislimda je ovo poče-

tak vraćanja Ulcinja na evrop-

sku scenu–kazao jeZec.

Kako je naglasio samo u prvoj

fazi nakon otvaranja Holidej

vilidž Montenegro Karisma

treba da zaposli više od 300

radnika.

- Poslije prve investicije i ruše-

nja hotela Olimpik zato što je

tehnološki masakriran oni na-

stavljaju sa podizanjemhotela

Lido, sa pet zvjezdica – kazao

jeZec.

Što se tiče zakupa ostrva Ada

ontvrdi dasupregovori utoku,

dasuzbogsezonezaustavljeni,

ali damisli da će do kraja godi-

ne biti konkretizovani.

- Po nekimmojim saznanjima

TUI je tražio da se ostrvo Ada

,,očisti“ od privatnih nelegal-

nih kućica i pod tim uslovima

bi počeo izgradnju raznora-

znih sadžaja–kazao jeZecdo-

dajući da je u planu i izgradnja

velikog aerodroma uŠtoju.

Karisma Hotels & Resorts

jedna je od vodećih grupacija

u svijetu u oblasti hotelskog

menadžmenta, koja uspješno

posluje i poznata je po svom

inovativnom pristupu, po-

stavljajući nove standarde u

ponudi odmora sa fokusom

na kompletan ugođaj svojim

gostima.

Karisma u svom portfoliu ima

29 hotela i pored Crne Gore

posluje i u Hrvatskoj, Srbiji,

Meksiku, Dominikanskoj Re-

publici, Jamajci i Kolumbiji.

Karisma ima poslovnu strate-

gijui filozofijupotpunoorijen-

tisanunasvojegoste i inovativ-

nim konceptima se izdvaja od

konkurencije, očemusvjedoče

prvenstveno zadovoljni gosti,

ali i brojne nagrade i priznanja

poput prestižne AAA 4 dija-

manta

N.K.

PODGORICA

- Plantaže su

uSofiji dobileveliki trofej za

najbolje crvenovino, koje je

osvojio ,,vranacpremijer“ iz

2009. godine, čime se još jed-

nompotvrđuje snaga i zna-

čaj autohtone crnogorske

sortevranac, saopšteno je iz

ovekompanije.

Plantaže sunagrađeneuSofiji

na nedavno održanom Bal-

kansko internacionalno ta-

kmičenje vina (BIWC), a

objavljeni su i rezultati De-

kantervordvajnavordszaovu

godinu.

- Ovogodišnji Dekanter 2018

širi paletu priznanja Plantaža

na odličjima ,,vranac reserve“

2011-srebro,,,malvazija“2016

- bronzana medalja, ,,vranac“

2015 - bronza, ,,epoha“ 2012 -

bronza, ,,premijer“ 2009 -

bronza, ,,pro anima pinot

blanc“ 2016 – bronza, ,,vladi-

ka“ 2013 – bronza i ,,pro kor-

de“2013–preporuka–navodi

se u saopštenju.

U saopštenju se podsjeća da

rekord Plantaža, kada su me-

dalje i priznanjaupitanjudrži

prošla godina, kada su osvoje-

ne 32 medalje na svjetskim

smotramavina,odkojihjenaj-

sjajnije istorijsko zlato sa De-

kantera uLondonu.

-Jubilarnu55.godinupostoja-

nja, kompanija nastavlja no-

vimvelikimuspjesima iuspje-

sima novih vina, poput

,,premium kupaže epoha“

2012 - rekli su izPlantaža.

- Velike nagrade ostvarene na

svimovimocjenjivanjima po-

kazale su da Crna Gora, pred-

vođena Plantažama, jasno

stavljadoznanjadajejednaod

vodećih vinskih destinacija

kako regiona, tako i svijeta –

kaže se u saopštenju.

S.P.

Planovi Karisme nakon ulaska uHTP ,,Ulcinjska rivijera“

AkozakupeAdu, gradiće

aerodromuŠtoju

Montenegroerlajnzu

odloženoplaćanje

6,4milionaeura

Uprethodnih

15mjeseci

postignuti

su značajni

rezultati na planu

konsolidacije

i razvoja

poslovanjaMA i

u toku je proces

pronalaženja

trajnog rješenja

regulisanja

dugovno-

potražnih

odnosa sa

Aerodromima

Husiću još šestmjeseci

Vlada je Ešefa Husića imenovala za v.d. generalnog direkto-

ra Direktorata u Ministarstvu turizma, na period od još šest

mjeseci.

Predloženo je Skupštini IRF-a da za članove novog odbora

direktora imenuje: dr Zorana Vukčevića, Irfana Husovića i

Džemala Radončića.

Vlada usvojila informaciju o načinu isplate potraživanja na osnovu presuda

ŽICG u plusu

440.000 eura

PODGORICA

– Na Monte-

negroberzi je juče prodato

3.872 akcija Jugopetrola za

47.200 eura. Cijena po akciji je

12,2 eura i nepromijenjena od

posljednje transakcije.

M.P.M.

NaMontenegroberzi

Prodate akcije

Jugopetrola

za 47.200 eura

Nova priznanja za vina Plantaža u So ji

,,Vranacpremijer“

osvojioveliki trofej

AdaBojana