Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 25. maj 2018.

Ekonomija

Juče počeo probni rad u Novomduvanskomkombinatu

Planirajuproizvodnju

od24milionaeura

PODGORICA

- Probna

proizvodnjauNovomDu-

vanskomkombinatupočela

je jučepuštanjemupogon

jedneproizvodne linije. Iz-

vršnadirektoricaovekom-

panijeSavkaDarmanovićna-

vela jeda je sagrađena

modernaproizvodna linija,

koja će imati tri proizvodne

linije, aplanirana godišnja

proizvodnja ćebiti vrijedna

oko24miliona eura.

- Puštena je u rad linija za proi-

zvodnjukingsajzcigareta,koja

se sastoji iz dva segmenta, od

kojih je prvi je namijenjen za

izradu cigareta, a drugi za nji-

hovo pakovanje. Pored ove, in-

staliranesuilinijezaproizvod-

nju cigareta super slims i

mašina za proizvodnju filtera

–kazala jeDarmanović.

PROIZVODNJA

Ona je navela da očekuju da će

na tim proizvodnim linijama

godišnje proizvoditi između

12,5milionado15milionašteka

cigareta.

Kompanija BMJ Industries iz

Ujedinjenih Arapskih Emirata

jedina je dostavila ponudu na

šesti tender za privatizaciju,

odnosno dokapitalizaciju ND-

KP i ponudila ulaganja od 20

miliona eura. Predstavnici

BMJ Industries, Vlade i glav-

nog grada potpisali su u febru-

aru 2016. godine ugovor o up-

ravljanjuNDKP-om.

- S obzirom na to da je investi-

tor proširio investiciju, koja je

do sadadostigla 20miliona eu-

ra, u toku je izgradnja fabrike

za primarnu proizvodnju. Na

ovajnačinimaćemoobjedinjen

cijeli proizvodni proces od

obradeduvanadogotovihciga-

reta, u našoj fabrici – rekla je

Darmanović.

Prema njenim riječima na

ovimposlovima radiće domaći

radnici.

- Sa punim pokretanjem proi-

zvodnje, do kraja juna plan je

da uposlimo 55 radnika – izja-

vila jeDarmanović.

Ona je dodala da će se pored

radnih mjesta, doprinos kom-

panijelokalnojekonomijiogle-

dati i u saradnji sa lokalnim

proizvođačima duvana.

- Ove godine zaključili smo

ugovore o otkupuduvana sa 56

proizvođača. To znači da smo

saradnjomobuhvatili šest pro-

izvođača više u odnosu na

prošlu godinu – precizirala je

Darmanović.

Potpredsjednik Vlade i minis-

tar poljoprivrede Milutin Si-

mović naveo je da se značaj

NDKP-a ogleda i uplaniranom

izvozuuvrijednostioko25mil-

iona eura, što će doprinijeti

uravnoteženju crnogorskog

spoljnotrgovinskog deficita.

VRIJEDNOST

- Posebnu vrijednost projektu

daje najava investitora o nam-

jeri snaženja i širenja kooper-

antske mreže primarne proiz-

vodnje duvana na području

Zete, Tuzi, Ulcinja, Bara i

Bjelopavlića-kazaojeSimović.

Gradonačelnik Podgorice Sla-

voljubStijepović,kazaojedase

nastavlja tradicija proizvodnje

duvanskih proizvoda po koji-

ma je Podgorica poznata u re-

gionu i šire.

- Ova fabrika ima veliki značaj

za Crnu Goru, jer je izgradn-

jom NDKP-a sačuvana du-

vanska industrija i omogućeno

je svakom poljoprivrednom

proizvođaču da plasira svoj

proizvod - naveo je Stijepović.

Pr ed s j edn i k Tende r s ke

komisijeBrankoVujovićnaveo

je neke okolnosti koje su utica-

le na kašnjenje.

- Investitor je opravdano imao

zahtjev da izmijeni projekat

izgradnje fabrike, za šta je tre-

balo vremena. Takođe je zahti-

jevao da ovo bude i carinska

zona, za šta je trebalo stvoriti

carinske preduslove - preci-

zirao jeVujović.

On jezaključiodaćePodgorica

dobiti jedan od najsavremeni-

jihduvanskihkombinata.

S.P.

Novi otkupno-logistički centar uMatagužima šansa za lokalne poljoprivrednike

Kraćimputemodnjivedo trpeze

PODGORICA

- Predstavnici

kompanijaPlodovi CrneGo-

re i bjelopoljskogMesopro-

metapotpisali su jučeugo-

vor ozakupuobjekta

hladnjačeuMatagužima, či-

ja jeukupnavrijednost 240

hiljada eura.

Ugovor su potpisali izvršni di-

rektori AD „Plodovi Crne Go-

re“ Vojislav Đurović i ,,Meso-

promet“HilmijaFranca.

Đurović je kazao da se radi o

najvažnijoj kariki u lancu proi-

zvodnje od njive do trpeze, či-

me će domaćim proizvođači-

ma b i t i omo g u ć e no d a

efikasnije plasiraju i naplate

svoje proizvode.

- Crnogorski proizvod zaslu-

žuje mjesto ne samo na našim

trpezama, i u regionu, nego i u

EU. Apelujem na građane da

kupuju domaće proozvode, jer

na taj način podstičemo našu

proizvodnju-rekaojeĐurović.

Za direktora „Mesoprometa“

Hilmiju Francu potpisivanje

ugovorasa„Plodovima“najbo-

lji je način da se ta kompanija

približi tržištu centralne i juž-

ne Crne Gore. Kako je najavio,

sistem rada biće isti kao i u nji-

hovom otkupnom centru na

sjeveru, a prvi cilj je poveziva-

nje kooperanata.

- Planiramo da animiramo jed-

nu grupu poljoprivrednika, da

budu naši bliski kooperanti, a

mi bismo bili u obavezi da od

njih otkupimo sve što proizve-

du. Trudićemo se da budemo

nabolji servis proizvođača iz

gradskeregije.Mogućejeipro-

širenje kapaciteta, a za sada će

nam biti potrebno oko 10-ak

zaposlenih–kazao jeFranca.

Objekat je površine oko 1.500

kvadrataskladišnogkapaciteta

do2.000tona.Cijenazakupa je

4.000euramjesečno, sa rokom

trajanja na 5 godina sa moguć-

nošćuproduženja.

I.Če.

U ponudi M:tela 4G pripejd paket

Korisnici super benefite

mogu trošiti 30dana

PODGORICA

-M:tel 4Gpri-

pejdpaket novost jeuponudi

ove telekomunikacionekom-

panije. IzM:tela je saopšteno

da super benefiteovogpri-

pejdpaketakorisnicimogu

trošiti 30dana.

U saopštenju kompanije navo-

di se da su super benefiti deset

gigabajta mobilnog interneta,

12 mjeseci neograničenog pri-

stupa društvenim mrežama,

100 minuta ka drugimmreža-

mauCrnojGori,100smsporu-

ka ka svim mrežama u Crnoj

Gori i 1.000 minuta u okviru

M:telmreže.

-Slanjemporukesadržajadru-

stvene na broj 14555, korisnik

aktivira neograničen pristup

PODGORICA

- IRFuprošloj

godini plasirao 175,6miliona,

što je46odstovišeodplani-

ranog. Umanje razvijeneop-

štineuloženo jepreko64mi-

liona eura. Odosnivanjaod

danas napodručjuglavnog

gradaPodgorica IRF je finan-

siraoprojekteukupnevri-

jednosti 222,1milioneura,

kazao jepredsjednikOdbo-

radirektora Investicionio-

razvojnog fondaCrneGo-

reZoranVukčević.

On je jučenakonferenciji

zamedijenakon sjednice

Vlade prezentovao izv-

ještaj o radu IRF za 2017. s

finansijskimiskazimaiizv-

ještajem nezavisnog revizo-

ra. Vlada je ove izvještaje juče

usvojila.

- IRF je u 2017. ukupno plasir-

ao 175,6 miliona eura, što je 46

odsto više od planiranog, a 38

odsto više u odnosu na 2016.

Tokom 2017. IRF je od 574

zahtjeva za kredit odobrio 407

ili oko71 odsto. Posebnapažnja

posvećena je prioritetnim sek-

torimarazvoja-turizam,poljo-

privreda, generalno proizvod-

nja, kao i ravnomjernom

regionalnom razvoju. Umanje

razvijene opštine plasirano je

preko 64 miliona eura - kazao

jeVukčević.

Kako je istakao, značajno jeun-

aprijeđena kreditna aktivnost i

saaspektadirektnogplasmana:

- IRF je tokom 2017. od ukup-

nog broja plasmana, 85 odsto

direktno plasirao. Dakle,

značajno povećanje i u odnosu

na2016,kadajetajprocenatbio

71 odsto–naveo jeVukčević.

On je saopštio da je ova insti-

tucija od osnivanja do sada na

području glavnog grada Pod-

gorica finansirala projekte uk-

upne vrijednosti 222,1 milion

čime su dodatno podstakli

crnogorska preduzeća na rast i

razvoj, a sve sa ciljemotvaranja

novih radnihmjesta.

- Poznato je da IRF kao razvoj-

na institucija podržava projek-

te koji imaju značajan uticaj na

životni standard građana Crne

Gore i samo u periodu od 2015.

godine do sada, na području

glavnog grada Podgorica, odo-

breno je 170miliona eura kred-

itačime jeotvoreno1.637novih

radnih mjesta – istakao je

Vukčević.

Posmatrajući zanavedeni peri-

od strukturu finansiranih pro-

jekata IRF-a po djelatnostima,

u glavnom gradu su za sada

sektor proizvodne djelatnosti,

kao i uslužni sektor, podržani

IRF u prošloj godini plasirao 175,6miliona eura -

46 odsto više od plana

UPodgoricudo

sadaplasirano

222,1milioneura

najviše.Vukčevićjedodaodasu

u prethodnom periodu znatno

olakšali pristup kreditnim

sredstvima posebnim ciljnim

grupama (žene u biznisu, mla-

di, visokoškolci, tehnološki

viškovi, start up, individualni

poljoprivredni proizvođači)

čak i krozbeskamatnekreditne

linije, te su za podršku razvoju

preduzetništva, od 2015. go-

dine do sada, u glavnom gradu

izdvojili 6,3miliona.

- Da bi se omogućilo da što više

građanasamiriješesvojuegzis-

tenciju, IRF je i u ovoj godini

obezbijedio beskamatne

kreditne linije namijenjene

mladim ljudima koji su završili

fakultete i koji se nalaze na evi-

denciji Zavoda za zapošljavan-

je, ženama koje imaju potenci-

jalazabiznis,kaoitehnološkim

viškovima koji imaju uslova da

se preduzetništvom ponovo

zaposle - ističeVukčević.

IRF je samou2016. i 2017. godi-

ni, na području glavnog grada,

finansijski podržao projekte

vrijednosti 110,1 milion eura,

dok je od početka 2018. godine

do sada u glavni grad plasirano

20,9miliona što iznosi 28odsto

od ukupnih plasmana odo-

brenih u ovoj godini od strane

IRF-a.

- Za ovu godinupripremili smo

preko30kreditnihlinija,dapo-

držimo različite ciljne grupe i

omogućimo svima koji imaju

biznis ideje različitog nivoa

znanj a i pot enc i j a l a , da

pronađu svoju kreditnu liniju

kodIRF-ainatajnačinzapočnu

biznis. Raspolažemo sa dovolj-

no sredstavadabismozadovol-

jili sve zahtjeve crnogorskih

preduzetnika - zaključuje

Vukčević.

M.P.M.

ZoranVukčević

ĐurovićiFranca

društvenimmrežama–kaže se

u saopštenju. Dodaje se da se

pripejd paket po cijeni od pet

eura može kupiti u svim po-

slovnicama M:tel-a, kao i kod

ovlašćenihdileraidistributera.

- Resursi dobijeni aktivacijom

pripejd kartice ne važe u ro-

mingu – navodi se u saopšte-

nju.

S.P.

PočelaprobnaproizvodnjauNovomduvanskomkombinatu