Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 56 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 25. maj 2018.

Politika

PODGORICA

-VladaCrne

Gore imenovala je jučeAlek-

sandraDrljevića za glavnog

pregovarača saEU.

Istovremeno, za zamjenika za

Poglavlje pravne tekovine EU

imenovanjeMiodragRadović.

- Zamjenica glavnog pregova-

rača biće– nacionalna koordi-

natorkaza IPAIvanaGlišević-

Đurović, objavljeno je na

Tviter naloguVlade.

Drljević je juče saopštio da će

prioritet biti nastavak reformi

jačim intenzitetom, kako bi se

ispunili standardi za ulazak

države uUniju.

-Crna Gora je sprovela brojne

reforme, tojeprepoznatokroz

izvještaj Evropske komisije

(EK), ali suprepoznate i odre-

đene oblasti u kojima treba da

se više fokusiramo i dodatno

intenziviramo sprovođenje

reformi, kako bi ih, u dogled-

nomvremenu, doveli do kraja

i omogućili da Crna Gora po-

stane punopravna članica, čiji

građaniuživajuublagodetima

Unije, rekao je Drljević gostu-

jući u dnevniku Televizije Cr-

neGore.

Onjenaveodasuoblastinako-

je je izvještaj EK stavio pose-

ban fokus jačanje vladavine

prava, borbaprotivkorupcije i

organizovanog kriminala, ali i

jačanje administrativnih ka-

paciteta i uvođenje određenih

procedura.

Drljević je poručio da se ova

godina može nazvati “evrop-

skomgodinom”, a naglasio je i

važnost samita uSofiji.

-Nakon 15 godina, Zapadni

Balkan se našao u fokusu EU.

Imali smo na jednommjestu

visoke zvaničnike država čla-

nicaiZapadnogBalkana,štoje

dobar signal da nastavimo

evropskimputem,rekaojeDr-

ljević.

Mjesto glavnog pregovarača

ostalojeupražnjenonakonšto

je Andrija Pejović podnio

ostavku.

R. P.

PODGORICA

- Profesorica

naKolumbijauniverzitetu

TanjaDomi ocjenjujeda je

ulazakCrneGoreuNATO

bioznačajankorakza sigur-

nost južneEvrope i da je to

težakudarac za ruskudomi-

nacijuuregionu.

- Pristupanje Crne Gore NA-

TO-uprošlegodinebio jezna-

čajankorakza sigurnost južne

Evrope. To je bio značajan

udarac za rusku dominaciju u

regionu.Neupitnojeidajepo-

kušaj državnog udara u Crnoj

Gori na dan izbora 2016. indi-

kator koliko daleko su neki

protivnici, i domaći i strani,

spremnidaiduuciljusputava-

nja Vlade da uspostavi par-

tnerstvosaevropskimili evro-

atlantskiminstitucijama-kaže

Domi u razgovoruzaPobjedu.

Sadašnja profesorica na Ko-

lumbija univerzitetu dobar je

poznavalac prilika u regionu,

prije trinaest godina živjela je

uCrnoj Gori, radila u Američ-

koj agenciji za međunarodni

razvoj (USAID). U postdej-

tonskomperiodu bila je člani-

ca Organizacije za sigurnost i

saradnjuuEvropi (OSCE).

POBJEDA:

Kakav jeVaš do-

življaj CrneGoreuodnosu

navrijemekoje steproveli

ovdje, što jepromijenjenona

bolje, gdje stagniramo?

DOMI:

Ogromne promjene

desile su se u Crnoj Gori od

vremena kada samradilauva-

šoj zemlji.Prvi velikikorakbio

je uvođenje eura 2003, u vje-

štom političkom potezu Mila

Đukanovića, daleko od Beo-

grada, zajednice sa Srbijom. I

naravno, referendumza neza-

visnost 2006. koji je zacimen-

tirao crnogorski prekid sa za-

jedničkomdržavom. Bila sam

prisutna tokom veoma opti-

mističnog perioda tranzicije -

postojali su zajednički napori

koji su zahtijevali niz inicijati-

va za modernizaciju crnogor-

ske ekonomije, uključujući

usvajanje poreza na dohodak

građana, kao i reformeposlov-

nih praksi i propisa. Još jedan

veliki napredak bilo je kada je

zemlja postala kandidat za

pridruživanje EU 2007. i kada

je stupiona snaguSporazumo

stabilizaciji i pridruživanju.

Ulaskom u NATO postignuta

je dugo očekivana, važna pre-

kretnica zaCrnuGoru.

Ali, ono što me i dalje najviše

brine u Crnoj Gori je sloboda

medija - što mi je potvrdilo i

napad na novinarku Vijesti

Oliveru Lakić. Evropski ko-

mesar Johanes Han jasno je

pozvao vlasti da istraže ovaj

napad i da počinioce privedu

pravdi. Han je jasno rekao da

to kako će crnogorska Vlada

riješiti ovaj slučaj utičenanje-

nu kandidaturu sa Unijom.

Nastavaknekažnjavanjanapa-

da na novinare u Crnoj Gori

postavlja legitimna pitanja o

tome da li je crnogorskaVlada

zaistaposvećenademokratiji i

potpunom sprovođenju po-

glavlja23i24kakotozahtijeva

Evropska unija.

POBJEDA:

CrnaGora je

mala zemljauregionupu-

nomizazova i neriješenih

problema - uSrbiji i naKo-

sovu, Bosni iHercegovini.

Da li ubudućemperioduvi-

diteCrnuGorukaozemlju

kojabi i drugedržaveZa-

padnogBalkanamoglada

povučeka evroatlantskim

integracijama?

DOMI:

PristupanjeCrneGore

NATO-u prošle godine bio je

značajan korak za sigurnost

južne Evrope. To je bio znača-

janudaracza ruskudominaci-

juuregionu.Neupitnojeidaje

pokušaj državnog udara u Cr-

noj Gori na dan izbora 2016.

indikator koliko daleko su ne-

ki protivnici, i domaći i strani,

spremnidaiduuciljusputava-

nja Vlade da uspostavi par-

tnerstvosaevropskimili evro-

atlantskiminstitucijama.

To ne znači da će ovdje stati.

Ali pridruživanje NATO-u

obezbjeđuje sigurnosni blok

koji jemnogo

težeprobiti.Mi

-

slimda uspjehCrneGore daje

neki impulszanapredakevro-

atlantskog horizonta u regio-

nu, posebno nakonmakedon-

skih izbora, što je rezultiralo

novom demokratskom vla-

domkoja jeartikulisalaevrop-

sku agendu koja je ranije za-

stala pod bivšom vladom

Gruevskog. Vrijeme će poka-

zati.

POBJEDA:

Evropskakomi-

sijaobjavila jeprošlogmje-

seca izvještaj oCrnoj Gori u

kojemjekonstatovalada

stareboljkeunašemdruš-

tvu i daljepostoje - nedovolj-

naprimjenavladavinepra-

va, borbeprotivkorupcije i

slabnapredaku slobodi iz-

ražavanja. Da li bi to trebalo

danas zabrine, kao i Brisel,

imajući uvidudanasEUdo-

življavakao lidereZapadnog

Balkana?

DOMI:

Pristupneoblastikan-

didature Crne Gore EU u

okviruSporazumaostabiliza-

ciji i pridruživanju koje su i

dalje najizazovnije su poglav-

lja 23 i 24, vladavina prava i

borba protiv korupcije, zbog

načinanakoji sepolitikaodvi-

ja uCrnoj Gori. Uradnomdo-

kumentuEKizaprila, komisi-

ja je navela da moraju biti

preduzete određene akcije

kako bi se zaštitila ulcinjska

Solana. U vezi s situacijom u

ulcinjskoj Solani, koja je opi-

sana u novijem izvještaju ko-

misije u vezi sa poglavljem23

-Pravosuđemi osnovnimpra-

vima, navodi se da, iako je

„pravosuđe povećalo svoju

profesionalnost i nezavisnost,

tek treba da se u potpunosti

primijeni. Međutim, korupci-

ja je široko rasprostranjena i

ostaje pitanje zabrinutosti“.

POBJEDA:

Nekadašnji pre-

mijerĐukanović izabran je

nedavnozapredsjednika

CrneGore. Vjerujete li da za

vrijemenjegovogmandata

CrnaGoramožepostati čla-

nicaEU, kao što je toĐuka-

novićobećaoukampanji?

DOMI:

Političkiprostor jepri-

lično mali u Crnoj Gori, a

Đukanović se pokazao kao ne

samo politički sposoban već

transcendentna figura koja je

dominiralacrnogorskompoli-

tikom više od jedne generaci-

je. On se oslanjao na Demo-

kratsku partiju socijalista kao

svojpolitičkidom,alistupaoje

u koalicije kad je to bilo radi

unapređenja njegovih politič-

kihinteresa,zadržavajućisop-

stvenumoć. Nikada nije izgu-

bio izbore u skoro 30 godina,

koliko je politički akter u Cr-

noj Gori. Insistiranje EU i za-

jednički napori za podršku i

demokratizaciju Balkana

ostajuodnajvećeg značaja.

POBJEDA:

Da li očekujete

da sedešavanjana globalnoj

sceni odraze i nanaš region?

DOMI:

Mislim da glasanje

Britanije da napusti EU, izbor

Donalda Trampa u Americi,

kao i porast nacionalizma i au-

tokratijeutičenaZapadniBal-

kan. I zaista, uloga Kremlja u

finansiranju pokušaja držav-

nogudarauCrnojGorinajoči-

gledniji je dokaz da su se u ze-

mlji osjetili nacionalizam i

autokratija. Mislim da je ,,ko-

rozivna uloga“ Rusije eviden-

tna i u Bosni i Hercegovini,

posebno u bliskom odnosu sa

MiloradomDodikom.

JovanaĐURIŠIĆ

INTERVJU:

Tanja Domi, profesorica američkog Kolumbija univerziteta

Pristupanje

CrneGore

NATO-u

snažan

udarac

zaRusiju

Hladan

tuš

Makrona

POBJEDA:

Nedavne

ocjenefrancuskogpred-

sjednika,kojijekazaoda

EUne treba da se otvori

premanovimčlanicama

i stav predsjednika EK

Junkera da ukoliko ne

dođedoširenjaEUmože

doćidoratanaovimpro-

storima, izazvalesuveli-

ke polemike. Da li zaista

vjerujete u mogući rat

naovimprostorima,kao

štotovidiJunkerimislite

li da sadruge straneMa-

kronove poruke djeluju

obeshrabrujuće za ze-

mljeZapadnogBalkana?

DOMI:

Nijesam iznena-

đena izjavompredsjedni-

ka Makrona da predloži

„novi program“ za Evrop-

sku uniju i priredi hladan

tuš kad jeupitanju proši-

renjezazemljeZapadnog

Balkana. A izgleda da je

JunkermislionaBiHkada

je govorioo ratu. Ono što

je mistično jeste što EU

nastavljadagovori opro-

širenju, dok je BiH „na

aparatima“. Junker, Mo-

gerini i drugi zvaničnici

dolete, održe pres konfe-

renciju ili sastanak i vrate

se nazad u Brisel. BiH je

potrebnapomoć - urgen-

tno, kroz mobilizaciju di-

plomatskogtimazastabi-

lizacijuBiH.Akobimogao

bilo koji rat, bilo gdje da

izbije, ili dalja eskalacija

neprijateljstva, to je u Bo-

sni. Naravno, sporazum

sa Srbijom i Kosovom je

zabrinjavajući, ali ipak,

stalni napori za podjelu i

fragmentaciju BiH Milo-

rada Dodika i Dragana

Čovića su razlog za hitnu

zabrinutost.

Odluka Vlade Crne Goore

AleksandarDrljevićglavni pregovarač

AleksandarDrljević