Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 25. maj 2018.

Politika

PODGORICA

- Socijalde-

mokratePodgoriceodržale

suzavršnupredizbornu

Konvencijunakojoj supred-

stavljeni kandidati liste „So-

cijaldemokrate– IvanBrajo-

vić –Dosljednoza

Podgoricu, saopšteno je iz te

stranke“.

Potpredsjednik ove stranke i

ministar prosvjete Damir Še-

hović pozvao je glasače SDP

da još jednomrazmisleda li su

na pravommjestu, ističući da

jepraksapokazalada jeglasza

SDP zapravo glas za Andriju

Mandića i Demokratski front.

Šehovićjeporučionezavisnim

intelektualcima da dajući glas

Socijaldemokratama Crne

Gore, mogu biti potpuno si-

gurni da njihov glas neće otići

rušiteljimaCrneGore.

NosilaclisteSocijaldemokrata

u Podgorici, dr Đorđe Suhih,

istakao je da su jedino Socijal-

demokrate u predizbornoj

kampanji prezentovali i rezul-

tate dosadašnjeg rada svojih

funkcionera. Poručio je da no-

ve vlasti u Podgorici neće biti

bez Socijaldemokrata koji će

nastaviti da rade za dobro svih

građana.

Predsjednik SDCG, Ivan Bra-

jović, istakao jedakodSocijal-

demokrata nema kalkulacija

sa državom, suživotom i rav-

nopravnošću.

-Socijaldemokrate su partija

slobode, pravednosti, zajedni-

štva, solidarnosti i prosperite-

ta.Naš cilj jeda svaki građanin

unašoj državi pronađe i ostva-

ri svojusrećuusvakomgradui

naravno, unašoj najvećoj Pod-

gorici – kazao je lider SD-a i

predsjednik Skupštine Crne

Gore.

On je konstatovao da projekti

Socijaldemokratanijesucrte-

ži na izbornim flajerima i u

televizijskim spotovima, već

su to ideje i planovi odgovor-

nih ljudi koje će ti ljudi i reali-

zovati.

R.P.

LOKALNI IZBORI:

Građani u nedjelju biraju vlast u deset opština

i Golubovcima, najzanimljivije nadmetanje u glavnomgradu

PODGORICA

–Tišinauoči

lokalnih izborauCrnoj Gori,

koji ćebiti održani unedje-

lju, 27.maja, počećedanas u

ponoć, 24 sataprije izbornog

dana i trajaćedozatvaranja

birališta.

Građani će birati vlast za na-

redne četiri godine u Podgori-

ci, Golubovcima, Šavniku, Ža-

bljaku, Baru, Plavu, Pljevljima,

Rožajama,Danilovgradu,Bije-

lomPolju i Kolašinu.

Najzanimljiviji ali i premapro-

cjenama analitičara najneiz-

vjesniji izbori se očekuju u

glavnom gradu gdje svoje šan-

se vidi koalicija okupljena oko

Demokratske partije socijali-

staaliiopozicijakojanastupau

više kolona.

TRka

Uizbornojtrciučestvujekoali-

cija DPS, BS, LP, DUA i Crno-

gorska, kao i koalicijeDF-SNP,

Demokrate-Ura, SDP-Demos,

Srpska koalicija. Na izborima

nastupiće i Grupa građana Sa-

ša Mijović, Ujedinjena Crna

Gora,Albanskaalternativa,So-

cijaldemokrate Crne Gore i

Prava Crna Gora Marka Mila-

čića.

DPS je u Podgorici prije četiri

godine osvojila 29 mandata,

DF 17, a SNP osam. Koalicija

Evropsko lice Podgorice, koju

čineSDPiPozitivna,osvojilaje

petmandata.

Upravo u činjenici da DPS na

prethodnim lokalnim izbori-

ma sam nije osvojio većinu,

Krećebitka

zaPodgoricu

Na prošlim lokalnim izborima, umaju 2014. godine, DPS je

u deset gradova, u koaliciji ili samostalno, dobila najviše

glasova. Najveći broj mandata DPS je osvojila u Podgorici,

Danilovgradu, Golubovcima, Baru, Šavniku, Žabljaku,

Kolašinu, Pljevljima, BijelomPolju, Plavu

Zakon o izboru odbornika

i poslanika propisuje da se

izbori održavaju najkasnije

15 dana prije isteka izbor-

nog perioda odbornika,

kojima teče mandat. Od

raspisivanja izbora do nji-

hovog održavanja ne može

proteći manje od 60, ni više

od sto dana. Danompotvr-

đivanja mandata odbornika,

novog saziva prestaje man-

dat odbornika, prethodnog

saziva.

Potvrđivanje mandata vrši

se u roku od 30 dana od

održavanja izbora, tako što

predsjedavajući sjednice

odgovarajuće skupštine

konstatuje i objavljuje da

je podnošenjem izvještaja

nadležne izborne komisije

o rezultatima izbora potvr-

đenmandat novoizabranim

odbornicima, odnosno

poslanicima.

Zakonske

odredbe

opozicijavidisvojušansudase

pobjedom u glavnom gradu

vrati u politički život nakon

debakla na predsjedničkim iz-

borima.AdutiDPS-a suubjed-

ljiva pobjeda Đukanovića na

predsjedničkim izborima ali i

razjedinjenost i veoma loša sa-

radnja i komunikacija unutar

opozicije. Ipak, iz opozicije su

izbore u Podgorici nazvali

,,majkomsvihbitaka“.

Naprošlimlokalnimizborima,

u maju 2014. godine, DPS je u

deset gradova, u koaliciji ili sa-

mostalno,dobilanajvišeglaso-

va, iako u svim opštinama nije

mogla samostalno formirati

vlast. DPS je najveći broj man-

data osvojila u Podgorici, Da-

nilovgradu, Golubovcima, Ba-

r u , Šavn i ku , Ža b l j a ku ,

Kolašinu, Pljevljima, Bijelom

Polju, Plavu. Jedino u Rožaja-

majenajvišeodborničkihmje-

sta pripaloBošnjačkoj stranci.

Od ostalih lokalnih izbora naj-

veću specifičnu težinu imaju

oni u Baru, Bijelom Polju,

Pljevljima ali iKolašinugdje je

u prethodnom periodu vlast

vršila opozicija.

NaizborimauBaruučestvova-

ćeDPS, Prava Crna Gora, SDP,

SD, Demos i BS, kao i koalicije

Demokrate-URA, DF-SNP, i

Demokratski savez Albanaca-

Demokratskapartija.Nastupi-

će i liste „Reforma za Bar“ i

„Radomir Cakan Novaković –

BiramBar“.

Na izborima u Bijelom Polju

učestvovaće Srpska koalicija,

SDP, Ujedinjena, DF, SNP, Sa-

vez za pomirenje, zatimkoali-

cijeDemokrate-Ura, Crnogor-

ska-SPP, i DPS, BS i SD.

Za vlast u Kolašinu boriće se

DPS, SDP, SD, Demokrate,

UjedinjenaCrnaGora, koalici-

ja DF-SNP i Grupa građana

„Šule i Mikan sa građanima za

Kolašin“.

RezulTaTi

U Pljevljima za glasove birača

borićeseDNP, Pokret zaPljev-

lja, Prava Crna Gora, Nova–

SNP – PzP i DPS-SD-BS, kao i

Demokrate i građanski savez

„Pljevlja svima“.

Na izborimauBaru2014. godi-

ne DPS je osvojila13 mandata,

Demokratski front devet, a

SDP osam. SNP dobila je tri

mandata, Pozitivnadva,Koali-

cija Bošnjaci, Muslimani, Al-

nanci dva, dok Barska lista i

Liberalna partija nijesu prešle

cenzus.

Na izborimauKolašinuDPS je

osvojila deset odborničkih

mandata, DF osam, SNP se-

dam, a Grupa građana i Koali-

cija Evropsko lice Kolašina po

trimandata.

U Pljevljima Koalicija za

evropska Pljevlja-Milo Đuka-

nović osvojila je 17 mandata,

SDP jedan, koalicija SNP i Po-

kret zaPljevljadesetodbornič-

kih mjesta, a Demokratski

front sedam. Na izborima uBi-

jelomPolju u maju 2014. godi-

ne DPS je osvojila 19 mandata,

SNP sedam, SDP i DF po pet, a

Bošnjačka stranka dvamanda-

ta. DPS u Plavu osvojila je 11

mandata, BS, osam, a SDP se-

dam. Dva mandata osvojili su

SNP i DF, dok je jedan mandat

osvojilaGrađanska inicijativa.

Na izborima u Plavu učestvo-

vaće DF-SNP, SD, DPS, AA,

Demokratska Crna Gora, BS,

SDP, Stranka pravde i promje-

na i Grupa građana „Biram

Plav“. U Rožajama takmičiće

se DPS, SDP, SD, Demokrate,

Ura, Pokret za promjene,

Stranka pravde i pomirenja i

BS. Na izborima uDanilovgra-

du nastupiće Demokrate-Ura,

Nova-PzP,DNP-SNP-Jugoslo-

venska komunistička partija

Crne Gore, DPS-LP, dok će sa-

mostalno nastupiti SD i Prava

CrnaGora.

Za vlast uGolubovcima takmi-

čiće se DPS, Građanski savez,

UCGi SD,DF-SNPiDemokra-

te-Ura.

Na izborima u Šavniku uče-

stvovaće DPS-SD, Srpska koa-

licija, SNP-DF, kao i Demokra-

te-Ura. Za odbornike u SO

ŽabljakborićeseDemokratska

CrnaGora, DF-SNP i DPS-SD.

UŠavniku,naosnovurezultata

izborapriječetirigodine,DPS-

SDP ima 17 odbornika, SNP

osam, a DF pet odborničkih

mjesta. Na Žabljaku DPS-SDP

takođe je 2014. godine osvojila

17mandata, SNPosam,DFpet,

aPozitivna jedan.

Na izborima u Rožajama Boš-

njačka stranka osvojila je 17

mandata, DPS - 12, SDP – četi-

ri, a Bošnjačka demokratska

stranka jedan.

MUP je saopštio da će biračko

pravo na lokalnim izborima u

Crnoj Gori imati 306.722 gra-

đanina.

i. kOPRiViCa -N.zeČeViĆ

Završna konvencija izborne liste „Socijaldemokrate

– Ivan Brajović – Dosljedno za Podgoricu“

SD:Mi smogarant

daljegprosperiteta

Crnogorski pokret osudio skandalozni video uradak

koalicije Demokrate -Ura, traži reakciju nadležnih

PODGORICA

-Crnogorski

pokret zatražio je jučeda se

skandalozni spot koalicije

Demokrate-URAtrajnoza-

brani.

-Ogorčenikoličinombezobra-

zluka i promocijom netrpelji-

vosti prema jednoj vjerskoj

ustanovi, kao simbolu trajanja

crnogorskog naroda, što

posredno predstavlja i uvredu

za nacionalne Crnogorce,

zahtijevamo da se pomenuti

spot trajno zabrani za prika-

zivanje, navodi seusaopštenju

Crnogorskog pokreta.

Kako se navodi, ne samo da

URA i Demokrate, kao dio

koalicija u Budvi, Kotoru i

HercegNovom, pokazuju svoj

anticrnogorski i antidržavni

karakternepoštovanjemDana

nezavisnosti i svih državnih

praznikaCrneGore,kačenjem

bilborda koji direktno vrijeđa-

ju nacionalne Crnogorce i

slavepokoljenadnjima, već su

otišli korak dalje i snimili bi-

zaran propagandni spot za

predstojeće lokalne izbore,

koji ne samo da je superglup i

amaterski, već je i nosi poruke

koji nijesu zakonite, ocijenje-

no je izCrnogorskog pokreta.

Kako se navodi u saopštenju,

nakon zastave na pola koplja u

Budvi na Dan nezavisnosti,

dobili smo propagandni spot

iste etičke vrijednosti i plus

CP: Trajnoda sezabrani

Bečićev i Abazovićevspot

trivijalne estetike.

- Njih najbolje definiše ona

državna zastavanapola koplja

u Budvi i otrcana državna

zastava na SanĐovaniju uKo-

toru. Najmanje što očekujemo

jeste da država primijeni za-

k o n e i p r a k s u s v i h

demokratskih zemalja svijeta.

Kako se radi o l judima

ograničenog duha i sužene

svijesti, bilo bi dobro da im

diplomateuPodgoriciobjasne

da bi, samo zbog neisticanja

zastava za državni praznik u

lokalnim samoupravama, u

njihovimzemljama snosili oz-

biljne zakonske konsekvence.

Poistovjećivanjem CPC sa

četništvom u pomenutom

spotu povrijedili su nacional-

na ośećanja svih nacionalnih

CrnogoracauCrnoj Gori. Sem

što su nanijeli uvredu poistov-

jećivanjemCPCsakvinsliškim

saradnicmafašističkogokupa-

tora i zločincima, idejni tvorci

te paskvile su apostrofirali

CPCkaojednogodglavnihuz-

ročnika podjela u Crnoj Gori.

Iskreno se nadamo da će to

Crnogorci znati da cijene na

predstojećim izborima. -

navode izPokreta.

R.P.

BIJELOPOLJE

-Nezavi-

sni odbornik i bivši šef od-

borničkogklubaDF-au

Skupštini opštineBijelo

Polje, Radomir Jokićpo-

držaće listuDemokratske

partije socijalista, koju

predvodi Petar Smolović

na lokalnimizborimau

BijelomPolju.

- Smatramda jenašoj opšti-

ni u ovom momentu više

negoikadpotrebnasnažnai

odgovorna vast, koja će na

odgovoraniposvećennačin

iznijeti i realizovatizapoče-

te i planirane projekte - re-

kao je Jokić

On je saopštio da je odbor-

nička lista koju predvodi

Petar Smolović najbolji ga-

rant nastavka razvoja teop-

štine, sastavljena od isku-

snih poznavaoca prilika, za

razliku, kako je naveo, od

mnogih amatera sa drugih

političkih listi koji se nijesu

dokazali niti ostvarili ni u

jednoj društveno političkoj

oblasti.

- Zbog svega toga podrža-

vam ovu listu, a sve zbog

bržeg i sigurnijeg razvoja

naše opštine, ekonomskog

prosperiteta i slobodnih

novih radnihmjesta u koji-

ma će mladi Bjelopoljci

ostvariti svoj napredak sa

ciljem da ostanu i da Bijelo

Polje bude ekonomski

snažno - istakao je Jokić.

Nekadašnji predsjednik

Opštinskog odbora Pokreta

zapromjenBijeloPolje,Ra-

domir Jokić, kazao je da je,

30 članova opštinskog od-

bora ove partije, nezado-

voljno stanjemu partiji i da

su se i oni pridružili i podr-

žavajunjegovuodluku.

V.Šb

.

Nekadašnji predsjednik Opštinskog odbora Pokreta za promjene Bijelo Polje saopštio

Jokić: PodrškaSmolovićuna lokalnimizborima

IvanBrajović