Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 56 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak 25. maj 2018.

Politika

PODGORICA

- Sa završnog

predizbornog skupakoalici-

jeDF-SNP ,,Sve zamoj

grad“, uPodgorici poručeno

jedavrijemeda seovaj grad

„oslobodi odbahate i krimi-

nogeneDPSvlasti i da se

gradučini sigurnimi pros-

peritetnimmjestomza život

svihnjegovihgrađana“.

Nosilac liste DF-SNP Slaven

Radunovićkazaojedasukam-

panju obilježile nevjerovatne

izjave i obećanja, kako DPS-a,

tako i dijela opozicije.

On smatra da se Đukanoviću

bliži politički kraj jer, kako je

rekao, u DPS-u postoje veliki

problemi i sukobi između dvi-

je struje.

SPUŽ

- DPS ide na mjesto Milana

Kneževića u Spuž, a Milan će

doći ovdje kod nas. Svako će

dobiti šta mu pripada - nagla-

sio jeRadunović.

On je dodao da je jedan dio

opozicije kampanju obilježio

nerealnimprojektima,sličnim

scenama iz video-igrica.

- Nevjerovatna obećanja,

akva-park, tramvaji će da leb-

dedoTuzi, žirafedašetajuuli-

cama.Nikoodnjihnegledana

realnost. Niko neće da pomo-

gne da se omoguće putevi, vo-

da, kreveti u bolnicama. Mi

vam obećavamo pomoć sad i

odmah.Bićemodobridomaći-

ni i obećavamo da će svakog

dana da bude bolje - kazao je

Radunović.

On je ukazao i na razlike koje

postoje između koalcije DF-

SNP i drugihopozicionihkoa-

licija i političkih subjekata.

PROTIVNIK

–Našnajvećiprotivnik jeMilo

Đukanović, ali nije isto ko će

koliko stolica da pokriva u lo-

kalnom parlamentu. Kome

nije svejednokome ćepočasni

građanin biti Stjepan Mesić,

kome nije svejedno što je pro-

tivno volji građana postavljen

spomenik Mirku Petroviću,

kome nije svejednohoće li Ta-

či da predlaže imena boraca

terorističke tzv.OVKzanazive

podgoričkih ulica – taj će gla-

sati za našu koaliciju. Kome je

svejedno – glasaće koaliciju

„Ljudi za 21. vijek“, rekao je

Radunović.

Član PredsjedništvaDF-a An-

drijaMandić poručio je svima

koji će izaći na izbore u nedje-

ljuda ne rasipaju glasove.

Predsjednik SNP-a Vladimir

Joković je prenio pozdrave iz

slobodnihPlužinaiizraziona-

du da će se 27. maja slaviti i u

Podgorici kao što se 20. maja

slavila pobjeda opozicije u Pi-

vi,tedajekoalicijaDF-aiSNP-

a „prirodna i da je učvrstila

snažanopozicioni blok“.

Govorili su još lider Pokreta za

promjene NebojšaMedojević,

potpredsjednik DNP-a Pre-

dragBulatović,advokatMiroje

Jovanović, profesor Vladimir

Božović, dr Strahinja Bulajić,

dr Branko Radulović, Bogdan

Božović, Radoš Zečević, dr

Branka Bošnjak, Jovan Pejović

iMilicaTomašević.

R.P.

PODGORICA

–LiderDemo-

kratskepartije socijalista i

predsjednikCrneGoreMilo

Đukanovićporučio jekako

najvećuodgovornost buduće

uprave glavnoggradavidi u

daljemrazvoju saobraćajne i

komunalne infrastrukture,

ekonomije i otvaranjunovih

radnihmijesta.

Đukanović je to poručio sinoć

u Podgorici na završnoj kon-

venciji koalicione liste „Za do-

bro građana Podgorice. Po-

bjednička koalicija – Milo

Đukanović“ uoči nedjeljnih

lokalnih izbora.

- Podgorica mora pobjedom

naše politike na izborima 27.

maja da nastavi da bude pred-

vodnik daljeg ekonomskog ra-

zvoja Crne Gore. Sve drugo bi-

lo bi antiistorijski proces,

kazao je Đukanović i dodao da

ne može biti nikakvog iznena-

đenja 27.maja.

LiderDPS-a jekazaodapartija

na čijem je čelumora nastaviti

da daje impuls za ostvarenje

dobra svakog građanina Pod-

gorice iCrneGore, teda susebi

u tomciljudali tri važna zadat-

ka.

- Prvi, da nakon pobjede na iz-

borima nastavimo da vršimo

vlast. Drugi, da sačuvamo

ubjedljivu dominaciju nad

konkurencijom, i treći, da na-

stavimo da bilježimo rast. Ako

jesuditinaosnovuargumenata

kojimsmosepredstaviligrađa-

nima, nemam nikakvu dilemu

da ćemo ostvariti sva tri po-

stavljena cilja - uvjeren je Đu-

kanović.

ODGOVORNOST

On je kazao da najveću odgo-

vornost vidi u daljem razvoju

saobraćajne infrastrukture i

podgoričkog aerodroma.

- Moramo da završimo skupe

komunalne sisteme i nastavi-

mo da stvaramo uslove za ra-

zvoj ekonomije i otvaranje no-

vih radnih mjesta. Uvjeravam

vas dami za to imamo i znanja,

energije i volje. Uspjeli smo jer

smo i do sada imali čeličnu vo-

lju da savladavamo razne pre-

preke, a tako je i danas – rekao

jeĐukanović.

Naglasio je i kako je o bogat-

stvukadrovskogpotencija-

la Demokratske partije

socijalista suvišno go-

voriti.

-Mi smou stanjuda ob-

novimonašulistuipred-

stavimo je sadvije trećine

novih lica, uglavnom

mladih ljudi. To je ozbiljan za-

lognašepobjedeidaljegrazvo-

janašeg grada – rekao jeĐuka-

nović.

Ocijenio je da Podgorica danas

predstavlja urbanistički obo-

gaćengrad,aliikakopobjedom

koalicione liste DPS-a na ne-

djeljnim izborimamora nasta-

viti da bude predvodnik daljeg

ekonomskog razvoja Crne Go-

re.

Nosilac liste „Za dobro građa-

na Podgorice“ IvanVuković si-

guran je u izbornu pobjedu

Demokratske partije soci-

jalista. On je naveo da će

političku konkurenciju u

nedjelju 27. maja još jed-

nom„oduvati“.

- Sve dok su ovi

drugi takvi kakvi su mi mora-

modapobjeđujemo.Akodanas

iskrenoslave21.majoprostiće-

mo im što su 2006. bili na po-

grešnoj strani istorije. Ako da-

nas iskreno žele da grade

Podgoricu, oprostićemo imšto

sujerušili kadgodimseukaza-

la prilika. U ime bolje buduć-

nosti, oprostićemo mračnu

prošlost, u ime ljubavi, oprosti-

ćemo immržnju - kazao je Vu-

ković.

ŚEVER

I dodao: „Oduvaćemo ih 27.

maja kao śever podgorički, i

natjeraćemoihdasepresaberu

i sebi i drugima priznaju da

ovakvi kakvi su, nijesu od kori-

sti ni sebi ni drugima“.

Vuković je podsjetio da je Pod-

goricadoživjelapreporodupe-

riodu nakon istorijskog refe-

renduma, da je od uspavanog

gradićana balkanskoj periferiji

Evrope postala moderan

evropskigrad,gradukojisedo-

lazi i u kome se sve više ostaje.

Pobjeda naše liste će predstav-

ljatiprvikorakuboljuisrećniju

budućnost našeg grada.

Aktuelni gradonačelnik Pod-

gorice SlavoljubMigo Stijepo-

vić ocijenio je kako su uspjesi

gradske uprave vidljivi na sva-

komkoraku.

- Uspješno smo radili i realizo-

vali brojneprojektena teritori-

ji glavnog grada. Rekli smo da

je građanin na prvommjestu i

to svakodnevno na djelu doka-

zujemo. Gradska uprava je po-

stala istinski servis svih građa-

na. Ponosni smo što čuvamo

zelenoblago i vodimo računao

održivomrazvoju naše Podgo-

rice. Naši su uspjesi vidljivi na

svakom koraku – zaključio je

Stijepović.

Đ.Ć.

PODGORICA

–LideriGra-

đanskogsavezazapromjene

RankoKrivokapić iMiodrag

Lekićpozvali sujučegrađane

Podgoriceda izađuna izbore

unedjeljui glasajuza, kakosu

kazali, talasneizbježnihpro-

mjena.

KrivokapićiLekićsuuproglasu

građanima Podgorice naveli da

je navikavanje na život u „zaro-

bljenoj državi“ najveća pobjeda

autokratije.

- Svaka velika promjena u istoč-

noj Evropi –mirna revolucija -

morala seprvodesiti uglavnom

gradu.Izborjejasan,neizbježne

promjeneilipretvaranjePodgo-

rice u imanje, a ne grad slobod-

nih ljudi -navodi seuproglasu.

Ističe se da, koliko god unutraš-

njapolitikamale zemljebilana-

stavak gravitacije većih regio-

nalnihimeđunarodnihsistema,

niko drugi nego građani mogu

donijeti promjene.

- Samomi slobodni ljudi, koji su

ponosni dostignućempredaka i

odgovorni prema potomcima,

možemovratitiUstav i zakonna

prijesto nove Podgorice -naveli

suKrivokapić iLekić.

Prema njihovim riječima, slo-

bodnigrađaniglavnoggradabo-

lje od drugihmogu vidjeti kako

od „polusvijeta nastaju tajkuni,

kakopozajmljenaimena-sakri-

venihpremijera i gradonačelni-

ka, postaju vlasnici života vaše

djece, kako zaposlenje, umjesto

osnovnogljudskogprava,posta-

jeponiženje,kakonajgoriposta-

junajvažniji-navelisuKrivoka-

pić iLekić.

I.K.

Završna konvencija izborne liste koalicije „Za dobro građana Podgorice. Pobjednička koalicija – Milo Đukanović“

Vuković: Oduvaćemo ihu

neđeljukaośeverpodgorički

Podgoricamora pobjedomnaše politike na izborima 27. maja da nastavi da

bude predvodnik daljeg ekonomskog razvoja Crne Gore. Sve drugo bio bi

antiistorijski proces - kazao jeMilo Đukanović, predsjednik Demokratske

partije socijalista i dodao da nemože biti nikakvog iznenađenja 27. maja

Radunović: Obećavaju tramvaje

i žirafekojećeda šetajuulicama

Završni predizborni skup koalicije DF SNP „Sve zamoj grad!“ u Podgorici

Da seglasa za talas

neizbježnihpromjena

Lideri SDP-a i Demosa pozvali građane da izađu na izbore

IvanVuković

SlavenRadunović

MiodragLekić i

RankoKrivokapić