Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 56 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak 25. maj 2018.

Hronika

Prema riječima Božinovića,

advokat je dužan da o preuze-

tom zastupanju obavijesti ko-

legučijejezastupanjeprestalo.

-Netrebadanaglašavamdaad-

vokatiKaluđerović iBožinović

i dalje uredno zastupaju svoje

klijente izSAD-a i da jeovdjeu

pitanju još teži slučaj, jer je ad-

vokat Šimrak ponudio svoje

usluge osobama za koje vrlo

dobro zna da ih zastupaju nje-

gove kolege advokati s koji-

ma je imao kontakte upravo

povodomovog predmeta –na-

vodi seuprijavi.

Advokati Kaluđerović i Boži-

novićnavodeda su, osimdisci-

plinske prijave protiv kolege

Šimraka, podnijeli krivičnu

prijavu osnovnom tužiocu u

Podgorici protiv prof. Borisla-

va Vukčevića zbog osnova-

ne sumnje da je izvršio krivič-

nodelonadripisarstva.

ODGOVORNAPRIJAVU

AdvokatŠimrakkazaojezaPo-

bjeduda je sadržaj pisma izvu-

čen iz konteksta sa osmišlje-

nom kons t rukc i j om da

neupućeni mogu izvesti za-

ključak o navodnompokušaju

preuzimanja klijenata, što ap-

solutnonije tačno.

- Ova kancelarija nikada, ni u

primisli,tonijepokušala,većje

nasuprot, u značajnom broju

slučajeva, uporno odbijala kli-

jentekoji sutakoneštozahtije-

vali, ma o kome se radilo – ka-

zao jeadvokat Šimrak.

Onnavodidagapostupakkole-

ge Božinovića iz Beograda ne

iznenađuje jer je i ,,ranije une-

koliko slučajeva poricao ono

što bi se prethodno dogovorio,

ali, srećom, uvijek su bili pri-

sutni naši klijenti pa se zna-

lošta je istina“.

Šimrakpojašnjavada suukon-

kretnomslučajunjegoviklijen-

ti zahtijevali sastanak sa advo-

katom Božinovićem, što je

onodbio.

- Namjera je bila da se otklone

smetnje u daljemvođenju po-

stupka zbog odbijanja Božino-

vića da se srazmjerno plate

troškovi, a koji suuslovnastav-

ka postupka o čemu posto-

je materijalni dokazi – pojaš-

njavaŠimrak.

Ističe da su njegovi klijenti po-

nudili nasljednicima koje za-

stupaBožinovićdodatnuprav-

nu pomoć ne zadirući u

dogovoreni odnos sa njihovim

advokatomšto je, kako Šimrak

tvrdi, kolegi Božinoviću po-

znato jer je i ranije bilo takvih

dogovora.

-GospođaHab, kako je tomeni

saopšteno, zahtijevala je da joj

se za to dostave uslovi o čemu

postojipisani dokaz, koji advo-

kat Božinović očigledno smi-

šljeno izostavlja. Dakle, radi se

o dodatnim uslovima po za-

htjevu imenovane nakon kon-

takta sa našim klijentima i

prof . Vukčevićem, koji je samo

pomagaomojimklijentima jer

sa njima ima kontakt preko

svojihrođakauBeogradu–ka-

zao jeadvokat Šimrak.

U tom smislu, kako advokat

Šimrak tvrdi, njegova kancela-

rija je postupila u skladu sa za-

htjevom gospođe Hab, dajući

uslove a nikako pokušavajući

preuzimanje klijenata, kako se

to zlonamjerno navodi u pi-

smu.

- Navodi advokata Božinovića

uopštemeneuzbuđuju,nitiin-

trigiraju s obziromna čistu sa-

vjest, profesionalnost i poslov-

ni moral. Iznenađen sam

ukoliko je prijavu potpisao ad-

vokat Kaluđerović i želim

da vjerujemda je njegovo ime

formalno zloupotrijeblje-

no, što ću provjeriti odmah po

povratku iz inostranstva – za-

ključio jeadvokat Šimrak.

B. ROBOVIĆ

kolege zbog nelojalne konkurencije

a im

egira

Advokati često ne prijav-

ljuju kolege za nelojalno

preuzimanje klijenata, što

ne znači da su takvi sluča-

jevi rijetki. Advokat Obrad

Delević kazao je za Pobje-

du da je u posljednjih

godinu imao više situacija

preuzimanja klijenata,

koje nije prijavio disciplin-

skoj komisiji Advokatske

komore.

- U predmetu u kojem

sambranio okrivljenog

još u fazi istrage je došlo

do prekida saradnje.

Okrivljeni mi je prilikom

posjete ZIKS-u saopštio

da je pristao da ga brani

drugi advokat. Kolegini-

ca, čije ime neću spomi-

njati, je njegovoj porodici

garantovala da ako ga

bude branila ,,završiće“

zaključenje sporazu-

ma o priznanju krivice

sa državnim tužiocem i to

na relativno blagu kaznu.

Okrivljeni je pristao na

njenu ponudu, a porodica

je ovlastila koleginicu za

dalju odbranu i zastupa-

nje. Kasnije samdobio

informaciju da je okrivlje-

ni u tompredmetu dobio

visoku kaznu zatvora

– ispričao je advokat Dele-

vić. On je istakao da se

prije svega trudi da bude

realan prema klijentima i

da imništa ne obećava

jer je ,,neozbiljno davati

bilo kakvu garanciju u kri-

vičnompostupku gdje

mnogo faktora ima uticaj

na ishod“.

Obećanja

PODGORICA

–Glavni speci-

jalni tužilacMilivojeKatnić

kazao je jučeuVišemsuduna

suđenjuzapokušaj terorizma

da jeSvesrpski četnički po-

kret formirandabi senakon

izvršenihkriminalnihplano-

vaodmahrasformiraokako

munebi ušli u trag.

Katnić je to saopštio nakon što

su juče pregledane fotografije

Specijalnog tužilaštva i ulice u

blizini te institucije, Željeznič-

ke stanice u Podgorici, fontane

ispredhotela,,Hilton“,Trgane-

zavisnosti, Ambasade Njemač-

ke, a koje su izuzete iz telefona

optuženeBrankeMilić.

DOKAZI

NapitanjetužiocaKatnićakada

je formiran Svesrpski četnički

pokret, Milić je kazala da se to

desilo2015.godine,teidajeona

bila „članica još jednog četnič-

kogpokreta,alidagajenapusti-

la zbog udbaša“.

Nakon što je prikazana forto-

grafija Željezničke stanice u

Podgorici,optuženaMilićjeka-

zala da se više godina bavila

„građevinarstvom i da joj je

profesionalna deformacija da

posmatra objekte“.

- Nisamznala šta da radimod 5

ujutru, kad smo stigli u Crnu

Goru. Sigurno nisam htjela ek-

sploziv da postavljam – kazala

jeMilić.

Tokom jučerašnjeg pretresa

analizirane su i fotografije Nje-

mačke ambasade.

Milić jepojašnavajući ovu foto-

grafiju kazala da bi više voljela

da je na tommjestu ambasada

Srbije.

Nakon što jeprikazana fotogra-

fija Dragana Maksića iz centra

Podgorice, Milić je kazala da

,,sada zna da su tu u blizini pro-

storijeDemokratskog fronta“.

SKUP

Prikazana je i fotografija Milić

sa izvjesnim Božom, na šta je

onakazalada je ranijepojasnila

ko jeon i danećeda seponavlja.

Na pitanje tužioca Saše Čađe-

novića da li je Božo ista osoba

koja je u njenom telefonu me-

morisana kao Božić četnik, ona

je rekla da jeste i da je on član

Četničkog pokreta.

Takođe, pregledana je i fotogra-

fija koja je nastala 1. oktobra

2016. godine a na kojoj se vidi

Milić udruštvupet osoba.

- Dolje čuči Makedonac, stra-

dalnik iz ustaškog logora, ovaj

sa štapom je Boža, ja samu sre-

dini, tu je Dušić i sin jednog od

naših članova, a u sredini je naš

članMatijević. Nije to bio nika-

kav specijalni i ciljani skup radi

dolaska u Crnu Goru. To je bila

samojednaodtačaka-dodalaje

Milić.

Na jučerašnjempretresuprika-

zane su i fotografije iz telefona

Mirka Velimirovića na kojima

su se vidjele automatske puške.

Pregledana je i fotografija na

kojoj se vidi SrboljubĐorđević.

On je odgovarajući na pitanje

specijalnog tužioca Saše Ćađe-

novića, kazao da je nož nosio

„jer su tog dana klali jagnje ili

ovcu“.

DOGOVORPRED IZBORE

Tokom suđenja objavljen je sa-

držaj prepiske Saše Sinđelića i

NemanjeRistića.

- „Jesi li mislio da se viđamo, da

znam šta da radim“? piše u po-

ruci koju je Ristić poslao 13. ok-

tobra Saši Sinđeliću.

Komunikaciju nastavljaju i 14.

oktobra a u jednoj poruci Ristić

pita Sinđelća „da li dolaziš da-

nas uPodgoricu“?

Ristić je Sinđelićupisao i 16. ok-

tobra,nadanizborauCrnojGo-

ri

- Nađi se sa mojim kumom, daj

mu koliko možeš - pisalo je u

poruci.

Juče je prikazana i fotografija

bivšeg predsjednika Vlade Cr-

ne Gore Mila Đukanovića koja

je pronađena u telefonu ,,Leno-

vo“ čiji je vlasnik Sinđelić.

TužilacČađenovićkonstatovao

je da u Sinđelićevom telefonu

nije bilo više fotografija politi-

čara saBalkana.

Usudnicisemoglavidjetiifoto-

grafija na kojoj se nalazeMirko

Velimirović, Predrag Bogiće-

vić i SašaSinđelićali tužilacČa-

đenović je kazao da je taj sni-

mak napravljen na nepoznatoj

lokaciji.

U dokazima je bila i Sinđeliće-

va avionskakartazaMoskvu, sa

izlaznimpečatomizBeograda.

Predstavljena je i poruka izme-

đukorisnikaVukiFlajflajAero-

drom T1. Tužilac Čađenovićje

objasnioda je„Vuk“SašaSinđe-

lić, a da je u pitanju prepiska s

agencijomFlaj flaj travel u vezi

kupovine karte za let 27. sep-

tembra 2016. zaMoskvu. Suđe-

nje se nastavlja danas.

M. LAZAREVIĆ

SUĐENJE ZA POKUŠAJ TERORIZMA:

Pregledane poruke i fotogra je iz telefona BrankeMilić

Katnić: Svesrpski četnički

pokret je formiranzbog

kriminalnihplanova

U telefonu optuženeMilić pronađene su

fotogra je Specijalnog tužilaštva i ulice u

blizini te institucije, Željezničke stanice u

Podgorici, fontane ispred hotela ,,Hilton“, Trga

nezavisnosti, Ambasade Njemačke

Optuženi Milan Dušić je,

u trenutku dok je Branka

Milić bila za govornicom,

prijetio u pravcu advokata

Branka Anđelića. On je

kasnije objasnio, da niko-

me nije prijetio, već je to,

kako je rekao, slobodniji

način komunikacije s nje-

govimbraniocem.

- Obratio sam se advokatu.

Udaviće me sa ovakvim...

ova fotogra ija je nastala

mnogo ranije nego što

je ona (Milić) rekla. Sve

se vrti oko 1. oktobra...

Tad sam je i upoznao. Ja

i advokat imamo ovakav,

malo slobodniji kontakt.

To nije bila prijetnja, iako

sam tako gestikulirao -

naveo je Dušić.

Na samompočetku suđe-

nja Dušić je i opomenut

jer je kazao ,,prekinućemo

mi ovo suđenje i to veoma

brzo“. Na pitanje suktinje

Suzane Mugoša da poja-

sni štomu je to značilo, on

je kazao, da će se to desiti

jer se iznose neistine.

Dušić:

Nijesam

prijetio

advokatu

Dok je pričala o Četničkom

pokretu optužena Milić je

pokazala četnički barjak.

- Četnički pokret je jedinstven

pokret. Ja vidimda vi to ne

razumijete, nama su Srbija

i Crna Gora srpske zemlje.

Nama nije bitno ko je odakle.

Da li iz Srbije, Kanade, to

je to, mi smo ravnogorski

pokret. Ja vidimda vi to ne

razumijete - rekla je Milić.

Dodala je da se četnici neće

fotogra isati sa crvenim kra-

vatama već u uniformama.

Milićpokazala

četničkibarjak

PODGORICA

–Na suđenju

MarkuŠaranovićuoptuže-

nomzaubistvoDraganaBe-

ćirovićauaprilu2011. godi-

ne juče suuVišemsudu

pročitani iskazi 12 svjedoka

koji sudati uprethodnom

postupku i pred tužiocem.

Svjedoci Mijajlo Radnić, Mi-

roslav Rakočević, Radule Do-

žić, Momir Kljajić i Jezdimir

Bećirović kazali su da ne po-

znaju prvooptuženog Šarano-

vića i drugooptuženoguovom

predmetuMilana Bulatovića,

kojemsena teret stavljanepri-

javljivanje krivičnog djela.

Branilac optuženog Šaranovi-

ća, advokat Borivoje Borović,

kazao je da su ti svjedoci „jeli“

vrijeme. On je ukazao da iako

su neki od tih svjedoka bili

„sumnjivi i tužiteljki“, nijesu

im određene mjere tajnog

nadzora, niti imjeuzet uzorak

krvi radi DNKvještačenja.

Svjedoci su se izjašnjavali na

okolnosti napada na Dragana

Bećirovića 2008. godine kada

je pretučenuKolašinu.

Očevici tog događaja Kljajić i

Jezdimir Bećirović potvrdili

su da se radi o Rakočeviću i

Dožiću, koji su nedavno pra-

vosnažno osuđeni za taj na-

pad.

Kako suRakočević i Dožić na-

veli u iskazima da nijesu uče-

stvovali unapadunaBećirovi-

ća, advokat Borović je kazao

da su time što nijesu govorili

istinu izgubili kredibilnost.

- Izgubili smo dragocjeno vri-

jeme zbog greške tužilaštva.

Ti svjedoci su očigledno bili

osnovano sumnjivi, ali tuništa

nije urađeno, već je istraga vo-

đena ciljano samoprotivŠara-

novića - naveo jeBorović.

Svjedok Bojan Krstić u rani-

jem postupku kazao je da mu

je okrivljeni Bulatović saop-

štioda trebadasepretučeneki

Bećirović.

Sud je odbio prijedlog odbra-

nedaseukinepritvorokrivlje-

nom Šaranoviću. Suđenje se

nastavlja 28. juna.

C.H.

Šaranovićaprivodena saslušanje

Suđenje optuženomza ubistvo Dragana Bećirovića

ObradDelević

VukašinŠimrak

Pročitani iskazi svjedoka

Velimirović, Ristić i Sinđelić