Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 25. maj 2018.

Hronika

Advokati Branko Kaluđerović i Branko Božinović podnijeli prijavu proti

Tvrdeda jepokušao

otmeklijenta, Šimrak

Krajemmarta ove godine naša klijentkinja Lila Hab, unuka pokojnog Nikole

Stankovića, obavijestila nas je da je od saradnika u advokatskoj kancelariji

Vukašina Šimraka, osobe koja se predstavlja kao profesor Borislav Vukčević,

dobila pismo sa ponudomza saradnju – piše u prijavi dvojice advokata

Predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko

Begović potvrdio je da su Kaluđerović i Božinović podni-

jeli disciplinsku prijavu protiv advokata Vukašina Šimraka.

- Oni su, uz prijavu, dostavili odgovarajuće dokaze i po

njihovommišljenju je navodno povrijeđen Kodeks profe-

sionalne etike, postoji nelojalna konkurencija i konsultacija

advokata Šimraka sa nadripisaromBorislavomVukče-

vićem. Po proceduri, disciplinski tužilac će zatražiti izjaš-

njenje advokata Šimraka na navode prijave, nakon čega

će se utvrđivati ima li elemenata disciplinske povrede

Kodeksa profesionalne etike. U zavisnosti od toga, tužilac

će podignuti optužnicu ili odbaciti prijavu – pojasnio je

Begović.

On je naveo da postoji mogućnost da se advokat Šimrak

ne izjasni na optužbe kolega i istakao da ga na to niko ne

može natjerati. U tom slučaju, Begović je naveo da će se

cijeniti dokazi koje su dostavili podnosioci prijava.

Begović je istakao da se u posljednjih pola godine pove-

ćao broj prijava protiv advokata.

- U Advokatsku komoru je stigao jedan broj disciplinskih

prijava. Među njima ima veliki broj i onih koje su neosno-

vane jer podnosioci uz njih ne dostavljaju neophodne

dokaze. Radi se najčešće o optužbama da su advokati

uzeli novac, a nijesu odradili dogovorene radnje.

Klijenti često nemaju dokaz da su izvršili plaćanje

advokatima. Nezgodno je presuđivati na osnovu

riječi – kazao je on.

Begović navodi da postoji i jedan broj oprav-

danih prijava gdje je disciplinski tužilac podnio

optužnicu i disciplinski sud Advokatske komore

odlučuje o tome.

Prema njegovim riječima, postoje lakše i

teže povrede Kodeksa profesionalne etike.

U slučaju da disciplinski sud Advokat-

ske komore oglasi nekog advokata

krivim, sankcija može biti opomena,

novčana kazna, privremeno ili

trajno brisanje iz imenika advo-

kata. Begović je istakao da

se u konkretnom slučaju

protiv advokata Šimraka ne

može pričati o sankcijama

jer optužbe na njegov račun

treba dokazati.

Begović:PrijavaidokazidostavljeniAdvokatskojkomori

PODGORICA

–Advokati

BrankoKaluđerović izHer-

cegNovog iBrankoBožinović

izBeogradapodnijeli suAd-

vokatskoj komoriCrneGo-

redisciplinskuprijavuprotiv

kolegeadvokataVukašina

Šimraka izHercegNovog

zbog, kakonavode, pokušaja

preuzimanjastranakakoje

potražujupovraćaj imovine

hercegnovskoghotela,,Boka“

i bivšeghotela ,,Igalo“.Advo-

katŠimrakkazao jedasu

tvrdnjenjegovihkolegane-

tačne i istakaodaniko iznje-

govekancelarijenikada, ni

uprimisli, nijepokušaopreu-

zimanjeklijenatakolegama,

većdasuuznatnombrojuod-

bijali zahtjevetakvevrste.

U postupku restitucije u Crnoj

Gori advokati Božinović i Kalu-

đerović već dvadeset godina,

kakotvrde,zastupajunasljedni-

ke pokojnogNikole Stankovića,

koji potražuju imovinu hotela

,,Boka“ u Herceg Novom, naj-

vredniju parcelu u cijeloj opšti-

ni, kao i imovinu bivšeg hotela

,,Igalo“, na čijemmjestu je sa-

građen Institut ,,SimoMiloše-

vić“. Suvlasnik ove imovine bio

je i pokojni Vlado Savčić, čije je

nasljednikeuprocesu restituci-

jezastupaoadvokat Šimrak.

AdvokatiKaluđerovićiBožino-

vić navode da je njihov kole-

gaŠimrakpunomoćniku istom

predmetu i da sumu bili dostu-

pni podaci o nasljednicima po-

kojnog Stankovića, koji žive u

Americi akojeoni zastupaju.

-Krajemmartaovegodinenaša

klijentkinja gospođa Lila Hab,

unukapokojnogNikoleStanko-

vića, obavijestila nas je da je od

saradnikauadvokatskojkance-

lariji Vukašina Šimraka, osobe

kojasepredstavljakaoprofesor

Borislav Vukčević, dobila pi-

smo sa ponudom za saradnju

– piše u prijavi advokata Kalu-

đerovića iBožinovića.

NEPRISTOJNAPONUDA

Oni navode da se advokat

Šimrak i njegov saradnik Vuk-

čević nijesu zaustavili na tome,

već su sredinom aprila poslali

pismo kojim obrazlažu svoje

stavove klijentima koje zastu-

paju Božinović i Kaluđerović,

kao i tekst ugovora o zastupa-

nju koji su uredno potpisali i

ovjerili pečatom advokata Vu-

kašinaŠimraka.

Nasljednici porodica Savčić i

Acović, Vladimir Leščić i Boja-

na Obrenović-Karadžić u pi-

smu gospođi Lili EnHab saop-

štavaju da njen advokat ne radi

posaounjenominteresuipred-

lažu da angažuje advokata

Šimraka. Oni ističu da je advo-

kat Šimrak bivši sudija, da je

njegovo sjedište u Crnoj Gori i

daimamnogovezaipoznansta-

va.

Nakon ovog pisma, Hab je od

saradnika advokata Šimraka

dobila ponudu o zastupanju u

kojojseističedajeprednostad-

vokata Šimraka u odnosu na

advokatakojijezastupaučinje-

nici da živi i radi sa ljudima ko-

ji sudirektnopovezani sa odlu-

č i vanj em oko predme t a

postupka. Profesor Vukčević

navodi da advokat Šimrak po-

znaje veliki broj ljudi saArabij-

skog poluostrva, koji su zainte-

resovani za lokaciju koja je

predmet restitucije i koji bi, ka-

ko navodi, platili i više od ono-

ga što je određeno u ranijem

sporazumu. Dodao je da ima

utisak da nasljednici pokojnog

SavčićaiAcovićapozitivnogle-

dajunaovu ideju.

Vukčević u ponudi Hab navodi

da je advokatska kancelarija

Šimrak spremna da, ukoliko

bude angažovana, prihvati da

vraćenu nepokretnost pripre-

mi za prodaju po unaprijed

utvrđenoj cijeni, koja ne bi bila

nižaod500eurapometrukva-

dratnom.

- Advokati kancelarije Šimrak

prihvatajuda snose sve troško-

ve koji se odnose na proceduru

i prodaju i za uloženi trud i rad

zahtijevaju honorar od pet od-

sto odprodajne cijene –navodi

seuponudi profesoraVukčevi-

ća.

OBRAZLOŽENJE

Advokatikojisupodnijelidisci-

plinsku prijavu smatraju da je

advokat Šimrak ovakvim po-

stupanjemučinionečasnurad-

nju.

- Posmatrajući strogoprofesio-

nalno,advokatŠimrakjepostu-

pio protivno više odredbi Ko-

deksa profesionalne etike

advokata. Jedna od njih propi-

sujedaadvokatnesmijedaula-

zi ubilokakveposlovneveze sa

nadripisarima. Profesor Vuk-

čević je, po mom profesional-

nommišljenju, nadripisar, jer

nije upisan u Imenik advokata

Crne Gore, a nudi svoje usluge

za novac – pojašnjava advokat

Božinović.

On ističe da je sa stanovišta ad-

vokata još bitnije da je Šimrak

postupio direktno suprotno

odredbi Kodeksa profesional-

ne etike, koji mu zabranjuje

kontakt sa strankom koju za-

stupadrugi advokat.

-Obavezadasadrugimadvoka-

tima uspostavlja i održava do-

bre kolegijalne odnose nalaže

advokatu da ne stupa u razgo-

vore i pregovore sa suprotnom

strankombez znanja i odobre-

nja njenog advokata, osim ako

senadruginačinnemožeizbje-

ći nastupanje docnje – pojaš-

njavaBožinović.

On je podsjetio da je u slučaju

preuzimanja stranke advokat

dužan da se prije nego što pri-

hvati zastupanje, na pouzdan

način uvjeri da je prethodno

zastupanje prestalo i da za isto

stranka dotadašnjem advoka-

tunedugujenagraduitroškove.

PODGORICA

–NikšićankaMonikaJovanović juče jeuVi-

šemsuduoslobođenaoptužbeda jepomagalaupokušaju

ubistva službenikaZIKS-aMilojaPekovića 25.marta 2016.

godine

Presudu je donijela sutkinjaDragicaVukovića.

Prema stavu suda, Tužilaštvo tokom postupka nije uspjelo da

dokaže krivcuJovanović.

ZaadvokataSavuKostićakoji zastupaJovanović, ovakvaodluka

je jedina ispravna.

M.L.

PODGORICA

–UbicaMi-

odragaMigijaKruščića(49) iz

Podgoricebio jevišeslojno

obučen, štoukazujeda jedok

sepripremaozahladnokrvni

zločini tetakorazmišljaoda

istražiteljenavedenapogre-

šantrag.

Analizom snimaka sa nadzor-

nih kamera, inspektorima je ja-

sno da je ubica htio da prikrije

izgled i da je, zbog debele crne

trenerkesakapuljačomičizma-

ma sa velikimđonom, izgledao

krupniji. Istražitelji su analizi-

rali izjaveočevidaca, iskaznovi-

narke,,Vijesti“JeleneJovanović

koja je sjedjela za stolom sa žr-

tvomiposljednjarazgovaralasa

Kruščićem, pa onda uporedili

svjedočenja sa snimcima sa

nadzornih kamera. Na osnovu

te analize došli su do zaključka

daprvobitni utisakda jeubistvo

počinio 190 centimetara visoki,

krupni, muškarac ne odgovara

realnom izgledu zločinca, već

da je riječoneštonižoj osobi.

Ti novi detalji neće znatnije

olakšati istragu, jer je ubistvo

odrađeno profesionalno, uz do-

bru koordinacijuučesnika. Oči-

to je da su organizatori likvida-

cijeimalidojavuoKruščićevom

kretanju, precizno su snimili

lokaciju, a ubica je bio navođen

od pomagača koji je imao pre-

gledsituacije.

Ubica je, nakon što je izletio iz

portuna, trčeći prišaoKruščiću

koji je sjedio sa Jovanović. Na

snimku je zabilježeno kako

Kruščić priča i gestikulira ruka-

ma, a sve izgleda kao da nešto

žustroobjašnjava.

U tom trenutku, iz portuna je

izašla starija žena koja je nosila

kese,štojeKruščićuiznekogra-

zloga odvuklo pažnju i okrenuo

se, na kratko, ka njoj. Ubrzo na-

kon toga, za njom se pojavio i

ubica. Prišao je stolu sa upere-

nimpištoljemka Kruščiću. Jo-

vanović ga je upozorila, kako se

moglo protumačiti sa snimka,

nakon čega je Kruščić pokušao

da pobjegne, napravio nekoliko

koraka, ali mu likvidator nije

ostavio šansuda preživi. Ispalio

je čak devet metaka u njega, ne

osvrćući se ka Jovanović koja se

sagnula ispodstola.

Potom je ubica otišao kroz pro-

lazgdjegajeuupaljenom,,golfu

6“ čekao drugi učesnik zločina,

koji ga je i dovezao.

Očito je da u likvidaciji nijesu

učestvovalasamodvojicanepo-

srednih izvršilaca.

Kako Pobjeda saznaje iz izvora

bliskih istrazi, likvidatori

Kuruščića imali su i logističara,

kojigaje„doveo“dožrtve,anaj-

vjerovatnije je osmatrao iz su-

sjednezgrade.

Detalji okojima suubice razmi-

šljale,potvrđujedajeovajzločin

bio dobro isplaniran i da su ga

izveli profesionalci uzznačajnu

podršku logističara, koji je dao

znakubicamakaddakrenu.

Automobil „golf 6“ ubice su za-

palile, ostavivši prethodno u

njemu pištolj „glok“ i ostale tra-

govekojejevatra,najvjerovatni-

je, učinilabezvrijednimzadalju

istragu. To će se, ipak, detaljnije

znati nakon forenzničke obra-

de.

Istražitelji vjeruju da su, osim

dvojice neposrednih izvršilaca,

u likvidaciji Kruščića učestvo-

vale još najmanje dvije osobe:

logističar koji je ,,tipovao“ žrtvu

ijošjednaosobakojaječekalasa

spremnimzamjenskimvozilom

za nastavak bijega nakon što su

zapalili ,,golf 6“.

Kruščić je ubijen u ponedjeljak

dokjesjediosaJovanovićubašti

lokala „Palata“ na Staromaero-

dromu.

Motiv njegovog ubistva, kako

istražitelji tvrde, su njegove po-

slovne veze sa članovima „ška-

ljarskog“klana.

Istražitelji će vještačiti telefon-

ske listinge i tako će utvrditi s

kim je Kruščić kontaktirao ne-

posrednoprijelikvidacije,kada

se čuo sa Jovanović s kojom je

dogovorio susret u lokal „Pala-

ta“ i da li je nakon dogovora o

sastankubilojoškontakata.Po

-

kušaće i da ispitaju ko je sve

mogao znati vrijeme i mjesto

gdje će se sresti Kruščić i Jova-

nović.

A.G.

Novi detalji u istrazi ubistva Podgoričanina

UbicaKruščića imao

nekolikoslojeva

odjeće i većecipele

Istražitelji vjeruju da su, osimdvojice

neposrednih izvršilaca, u likvidaciji Kruščića

učestvovale još najmanje dvije osobe

Monika Jovanović

oslobođenaoptužbe

Presuda okrivljenoj za pomaganje u pokušaju

ubistvaMiloja Pekovića službenika ZIKS-a

Samjestaubistva

ZdravkoBegović