Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 24. maj 2018.

Društvo/ Hronika

PODGORICA

- Srpskimedi-

ji uprethodnihnekolikoda-

naobjavljujukako se izSrbi-

jeuCrnuGorunemožeući

uzdokazeoprodužetkuva-

ženja saobraćajnihdozvola i

registarskihoznaka, štouk-

ljučujepotvrduopredaji do-

kumenata za registraciju

motornogvozila - odnosno

produženja registracije, ali

izMinistarstvaunutrašnjih

poslovaCrneGore te tvrd-

njenegiraju.

Srpski mediji, kao uostalom i

ranijih godina pred početak

turističke sezone, pišu kako se

turisti iz Srbije, koji su zainte-

resovani da godišnji odmor

provedu naCrnogorskompri-

morju, boje komplikacija na

graničnimprijelazima,paiako

imaju sve neophodne potvrde

koje izdajeMinistarstvo unu-

trašnjihposlova Srbije.

Iz našeg Ministarstva, među-

tim, demantuju takve tvrdnje.

- Povodom izvještavanja me-

dija uSrbiji da se iz ove države

u Crnu Goru preko graničnih

prijelaza ne može više ući u

Crnu Goru uz prezentovanje

„potvrde o produžetku važe-

nja roka trajanja saobraćajnih

dozvola i registarskih ozna-

ka“, gdje se misli na potvrdu o

predaji dokumenata za regi-

stracijumotornogvozila (pro-

duženje registracije), obavje-

štavamo da se u režimu

prelaska državne granice iz

Srbije u Crnu Goru ništa nije

promijenilo u odnosu na pret-

hodni period, shodno sistemu

reciprociteta kada je ulazak iz

SrbijeuCrnuGoru i obrnutou

pitanju – odgovorili su iz

MUP-a na pitanjaPobjede.

Ističuda toznači dadržavljani

Srbije mogu ući u Crnu Goru

preko graničnih prijelaza sa

našom državom, pored pre-

zentovanja drugih potrebnih

dokumenta – lične isprave

(lične karte ili pasoša) i vo-

začke dozvole, uz davanje na

uvid i pomenute potvrde, od-

nosnopotvrdeopredaji doku-

menata za registracijumotor-

nog voz i l a ( produženj e

registracije).

- Isto važi i za ulazak državlja-

na Crne Gore u Srbiju - kazali

su izMUP-a.

Ukoliko bude promjena veza-

nih za dokumenta koja su po-

trebna za prelazak državne

granice, kako ističu, javnost će

otomebitiblagovremenooba-

viještena.

-Tačnojedaodređenombroju

lica nije dozvoljen ulazak u

CrnuGoruizSrbije.Međutim,

ta lica nijesu ispunjavala uslo-

ve propisane Zakonom o gra-

ničnoj kontroli i Zakonom o

strancima za ulazak u našu

zemlju, odnosno boravak na

našoj teritoriji - istakli su iz

MUP-a.

N.K.

U susret turističkoj sezoni srpski mediji opet serviraju neistine

Mediji širedezinformacijeopromjeni režimaprelaskagranice

MUP: Režimprelaska

granicenepromijenjen

Direktorica UNICEF-a za Evropu i CentralnuAziju u posjeti Crnoj Gori

Uzor drugimdržavama

PODGORICA

–Crnogorski

zvaničnici sastali su se juče

sadirektoricomUNICEF-a

zaEvropu i CentralnuAziju

AfšanKan i saglasili seda je

postignut određeni napre-

dakuoblasti zaštitedječjih

prava, ali da još imaposla,

dok jeKanocijenila i da se

CrnaGora afirmisalakao

uzor drugimdržavama.

Potpredsjednik Vlade i mini-

starpravdeZoranPažinnaveo

je da kada je riječ o garantova-

njudječjihprava i zaštiti djece

od svih oblika nasilja, Crna

Gora se ne zadovoljava posti-

gnutim.

- Strijemimo najvišim stan-

dardima razvijenog svijeta -

istakao je on.

Ukazao je i na značaj stručne

pomoći eksperata UNICEF-a

prilikomizmjena idopunaPo-

rodičnog zakona, kojima su

uvedene dodatne zabrane kr-

šenja dječijih prava i značajno

unaprijeđensistemzaštitedo-

stojanstva, emocionalnog i

psihološkog integriteta djece

u sudskimpostupcima.

- Kako bismo što više zaštili

djecuučestoveoma trumatič-

nimpostupcimaizporodično-

pravnih odnosa, uz podršku

UNICEF-a, obučena su struč-

na lica za podršku u ovakvim

postupcima, kao i veći broj ad-

vokata koji su stekli posebna

stručna znanja neophodna za

adekvatno pravno zastupanje

djece – rekao je on.

Kan je, kako je saopšteno, po-

zdravila izuzetan rezultat koji

je Crna Gora, kao zemlja sa

malom javnom administraci-

jom, ostvarila u integrisanju

visokihmeđunarodnih normi

u domaće zakonodavstvo, isti-

čući da se ovakvimpristupom

zaštiti prava djece Crna Gora

afirmisalakaouzordrugimdr-

žavama.

- U tom smislu, dogovorena je

saradnja na dokumentovanju

dobrih praksi Crne Gore koje

će UNICEF koristiti u svom

radu u drugim zemljama, kao

primjer uspješnog angažova-

nja države na razvoju podsti-

cajnogokruženjazapunuafir-

maciju i zaštitu dječjih prava

– saopšteno je nakon sastanka

saPažinom.

Predsjednik Crne Gore Milo

Ðukanović, takođe, se sastao

sa regionalnom direktorkom

UNICEF-a za Evropu i Cen-

tralnuAziju i saopštio joj da će

naša zemlja i dalje biti pouz-

danpartner ove organizacije.

Kan je razgovarala i sa mini-

stromzdravljaKenanomHra-

povićem, a gošća je izrazila

zadovoljstvo što je crnogorski

zdravstveni sistem uspješno

odolio izazovima antivakci-

nalnihuticaja iuspiodagrađa-

nima predoči važnost vakci-

nacije u borbi sa bolestima

koje su zaboravljene.

Sastala se i saministromrada i

socijalnog staranja Kemalom

Purišićem.

-Kan je istaklada jeCrnaGora

lider u regionu kada je u pita-

nju deinstitucionalizacija

smještaja djece uzrasta od 0

do 3 godineuvelikimreziden-

cijalnim ustanovama – saop-

šteno je iz resoraPurišića.

Razgovarala je i sa ministrom

prosvjete Damirom Šehovi-

ćem, kao i sa državnom sekre-

tarkom uMinistarstvu finan-

sijaNinomVujošević.

N.Đ.

Pažin i Kan

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Tužilaštvo sm

samobilnih telefona ukazuje da je postojao širi plan a

Katnić: Isti

priprema

PODGORICA

–Glavni spe-

cijalni tužilacMilivojeKat-

nićkazao je juče

uVišem

sudu

na suđenjuzapoku

šaj

terorizmadaporuke iz tele-

fonaBratislavaDikićauka-

zujuda je i uSrbiji bilopla-

niranovišenapadapo istom

scenarijukao i uCrnojGori.

Prema riječima Katnića, po

matrici plana koji je bio pri-

preman u Crnoj Gori osmi-

šljen jebio i zaSrbiju, ameta je

trebalo da bude bivši premijer

AleksandarVučić.

On je to saopštio nakon što su

pročitane poruke iz telefona

bivšeg šefa srpske žandarme-

rijeBratislavaDikića.

- Ne branim (Vučića), no ga

spašavam. Porukama želimo

da dokažemo da se ono što se

pripremalo premijeru Crne

Gore, pripremalo se, na taj ili

sličan način, i Srbiji - istakao

jeKatnić.

PREPISKE

Sudsko vijeće predočilo je ko-

munikaciju Dikića i Vuka Jo-

vanovića.

U jednoj prepisci navodi se:

„Vučić je najveći špijun. Da li

vam je jasno da mu je cilj da

uništi Srbiju? Svi u odbranu

demokratije“.

Katnić je bio jasan da iz te ko-

munikacije proizilazi da je i u

Srbiji pripremana ista opera-

cija kao i uCrnoj Gori.

Sa druge strane, Dikić negira

te navode konstatujući da je

poruka izvučena iz konteksta.

On je ukazao da u njegovom

telefonu postoji prepiska sa

Vučićem oko svog poslovnog

angažmana.

-Ovdje se izvlači iz konteksta i

prikazuje da imam dobru ko-

munikaciju s Vučićem, a ka-

snije drugačiju – istakao

jeDikić.

Takođe, pročitana je poru-

ka BratislavaDikića koju je 21.

juna2016. poslao sprskommi-

nistru unutrašnjih poslo-

vaNebojši Stefanoviću.

- Hvala Vam što steme uvažili

i pozvali na Dan policije. Nije-

samhtiodaVamprilazim, bila

je gužva. Bolje sami akomogu

neštodapomognem,naraspo-

laganju sam- napisao jeDikić.

On je odgovarajući na pitanje

PORUKEUKAZUJUŠTO

SEPRIPREMALO:

Tužioci

Katnić i Čađenović

Dikić u jednoj poruci

IvanuMilbridžuna

Fejsbuku kaže: „Mis-

limda karambolmože

biti uCrnoj Gori, oko

16. protesti su“

suda pojasnio da je „na raspo-

laganju sam“ u poruci značili

da je htio da pomogne u poslu

Ministarstvu unutrašnjih po-

slova. Nakon ove poruke, pro-

čitana je i ona koju je Dikić

poslaoVučiću.

- Predsjedniče, znam da ste u

velikomposlu,pazatoizbjega-

vam da smetam. Moja molba

je, ako važi vaša pomoć, za

onaj posao u ambasadi uMo-

skvi ili u Republici Srpskoj,

ističemandat konzulu izBBA,

ili gdje mogu da pomognem –

navodi se uporuci.

Dikić je nakon što je poruka

pročitanakazaodaovaporuka

nema nikakve veze sa postup-

kom.

Poruka gdje se pominje ,,ovaj

vaš general se oporavio i mo-

gao bi da radi. Ako važi ono

obećanjezaMoskvu, spreman

sam da dam doprinos“, Dikić

jepojasnioda jeodVučića tra-

žio posao i damu je ambasada

u Moskvi ranije predlagana

kao jedna odopcija.

Tokom jučerašnjeg pretresa

pročitana je i prepiska između

Dikića i Dejana Smigića na

Fejsbuku.

Smigić ga, u jednoj od poruka,

pita kada će u boj, a Dikić od-

govara „da se u boj ide kada se

Srbijabrani, ada se sada idena

izbore“.

Dikić je ovu prepisku isko-

mentarisaodasurazmjenjiva-

li ideje njihovog pokreta kako

bi dobili što veću podršku, te i

da ne zna kakve veze ovo ima

sa postupkom.

OCRNOJ GORI

Najzanimljivija je prepiska

Bratislava Dikića sa izvjesnim

Ivanom Mi l br i džom na

Fejsbuku.

U jednoj poruci Milbridž na-

vodi: „Dobih informaciju da

karambol može biti kod vas,

oko10. i 15. oktobra“, naštamu

Dikić odgovara: „Mislim da

karambol može biti u Crnoj

Gori, oko 16. protesti su“.

Napitanje specijalnog tužioca

SašeČađenovićadapojasni ko

je Milbridž, on je naveo da ne

može da se sjeti.

- Očigledno je neko iz ino-

Rasvijetljena tri krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta

Tri osobeosumnjičenezakrađe

PODGORICA

Protiv tri

osobepodnijete sukrivične

prijave zbog sumnjeda su

počinile razbojničkukrađu

upokušaju, teškukrađu i

krađu.

Kako se navodi u saopštenju

policije, uhapšen jeS.A. (19) iz

Podgorice zbog sumnje da je

10. maja pokušao da ukrade

aluminijska vrata sa benzin-

ske pumpe „Petrol“, ali ga je

opazio građanin B. M. koji je

pokušaodaga spriječi uodno-

šenju vrata. S. A. je tada, sum-

nja se, udario šakom B. M. u

glavu, nakon čega se, ostavivši

vrata, udaljiomotociklom.

Uhapšen je i A. J. (34) iz Pod-

goricezbogsumjeda

je19.ma

-

ja provalio u pomoćni objekat

G.I.uDoljanimaiukraostvari.

U krađi ga je zatekao G. I. na-

kon čega je osumnjičeni po-

bjegao. Podgorički policajci

podnijeli su prijavu protiv M.

V. (33) izPrijepolja, koji boravi

uPodgorici, zbog sumnjeda je

16. maja iz marketa „Voli“ koji

se nalazi u TC „Bazar“, ukrao

160 eura.

- Sva ova krivična djela rasvi-

jetljena su u kratkom roku i to

zahvaljujućioperativnimradu

službenikaCBPodgorica - na-

veli su iz policije.

C.H.

Uhapšen Baranin, potraga za još dvije osobe

Napali Francuza i ukralimukameru

BAR

- Inspektori Centrabe-

zbjednosti Baruhapsili su

trideset dvogodišnjegA. A.

iz toggrada zbog sumnjeda

je sa još dvijeosobe, na čijoj

identifikaciji se radi, napao

francuskogdržavljaninaJ. F.

i oteomukameru„canon“.

Francuski državljanin je 17.

maja prijavio policiji da su ga

tri osobe napale.

On jepred inspektorima ispri-

čao da je u Sutomoru stopirao

i dasumustala trojicamladića

koje je zamolioda ga odvezuu

Ulcinj gdje je imao smještaj.

- Tokom vožnje prema Ulci-

nju, jedan od osumnjičenih je

došao na ideju da opljačkaju

francuskogturistu.Onje, kako

se sumnja, skrenuo sa magi-

stralnogputaBar–Ulcinj,pre-

ma brduMozura, gdje je zau-

stavio vozilo i tomprilikomsu

sva tri lica, kako se sumnja, fi-

zički nasrnula na J. F. i otele

mukameru–navodiseusaop-

štenjupolicije.

Ubrzo nakon prijavljene kra-

đe policija je identifikovala A.

A. zbog postojanja osnovane

sumnje da je sa još dvije osobe

počinioteškukrađunanaroči-

todrzaknačin.

C.H.