Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 24. maj 2018.

Društvo

SUTOMORE

-Najveća sna-

ga sindikata jeuujedinjenim

resursima - poručeno je sa

međunarodnekonferencije

„Jezik solidarnosti i najbolji

primjeri izprakse informa-

tivnog rada sindikata“, koja

jepočela jučeuSutomoru i

trajaćedopetka.

Na konferenciji učestvuju sin-

dikati iz regiona Zapadnog

Balkana, Rusije, Norveške,

Njemačke, Finske, Bjelorusije,

Azerbejdžana i Italije, kao i di-

rektoricazakomunikacijeGlo-

balne granske federacije Indu-

stri Al PetraBranmark.

RAZMJENAMIŠLJENJA

KakojePobjedikazaoglavnior-

ganizator konferencije Sergej

Dandrov iz interaktivne ruske

televizijeProfTV, bezobzirana

političku i ekonomskusituaciju

zemalja učesnica ovog skupa

sindikati imaju iste ciljeve.

- Zbog toga je mnogo bitno da

razmjenjujemomišljenja.Mno-

gi sindikati imaju svoja istraži-

vanjakojamogudaseprimijene

u drugim državama - kazao je

Dandrov, ističući da je osnovni

cilj konferencije da se sakupe

iskustva od svih sindikata.

SavezsindikataCrneGoreuče-

stvuje i pruža tehničku i orga-

nizacionu podršku konferen-

ciji i tim povodom generalni

sekretar ove radničke asocija-

cije Duško Zarubica napome-

nuo je da su informisanje i ko-

munikacija u sindikatima

neodvojivi dio početaka sindi-

kalnogpokreta i udobrojmjeri

su zaslužni za širenje sindikal-

ne ideje.

- Od okupljanja radnika u fa-

bričkim halama i van njih i

usmenog informisanja, pa pre-

koprodukcije i dijeljenjaštam-

panih pamfleta, proglasa i

objava, prisustvauštampanim,

a zatim i u prvimelektronskim

medijima – radija i televizije,

došlismodovremenainforma-

cione tehnologije koja je ko-

munikaciji i informisanju dala

novu dimenziju koju karakte-

riše izvještavanje u realnom

vremenu i sve nejasniju grani-

cu između virtuelnog i stvar-

nog - istakao jeZarubica.

U Savezu sindikata su, kako je

dodao, prepoznali neophod-

nostuvođenjanovihkanalako-

munikacije i informisanja.

VLADA

- Jednostavno, danas nijesmo

samouobavezidaplasiramoin-

formacijebitnezanašepostoje-

će i potencijalno članstvo, već i

daprekomedijskih i informaci-

onih kanala kreiramo širi druš-

tveni uticaj i ujedno gradimo

imidž savremene organizacije

sposobne da odgovori izazovi-

mavremenaukojemdjeluje,au

današnjem svijetu imidž je če-

sto u korelaciji sa povjerenjem

- naglasio jeZarubica.

PredstavnicaMinistarstva rada i

socijalnog staranjaMarina Vuči-

ćević istakla je da Vlada radi na

tome da u što većojmjeri jača so-

cijalni dijalog kako na tripartit-

nom,takoinabipartitnomnivou.

- U svim zakonskim projekti-

ma koje Ministarstvo radi pri-

sutni su kako predstavnici za-

poslenih tako i predstavnici

poslodavaca. Mi kao Vlada pu-

stimo bipartitni socijalni dija-

log, da sedogovarajuzaposleni

i poslodavci, a onda mi u kraj-

njem reagujemo. Imamo

izvanrednusaradnjusasocijal-

nim partnerima, malo bolju sa

sindikatima, jer Vlada ima više

sluha i razumijevanja za zapo-

slene - kazala jeVučićević.

Savez sindikata Crne Gore je

juče potpisao memorandum

saradnje sa Federacijomsindi-

kata regiona Rostov iMeđuna-

rodnom asocijacijom Sindika-

taTjumenske oblasti.

N.K.

PODGORICA

-Nekoodpra-

va iz socijalne zaštite, tokom

prošle godine, koristilo jeoko

53.000građanaCrneGore,

pokazujupodaciMonstata.

Od toga, materijalno obezbje-

đenje koristilo je 7.987porodi-

ca i 24.586 članova porodica,

dok je pravo na ličnu invalid-

ninu imalo 2.343 osoba, a pra-

vo na njegu i pomoć ostvarilo

je 14.539 osoba.

- Dodatak za djecu koristilo je

6.200 nosilaca prava na doda-

tak za djecu i 11.715 djece koja

su koristila ovo parvo - poka-

zuju Monstatovi podaci, pre-

nio je portal RTCG.

Podaci su dobijeni od Mini-

starstva rada i socijalnog sta-

ranja i odnose se na prosječan

mjesečni broj nosilaca prava

na materijalno obezbjeđenje,

ličnuinvalidninu,pomoćinje-

gu i dodatak na djecu u toku

2017. godine.

Monstat podsjeća da pravo na

materijalnoobezbjeđenje,kao

osnovno materijalno davanje

iz socijalne zaštite ostvaruje

porodica, odnosno pojedinac

ako je nesposoban za rad ili

sposoban za rad pod uslovima

propisanim Zakonom o soci-

jalnoj i dječijoj zaštiti. Visina

materijalnog obezbjeđenja za

porodicukojanemaprihodau

2017.godiniiznosilajemjeseč-

no od 66,68 eura za pojedinca,

do 126,77 eura za porodicu sa

pet i više članova.

Pravo na ličnu invalidninu

imajulicasa teškiminvalidite-

tom. Visina lične invalidnine

iznosi 180 euramjesečno.

- Pravo na dodatak za njegu i

pomoć ima lice kome je zbog

tjelesnih, mentalnih, intelek-

tualnihili senzornihoštećenja

ili promjena u zdravstvenom

stanju neophodna njega i po-

moć da bi imalo obezbijeđen

pristup zadovoljavanju potre-

ba. Visina dodatka za njegu i

pomoć iznosi 66 eura mjeseč-

no - saopštio jeMonstat.

R.D.

PODGORICA

–Građani CrneGore go-

dišnje izgubeoko40miliona eurakocka-

njem, što jemnogoveći iznos oddobiti na

godišnjemnivou, kazala jepsihološkinja i

koordinatorkaSavjetovalištaEntera–

PodgoricaAsocijacije zademokratski

prosperitet (ADP) „Zid“MajaLješnjak.

Doovihpodataka su, kako jenavedenou sa-

opštenju, došli naosnovu izvještajaPoreske

uprave, prema kojem je ukupna oporeziva

dobit, koju suprijavili poreski obveznici ko-

ji posjeduju objekte kroz godišnje prijave

poreza, za prošlu godinu9,7miliona eura.

- Kada se tome dodaju podaci o iznosu koji

se na godišnjem nivou utroši na prosječne

bruto zarade osoba koje su zaposlene u

objektima za priređivanje igara na sreću, a

koja iznosi 325 euramjesečno, tedobiti koja

je za jednu kladionicu lani iznosila 2,25mi-

liona eura, kao i održavanje objekata za pri-

ređivanje igaranasreću i koncesijadolazi se

do podatka da naši građani izgube oko 40

miliona eura kockanjem, što je mnogo veći

iznos od dobiti na godišnjem nivou – obja-

snili su iz SavjetovalištaEntera.

Od ukupnog broja osoba koje kockaju u 10

odsto slučajeva, kako su naglasili, kockanje

ostavlja posljedice na razne oblasti života –

porodicu, školovanje, međuljudske odnose,

proces rada, dok sekodpet odsto razvija za-

visnost.

Ovom savjetovalištu, koje funkcioniše pri

ADP „Zid“, najčešće se, kako je istaknuto,

obraćajučlanoviporodicaosobakojekocka-

ju na problematičnom i patološkom nivou,

izvještavajući o izmijenjenom psihičkom

stanju „kockara“, kao i narušenimporodič-

nimodnosima i finansijskimproblemima.

J. B.

PODGORICA

– Istraživački

i inovativni centarPro-Aka-

demia izPoljske raspisao je

konkurs za iskusne istraživa-

če „MarijaKiri Sklodovska“

za individualne stipendije za

istraživanjau trajanjuod 12

do24mjesecauovomcen-

tru, saopšteno je izMinistar-

stvanauke.

-Prihvatajuseprijave iskusnih

istraživača izoblasti tekstroni-

ka i inteligentni tekstili, ener-

getska efikasnost i ekonomič-

nost energije, inžinjering

životnesredine,aerodinamika,

mehanika fluida i energija vje-

tra, upravljanje inovacijama i

tehnološki transfer i inžinje-

ring u oblasti poljoprivrede i

hrane – precizirano je u saop-

štenju.

Zainteresovani kandidati se

mogu prijaviti do 15. juna pu-

temvebstranicewww.proaka-

demia.eu/en/msca-applicati-

on-form-2018.

-Kandidatitrebadaimajudok-

torat ili četiri godine istraži-

vačkog iskustva, kao i da ispu-

njavaju uslov mobilnosti,

odnosno da u posljednje tri

godine (od 12. septembra 2015.

do 12. septembra ove godine)

nijesu obavljali glavnu djelat-

nost (rad, studije i slično) u

Poljskoj duže od 12 mjeseci –

navedeno je u saopštenju.

Više informacija o Istraživač-

kom i inovativnom centru Pro-

Akademia u Poljskoj mogu se

naćinasajtuMinistarstvanauke,

a sva pitanja u vezi sa ovim pro-

gramom, kao i više detalja o in-

frastrukturiidjelatnostimoguse

postaviti dr Andrzeju Klimeku

na imejl adresu andrzej.kli-

[email protected]

roj

telefona +48 505 275 212.

J. B.

Konkurs „Marija Kiri Sklodovska“ za individualne stipendije

Prilikaza iskusne istraživače

Iz Asocijacije „Zid“ upozorili na široku rasprostranjenost kockanja

Građani godišnje izgube

oko40milionaeura

U Sutomoru počelameđunarodna sindikalna konferencija

Snaga jeuujedinjenimresursima

RAZMJENJUJUISKUSTVA:

Sa jučerašnjekonferencije

Socijalu lani primalo

oko53.000građana

Ugovora između RTCG i CGO

rimjedbi

nemože biti emitovana, uz či-

njenicuda suprihvatili da no-

vinare i urednike plaća ova

NVO, javnost je burno reago-

vala.

RTCG i CGOsupotomuradili

radnu verziju aneksa 2, koji je

Pobjeda objavila početkom

prošle sedmice i kojim je sko-

ro potpuno izmijenjen ugo-

vor, a Javnom servisu formal-

no vraćena sloboda i pravo na

uređivačkupolitiku.

PROMJENE

Aneksom 2 precizirano je da

će CGO dati „tehničku podrš-

ku timu RTCG i novinarima

koji rade istraživačke priloge

o temama vezanim za proces

EU integracija“ i to u dijelu

„definisanja tema, uvida u

proces pripreme i produkcije

priloga, a uz puno poštovanje

principanezavisnostiRTCG“.

Nakon što je Pobjeda objelo-

danila ugovor organizovana

je i konferencija za novinare

Delegacije Evropske unije u

Podgorici, koja je finansijski

podržalaovaj projekat, i orga-

nizacijakojesudobilegranto-

ve u okviru programa „Činje-

nice su važne – objektivno i

inovativno novinarstvo“, a na

kojoj su pokušali da odbrane

sporni ugovorRTCG i CGO.

Interesantno jedasu, poštosu

iznijeli svoje argumente u od-

branuugovora,bašsaovekon-

ferencije saopštili da će, ipak,

uraditi aneks 2 ugovora i

ispraviti sporne dijelove.

Uverzijiugovorakojijepotpi-

san još u januaruRTCG je do-

zvolila, članovima 3 i 4, nepri-

mjereno miješanje CGO-u u

uređivačke odluke sadržaja

emisija „Replika“, „Okvir“ i

„TVmagazin“.

Aneksom 2 promijenjene su,

između ostalog, i tačke 7, 8, 9 i

12 u članu 3 osnovnog ugovo-

ra, pa je CGO sada tehnička

podrška projektnom timu

RTCG i novinarima, ali nije

objašnjenoištotapodrškapo-

drazumijeva.

Iako je tehnički izmijenjen i

diokojiseodnosinazaradeno-

vinara (tačka 12, član 3), CGO

će i dalje isplaćivati honorare

urednicima i novinarima.

Pobjeda jučenijedobilaKadi-

ju kako bi prokomentarisala

pismo Džafića. Bez odgovora

su nas ostavili iz CGO-a, po-

red ostalog, pitali smo ih što

podrazumijeva tehnička po-

drška RTCG-u precizirana

aneksom2ugovora.

K. JANKOVIĆ