Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 24. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–Broj priklju-

čaka zadistribucijuRTV

programaputemrazličitih

platformi sauslovnimpri-

stupom30. aprila iznosio je

203.849 i za4,65odsto jeveći

odbrojadomaćinstavauCr-

noj Gori, saopštili su izAgen-

cije za elektronskemedije.

- Broj priključaka za distribu-

ciju RTV programa putem ra-

zličitih platformi sa uslovnim

pristupom (30. aprila) iznosi

203.849 i za 4,65 odsto je veći

odbrojadomaćinstavauCrnoj

Gori, odnosno broj priključa-

kakojiseodnosenafizičkalica

je za 1,52 odsto veći od broja

domaćinstava-pišeuizvješta-

ju o stanju tržišta usluga dis-

tribucije radio i televizijskih

programa do krajnjih korisni-

ka, koji je uradila Agencija za

elektronskemedije.

Odnavedenogbrojapriključa-

ka, u dokumentu je precizira-

no da se 6.092 odnosi na pri-

ključke pravnih lica, dok se

197.758 priključaka odnosi na

fizička lica, odnosno doma-

ćinstva.

U izvještaju je navedeno i da

podaci obrojupriključakapo-

kazuju da je u Podgorici i ne-

kim primorskim opštinama -

Bar, Budva, Herceg Novi,

Kotor i Tivat broj priključaka

znatnoveći odbrojadomaćin-

stava, dok jeuvećembrojuop-

ština u sjevernoj regiji broj

priključakaoko60odstouod-

nosuna broj domaćinstava.

-Naosnovunavedenogsepro-

cjenjuje da približno 22.000

domaćinstava (oko 11 odsto)

još koristi samo besplatnu

(Free toair) televiziju. Posma-

trajući broj priključaka u od-

nosu na broj domaćinstava,

tražnja je najveća u primor-

skoj regiji, 125,71 odsto. Nave-

deno znači da je broj priklju-

čaka platformi sa uslovnim

pristupom veći od broja do-

maćinstava u ovoj regiji za

13.000. Slijedi središnja regija

sa 108,95 odsto, te sjeverna re-

gija sa 66,33 odsto. Iako se bi-

lježi konstantan rast broja ko-

risnika platformi sa uslovnim

pristupom,samoneznatandio

ovog povećanja se odnosi na

sjevernu regiju. Posmatrajući

samo učešće platformi sa

uslovnimpristupom,KDSdis-

tribucija sa učešćem od 39,14

odsto drži vodeću poziciju na

tržištu usluga distribucije ra-

dio i TV programa do krajnjih

korisnika. Slijede DTH (29,13

odsto) i IPTV (27,65 odsto).

DVB-T2 ima učešće od 4,08

odsto - piše udokumentu.

Navedeno je i da je u poređe-

nju sa brojem priključaka na

kraju februara, za period od

dva mjeseca, broj korisnika

pay-TV usluga veći za 1.393 ili

0,69 odsto.

- U osnovnompaketu korisni-

cima je dostupno, u prosjeku,

80 televizijskih kanala (najvi-

še 202, a najmanje 13). U po-

smatranomperioduprosječna

cijena osnovnog paketa je

iznosila 10,67 eura, dok u od-

nosu na ukupan broj prodatih

osnovnih i dopunskih paketa,

domaćinstvo koje koristi ovaj

vidusluga,mjesečnouprosje-

ku, za njih izdvaja 11,56 eura -

precizirali su izAgencije.

Kakosunaveli,osimoperatora

koji u ponudi imaju dopunske

pakete, u prosjeku nude šest

dodatnih paketa - najviše 10, a

najmanje jedan.

- Prosječna cijena dopunskog

paketa je 5,92 eura - najviša je

25 eura, a najniža dva eura. U

strukturi ponude dopunskih

paketa najzastupljeniji su

sportski i filmski sadržaji.Naj-

prodavaniji dopunski paketi

na teritoriji Crne Gore su

HBO, Pink i Arena - zaključe-

no je u izvještaju.

K. J.

PODGORICA

– Aneksom 2

ugovoraizmeđuJavnogservi-

sa iCentrazagrađanskoobra-

zovanjeotklonjenesumoguć-

nosti miješanja ove nevladine

organizacije u uređivačku

slobodu i nezavisnost RTCG-

a, ocjena je Agencije za elek-

tronskemedije.

Direktor Agencije Abaz Dža-

fićuputio jeupetakpismoge-

neralnoj direktorici RTCG

Andrijani Kadiji u kojem je,

pored ostalog, naveo da nema

primjedbi na radnu verziju

aneksa 2 ugovora između

RTCG i CGO.

Pismo

- Povodom radne verzije

Aneksa broj 2 Ugovora o po-

slovnoj saradnji, koji je Vaša

medijska kuća zaključila sa

NVOCentarzagrađanskoob-

razovanje (CGO), Agencija za

elektronskemedije smatra da

se predloženim izmjenama

člana 3 i 4, kao i dopunom

(kroz član 4 aneksa) osnov-

nog ugovora obezbjeđuje

očuvanje nezavisnosti uređi-

vačkepolitikeRTCGi spreča-

va direktno ili indirektno ne-

primjereno miješanje NVO

CGO u uređivačke odluke

RTCGuvezi saemisijamako-

je će biti realizovane u sklopu

projekta. Agencija smatra da

su time uvažene sugestije za

revidiranje ugovora koje smo

dali umišljenjuod 3. maja ove

godine. Saglasno navedenom,

nemamo dodatnih primjedbi

povodompredmetnogugovo-

ra - piše uDžafićevompismu.

Ugovor RTCG i CGO objelo-

danila je Pobjeda, krajem

aprila, nakonšto jena sjednici

Savjeta RTCGMilan Radović

upozorionaneodrživost ovog

dokumenta,ukazujućidaJav-

ni servis ovim ugovorom

ugrožava svoju nezavisnost,

uz ocjenu da je sporno da ek-

sterno pravno lice (CGO) pla-

ća honorare novinarima i

urednicima. Ocijenio je i da bi

onda i političke partije mogle

da angažuju novinare, ako to

može da radi ovaNVO.

Poštosmoobjavilisporniugo-

vor, ukazujući na neprihvat-

ljive„ustupke“menadžmenta

RTCG nevladinoj organizaci-

ji, dozvoljavajući im ne samo

odabir tema u tri udarne emi-

sije, već i izborsagovornika, te

pristanakdabezpisane sagla-

snosti CGO-a nijedna emisija

Broj RTV priključaka veći

je od broja domaćinstava

AEMobjavila izvještaj o stanju tržišta

PODGORICA

-Upredškolskim

ustanovamauPodgorici od sep-

tembra ćebiti oko500novihmje-

sta, čime ćebiti napravljenveliki

korakurasterećenjunjihovihka-

paciteta, rekao jeministar prosvje-

teDamir Šehović.

On je podsjetio da problemprebuki-

ranosti uglavnomi jeste vezannajve-

ćimdijelomzaglavni grad imanji dio

primorskih opština, dok u ostalim

postojipotrebapovećanjabrojadjece

upisane u vrtić.

- Kada govorimo o proširenju, u na-

rednim danima biće završena adap-

tacija prostora u Staroj varoši, koji je

glavni grad ustupio ustanovi ,,Đina

Vrbica“ i ovaj prostor biće adaptiran

zaprihvat višeod 100djece - kazao je

Šehović agencijiMina.

Prema njegovim riječima, u nared-

nim nedjeljama biće otvoren i vrtić

na Staromaerodromu, koji je kapaci-

tetazaoko350djece, vrijedan2,7mi-

liona eura.

Objekat vrtića će, kazao je Šehović,

imati prizemlje i sprat, bruto površi-

ne oko tri hiljademetara kvadratnih,

i u njemu je planirano osam radnih

soba za jaslene grupe, 12 za grupe vr-

tića, osam kancelarije, biblioteka, fi-

skulturna sala, prostorije za trijažu,

za preventivnu zdravstvenu zaštitu i

ostale prateće prostorije.

U sklopu objekta je, kako je naveo, i

centralna kuhinja po HACCP stan-

dardima, koja će zadovoljiti potrebe

na nivou Javne ustanove „Đina Vrbi-

ca“.

On jekazaoda je, kada je riječgradnji

predškolskih ustanova na teritoriji

čitaveCrneGore, vrlo zadovoljan što

je projekat sa Bankom za razvoj Sa-

vjeta Evrope, koji je vrijedan ukupno

17miliona eura, sada upunomzama-

hu. Šehović jedodaoda većnarednih

nedjelja, a možda i dana, počinje

gradnja još dva vrtića - uBaru i Tuzi-

ma.

Kako je naveo, ove godine će početi

gradnja i vrtića u Pljevljima i u pod-

goričkom Bloku 6, dok se za vrtić u

Ulcinjuočekujeraspisivanjekonkur-

sa za idejno rješenje.

Istakao je da Ministarstvo, takođe,

radi na povećanju obuhvata djece

predškolskim vaspitanjem u sjever-

nim opštinama. Šehović je podsjetio

da su prethodnih dana pokrenuli

kampanjuna sjeveru za upis u vrtiće,

koja je, kako je pojasnio, zapravo na-

stavak aktivnosti i odlične kampanje

Ministarstva i UNICEF-a.

On jekazaoda jeneštovišeod20.000

djecena teritoriji države, uključujući

privatne predškolske ustanove, obu-

hvaćenopredškolskimvaspitanjem.

R.D.

Ministar prosvjete najavio širenje kapaciteta predškolskih ustanova

Upodgoričkimvrtićimabiće500novihmjesta

Agencija za elektronskemedije dala pozitivnomišljenje na aneks

Džafić: Nemamo

Agencija za

elektronske

medije smatra da

se predloženim

izmjenama

člana 3 i 4, kao i

dopunom (kroz

član 4 aneksa)

osnovnog

ugovora sada

obezbjeđuje

očuvanje

nezavisnosti

uređivačke

politike RTCG i

sprečava direktno

ili indirektno

neprimjereno

miješanje CGO

u uređivačke

odluke RTCG –

piše umišljenju

AbazDžafić

AndrijanaKadija

ZgradaRTCG

Damir Šehović