Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 24. maj 2018.

Ekonomija

BAR

-Nakonzimskepauze

napomorskoj liniji Bar –

Bari –Barponovo saobraća

brod ,,Dubrovnik“hrvat-

skeJadrolinije. Naprvopu-

tovanje zaBari krenuo je

sinoć, adokraja sezoneovu

linijuodržavaće jednom,

odnosnodvaputa sedmič-

no. Tokommaja i juna srije-

dom, u julu i avgustu srije-

domi subotom, aod

septembradodecembra

ponovo jednomsedmično.

Nakon što je brod ,,Sveti Ste-

fan“ zbog ukidanja klase, po-

slije pet decenija prestao da

saobraća na liniji Bar – Bari,

Barska plovidba je prošle go-

dine sklopila ugovor sa hr-

vatskom Jadrolinijom o na-

jmuove pomorske rute.

– Izuzetno smo zadovoljni

saradnjomuproteklomperi-

odu i uvjeren sam da će tako

biti i u 2018. Linija Bar – Bari

–Bar uspostavljena je još da-

leke 1965. godine pod pokro-

viteljstvomtadašnjePrekoo-

keanske plovidbe.

Prevezenojepreko2.000.000

putnika, 450.000 automobi-

la, 150.000kamiona i trejlera,

što je velika cifra zaCrnuGo-

ru – podsjetio je na jučeraš-

njoj svečanosti povodom se-

zonskog otvaranja linije v.d.

izvršnog direktora Barske

plovidbe Tihomir Mirković.

On je istakaoda sunajuspješ-

nije godine bile 1995. i 1996.

kada je na godišnjem nivou

prevezeno 100.000 putnika.

Angažovanjem hrvatske Ja-

drolinije održan je kontinui-

tet pomorskog saobraćaja iz-

međuBara i Italije.

– Na ovaj način održana

je tradicionalna linija. U Cr-

noj Gori i Barudočekani smo

otvorenogsrca i raširenihru-

ku.Objekompanijeostvariće

značajan profit, a linija će

najviše koristiti putnicima.

Vjerujem da će ova saradnja

otvoriti mogućnosti za po-

slovne projekte i na drugim

poljima – procjenjuje član

UOJadrolinijeAnteVranjac,

koji je istakao da će ova godi-

na, na osnovu turističkih po-

kazatelja, biti uspješnija od

prošle.

V.K.V.

PODGORICA

-CrnaGora je

dobila sjajnogpartnera za

jedanod strateškihrazvoj-

nihprojekatana sjeveru, ko-

ji ćebiti nova turistička

atrakcijadržave savelikim

mogućnostima razvoja i za-

pošljavanja, saopštio jepre-

mijerDuškoMarković, koji

jeprimioMartinaLeitnera,

vlasnika italijanskekompa-

nijeLeitner, kojaprojektuje

i gradi četirimiliona eura

vrijednu i 1,7kilometaradu-

gužičaruodManastiraPod-

vrhdoĐalovićapećine i

osammiliona euravrijednu

žičaru -šestosjedna lokaciji

Cmiljača.

Marković je, kako se navodi,

upoznaoLeitnerasarezultati-

ma uspješne ekonomske poli-

tike Vlade i njenom posveće-

nošću i fokusiranošću na

efikasnu valorizaciju razvoj-

nih projekata, naročito u sje-

vernom regionu. Marković je

izrazio zadovoljstvo činjeni-

com da je kompanija Leitner,

kao jedan od vodećih proizvo-

đača žičara u svijetu, prepo-

znala interes da posluje i u Cr-

noj Gori kao i da je za partnera

odabrala već dokazanu kom-

panijuNovi Volvoks.

– Dobili smo sjajnog partnera

za jedan od naših strateških

razvojnih projekata na sjeve-

ru, koji će biti nova turistička

atrakcijaCrneGore savelikim

mogućnostimarazvoja i zapo-

šljavanja – rekao jeMarković.

Kako je naveo, Vlada je odluč-

na da neosporne razvojne po-

tencijale što brže pretvori u

novuvrijednostidobrozagra-

đane i državu.

Leitner je, kako je saopšteno,

informisao Markovića o po-

slovnim rezultatima, bilansi-

ma, referencama i tehničkim

dostignućima i rješeniima 130

godina starog konglomerata u

kojem je više od tri hiljade za-

poslenih.

–Mi smo izBolcana, a toznači

spojgermansketehničkesavr-

šenosti i italijanskog dizajna –

rekaojeLeitnerdodajućidaće

njegova kompanija potvrditi

sposobnost da i uCrnoj Gori u

predviđenom roku i u skladu

saočekivanjimarealizujezna-

čajan razvojni projekat.

Prema ugovoru, koji je potpi-

san prošle sedmice, rok za pu-

štanje u rad žičara je novem-

bar naredne godine.

M.P.M.

PODGORICA

-Manjinski

akcionar i bivši članodbora

direktoraElektroprivrede

DejanMijovićodrekao se

tužbenog zahtjevaprotiv

EPCG i Vlade. Nakon toga je

Privredni suddoniopresudu

da seodbijaMijovićev tužbe-

ni zahtjev.

Mijović je u tužbi koju je pod-

nio početkom godine tražio

poništenje odluka o smanje-

nju kapitala ove kompanije,

koje su donijete na redovnoj

skupštini akcionara EPCG 30.

decembra prošle godine. Mi-

jović se presudom obavezuje

da EPCG i Vladi na ime troš-

kova parničnog postupka

isplati iznos odpo 225 eura.

-Podneskomod27.aprilatuži-

lac je obavijestio sud da se

odriče u cjelosti tužbenog za-

htjeva postavljenog u petitu-

mu tužbe i to prema svim tu-

ženimipredložiojedasudbez

daljeg raspravljanja donese

presudu na osnovu odricanja

–kaže sepresudi, ukoju jePo-

bjeda imala uvid.

Mijović je smatrao da je odlu-

kama o smanjenju kapitala i

pokrivanju gubitaka EPCG

koje suVlada i A2Akao većin-

ski akcionari predložili i izgla-

sali na posljednjoj skupštini

društva prekršenZakon o pri-

vrednimdruštvima.

- Umjesto da se sredstva ne-

raspoređenedobiti od51,9mi-

liona eura iskoristezapokriće

akumuliranog gubitka, ovim

odlukama je gubitak u tom

iznosu namiren iz kapitala,

odnosno smanjen je kapital

društva,anjegoveakcijeobez-

vrijeđene. Pri tome, u obavje-

štenju o sazivanju skupštine

nijesu navedeni razlozi sma-

njenja kapitala iako je ta oba-

veza iz Zakona o privrednim

društvima – kazao je ranije

Mijović.

Onje30.januarapodniotužbu

protiv EPCG i Vlade, u svoj-

stvu većinskog akcionara

EPCGikvalifikovanogpredla-

gača odluka sadržanih u tač-

kama tri do šest dnevnog reda

skupštine akcionara.

Mijović je, kako se navodi u

tužbi, tražio poništenje odlu-

ka usvojenih pod tačkama tri,

četiri, pet i šest dnevnog reda

na redovnoj skupštini akcio-

nara EPCG održanoj 30. de-

cembra prošle godine zbog,

kako je naveo, povrede člana

59, tačka 2. Zakona o privred-

nimdruštvima.

- Jer obavještenje o sazivanju

skupštine ne sadrži razloge

smanjenja kapitala, a u skladu

sa tačkama tri i četiri člana 41

zakona, koje predviđaju ovu

sankciju kada nijesu poštova-

ne odredbe ovog zakona o sa-

zivanju i održavanju skupšti-

ne akcionara (tačka tri) i kada

odluke nijesu u saglasnosti sa

ovim zakonom, statutom

društva i drugim propisima

(tačka četiri) - kaže se u tužbi

Mijovića.

Skupština akcionara EPCG

usvojila je većinomglasova fi-

nansijski izvještaj za 2016. go-

dinu, a akumulirani gubitak

odoko 157milionaeurapokri-

ven je iz kapitala kompanije i

sredstava emisione premije.

Prema toj odluci, 8,6 miliona

eura gubitka pokriće se iz

sredstava emisione premije, a

oko148,4milionasmanjenjem

osnovnog kapitalaEPCG.

Predsjednik odbora direktora

EPCGĐoko Krivokapić obra-

zložio jena skupštini akciona-

ra da je Vlada predložila da se

akumulirani gubitak pokrije i

naveo da se oko 150 miliona

eura na ime gubitka odnosi na

procjenu imovine urađene

2010. godine.

S. P.

ionaeura

Poreskeuprave (PU), zbogdu-

ga od 10,7 miliona eura, u de-

cembru2016. godine.

Stečajni upravnik je priznao

ukupno80milionaeurapotra-

živanja, od čega su u prvom

isplatnomredu 22miliona eu-

raza 1,8hiljadabivšihradnika.

S. P.

Vašingtonu

obuka na temu bezbjednost

luka i brodova u Crnoj Gori,

odnosnoimplementacijaISPS

pravilnika, međunarodne

konvencije o sigurnosti ljud-

skihživotanamoru.Obukama

je dat zajednički doprinos

unapređenjusistemabezbjed-

nostilukauCrnojGori,čimeje

stvoren sigurniji ambijent za

razvoj pomorskogsaobraćaja i

nautičkog turizma – navodi se

uovomdokumentu.

Podsjetimoda jeVladakrajem

marta tekuće godinepotpisala

Memorandum o razumijeva-

nju sa kineskom kompanijom

CRBC i saradnji za projekat

gradnjeautoputaBar–Boljare

na principima privatno-jav-

nog partnerstva. Memoran-

dum su potpisali ministar Nu-

rković i tehnički direktor

CRBC-auCrnojGori SunJao-

guo. Prethodno je sa predstav-

nicima CRBC-a i kineske dr-

žavne uvozno-izvozne Eksim

banke tada razgovarao i pre-

mijerDuškoMarković.

Tada je saopštenoda suEksim

banka i CRBC, prema riječima

njihovih predstavnika, spre-

mne da učestvuju u nastavku

gradnje autoputa kroz Crnu

Goru, odnosno u realizaciji

drugedvijedionice i toodmah

nakon završetka prioritetne.

M.P.M.

kson

ndagradi

oputa

Bivši član odbora direktora EPCG se odrekao tužbe protiv EPCG i Vlade

Mijovićuvišene smeta

smanjenjekapitala

Marković: Dobili

smosjajnog

partnera za žičare

PODGORICA

-Usvajanje

odlukeo isplati dodatnedi-

vidende, odukupno5,6mi-

liona eura, učinilabima-

njinske akcionare

Jugopetrola zadovoljnim,

štobi biodobar signal za in-

vestitore i uticalobi napo-

većanje likvidnosti i tržišne

vrijednosti kompanije, sa-

opšteno je izAdriaticSlove-

nica.

PredstavniciAdriaticSloveni-

ca, najvećeg manjinskog dio-

ničara Jugopetrola, saopštili

suda suubijeđeni daćenjihov

prijedlog za proširenje dnev-

nogredaSkupštineakcionara,

koji se odnosi na donošenje

odluke o raspodjeli dodatne

dividende iz neraspoređene

dobiti, podržati svi manjinski

dioničari, kao i većinski vla-

snik.

Iz Adriatic Slovenica su pred-

ložili da se, pored predviđe-

nogiznosaod4,51milioneura,

odnosno 97 centi po akciji, ak-

cionarima isplati još 1,1milion

eura, što bi ukupno iznosilo

5,61 milion eura bruto divi-

dende, odnosno 1,21 euro po

dionici.

- Tobi bio iznos dividende ko-

ji je oko 12 odsto veći od one

koja je isplaćena prošle godi-

ne, ali oko sedam odsto manji

uodnosuna 2016 - saopštili su

predstavniciAdriaticSloveni-

ca.

Skupština akcionara Jugope-

trola, koja je zakazana za 31.

maj, prvobitno je trebalo da

odlučuje o raspodjeli dobiti

za prošlu godinu, da bi Odbor

direktora proširio dnevni red

sa tačkom koja se odnosi na

donošenjeodlukeoraspodje-

lidodatnedividende izneras-

poređene dobiti.

S. P.

Premijer sa vlasnikom italijanske kompanije Leitner

DejanMijović

Marković i Leitner

Manjinski akcionari

Jugopetrola

Traže da

dividenda

bude 1,21

euro po akciji

Sa gradilišta autoputa

Sa predstavnicima

američke kompanije

u SAD početkommaja

razgovarali ministar

saobraćaja Osman

Nurković i poslanik

Ervin Ibrahimović