Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 24. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Fabrika za

preradudrvetanaBiočuu

vlasništvubjelopoljskog

preduzećaBekom–CO, koja

jenedavnopočela saproi-

zvodnjom, imaće godišnji

izvozvrijedanpetmiliona

eura i zapošljavaće 70radni-

ka, saopšteno je tokomjuče-

rašnjeposjeteovompogonu

potpredsjednikaVlade imi-

nistrapoljoprivredeMiluti-

naSimovića, gradonačelni-

kaPodgoriceSlavoljuba

Stijepovića i predsjednika

odboradirektora Investici-

ono-razvojnog fondaZora-

naVukčevića.

U sastavu fabrike su pogoni za

primarnu preradu drveta, im-

pregnaciju proizvoda rezane

građe i peletara, koja je juče

počela da radi.

INVESTICIJA

Suvlasnik i izvršni direktor fir-

me Bekom – CO Petar Kljaje-

vić naveo je da je ukupna inve-

sticijaiznosilatrimilionaeura,

koji su obezbijeđeni iz sop-

stvenih sredstava, dva kredita

Investiciono-razvojnog fonda

(IRF) vrijedna 700.000 eura i

nekoliko kratkoročnih kredita

uzetihkodposlovnihbanaka.

– Krećemo u proizvodnju pe-

leta, a prije nekoliko mjeseci

smo krenuli u primarnu proi-

zvodnju. Kapaciteti fabrike su

oko 3,5 tona na sat – kazao je

Kljajević.

Premanjegovimriječima,ufa-

brici je trenutno nakon pokre-

tanjaproizvodnjepeletazapo-

šljeno oko 50 radnika.

- Planiramo da u fabrici zapo-

slimo 70 radnika, kada bude

zaokružena proizvodnja – re-

kao jeKljajević.

On jedodaoda jeosnovni pod-

strek za dosadašnje poslovne

iskorake i planove za širenje

proizvodnje odluka Vlade da

ograniči izvozdrvnihsortime-

nata.

- Na taj način smo dobili mo-

gućnost da putem koncesija

obezbijedimo kvalitetnu siro-

vinu i da ostvarimo investicio-

ne planove za širenje proi-

zvodnje. To je garant da ćemo

biti obezbijeđeni sa sirovinom

idaćemomoćidaširimokapa-

citete - kazao jeKljajević.

On je naveo da u fabrici proi-

zvode građevinske konstruk-

cije, drvne proizvode za dalju

finalnu proizvodnju, posebno

namještaja, kao i da planiraju

da proizvedu 25 hiljada tona

godišnje peleta.

Kljajević je rekao da se roba iz

primarne proizvodnje za sada

izvozi uzemljeregiona, apelet

će ići u zemlje Evropske unije,

Sloveniju i Italiju.

Simović je izrazio zadovolj-

stvo što se otvara još jedna fa-

brika, otvaraju nova radna

mjestaistvaranovavrijednost,

a posebno što ta nova vrijed-

nost ima svoje tržište, ne samo

regionalno, već i zahtjevno

evropsko.

- Fabrika će imati preko pet

miliona eura godišnje izvoza i

zapošljavaće 70 radnika. To je

put za stvaranje povoljnih

uslova života za sve građane -

kazao je Simović.

On je poručio da je nova fabri-

ka rezultat preduzetničke

energije porodice Kljajević,

povoljnogposlovnogambijen-

ta koji se kreira sa nivoa Glav-

nog grada, povoljne podsticaj-

ne politike kreditiranja koja se

kreira sa nivoa Vlade preko

IRF-a i odgovorne politike sa

nivoa Vlade koja kreira i spro-

vodi sistemska rješenja za

unapređenje sektora šumar-

stva i drvoprerade.

Stijepović je naveo da je za

Glavni grad važan svaki novi

proizvodni pogonkoji seotvo-

ri i koji ima dugoročnu održi-

vost, zapošljava radnike i ima

perspektivu.

-Posebnosmozadovoljnikada

se radi o prigradskim područ-

jima jer se na taj način dopri-

nosi ispunjavanju jednog od

ciljeva ove uprave, a to je rav-

nomjeran razvoj grada - kazao

je Stijepović.

SPORAZUM

On je podsjetio da je Glavni

grad potpisao sporazum o sa-

radnji sa IRF.

- Od njegovih predstavnika

usvojilismometodologijuizra-

debiznisplanakojuovaznačaj-

na institucija zahtijeva, kako bi

svi zainteresovani za kreditna

sredstva, koje obezbjeđuje

Fond,pomoćdobiliunašemBi-

rou za ekonomsku saradnju i

podršku biznis zajednici, u vi-

du besplatnog biznis plana i

uputa koje se tiču procedura i

karakteristika kreditnih linija

koje nudi – rekao je Stijepović.

Predsjednik odbora direktora

IRF-a Zoran Vukčević smatra

da je fabrika na Bioču dobar

primjer razvoja drvne indu-

strije, ali i preduzetništva, po-

sebnoporodičnog.

- Ova investicija, koja je urađe-

na po najsavremenijim stan-

dardima, treba da bude dodat-

ni motiv za druge privrednike.

Posebno je važno što otvara

nova radna mjesta, što je veo-

ma bitno za rješavanje proble-

manezaposlenostiuCrnojGo-

ri - zaključio jeVukčević.

S. P.

PODGORICA

- Probnaproi-

zvodnjauNovomduvan-

skomkombinatuPodgorica

(NDKP) počećedanas pušta-

njemuradpogona zaproi-

zvodnjuking size cigareta.

Iz kompanije je saopšteno da

će na događaju povodom po-

četka probne proizvodnje go-

voriti izvršna direktorica

kompanije Savka Darmano-

vić, gradonačelnik Podgorice

SlavoljubStijepović i potpred-

sjednikVlade iministar poljo-

privrede i ruralnog razvoja

Milutin Simović. Planiran je i

obilazak fabrike, koja senalazi

naĆemovskompolju.

Predstavnici BMJ Industries

iz Ujedinjenih Arapskih Emi-

rata, Vlade i Glavnog grada

potpisali su u februaru 2016.

godine ugovor o upravljanju

NDKP-om.Arapskakompani-

ja jedina je dostavila ponudu

na šesti tender za privatizaci-

ju, odnosno dokapitalizaciju

NDKP i ponudila ulaganja od

20miliona eura.

NDKP je prošle sedmice do-

bio dozvolu Uprave za carine

za slobodnu carinsku zonu na

teritorijinovefabrikecigareta.

Investitor, kompanija BMJ je

ranije zahtijevala da agroin-

dustrijska zona, u okviru koje

se nalazi fabrika NDKP, bude

slobodna zona, zbog toga što

ima namjeru da sve proizve-

dene količine cigareta plasira

na inostrano tržište, uz odgo-

varajuće carinske olakšice.

Vlada je na sjednici u avgustu

prošle godine dala saglasnost

da se osnuje slobodna carin-

ska zona Novi duvanski kom-

binat. To je prostor od preko

30hiljada kvadrata gdje se na-

lazi nova fabrika duvana. Od-

luku da traže osnivanje slo-

bodne carinske zone usvojila

je u junu prošle godine Skup-

ština akcionaraNDKP.

Iz BMJ je ranije najavljeno da

će svi gotovi proizvodi NDKP-

abiti izvezeni iupućeniname-

đunarodno tržište, kao i da je

zaprvugodinuplaniranaproi-

zvodnja odminimum 1,2mili-

jarde cigareta. Bivši direktor

NDKP-a Gabriele Arveda sa-

opštio je ranije Pobjedi da je

vrijednost investicije22milio-

na eura, kao i da će u početku

biti angažovano40 radnika.

IzVlade je ranije saopštenoda

će,premaugovoru,uprvojfazi

biti zaposleno 55 radnika, ali

da će taj broj rasti sa poveća-

njemobima proizvodnje.

S. P.

PODGORICA

- Stečajna

uprava fabrike „RadojeDa-

kić“ raspisala je jučeoglas za

prodaju imovine togpredu-

zećapopočetnoj cijeni od

60,3miliona eura.

Imovinu čine nepokretnosti i

materijali, odnosnozemljišta i

konstrukcije hala u Podgorici,

koji se prodaju kroz četiri cje-

line za ukupno 60,03 miliona

eura. Prodaje se, prvi put, i

imovina podgoričke fabrike u

Beogradu, odnosno dva po-

slovna prostora po cijeni od

120.000 i 160.000 eura. Zain-

teresovani pisaneponudemo-

gu dostaviti do 25. juna na

adresu Privrednog suda, a nji-

hovo otvaranje je zakazano

dankasnije.Naoglaszaproda-

ju imovine podgoričke fabrike

krajem januara, po početnoj

cijeni od 66,5miliona eura, ni-

je stigla nijedna ponuda. Pri-

vredni sud uveo je stečaj u

,,Radoje Dakić“, po zahtjevu

PODGORICA

- Američka

Vekson (Wexxon) grupa za-

interesovana jeda gradi pre-

ostaledvijedionice autopu-

ta–odMateševado

Andrijevice i odAndrijevice

doBoljara, nezvanično sa-

znajePobjeda.Memoran-

dumo saradnji saVladom

CrneGore trebalobi, kako je

rečenonašoj redakciji, da

budepotpisanuskoro. Uslo-

vi kojenajavljujeova ame-

rička grupa su, kako takođe

saznajemo, bolji oddo sada

ponuđenihzaovaj projekat.

Pored ovih nezvaničnih, zva-

nična je jedino informacija

koju je Vlada objavila počet-

kommaja kada se crnogorska

delegacija u kojoj su bili mini-

starsaobraćajaOsmanNurko-

vić iposlanikErvinIbrahimo-

vić spremala da otputuje na

sastanak sa predstavnicima

Veksona uVašington.

RAZGOVORI

U Vladinoj informaciji se na-

vodi da će Nurković i Ibrahi-

mović sa predstavnicima Vek-

sona imati sastanke od 6. do

10.maja ove godine.

Detalji se ne navode, jedino se

kaže da je ova američka kom-

panija zainteresovana za in-

tenzivnu saradnju sa Crnom

Gorom.

–Veksongrupa izrazila je inte-

res za ostvarivanje potencijal-

ne saradnje sa Vladom Crne

Gore na sprovođenju projeka-

ta i aktivnosti vezanih za do-

prinos unapređenju infra-

strukture,uslugaiekonomskog

rasta Crne Gore. Finansiranje

bi bilo bazirano na donaciji,

dodjeljivanjem svih potrebnih

resursa za sprovođenje radova

predloženih od strane Vlade

Crne Gore, sa obavezom spro-

vođenja svih odobrenih proje-

kata u datomvremenskompe-

riodu i okviru dodijeljenog

budžeta. S obzirom da se oče-

kuje pozitivan efekat po pri-

vredni razvoj Crne Gore, dele-

gacijaputujeuSADradiučešća

na sastancima sa Vekson gru-

pom, kao i usaglašavanja i pot-

pisivanjasporazuma–navede-

no je u Vladinoj informaciji

koja je objavljena nakon sjed-

nice 4.maja tekuće godine.

SPORAZUM

Takođe se navodi da će se sa-

stanci sa Vekson grupom fo-

kusirati na ostvarivanje po-

t enc i j a l ne s a radn j e s a

crnogorskom Vladom po pi-

tanju realizacije infrastruk-

turnih projekata, baziranih

na fondovima za donaciju.

– Kako je istaknuto u poziv-

nom pismu, očekuje se eko-

nomska podrška Crnoj Gori,

prvenstveno kroz razvoj in-

frastrukture, kao i rad na usa-

glašavanju i potpisivanju spo-

razumaosaradnji–objašnjeno

je u informaciji koju je Vlada

naknadno objavila na sajtu.

Uovomdokumentu se takođe

navodidasuodnosiCrneGore

iSjedinjenihAmeričkihDrža-

va tradicionalno dobri i prija-

teljski. Navode se i podrške

SADnašoj zemlji.

– Vlade Crne Gore i SAD-a

potpisale su Sporazum 2011.

vezano za pomorski saobra-

ćaj, odrađen jenizaktivnosti u

saradnji sa Američkom obal-

skom stražom u vidu niza

Predstavnici Vlade, glavnog grada i IRF-a obišli fabriku za preradu drveta

Najavljujugodišnji izvoz

odpetmilionaeura

Stečajna uprava fabrike „Radoje Dakić“ raspisala oglas

Prodaju imovinuza60,3mi

Crnogorska delegacija u prvoj polovini maja boravila u

Američki V

zainteresov

nastavakau

Novi duvanski pušta u rad pogon za proizvodnju cigareta

Danaspočinjeprobnaproizvodnja

Ponovopomorska

linijaBar – Bari