Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 24. maj 2018.

Politika

BUDVA

-Dezinformacije se

u svijetunemoguzaustaviti,

anemoguće jekontrolisati

sve što seobjavi na internetu,

pabi sredstva trebaloulagati

uodbranuodhibridnih in-

formacija, jedna jeodporuka

sapanela „Dezinformacija je

nova informacija“, naosmom

ToBeSecure (2BS) forumu,

koji seodržavauBudvi.

Na što biste potrošili 1,4 mili-

jarde dolara na godišnjem ni-

vou?

Ovo je bilo jedno od pitanja za

paneliste, koji su kazali da bi

novac, izmeđuostalog, odvoji-

li za borbu protiv hibridnih

informacija, ali i za obrazovne

projekte.

Stručnjakza komunikologiju i

politikolog Katerina Kruk go-

vorilajeoprilikamatokomde-

šavanja na kijevskomMajda-

nu i pojašnjava da Ukrajina,

kad je riječ o ratu informacija-

ma, nije dio problema, već dio

rješenja.

- Kad smo bili svjedoci tokom

sukoba na Majdanu, pisala

samnaTviteruono što samvi-

djela da se dešava, ali sambila

svjedok i kako se u medijima

širedezinformacije.Dezinfor-

macije se ne mogu zaustaviti,

ne možete kontrolisati sve na

internetu, ali se može podići

svijest ljudi da kritički razmi-

šljaju - kažeKruk, navodeći da

samo dva odsto Ukrajinaca

vjeruje ruskoj televiziji.

Krukpodsjećana2014.godinu

i Majdan, kad je, kako je rekla,

preokrenutamedijska scena u

Ukrajini.

-Imadostainformacijakojesu

prosto manipulacija, a uz po-

moć algoritama ne može se

utvrditi je li nešto lažna vijest

ili ne. Sjećam seMajdana, bilo

je jako teško razumjeti i dati

platformu ljudima u Ukrajini

da shvateočemuse radi - kaže

Kruk.

Viši zvaničnik za Rusiju i Za-

padniBalkan izSektoraza jav-

nu diplomatiju NATO-a Ro-

bert Pščel kaže da bi određena

sredstva od hipotetičkih 1,4

milijarde dao kolegama iz

Evropske unije, te njihovim

medijima, dok bi dio novca

opredijelio za obrazovne pro-

jekte.

Ulogatradicionalnihmedijaje

važna, smatra on, ali kaže da

ne podržava kontrolumedija.

- Mediji snose odgovornost i

pozivaju se na odgovornost -

poručujePščel, citirajući fran-

cuskog predsjednika Emanu-

elaMakrona koji jeRTnazvao

propagandističkimmedijem.

Govoreći o tome što bi trebalo

uraditi uNATO-udasepomo-

gne državama u borbu protiv

lažnih vijesti, on je rekao da je

potrebno sve zemlje dovesti u

isti ravan.

- Ako žele visoke standarde,

možemopomoći dase touradi,

-rekao jePščel.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

–Situacijau

Crnoj Gori danas je znatno

opuštenijakada jeupitanju

miješanje izvanaucrnogor-

skeprilike, a tome jeuveli-

kojmjeri doprinijeločlan-

stvouNATO, ocijenio je juče

ministar odbranePredrag

Bošković, koji seuPodgorici

sastao samakedonskomko-

leginicomRadmilomŠeke-

rinskomJankovskom.

-Jedanodbenefitanašegčlan-

stva uNATO je i to što se poli-

tička atmosfera u samoj Crnoj

Gori itekako promijenila na-

kon5. junaprošle godine. Da li

jeRusijaodustalaoduticajana

CrnuGoru ili supromijenjene

metode, o tome neću govoriti,

o tome će raspravljati nadlež-

ne institucije. Napomenuću

samoda jenakonpredsjednič-

kih izbora gospodinu Đuka-

novićustiglačestitkagospodi-

na Putina. Takođe, lokalni

izbori koji suprednamapoka-

zuju da je retorika i atmosfera

u odnosu na parlamentarne

izbore 2016. godine značajno

promijenjena i relaksiranija –

rekao jeBošković.

Ministar odbrane je ponovio

da Crna Gora ne planira grad-

njuNATObazenigdje,panina

Sinjajevini.

-Vojscijepotrebanpoligon,ali

Vlada još nije donijela konač-

nu odluku o tom pitanju. Od-

luka će biti donijeta tek nakon

istraživanja,kojeMinistarstvo

odbrane bude sprovelo. To što

je planirano da se radi, nemo-

že napraviti bilo kakvu štetu

životinjskomi biljnomsvijetu,

niti narušiti ekodiverzitet, niti

zagaditiSavinevode–naveoje

ministar Bošković.

Poručio je i da će Crna Gora na

svim nivoima podržati pridru-

živanjeMakedonijeevroatlant-

skoj zajednici, uz afirmaciju

transatlantskih vrijednosti i

NATOpolitike otvorenihvrata.

To je, kako je naveo, i jedan od

prioriteta ovogodišnjeg crno-

gorskog predsjedavanja Ame-

ričko-jadranskompoveljom.

Ministarka odbraneMakedo-

nije istakla je važnost članstva

Crne Gore u NATO za čitav

region i ocijenila da su način i

dosljednostkojomjeCrnaGo-

ra slijedila jedan od svojih

spoljnopolitičkih ciljeva, veli-

kipodsticajMakedoniji.Mini-

starka je razgovarala i sapred-

sjednikom Crne Gore Milom

Đukanovićem.

Đ. Ć.

PODGORICA

–Centar za

demokratsku tranzicijupo-

smatraće izboreuPodgorici,

Kolašinu i Pljevljima sa 216

akreditovanihposmatrača,

koji ćenabiračkimmjestima

i umobilnimtimovimapri-

kupljati informacijeo spro-

vođenju izbora– saopšteno

je iz teNVO.

Najavljeno je da će od otvara-

nja biračkihmjesta, na osnovu

reprezentativnog uzorka, sa-

opštavati podatke o odzivu bi-

rača i eventualnim kršenjima

izborne procedure. Presjeke

odziva birača radiće u osam,

devet, 11, 12, 13, 16, 18, 19 sati, a

finalni podatak u 20 sati i od-

mah će ih saopštavati javnosti.

U saopštenju se navodi da će

nakon zatvaranja biračkih

mjestaobjavljivatirezultateiz-

bora, procenat i broj osvojenih

mandata za svaku listu u Pod-

gorici, Kolašinu i Pljevljima.

CDT je saopštio da javnost re-

zultate izbora može očekivati

nakon 21 sat, u zavisnosti od

dinamike pristizanja informa-

cija sa biračkihmjesta.

- Sve informacije CDT će na

jednak, ravnopravan i jedno-

stavannačinučinitidostupnim

svima, građanima i medijskim

kućama u zemlji, regionu i šire

- dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su zbog ograniče-

nihresursaprinuđeni da izbor-

nidanprateugradovimaukoji-

ma su procijenili da bi svojim

prisustvom najviše mogli do-

prinijeti sprovođenju fer i za-

konitogizbornogprocesa.Pod-

sjećaju da je praćenje izbornog

dana završna faza višemjeseč-

nog projekta koji realizuju uz

podršku Ambasade Sjedinje-

nih Američkih Država u Crnoj

Gori, Ambasade Holandije i

kompanijeVajber.

I.K.

PODGORICA

- Predsjednik

RepublikeFrancuskeEma-

nuelMakronuputio jepred-

sjednikuCrneGoreMilu

Đukanovićučestitkupovo-

domizborana tudužnost.

Makronjeučestitkikazaodaće

Crna Gora tokom mandata

predsjednika Đukanovića na-

staviti pristupne pregovore sa

Evropskom unijom i potvrdio

spremnost Francuske da pruži

podršku Crnoj Gori u sprovo-

đenjureformi,naročitouključ-

noj oblasti vladavine prava.

„CrnaGora jeznalauspostavi-

ti, od svoje nezavisnosti 2006,

dobre odnose sa svim svojim

susjedima.Francuskapodrža-

va jačanje saradnje među dr-

žavama Zapadnog Balkana,

koja doprinosi trajnoj stabili-

zaciji regiona i njegovomeko-

nomskom razvoju“, navodi se

u čestitki francuskog pred-

sjednika.

Makron je istakao i kvalitet sa-

radnje između saveznica,

Francuske i CrneGore.

„Naglašavam kvalitet bilate-

ralnih odnosa između naše

dvijezemlje, savezniceuokvi-

ru Atlantske alijanse. Budite

uvjereni, gospodine predsjed-

niče, u volju Francuske da na-

stavi da razvija sa Vašom ze-

mljom odnose još većeg

povjerenja i prijateljstva“, ka-

zao jeEmanuelMakron.

R. P.

PODGORICA

-Crnogor-

ski premijerDuškoMar-

kovićodgovaraćenapita-

njapredstavnika

poslaničkihklubovana

sjednici parlamentakoja je

zakazana za 30.maj.

Pitanja se u pisanoj formi

dostavljaju najkasnije 72 sa-

ta prije početka zasijedanja.

Na dnevnom redu posebne

sjednicesu i poslaničkapita-

nja, koja se dostavljaju 48

sati prije početka zasijeda-

nja. Posebna sjednica poče-

će u 12 sati.

R. P.

PODGORICA

- Režimne priznaje apstinenciju i bojkot u svo-

jim redovima. Oni kupuju, ucjenjuju i zloupotrebljavaju ljude,

ocijenio je SlavenRadunović, nosilac liste „Sve zamoj grad“ ko-

alicijeDF–SNP, u svojoj poruci apstinentima.

„Mi seobraćamovama, slobodnimljudima, jerbezvasnemože-

mo da pobijedimo. Ne postoji stranka, niti političar, koji bez po-

moći hrabrih i odlučnih ljudimože srušiti režim. Apstiniranjem

unaprijedpristajetenapostojeće stanje“, poručio jeRadunović.

„Vaš glas je najmoćnije oružje, kojimdirektno odlučujete o svo-

joj sudbini, o sudbini vaših najbližih, ali i o sudbini našeg grada.

Glasajte! Vaš glas donosi pobjedu“, zaključio jeRadunović.

R. P.

Ministri odbrane Crne Gore i Makedonije

o situaciji u regionu

Bošković: Situacija je

relaksiranija u odnosu

na 2016. godinu

CDT će nadgledati izbore u tri opštine

Na terenubiće

216posmatrača

Poruka nosioca liste DF – SNP za Podgoricu

Radunović: Apstinenti

da pomognu opoziciji

Državedaulažu

uborbuprotiv

hibridnih informacija

Markoviću

parlamentu

30.maja

Makron čestitao Đukanoviću

izbor za predsjednika

Terorizamnemapodrškuni

hrišćanske, ni islamske religije

Posljednji panel na ovogodišnjem forumu

bio je posvećen i vezi između terorizma i

religije.

Terorizamnema podršku ni hrišćanske, ni

islamske religije, jer se pravoslavna i katolič-

ka crkva, te islamprotive svakomobliku nasi-

lja, jedna je od poruka sa tog panela.

Panelisti su istakli da je dijalog veoma važan,

te da religija u stvari propagira mir u svijetu,

iako određene ekstremističke grupe šalju

drugačije poruke u odnosu na vjerske veliko-

dostojnike.

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak

kaže da povezivanje religije i bezbjednosti

ima smisla, navodeći da s optimizmomgleda

na poruke predstavnika vjerskih zajednica,

učesnika panela, da doprinesumiru i stabil-

nosti.

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat

Fejzić kazao je da su ljudi u bivšoj Jugoslaviji,

nakon raspada zemlje, preko noći postali

vjernici.

- Umjesto da smo doprinijeli mirnom rješenju

krize, vjerske zajednice su dolile vatru - kaže

Fejzić.

On je odbacio povezivanje islama s teroriz-

momu svijetu, navodeći da se nijedna vjera

ili narod ne mogu poistovjetiti s terorizmom.

- Islamu svom korijenu znači mir, spas i bla-

gostanje - poručio je Fejzić.

Gostujući saradnik u Evropskom savjetu za

spoljne odnose Fatim-Zohra El Malki kaže da

poruke koje šalju ekstremističke grupe nijesu

one koje šalju vjerski velikodostojnici.

- Islam treba tretirati kao bilo koju drugu

vjeru ili tradiciju - kaže El Malki, ističući da je

islam jednako racionalan kao bilo koja druga

vjera.

Završen osmi To Be Secure forumu Budvi,

panelisti govorili i o sajber prijetnjama

Emanuel

Makron

RadmilaJankovskaiPredragBošković