Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 24. maj 2018.

Politika

PODGORICA

–Potpred-

sjednikSavjetaMitropolije

Crnogorskepravoslavne cr-

kveStevoVučinićpodnio je

sinoćOsnovnomdržavnom

tužilaštvukrivičnuprijavu

protivpolitičkihpartijaDe-

mokratskeCrneGore i GP

Ura zbogkrivičnogadjela

izazivanjanacionalne, rasne

i vjerske mržnje iz čl. 370

KZCG, stav 1. To je sinoćPo-

bjedi saopštioVučinićnavo-

deći da jepovodzakrivičnu

prijavu skandalozanpromo-

tivni spot tihpolitičkihorga-

nizacija.

- Ove dvije političke partije,

kojesuukoaliciji,usvomenaj-

novijemzajedničkomspotuza

predizbornu kampanju uve-

zali su Crnogorsku pravoslav-

nu crkvu i četnički pokret. Taj

pokret, tokomDrugoga svjet-

skogarata,utvrđivaojeokupa-

cioni poredakuzemlji. Njego-

vi članovi, četnici, afirmisali

su fašističke ideje i pretvorili

ga u zločinačku organizaciju,

koja je bila sramota za Crno-

gorce i zločinačko obilježje

vremena u kojemu je djelovao

spozicijesaradnikaokupatora

- navodi se u krivičnoj prijavi

Vučinića.

U prijavi se dodaje da se ovim

spotomCrnogorska crkva jav-

nosti crta kao meta koju treba

nišaniti i na njunasrnuti.

- Tako javno raspirujumržnju

i podstičunanasiljepremaCr-

nogorskoj pravoslavnoj crkvi,

indirektnoiCrnogorcima,koji

sedovodeuvezusa šovinistič-

kim, kvislinškim i fašističkim

pokretima -navodi seukrivič-

noj prijavi.

BEZOČNO

Vučinić je juče kazao Pobjedi

da su i Abazović i Bečić u naj-

novijem predizbornom video

spotunadrzakibezočannačin

uvezali Crnogorsku crkvu i

njene vjerujuće sa četničkim

pokretom.

- Sravnili su sa Crnogorskom

crkvomjednušovinističkuor-

ganizaciju, čiji su pripadnici

tokomDrugogasvjetskogara-

tauzemlji utvrđivali okupaci-

oni poredak sila Trojnoga

pakta i podržavali genocidni

pohod njihovih saveznika na

Rusiju.Jedannjihovsaveznik,

kojemsubili vjerni do kapitu-

lacije, imao je razvijenu indu-

striju smrti, gušenjem logora-

ša bojnim otrovima, nezabi-

lježenu i istoriji civilizacije. I

pored ovih činjenica, ova dva

tipa, podlo povezuju Crno-

gorsku crkvu kao temeljnu

crnogorsku duhovnu institu-

ciju i četnički pokret – kazao

jeVučinić.

Premanjegovimriječima, njih

dvojica „sa namjerom da pro-

movišunjihovesaveznikeiko-

alicione partnere iz opozicije,

kojibaštine,upravo,ideologiju

Trojnogapakta, donogupora-

ženu na Zidanome mostu

1945.godine,nemuštoihpred-

stavljaju kao antifašiste i nosi-

oce progresivnih ideja“.

-Zaludu imtrud imuka jerne-

ma tevradžbinekojomseveli-

kosrpski šovinisti mogu tras-

formisati u antifašiste, niti

četnici u civilizovane ljude

evropskih manira i nazora –

kazao jeVučinić.

SCENA

Taj video spot, objašnjava on,

počinje scenomu kojoj profe-

soricaanatomijeMedicinskog

fakultetapostavljapitanjastu-

dentima. Prvo: „Naoblikkojeg

slova podsjeća lateralni meni-

skus“, student kojeg ona

oslovljava kao Emir odgovara

da „ima oblik – CPC“. Drugi

student prigovara da ima

„oblik slova O“. Na čuđenje

profesorice, pojavi se u kadru

još jedan mladić i veli: „Jest,

ovoga mi krsta, piše na strani

22“, i potvrdi da je Emir u pra-

vu. Kad su tako postavili krst i

CPC kao glavnu metu, profe-

sorica pita: „Za što se hvataju

ligament klavikule?“ Opet

Emirkonstatuje:„Zakokardni

nastavak!“ Na kraju, pojavlju-

ju se vođe Demokrata i Ure,

Aleksa Bečić i Dritan Abazo-

vić,kojiporučujudaje„bratna

brata njihova jedina ideologi-

ja“, aludirajući na DPS, Crno-

gorsku crkvu i četnike, kao

strane koje proizvode sukobe

–kažeVučinić.

Ova dva foliranta, istakao je,

upakovanau lijepaodijela i cr-

vene kravate, zaklonila su za-

dnje namjere lijepimmaniri-

ma imladalačkimosmijesima.

Pokušavajudanavlastdovedu

svetosavskemračnjakeizopo-

zicije, za kojima ide neki prost

i neuk svijet koji se, u pogod-

nim okolnostima, lako može

pretvoriti u najobičniju rulju

za rušenje ustavnoga poretka.

Bestidno, po prirodi njihovih

opozicionih veza, promovišu

ne samo sebe, nego i cijelu

opoziciju, s kojomnamjerava-

ju da vladaju u opštinama u

kojimabudu imali većinu.Nji-

hovipolitički saveznici, sadaš-

nji i budući koalicioni partne-

ri, ideologiju temelje u

svetosavlju, Moljevićevoj „Ve-

likoj Srbiji“ i odlukama Sve-

tosavskogakongresauseluBa,

1944. godine, i bez sumnje su

prijetnja postojanju same Cr-

ne Gore. Zato, Demokrate i

Ura, uključujući i njihovekoa-

licione partnere, oličavaju

skupinu ljudi opasnih namje-

ra –poručio jeVučinić.

On je rekao da građani, usljed

nedostatka socijalne i eko-

nomske perspektive, lakomo-

gu vidjeti uzročnika nevolja u

nekim institucijama i organi-

zacijama, imobilisati sedana-

srnuna njih.

- To se čita iz Bečićevog pro-

grama sintetizovanogu jednoj

kolosalno glupoj, ali opasnoj

rečenici: „Nećemopodjelene-

gopobjede“.Kopravi podjele?

Bečić i slični, koji, nečinje-

njem, drže stranu Beograd-

skoj patrijaršiji, koja drži ruku

na grlo crnogorskoj državi.

Kako Bečić i Abazović misle

da prave građansko društvo u

kome se Crnogorcima javno,

jasno i glasno odriču prava na

naciju, državu, crkvu i kultur-

nu baštinu, upravo, odBečiće-

vih iAbazovićevihkoalicionih

partnera? S kim to Bečić na-

mjerava da pobjeđuje i koga?

Očito, s velikosrpskimmrač-

njacima i beogradskim popo-

vima Crnogorce i Crnu Goru

– zaključio jeVučinić.

I.KOPRIVICA

PODGORICA

-Nosilac listeDe-

mokratskepartije socijalista za

Podgoricudr IvanVuković smatra

da jediovisokih funkcioneraopo-

zicionih stranaka i daljeneprija-

teljski raspoloženpremanezavi-

snosti CrneGore, teda

prebrojavaju ljudepovjerskoj i na-

cionalnoj pripadnosti.

- Imate jedan dio opozicije koji je

otvoreno neprijateljski raspoložen

prema svemu što je politika Demo-

kratskepartije socijalista i njenihko-

alicionih partnera. Ti ljudi su i dalje

neprijateljski raspoloženi prema ne-

zavisnosti Crne Gore i dalje čujemo

teorije zavjere kako je referendum

pokraden i dalje suprotiv građanske,

multietničke Crne Gore. Nažalost,

pojedini visoki funkcioneri i dalje

prebrojavaju ljude po nacionalnoj i

vjerskoj osnovi -kazao jenosilac liste

DPS-a Ivan Vuković u emisiji ,,Živa

istina“ autora Darka Šukovića, koja

se emituje naPrvoj televiziji.

VukovićkažedajeuCrnojGoriveoma

izražena nezdrava politička ambicija

kodopozicionihpolitičkihpartija.

- Drugi dio priče je nezdrava politič-

ka ambicija ljudi koji, na svaki način i

po svaku cijenu, pomažu Demokrat-

skom frontu da rasturi DPS. Ja sam

pitao moje sagovornike - kako će sa

timDF-omda oforme vlast kada nji-

hovi funkcioneri i dalje prebrojavaju

ljude uVladi po tome koliko je ko pr-

šute pojeo, kako planiraju da pobije-

de uklanjanjemobeliska sa trga - ali i

dalje nijesamdobio ni jedan odgovor

- istakao jeVuković.

On je odbacio inicijativu DF-a za

uklanjanjespomenikavojvodiMirku

Petroviću.

- Veliki vojvoda Mirko Petrović je

najveći vojskovođa u istoriji Crne

Gore.To

je jednastvar.Drugo, uvaža-

vajući ono što je njegov doprinos u

borbi za nezavisnost Crne Gore, ja

želim i ovom prilikom da odam po-

štovanje i izrazimzahvalnost aktuel-

nom gradonačelniku Slavoljubu Sti-

jepoviću zbog odluke da se taj

spomenik vrati tamo gdje je stajao

dok nije porušen 1918. Što se tiče

sklanjanja, kako je rečeno sa kučke

teritorije, da budem potpuno ličan -

prvo će neko morati mene da skloni

odavde da bi to uspjeli da urade - ka-

zao jeVukovićuemisiji ,,Živa istina“.

Đ. Ć.

Vučinić: Bečić i Abazović

sunacrtalimetunaCPC

Nosilac liste DPS-a za Podgoricu Ivan Vuković u „Živoj istini“

Nemauklanjanja spomenikaMirkuPetroviću

Potpredsjednik

SavjetaMitropolije

CPC podnio krivičnu

prijavu protiv lidera

Demokrata i Ure

zbog skandaloznog

promotivnog

spota

DPS: Građanski duh jepodgorička

konstantavjekovima

Demokratska partija socijalista smatra da je in-

cidentnispotkoalicijeDemokrataiGPUrasamo

jedan u nizu poteza kojimsu Dritan Abazović i

AleksaBečićpokazalida,osimnezajažljiveželje

da osvoje vlast, ne posjeduju kvalitete da vode

ni svojestranke, anenekusloženijuzajednicu.

UDPS-ukažudasuovadvojicabeskrupuloznih

političara potcijenili građane Crne Gore, a po-

sebnoPodgoričanke i Podgoričane.

- Svakome ko imaloznaoovomgradu, jasno je

daovdjenacionalnaivjerskamržnjanikadanije

bila tema. Građanski duh je podgorička kon-

stanta vjekovima. Upravo zato je vaš pokušaj

nametanja teme o podjelama i razlikama una-

prijedosuđennapropast-navodiseureagova-

njuDPS-a.

IvanVuković