Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 24. maj 2018.

CrnomGorom

Nastavljeno umrežavanja zdravstva, u sistemu još dvijemedicinske usluge

Hrapović:

Na ovaj način rasterećujemo Klinički centar i važno je da će uslugu

gastroenterologije građani dobijati u gradu u kojemžive, borave i rade.

Đuranović:

Radićemo dvije vrste procedura, pregled jednjaka, želuca, dvanaestopalačnog crijeva

UPljevljimagastroenterolog

radi zapacijentena sjeveru

PODGORICA/PLJEVLJA

Pacijenti sa sjevera zauslugu

gastroskopije i kolonoskopije

ubudućenemorajuodlaziti u

Klinički centar jer jemogu

dobiti uOpštoj bolnici u

Pljevljima. Utoj zdravstvenoj

ustanovi juče jeotvorenkabi-

net za gastroenterologiju.

Predstavljajući projekat na

konferenciji za novinare u

Podgorici, ministar zdravlja

KenanHrapovićkazao jedaće

efekti biti višestruki.

-Nadobitkujezdravstvojerna

taj način rasterećujemo Kli-

nički centar. Veoma je važno

da će ubuduće uslugu gastro-

enterologije građani dobijati u

svom rodnom gradu i gradu u

kojemžive, borave i rade. To je

benefit za pacijente – poručio

jeHrapović.

PROCEDURE

Prof. dr Srđan Đuranović je

na čelu tima koji sprovodi

projekat razvoja gastroente-

rologije. On je rekao da će u

kabinetuzagastroenterologi-

ju u Pljevljima raditi dvije vr-

ste procedura.

- To će biti pregled jednjaka,

želuca, dvanaestopalačnog

crijeva.Veliki broj ljudi ima te-

gobe sa gornjim dijelom dige-

stivnog trakta, tako da sam si-

guran da će znatan broj

pacijenata ovdje biti pregle-

dan. Sdruge strane, radićemo i

kolonoskopije, odnosno endo-

skopski pregled debelog crije-

va, što je posebno značajno s

obziromnaepidemiološkepo-

datke koji ukazuju da je uče-

stalost karcinoma debelog cri-

jeva u porastu. UCrnoj Gori je

zaživio program prevencije i

ranog otkrivanja kolorektal-

nog karcinoma, tako da će u

saradnji sa ljekarima na pri-

marnom nivou zdravstvene

zaštite, svi pacijenti koji budu

imali u testu pozitivnu krv na

mikroskopskompregledumo-

ći ovdje da dobiju donju endo-

skopiju - objasnio je Đurano-

vić.

Njegov kolega gastroentero-

log,MiloradČavić, kazao je da

se otvaranjem kabineta ostva-

rionjegov dječački san.

- Čekali smo, molili i hvala svi-

ma što su nam omogućili da

jedan ovakav aparat, jednu

ovako sjajnu stvar imamo u

pljevaljskoj bolnici - rekao je

Čavić.

Direktor Opšte bolnice Ernes

Gadžo kazao je da je kabinet

opremljen zahvaljujući pomo-

ći i podršci Vlade,Ministarstva

zdravlja, Fonda zdravstva i

Rudnika uglja.

PODRŠKA

Član Odbora direktora u Rud-

niku uglja Zoran Gospić kazao

je da je ta kompanija u posljed-

nje četiri godine u zdravstvo

Pljevalja uložila oko 170.000

eura, te da će isto učiniti i teku-

će godine.

Opšta bolnica prije dva dana

uključena jeuprojekat teleme-

dicine, tj. umrežavanja zdrav-

stvenog sistema.

I.T.

VIŠESTRUKI EFEKTI PROJEKTA:

Detalj izkabineta

- Hvala svima što su

namomogućili da jedan

ovakav aparat, jednu

ovako sjajnu stvar imamo

upljevaljskoj bolnici - re-

kao jeMiloradČavić

Bijelo Polje:

Parlament usvojio inovirani tekst statuta opštine

PredsjednikSO

bićevolonter

BIJELOPOLJE

-Odbornici

lokalnogparlamenta jedno-

glasno su jučeusvojili inovi-

rani tekst statutaopštine.

Glavna administratorkaop-

štineMarinaPetrić jepod-

sjetilada se izmjeneodnose

nakonstituisanje, nadlež-

nost i održavanjeSkupštine,

izbor potpredsjednika.

-PredsjednikSkupštineopšti-

neće taj posaoobavljati isklju-

čivo na volonterskoj osnovi,

dok će predsjednik opštine

kao i do sada, biti birannapro-

fesionalnoj osnovi - kazala je

Petrićnaposljednjojsjedniciu

tom sastavu. Prema izmjena-

ma, sekretar Skupštine biće

funkcioner sa svimnadležno-

stimakojemupripadajusape-

togodišnjimmandatom.

- Kada je riječ o izboru pred-

sjednika opštine, izmjene se

odnose na rokove prilikom iz-

bora i njegove nadležnosti –

Predsjednik opštine funkciju će obavljati profesionalno. Mandat

predsjednika Skupštine trajaće pet godina i on će biti funkcioner

– kazala je glavna administratorka opštineMarina Petrić

Odbornici su jednoglas-

nousvojili prijedlog da

se kompaniji Mesoprom-

et Franca otpišudugovi

prema opštini uvrijed-

nosti od 17.000eura

kazala jePetrić i dodalada sta-

tutsadržiinoveodlukekadaje

u pitanju izbor glavnog admi-

nistratora i glavnog gradskog

urbaniste.

Odbornici su jednoglasno

usvojiliprijedlogdasekompa-

niji Mesopromet Franca otpi-

šu dugovi prema opštini u vri-

jednosti od 17.000 eura.

Skupština je juče usvojila i

skupštinski poslovnik, Detalj-

ni urbanistički plan Lješnica,

odluku o osnivanju biznis zo-

na „Nedakusi“, „Cerovo“,

„Vraneška dolina“, „Bistrička

dolina“, „Rakonje - Ravna Ri-

jeka“, „Ribarevine - Poda“. Ta-

kođe, ,,prošli“ su izvještaji o

radu Vodovoda „Bistrica“ i

Turističke organizacije, zatim

odlukao izmjenama i dopuna-

ma odluke o korišćenju sred-

stavatekućeistalnebudžetske

rezerve i kreditnom zaduže-

nju, izvještaji o raduCentra za

djelatnosti kulture iMuzeja sa

programima rada za ovu godi-

nu, plan i program rada sa fi-

nansijskim planom za 2018.

godinuCentrazasportirekre-

aciju. Takođe, prošli su i pri-

jedlozi o stavljanju van snage

odluke o utvrđivanju broja

potpredsjednika opštine i iz-

mjenamastatuta i organizova-

njuJUCentarzadjecu imlade

sasmetnjamaurazvoju„Tisa“.

Na čelu lokalnog parlamenta

sada jeDžemal Ljušković.

V.Šb

.

POSLJEDNJEZASIJEDANJE:

Jučeubjelopoljskoj Skupštini

Pljevlja

PODGORICA/PLJEVLJA

-

SindikatmedijaCrneGore

apelovao jenapredstavnike

opštinePljevlja,Ministar-

stvakulture i Agencije za

elektronskemedijeda ispu-

neobećanjakoja sudali i po-

mognuRTVPljevljada se

štoprijeosposobi za emito-

vanjeprograma.

ProstorijeRTVPljevljapotpu-

no su izgorjeleupožaruuuto-

rakujutro. IzSindikatamedija

podsjećajuda je to ,,još jednau

nizu nesrećnih okolnosti koje

su zadesile zaposlene“ u tom

lokalnomemiteru.

- Oni se godinama bore za os-

novna prava, zato što imse du-

že vrijeme duguje po nekoliko

zarada,zbogčegasuštrajkova-

li prošle godine. Značaj lokal-

nih javnih emitera je nemjer-

ljiv. Vjerujemo da, uprkos

svemu, ovo može biti novi po-

četak za RTV Pljevlja u kojem

ćezaposleni,bezstrahazasvo-

ju materijalnu egzistenciju,

moćidaostvarujumisijuinfor-

misanja građana u lokalnoj za-

jednici – navedeno je u saop-

štenjuSindikatamedija.

C.G.

Sindikat:

Štoprije

osposobiti

televiziju