Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 24. maj 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 8 do 14:30

sati Konjuhe.

BAR:

od 8 do 18 sati zbog

ugradnje novih brojila Dubra-

va, Veliki pijesak, Sintin potok,

Topolica, Dobra voda – Pod gla-

vicom, 24. novembra, M. Ploče,

Bulevar Revolucije

BERANE:

od 8 do 14:30 sati

Goražde i Zagrad; od 8:30 do

14:30 sati Jelovica.

CETINJE:

od 9 do 15 sati: pod-

ručje Ćeklića, Resne, Bjelica,

Cuca, Čeva i Lastve Čevske; od

10 do 13 sati naselje Medovina,

Donje Polje, Gruda, Podgrani-

com, djelovi ulica: Njegoševe,

Bajove, Grahovske, Ivanbegove,

Zmajeve, Jovana Tomaševića,

Vojvode Boža, Nikole Lekića, 13.

novembra, pijaca, Bogišin krš,

Sportski centar, Radio Cetinje,

Autobuska stanica, Ulica Petra

Lubarde, Vuka Mićunovića,

hotel „Grand“, Sanitas, Trg Kralja

Nikole, Štamparija i Policija.

KOTOR:

od 9 do 10 sati Kavalin.

NIKŠIĆ:

od 9 do 12 sati Kočani

– Blaće; u terminu od 9do 15

sati: Grahovo, Spila, Grahovac,

Zaslap, Nudo, Zakurljaj, Prisoje,

Osječenica, Grahovo, Podkraj,

Katunjani, Tospude, Trešnjevo,

Rojevići ,Gornje Polje, Rokoče

i repetitor; od 13 do 15 sati dio

potrošača u Kličevu oko šljun-

kare.

PLJEVLJA:

od 8 do 15 sati Pot-

peć, Njivice, Laz, Kujava, Šula,

ulice Durmitorska, Bobovska,

Kozaračka, Volođina, Marka

Miljanova i Kameni most.

ROŽAJE:

od 9 do 14:30 sati

Donje Biševo.

ŠAVNIK:

od 9 do 15 sati Malin-

sko i Bukovica.

C. G.

CEDIS

Radovi

udevet

opština

BUDVA

Opština, Ministarstvo

održivog razvoja i turizma,

Zajednica opština i Asocijacija

za demokratski prosperitet Zid

organizuju javnu tribinu ,,Lega-

lizacija bespravno sagrađenih

objekata“.

Kako je objavljeno na sajtu

opštine, tribina će biti održana

u petak, od 10 sati, u glavnom

am iteatru Akademije znanja.

Organizatori su pozvali građa-

ne da prisustvuju izlaganjima

stručnih ljudi i da na taj način

otklone dileme koje imaju

vezano za legalizaciju.

T. Č.

Sjutra

tribinao

legalizaciji

BUDVA

BAR

Lokalnauprava jepro-

tekle četiri godine realizova-

laniz značajnih infrastruk-

turnihprojekatauoblasti

komunalne infrastrukture.

Taulaganjanijesuzaobišlani

Mrkojeviće, kroz izgradnju

novih saobraćajnica i rekon-

strukciju lokalnihputeva, ali

i rješavanjeostalihproblema

nakoje suukazivali građani.

Prije svegamislimnaproje-

kat snabdijevanjavodomna-

seljaSveti Ivan, kojepokazu-

jepravacbudućihulaganja

usmjerenihpremaVelikom

pijesku, Utjehi i ostalimru-

ralnimkrajevimaMrkojevi-

ća–kažeAsimAndrić, kan-

didat temjesne zajednice za

odbornika i savjetnikpred-

sjednikaopštine.

Izgrađeni su, navodi on, sao-

braćajnicaodPečuricadoVeli-

kogpijeska,seoskiputeviuKu-

njama, Pekovićima, Bištinama,

javna rasvjeta, sanirani odroni

koji su ugrožavali bezbjedan

prilaz građana kućama a iz op-

štinske kase pomognuta je i iz-

gradnjanekolikovjerskihobje-

kata. Sve to koštalo je oko

300.000 eura.

U priobalnom dijelu izgrađen

je veliki broj hotela, ugostitelj-

skih objekata, a unaprijeđen je

privatni smještaj.

- Mrkojevići su danas mjesto

gdje se ravnomjerno razvijaju

turizami poljoprivreda, ali po-

stoje šanse za nova ulaganja pa

moramo stvarati odgovarajući

poslovni ambijent – poručuje

Andrić.

NEZAPOSLENOST

Zato će, kaže Andrić, naredne

četiri godine lokalna uprava

posebnu pažnju posvetiti stva-

ranju uslova da mladi ostanu

na svojimimanjima.

-Uslov za to su rješavanje pita-

nja snabdijevanja vodomu be-

zvodnim područjima i nasta-

vak ulaganja u puteve. Time

ćemo stvoriti uslove da mladi

privređuju, da pokrenu poljo-

privrednu proizvodnju i da od

togamoguživjeti.Morampod-

sjetiti da jeprijenekolikogodi-

nabilonerealnoočekivatidase

riješi problem snabdijevanja

vodom. Sada se na tome uveli-

ko radi pa će priobalni dionaše

mjesne zajednice veoma brzo

biti pokrivenvodovodnimi ka-

nalizacionim sistemom. U sa-

radnji sa međunarodnim par-

tnerima, lokalna uprava je

obezbijedila finansijska sred-

stva za izgradnju vodovodne i

kanalizacione mreže na Veli-

kompijeskuiUtjehiiizgradnju

podmorskog ispusta na Veli-

kompijesku,čimećeseznačaj-

no poboljšati kvalitet vode u

tim turističkim zonama – kaže

Andrić.

BAR:

AsimAndrić, savjetnik predsjednika opštine, o ulaganjima umjesne zajednice

Prije samo

nekoliko godina

bilo je nerealno

planirati

rješavanje pitanja

snabdijevanja

vodom, a danas

se na tome

uveliko radi pa

će priobalni dio

našemjesne

zajednice veoma

brzo biti pokriven

vodovodnom i

kanalizacionom

mrežom. Jedan

od kapitalnih

projekata jeste

rekonstrukcija

puta od

Vladimirskih

kruta do Bara

– kaže Asim

Andrić

Mladi neće

napuštati

Mrkojeviće

- U toku je izgradnja vje-

trogeneratora na Možuri.

Projekat vrijedan oko 100

miliona eura u najvećoj

mjeri realizuje se na teri-

toriji opštine Bar gdje će

biti postavljen 21 od uku-

pno 23 vjetrogeneratora.

Mislimda je ovaj projekat

veoma značajan sa aspek-

ta korišćenja obnovljivih

izvora energije koje je

potrebno valorizovati u

što većoj mjeri – kaže Asim

Andrić.

Možura

Drugi kapitalni projekat jeste

rekonstrukcija puta od Vladi-

mirskihkruta doBara.

- To je jedan od prioriteta ne

samo Mrkojevića, već razvoja

barskeopštine.Utokusurado-

vinaizradigeodetskihpodloga

i projektne dokumentacije, a

na sastanku sa premijerom

Markovićemdobilismopodrš-

kudaćeVladafaznofinansirati

projekat.Takođe, veomavažan

projekat je put od Utjehe do

Gorane, dug 3,5 km, koji će biti

završen do kraja jula. Mislim

da već sada ozbiljno treba raz-

mišljati i o izgradnji pasarele u

Dubravi, preko Jadranske ma-

gistrale, radi bezbjednog pro-

laska pješaka prema plaži Veli-

ki pijesak–kažeAndrić.

GRAĐANI

Po njegovim riječima, lokalna

uprava je probleme uMrkoje-

vićima rješavala na osnovu za-

htjeva žitelja koji su najčešće

ukazivali na lošu infrastruktu-

ru.

- Uglavnom su ti zahtjevi bili

usmjereni na lošu putnu infra-

strukturu, nedostatak vode i

saobraćajne gužve. Zato smo

prepoznalipotrebuikaonajza-

čajnije prioritete postavili rje-

šavanje pitanja vodosnabdije-

vanja i rekonstrukciju puta

krozMrkojeviće imogureći da

se prema tome odnosimo veo-

ma ozbiljno i odgovorno i da

ćemo teprojekte realizovati do

kraja. Važno je pritom imati

odgovoran odnos prema gra-

đanima, a to znači da im je po-

trebno objasniti da realizaciju

svakog velikog projekta prate i

određeni problemi, ali da smo

tu da se kao odgovorni ljudi na

odgovornim pozicijama stavi-

mo u funkciju opšteg interesa i

da rješavamo realne probleme

naših sugrađana–kažeAndrić.

DOMZDRAVLJA

Među prioritetima, po njego-

vim riječima, jeste stvaranje

uslova da žitelji Mrkojevića

dobiju odgovarajuću primar-

nu zdravstvenu zaštitu.

- Fokusirani smonaotvaranje

Doma zdravlja u Pečuricama.

Predsjednik i sekretar Mje-

sne zajednice su zajedno sa

direktoromDoma zdravlja u

Baru pokrenuli inicijativu za

ponovootvaranje togobjekta,

stvoreni su svi neophodni

uslovi –kažeAndrić.

On ističe kako će lokalna

uprava nastaviti da brine o

svimkategorijama stanovniš-

tvapaće, poredostalognasta-

viti da obezbjeđuje besplatan

prevoz učenicima osnovih i

srednjih škola u Mrkojevići-

ma.

T.Č.

- Bićemo i odlučni da realizujemo projekat izgradnje iskulturne sale

kod škole u Pečuricama. Osnovna škola u Mrkojevićima jedina na

području barske opšine nema iskulturnu salu, a naši đaci su do

sada osvojili veliki broj nagrada na školskim sportskim takmiče-

njima. Opština će opredijeliti znatna sredstva za taj projekat i on

će biti realizovan u saradnji sa Ministarstvomprosvjete, ali i sa

iseljenicima koji su izrazili spremnost, kao i uvijek, da inansijski

podrže projekat – poručuje AsimAndrić.

ŠkolauPečuricama

dobićefiskulturnusalu

NIKŠIĆ

Inovaciono-preduzet-

nički centar Tehnopolis i Fonda-

cija ,,Petrović Njegoš“ sarađivaće

u oblasti ekologije i stvaranju

vizuelnog identiteta nikšićkih

preduzeća. Memorandumo

saradnji juče su potpisali direk-

tor Tehnopolisa Ratko Bataković

i predsjednik Fondacije princ

Nikola Petrović.

Fondacija je već pokrenula dva

projekta.

- Napravili smo radionice u

kojima će mladi dizajneri kroz

školske radove istovremeno

pomagati irmama u stvaranju

materijala za marketing i vizuelni

identitet. Kroz drugi projekat,

vezan za ekologiju i probleme u

šumarstvu, angažovanjem ljudi

koji imaju iskustva u ovoj oblasti

kako bi utvrdili potencijale šuma

i na koji način bi ih sačuvali –

kazao je princ Nikola Petrović.

Ratko Bataković istakao je da

se nakon potpisivanja memo-

randuma očekuje intenziviranje

saradnje i približavanje Fondaci-

je ,,Petrović Njegoš“ Nikšiću.

S. D.

NIKŠIĆ:

Saradnja IPC Tehnopolis i Fondacije ,,Petrović Njegoš“

Pomoći će

firmama

daosmisle

vizuelni

identitet

HERCEGNOVI

Specijalno

voziloParking servisa zapo-

dizanje automobila, „pauk“,

oštetilo je jučenosač jedinog

semaforauHercegNovom,

prilikomprevozakućice za

naplatuparkinga. Semafor

jučenije radio, a saobraćaj je

regulisalapolicija.

Prema riječima načelnice

Službe komunalne policije

Marije Andrić, na teren su

izašli i njihovi službenici i biće

preduzete sve mjere koje su u

nadležnosti komunalne poli-

cije za nastalo oštećenje pre-

ma odgovornomlicu.

- Semafor je oštećen prilikom

prolaska teretnog vozila. Na

terenu su ekipe i semafor bi

trebalo da bude uskoro po-

pravljen–kazala jeAndrić.

Ž.K.

Herceg Novi

„Pauk“ oštetio jedini

semafor ugradu

USKOROPOSTAROM:

Majstori popravljajusemafor

VODAIPUTEVINEĆEBITIPROBLEM:

Mrkojevići

AsimAndrić

POČETAKINTENZIVNESARADNJE:

Princ

NikolaPetrovićiRatkoBataković