Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 23. maj 2018.

Hronika

čenja znati o kojoj vrsti je riječ.

Do zaključenja lista saslušano

je višedesetina svjedoka,među

kojima i bezbjednosno intere-

santne osobe iz kavačkog i ška-

ljarskog klana, ali za sada nema

osumnjičenogzaovaj zločin.

VEZE

Kruščićjebiovlasnikdiskoteke

„Bigl“, ispred koje je u martu

aktivirana eksplozivna napra-

va. Prema evidencijama be-

zbjednosnih službi, diskoteka

je bila stjecište članova škaljar-

skog klana, a Kruščić samo for-

malni vlasnik.

Kako nam je nezvanično saop-

šteno,policijajeradilaprocjenu

bezbjednostiKruščićuiustano-

vila da mu je život ugrožen

upravo zbog bliskih relacija sa

članovimaovegrupacije.Tomu

je i saopšteno i upozoren je da

prekine poslovnu i bilo kakvu

drugu saradnju sa osobama iz

kriminalnogmiljea.

Njegovo ime pominjano je u

januaru prošle godine kada je

policijaprilikomracijeuloka-

lu ,,Urban bistro 21“ pronašla

pištolj „valter“ kalibra 9 mm

sa 15 metaka, bez oružnog li-

sta za koji jeKruščić tvrdio da

je njegov.

Kruščić je tada priveden sa be-

zbjednosnointeresantnimoso-

bamaMilićemMinjomŠakovi-

ćemi StevanomStamatovićem,

ZagoričaninomBobanomVuk-

sanovićem i braćom iz Kotora

Miodragom i AleksandromJo-

kićem, koji su, kakopolicija tvr-

di, bliski škaljarskomklanu.

Kruščić je na suđenju tvrdio da

je pištolj nosio zbog svoje be-

zbjednosti.

- Pištolj nijesamuvijek nosio sa

sobom. Sporne večeri je nađen

kodmene jermi se noć ranije u

lokalualarmuključivaovišepu-

ta. Pištolj nijesamnosio za pa-

somda ne bi došlo do samopo-

vređivanja -dodao jeKruščić.

Odgovarajući na pitanje sutki-

nje, naveo je damu nikada nije

padalonapametdatražidozvo-

luzaoružje.

- Ne umijemda rukujemoruž-

jem i nijesam iz tog svijeta.

Osimtoga,znamidamigadrža-

vanikadanebidozvolila-kazao

jeKruščić.

Inspektorivjerujudajeubijenu

nastavkuobračuna izmeđudva

kotorska zaraćena klana. Istra-

ga ukazuje da je Kruščić platio

glavomdruženjeiposlovanjesa

,,škaljarcima“. Izvori bliski

istrazi tvrde da je to jedini pra-

vac istrage, što svjedoči i uklju-

čivanjeSpecijalnog tužilaštvau

slučaj.

Dobro obaviješteni izvori iz

istragenavodeda jeKruščić ra-

dio za „škaljarce“ i da im je bio

pokriće za poslove, vodio knji-

ge, potpisivaodokumenta…

Kruščićjebiovlasnikpodgorič-

kih klubova ,,Puba 111“, ,,City

Halla“, ,,City Becksa“, ,,Marke-

ta“ i ,,DrBrajera“.

O zločinu oglasila se i Uprava

policije šturim saopštenjem u

kojemjenavedenodaslužbeni-

ci Centra bezbjednosti Podgo-

rica intenzivno rade na rasvjet-

ljavanjudogađaja.

-Zasadanepoznatolice,načijoj

seidentifikacijiradi,jeoko18.45

časovaunaseljuStari aerodrom

u Podgorici, u bašti restorana

„Palata“, ispalilo više hitaca iz

vatrenog oružja u pravcuM. K.

odkojih je ovo lice zadobilopo-

vrede–saopšteno je.

Dodaje se da je Kruščić preve-

zen u Urgentni centar Klinič-

kogcentragdje jepreminuo, ao

događaju jeobaviještentužilac.

-Policijski službenici, ukoordi-

naciji sa nadležnim tužiocem,

preduzimajuintenzivnemjerei

radnje na identifikovanju lica

koje je počinilo ovo krivično

djelo kao i na potpunom ra-

svjetljavanju događaja - kazali

su izpolicije.

Tužilac je naložio obdukciju ti-

jelaKruščića.

U posljednja dva mjeseca u

Podgorici i Nikšiću pet osoba

ubijenojeumafijaškimobraču-

nima. Prva žrtva tih sukoba bio

je Podgoričanin Dražen Čađe-

nović (31), koji je ubijen u pod-

zemnoj garaži na Rimskom tr-

guoko19sati.Nepoznateosobe

pratile su njegovo kretanje, što

jepotvrđenokada su istražitelji

ispod njegovog automobila

pronašli ugljenisane djelove

GPS.Ubicesupostavileeksplo-

ziv i aktivirale ga daljinskim

upravljačem.Čađenovićje,pre-

ma evidencijama bezbjedno-

snihslužbi,nekadabioblizaksa

kavačkimklanom, ali je poslije

postao blizak sa „škaljarcima“.

Dva dana kasnije, u podne u lo-

kalu „Forum“ u samom centru

PodgoriceubijenjeMilošŠako-

vić(31)islučajnažrtvaRadivoje

Jovanović (41). Policija je raspi-

sala potjernicu za Podgoričani-

nom Markom Jovanovićem

zbog sumnje da je direktni eg-

zekutor dvostrukog ubistva.

Mjesec kasnije – 2. maja uNik-

šiću teško je povrijeđen Pre-

drag Pedo Pejović (58), kada su

nepoznate osobe postavile ek-

splozivispodautomobila.Bom-

ba je aktivirana dok je automo-

bil bio u pokretu, a za volanom

jebioDraganDamjanović (44),

koji jeprošaosapovredamako-

jemu nijesu ugrozile život. Pe-

jović je od posljedica povreda

preminuo treći dan. I ovo ubi-

stvo jenerasvijetljeno.

A.GAGOVIĆ

glavom

lovanje

a“

PODGORICA

– Suđenje če-

trnaestočlanoj grupi, koja se

tereti da jepripremalaviše

terorističkihnapadanadan

parlamentarnih izbora 16.

oktobrapretprošle godine,

nastavlja sedanas uVišem

suduuPodgorici sasluša-

njemsvjedoka.

Prema navodima optužnice,

na čelu kriminalne organiza-

cije bili su Eduard Šišmakov i

Vladimir Popov, ali su oni ne-

dostupni crnogorskim vlasti-

ma i njima se sudi u odsustvu

kao i srpskim državljanima

Nemanji Ristiću i Predragu

Bogićeviću.

Na optužnici su lideri DF-a

Andrija Mandić i Milan Kne-

žević, službeni vozač DF-a

MihailoČađenović i srpski dr-

žavljani Bratislav Dikić, Srbo-

ljub Đorđević, Milan Dušić,

DraganMaksić,BrankaMilić i

KristinaHristić.

Rezultati iz istragepokazali su

da su Šišmakov i Popov ofor-

mili grupe na teritoriji Crne

Gore, Srbije i Rusije s ciljem

„vršenja neodređenog broja

krivičnih djela terorizam“ i

krivičnih djela ,,pokušaja ubi-

stva najviših predstavnika Cr-

neGore“.

C.H.

PODGORICA

–Turski dr-

žavljaninM. O. pokušao je

sebi daoduzmeživot vješa-

njem u pritvorskoj sobi

IstražnogzatvorauSpužu.

Prema saznanjima Pobje-

de, samoubistvo su sprije-

čili zatvorski policajci koji

su čuli pritvorenike da lu-

paju i dozivaju u pomoć.

Ušli su i otkinuli konopac

kojim je turski državljanin

vezaovrat i odveli gauam-

bulantu, gdje je primio ki-

seonik i ukazanamu je po-

moć.

PritvorenikM. O. uhapšen

je zbog krijumčarenja dro-

ge.

M. Ž.

PODGORICA

–CetinjaninuSavuLipovini, osumnjičenomza

pokušajubistva inedozvoljenodržanjeoružja, produženjepri-

tvorza jošmjesec.OdlukujedonijelovijećeVrhovnogsuda.

Lipovini se na teret stavlja da je pokušao da ubije sugrađane Steva

VujovićaiNikoluKaluđerovićanaBulevarucrnogorskihjunaka23.

decembra prošle godine, kada je postavio eksplozivnu napravu is-

pod„pežoa“ukojemsubili.

Istraga ukazuje da je Lipovina daljinskim upravljačem aktivirao

eksplozivnu napravu ispod vozila u kojemsu bili Vujović i Kaluđe-

rović.

Vujović je prošao sa lakšimpovredama, a Kaluđerović je teško po-

vrijeđen.

C.H.

Policija je umartu provjeravala porijeklo imovine organizo-

vanih kriminalnih grupa za koju osnovano sumnja da je ste-

čena ilegalno. Kako je Pobjeda pisala, provjeravana je pokret-

na i nepokretna imovina „škaljaraca“, „kavačana“, barskog i

budvanskog kriminalnog klana.

Do sada su istražitelji prikupili podatke o porijeklu dvije zgrade

u naselju Kavač, kao i o porijeklu novca za otvaranje podgorič-

ke diskoteke „Bigl“ i lokala „Moka“ u Staromgradu u Kotoru u

kojem je prije osamgodina ubijen Dragan Dudić Fric.

Pod lupom je i više objekata, među kojima i nekoliko stano-

va u zgradi „Pentagon“ u Kotoru, plažni barovi i zakupljene

plaže u Boki.

Provjeravanaimovina

Novinarka Vijesti Jelena

Jovanović prije 15 dana je

dala izjavu u svojstvu svje-

doka kada je ranjena njena

koleginica Olivera Lakić. Ona

je odvezla Jovanović kući na

Starom aerodromu, zatim

nastavila prema Bulevaru

Svetog Petra Cetinjskog.

Kada se parkirala ispred

zgrade i krenula ka stanu

sačekao je napadač i iz

revolvera pucao joj u nogu.

Napad na Oliveru Lakić nije

rasvijetljen.

JovanovićsvjedočilaiunapadunaLakić

U aprilu prošle godine

podgorička policija dobila

je deset poziva o bomba-

ma, za koje se ispostavilo

da su lažne.

Za jednu je osumnjičen

Vladimir Roganović iz Her-

ceg Novog, kojeg policija

povezuje sa kavačkim kla-

nom. Roganović se tereti

da je 29. aprila obavijestio

policiju o bombi u klubu

„Bigl“, koja je lažna. Osim

ove, policija je primila još

dvije dojave o bombi u

ovom klubu.

U Podgorici su bile dojave

tri puta za šopingmol

„Delta siti“ i diskoteku

„Bigl“, dva puta za Capital

Plaza, hotele „Hemera“,

„Hilton“ i „Ramada“, a na

meti su bile i kancelarija

specijalnog tužioca.

Inspektori su utvrdili da su

korišćeni pripejd brojevi

kupljeni u Bosni i Hercego-

vini i Srbiji. Vezu između

poziva pronašli su u tome

da su neki članovi krimi-

nalne grupe bili na tim

mjestima u vrijeme kada

su oni pozivali policiju.

Dojaveo

lažnim

bombama

ik podgoričke diskoteke „Bigl“

Suđenjezapokušaj

terorizmanastavlja sedanas

Zatvorski

policajci

spriječili

samoubistvo

uSpužu

Lipovini

produžen

pritvor

Zgrada suda

Optuženi saadvokatimadolazena jednood ranijih ročišta

Odluka Vrhovnog suda u slučaju

osumnjičenog za pokušaj ubistva

KRUŠČIĆUBIJENNAOČIGLED

BROJNIHGRAĐANA:

Sauviđaja

KRUŠČIĆUBIJENPREDOČIMADJECE:

Tijelopronađenona travnjaku

MiodragKruščić