Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 23. maj 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Crnogorski

pokret podnio jekrivičnu

prijavuprotivNNosoba,

službenikaudržavnoj admi-

nistraciji zbogkrivičnoga

djela zloupotrebapovjere-

nja iz čl. 249 stavovi 1 i 3 i

protivNNosoba, službenika

uUpravi zanekretnine–Po-

dručna jedinicaUlcinj, zbog

krivičnogdjela zloupotrebe

službenogpoložaja iz člana

416 st. 3uvezi st. 1Krivičnog

zakonikaCrneGore.

Prijavu su procesuirali Vrhov-

nom državnom tužilaštvu -

Odjeljenjuzasuzbijanjeorgani-

zovanog kriminala, korupcije,

terorizma i ratnih zločina zbog

gradnje u okvirumemorijalnog

kompleksa umjestuMeterizi u

Ulcinju,kodCrkveSvetogNiko-

laja.

KATASTAR

-Uvidomukatastar nepokret-

nosti zaopštinuUlcinjutvrdili

smoda jenadržavnomzemlji-

štu naMeterizima, inače, me-

morijalnom kompleksu, u či-

jem se zahvatu nalazi Crkva

Svetoga Nikolaja s maslinja-

kom, zloupotrebom povjere-

nja koju je izvršila državna

administracija, dozvoljeno

Srpskojpravoslavnojcrkvenoj

opštiniUlcinj -Mitropolijecr-

nogorsko-primorske kao dije-

la Srpske pravoslavne crkve,

da gradi svetosavskudvoranu.

Crkva jesagrađena1880. godi-

ne, u čast oslobođenja Ulcinja

od turske okupacije. Taj kom-

pleks u državnom vlasništvu

zahvata crkvu sa dvorištem u

kome je posađen masinjak. U

njemu je zasađen istovjetan

broj maslina broju poginulih

Crnogoraca, prilikom osloba-

đanja grada, u januaru 1878.

godine. Državni maslinjak u

dvorištu jepośečen i nanjego-

vomjesto, prema izjavi ulcinj-

skoga protojereja, gradi se ta

svetosavska dvorana – piše u

prijavi.

Ističe se da je Zakonom o za-

štiti kulturnih dobara, članom

9stav 1, zabranjenovršenjebi-

lo kakve radnje koja nanosi

štetukulturnomdobru, koje je

na temelju člana 13 stav 4me-

morijalni ili drugi spomen

objekat.

-Uvidomukatastar nepokret-

nosti utvrdili smoda supravo-

slavna crkva na Meterizima,

groblje, stambena zgrada, po-

moćna zgrada i poslovni pro-

stor povezan s njom, te crkva

naBijelojGori s grobljem, dvi-

je pomoćne zgrade, zgrada

vjerske zajednice i zemljišta

površine 26.946 kvadratnih

metara, suprotno zakonskim

odredbama, upisaninaSrpsku

pravoslavnu crkvenu opštinu

Ulcinj - Mitropolije crnogor-

sko-primorske kao dijela Srp-

ske pravoslavne crkve. Ova

parohija se zahvaljujući tom

nezakonitom upisu ponaša

kao vlasnik ove imovine iako

onanikadanijebilasvojinace-

tinjskemitropolije,ajošmanje

Srpske pravoslavne crkve ili

njene filijale – upozoravaju iz

Crnogorskog pokreta.

Pobjedije11.majaizUpraveza

inspekcijske poslove saopšte-

no da je inspektor za kulturna

dobra 8. maja obavio nadzor

na području memorijalnog

kompleksa Crkve Svetog Ni-

kolajanaMeterizima iutvrdio

daseradovineizvodenaovom

objektu i da masline u ovom

područjunijesuugrožene, do-

dajući da će u daljem postup-

ku zatražiti od Uprave za za-

štitu kulturnih dobara da li je

parcelagdjeseobavljajurado-

vi u sastavukulturnog dobra.

Kako su naveli, predsjednik

crkveno-opštinskog odbora

Ulcinj Slobodan Đakonović

dao je na uvid inspektoru za

kulturna dobra rješenje o iz-

davanju građevinske dozvole

za izgradnju objekta na dijelu

urbanističke parcele br. 1, zo-

naB, uzahvatu IDDUP-a „Ul-

cinj Grad“ za lokalitet „Liman

1“, koja čini sastavni dio kata-

starske parcele br. 2272 KO

Ulcinj.

UPIS

- Ovo rješenje izdao je Sekre-

tarijatzaprostornoplaniranje

i održivi razvoj opštine Ulcinj

7.majaovegodine. Inspektoru

je dat na uvid i ugovor o na-

knadi za komunalno oprema-

nje građevinskog zemljišta

koji je takođe 7. maja zaklju-

čen između opštine Ulcinj i

Pravoslavne crkve opštinaUl-

cinj – istakli su iz Uprave za

inspekcijske poslove.

Iz Crnogorskog pokreta upo-

zoravaju da je „bez pravnog

osnova, neutvrđenog datuma,

suprotnoZakonuodržavnom

premjeru i katastru nepokret-

nosti liceNN– službeno liceu

Upravi za nekretnine – Po-

dručna jedinicaUlcinj protiv-

pravnoupisalona Srpskupra-

voslavnu crkvenu opštinu

Ulcinj - Mitropolije crnogor-

sko-primorske kao dijela Srp-

ske pravoslavne crkve, u više

posjedovnih listova, ukupno

26.946 metara kvadratnih li-

vada i pašnjaka, dvije crkve,

dva groblja i pet crkvenih vri-

jednosti, ali svakako više od

30.000 eura“. Oni su kao do-

kaz priložili ranije i sadašnje

katastarske listove.

K.K.

Uvidomu katastar nepokretnosti utvrdili smo da su pravoslavna

crkva naMeterizima, groblje, stambena zgrada, pomoćna zgrada

i poslovni prostor povezan s njom, te crkva na Bijeloj Gori s

grobljem, dvije pomoćne zgrade, zgrada vjerske zajednice i

zemljišta površine 26.946 kvadratnihmetara, suprotno zakonskim

odredbama, upisani na Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinuUlcinj

Crnogorski pokret podnio novu krivičnu prijavu

Činovnici i crkveuUlcinju

prepisali uvlasništvoSPC

RadilišteuUlcinju

Iz Crnogorskog pokreta

podsjetili su da Zakon o

grobljima, u članu 2, pro-

pisuje da je groblje komu-

nalni objekat kojimuprav-

lja opštinska skupština ili,

na seoskimpodručjima,

mjesna zajednica.

- Zato ostaje nerazjašnjeno

pitanje kako i na osnovu

čega su službena lica

došla do zaključka da su

seoska groblja vlasništvo

Srpske pravoslavne crkve

– upozorili su oni, podsje-

ćajući da SPC nije mogla

pružiti bilo kakav pisani

dokaz o vlasništvu.

Podsjećaju i da su svaka

crkva i manastir po zako-

nima Knjaževine, odnosno

Kraljevine Crne Gore bili

posebno pravno lice.

- U vrijeme Kraljevine

Jugoslavije pravni status

crkava i manastira bio je

isti. Svaka crkva bila je

samostalno pravno lice i

Srpska pravoslavna crkva

ni tada, kao hegemona i

jedina u zemlji, nije bila

njihov vlasnik, čak, nije se

ni usuđivala da nad njima

uspostavi vlasničke kom-

petencije – ističu oni.

U Socijalističkoj Federa-

tivnoj Republici Jugosla-

viji ovakav status crkava

i manastira, naglašavaju

iz CP, bilo kojim zakonom

nije mijenjan i crkve i

manastiri su bili upisani

kao posebna pravna lica i

ni u jednom SPC nije ozna-

čena kao njihov vlasnik.

Zakoni

PODGORICA

–Istražitelji

pokušavajudautvrde identi-

tetubicekoji jeuponedjeljak

oko18.45satiprišaoPodgori-

čaninuMiodraguMigiju

Kruščiću(49), koji jesjediosa

novinarkomVijesti Jelenom

Jovanovićulokalu„Palata“

naStaromaerodromu, i

usmrtiogasadevethitaca iz

pištolja.

Policija traga za visokim, kru-

pnimmuškarcem,kojijedirek-

tni počinilac zločina, ali i za

pomagačemkoji ga je dovezao

do lokala u kojem su sjedjeli

Kruščić i Jovanović. Prema

iskazima svjedoka, egzekutor

je imaosilikonskumasku.

Inspektori su sigurni da je ubi-

ca pratio Kruščića i čekao po-

godanmomenatdagalikvidira.

SUSRET

Kruščić je sa teškim povreda-

ma dovezenuUrgentni centar,

gdje su ljekari pokušali da ga

reanimiraju.

Njegova poznanica nije povri-

jeđena, ali je pretrpjela šok.

Zbogčinjeniceda jeposljednja

razgovarala sa žrtvom, te da je

bila na samo nekoliko metara

od ubice, saslušana je u svoj-

stvu svjedoka, ali njen iskaz ni-

je doprinio rasvjetljavanju su-

rove likvidacije.

Istražitelji su je ispitali koji je

bio povod sastanka sa Krušči-

ćem, ko je sve znao za njihov

dogovor, da li je primijetila ne-

štoneobično, o čemu su razgo-

varali. Kako saznajemo, Jova-

nović je pojasnila da se sa

Kruščićemsastala kako bi raz-

govarali oplažiTrsteno.

Čitav događaj zabilježile su

nadzorne kamere kafea „Pala-

ta“, pa i maskiranog ubicu, koji

nije ostavio ni minimumšanse

žrtvi da preživi. Na snimku se

vidikakoegzekutorprilazisto-

lu za kojim sjede Kruščić i Jo-

vanović i izpištoljamu ispalju-

jevišeprojektilau leđa.

Detaljnomanalizomutvrđeno

jedajeKruščićranjenpokušao

dapobjegne,alimujeubicapri-

šao i ispalio još jedan metak u

glavu.

Jovanović je za to vrijeme bila

sklupčana ispod stola. Unepo-

srednojblizini,udvorištuzgra-

de igrala su sedjecakoja sučak

i vidjela likvidacijuKruščića.

Policija je ubrzo na Ćemov-

skom polju pronašla zapaljen

automobil „golf“, koji su, kako

se sumnja, koristileubice.

Uautomobilujepronađenidio

pištolja, ali će se nakon vješta-

Kruščićplati

druženje i po

sa „škaljarci

Na snimku sa

kamera se vidi

kako egzekutor

prilazi stolu

za kojim

sjede Kruščić

i Jovanović

i iz pištolja

ispaljuje više

projektila u

leđa Kruščića.

On je, teško

ranjen,

pokušao da

pobjegne, ali

mu je ubica

prišao i ispalio

još jedan

metak u glavu.

Jovanović je

za to vrijeme

bila sklupčana

ispod stola. U

neposrednoj

blizini, u

dvorištu zgrade

igrala su se

djeca koja su

čak i vidjela

likvidaciju

Kruščića

BAR

– Jedna osoba povrijeđena je u udesu

koji se juče dogodio u Baru na raskrsnici Bule-

vara revolucije i Ulice Rista Lekića.

U udesu su učestvovali „golf“ barskih regi-

starskih oznaka i „renomegan“ budvanskih

tablica.

Istragom će biti utvrđeno kako je došlo do

udesa.

C. H.

Prema saznanjima Pobjede

iz bezbjednosnih struktura,

vođe škaljarskog klana i

njihovi najbliži saradnici

odavno su napustili Crnu

Goru. Da se udalje, odlučili

su čim su počele surove

likvidacije.

Kako nezvanično sazna-

jemo, za zemlju boravka

izabrali su Španiju. Tamo

su već uveliko „razradili“

mrežu funkcionisanja. Drže

se toga da ne prave krivič-

na djela i da su neupadljivi,

kako ne bi došli u sukob sa

španskim vlastima. Ipak,

sve konce drže u rukama.

Dok bezbrižno šetaju po

Španiji, njihovi članovi u

matičnoj zemlji odrađuju

prljave poslove za njih.

Vođese

sklonileu

Španiju

NASTAVAK STRAVIČNIHOBRAČUNA:

Ubijen vlas

Udes na izlasku iz Prijepolja

Poginuocrnogorski državljanin

PRIJEPOLJE

– Crnogorski državljanin Vuja-

din Obradović (68) poginuo je u saobraćaj-

nomudesu koji se u ponedjeljak dogodio na

izlasku iz Prijepolja, umjestu Drenova, dok su

četiri osobe povrijeđene.

Kako prenosi Blic, prema nezvaničnim infor-

macijama, do udesa je došlo kada je vozač

jednog kamiona naglo zakočio pošto se u

tom trenutku na put ispred njega odronila

velika količina kamenja. Vozač kamiona je da

bi izbjegao sudar, skrenuo u lijevu traku, ali je

njomnaišao automobil i došlo je do čeonog

udesa.

Obradović je radio u inspekcijskimorganima

opštine Bijelo Polje, a bio je direktor preduze-

ća ,,Špiro Dacić“.

C. H.

Uudesupovrijeđena jednaosoba

Saobraćajna nezgoda u Baru