Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 23. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

Menadžment

Kliničkog centraCrneGore

bavi sepitanjemdeficitaka-

dra saposebnompažnjom-

saopštila jedirektorica te

zdravstveneustanoveZorica

Kovačević, ocjenjujući da je

rješenje zaprevazilaženje tog

problemaulaganjeu sopstve-

ni kadar.

Kovačević je kazala da su u

KCCG za godinu i po, koliko je

na čelu te zdravstvene ustano-

ve, mnogo uradili, ali da su ka-

dar, prostor i oprema i dalje

najveći izazovi u radu.

Ona jeagencijiMinarekladase

menadžment sa posebnompa-

žnjom bavi pitanjem deficita

kadra.

- U našoj ustanovi radi više od

500 ljekara, a na specijalistič-

kom stažu je njih 184, od kojih

će tokom ove godine završiti

njih44, a ostali do 2021. godine

- navela jeKovačević.

Prema njenim riječima, deficit

NOVIPAZAR/PRIŠTINA/

KOSOVSKAMITROVICA

Iako jeprošlovišeoddva

mjesecaod javne inicijative

za „intervencionističko“dje-

lovanjenadležnihdržavnih

organabalkanskihzemalja za

spašavanjeđece i žena sapo-

dručja takozvanog, sadaveć i

razorenog, kalifatanapo-

dručjuSirije, zvaničnihreak-

cija još nema.

Nezvaničnih je, međutim, na-

pretek i šarolike su, ali i površ-

nim analizama njihovih sadr-

žaja nameće se utisak da

dominiraju manjak empatije

premanemoćnimaizapanjuju-

ći „višak želja“ da se i „potenci-

jalno zlo“ sasijeca u korijenu.

Bez obzira radilo se o đeci i nji-

hovim očevima, ili o ženama i

njihovimmuževima.

RAZLOŽNA

OBRAZLOŽENJA

Nijesu naročito pomogla ni ve-

oma razložna obrazloženja au-

tora koncepta svojevrsnog dr-

žavnog intervencionizma,

lideraStrankepravde i pomire-

nja i poslanika u parlamentu

Srbije Muamera Zukorlića,

inačebivšegsandžačkogmufti-

je, da se radi isključivo ohuma-

nitarnom konceptu, zasnova-

n om n a unu t r a š n j em i

međunarodnom pravu i broj-

nimkonvencijamaUjedinjenih

nacija i organa i tijelaEvropske

unije.

Zukorlićjeobjašnjavaodasene

radi ootvaranjuprocesa amne-

stiranja džihadista, državljana

zemalja sa Zapadnog Balkana,

nego o pokušaju institucionali-

zovanja raznih humanitarnih

misija, koje pojedinačno, ali ni

skupno, i pored plemenitih na-

mjera, ne mogu učiniti mnogo

bez štodirektnijeg i cjelovitijeg

državnog angažmana. Diplo-

matski i bezbjednosni meha-

nizmi nezamjenljivi su i nemo-

že ih supstituisati ni jedna

formalna ili neformalna huma-

nitarna organizacija i njeni mi-

sionari.

SUMNJIČAVI MISIONARI

No, i većinaosnivača i faktičkih

lideratihmisionarskihvjerskih

organizacija, sumnjičava je ka-

da je u pitanju Zukorlićeva ini-

cijativa, smatrajući je domi-

nantno politički promotivnom

u interesu stranke na čijem je

čelu. Pitaju se - što je bivšimuf-

tija učinio za poduže vrijeme

dok je i formalno bio nepriko-

snoveniautoritetunutarIslam-

skezajedniceuSrbiji i sakoliko

se predanosti posvećivao sani-

ranju istinske štete koju su isla-

mu na prostorima Sandžaka

nanosili „zatočenici vjerskog

fanatizma“?!

Nema, kaže Fahredin Ć., novo-

pazarski humanitarac, mufti-

nijih tragova ni u jednoj od oz-

biljnijih humanitarnih misija,

kada suupitanju, doduše, rijet-

ki povratnici iz Sirije. Prven-

stveno - đeca i žene. Nema tra-

gova Islamske zajednice u

Srbiji i njenih ključnih ljudi to-

kom aktivnosti zbrinjavanja

šerijatskeženeFerataKasumo-

vića, koja je sadvojeđeceneka-

ko uspjela da se domogne Srbi-

je.

Radi se oMakrifeti Šaćiri, slije-

poj osobi, kojoj se prijetilo i

smaknućem jer je, navodno, iz-

dala svog muža i teškom soci-

jalnom slučaju, kojem je pored

bezbjednosne zaštite, koju joj

je pružila država, bila potrebna

svaka vrsta pomoći za elemen-

tarno preživljavanje. Nijesam,

tvrdion,primijetiodasuuzbri-

njavanjuteporodicebilokakvu

ulogu imali sandžački vjerski

autoriteti, niti „službene“ hu-

manitarne organizacije pod

okriljemIZuSrbiji.

VJEČITIOSUMNJIČENICI

Nešto mekši stav o inicijatvi

bivšegmuftije ima Anela S. hu-

manitarka iz južnog dijela Ko-

sovske Mitrovice. No, i ona ga

sumnjiči za moguće političke

motive, zamjerajući mu što u

osmišljavanje cijelog koncepta

nije, i u početnoj fazi, uključio

formalne i neformalne vjerske

humanitarneorganizacije,koje

imaju korisna iskustva sa tako-

zvanim spasilačkimmisijama,

ali i veoma loš tretman od stra-

ne državnih organa zemalja na

čijimteritorijama djeluju.

-Našeneformalneorganizacije

imi, pojedinačno, kaomisiona-

ri, tretirani smo kao vječiti

osumnjičenici u većini država.

Počev odKosova, prekoSrbije i

Bosne, a sudeći po iskustvima

aktivista nama sličnih organi-

zacija u Plavu i Ulcinju, pa čak

do Crne Gore - naglašava naša

sagovornica.

Dalibi,pitaseona,Zukorlićeva

inicijativa i cijeli koncept dr-

žavnog intervencionizma u

spašavanju đece i žena sa bal-

kanskih prostora, mogao nešto

da promijeni u pozitivnom

pravcu, nije sasvim sigurna, ali

je uvjerena da bi prećutno od-

bacivanje osnova te ideje, od

strane zapadnobalkanskih dr-

žava bilo nehumano, anticivili-

zacijsko i dugoročno kontra-

produktivno.

- Zato mislim da bi prihvatanje

ovakve inicijative bilo višesloj-

nokorisno, bezobzirana ličnost

autora i kontroverze vezane za

njegov minuli rad - uvjerena je

Anela S.

R.TOMIĆ

Klinički centar se suočava sa de citomstručnjaka, direktorica Zorica Kovačević najavljuje bolje dane

Trebaulagati usopstveni kadar

POVODI:

Da li je „intervencionizam“ balkanskih država jedina

realna šansa za spašavanje đece i žena sa tzv. ISIL ratišta

Zukorlićevkoncept

nijebezmana, ali…

Diplomatski i bezbjednosni

mehanizmi nezamjenljivi

su i nemože ih supstituisati

ni jedna formalna ili

neformalna humanitarna

organizacija i njeni misionari

skog savjeta

rijedlog

nje dogovora na osnovu kvalifi-

kovane većine u prvom stepe-

nu.

-Tomožepomoći procesupod-

sticanja dogovora ako je meha-

nizamprotivantizastoja taj koji

je neprivlačan i za većinu i za

manjinu – istakla je Granata-

Menghini.

Venecijanska komisija je, svje-

sna teškoće u dizajniranju

odgovarajućih i djelotvornih

mehanizamaprotivantizastoja,

ukazala, posebno u odnosu na

Crnu Goru, kako je rekla naša

sagovornica, na druge opcije

koje predviđaju različite,

opadajuće većine u narednim

krugovima glasanja.

Ova opcija, kako je rekla, ima

nedostatak da većina ne može

tražiti konsenzus u prvomkru-

gu, znajući da će u narednim

krugovima prevladati njihov

kandidat.

-Naprimjer,korišćenjepropor-

cionalnih metoda glasanja,

uzimajući u obzir uključivanje

različitih institucionalnihakte-

ra ili uspostavljanje novih od-

nosa između državnih institu-

cija. Svaka država mora da

osmisli sopstvenu formulu –

poručila jeGranata-Menghini.

Specifični problemnašedržave

je,kakojekazala,dabojkotopo-

zicije parlamenta, ustavne

odredbe, koje imaju cilj da ih

zaštite, čini neefikasnim i rizi-

kuje paralizovanje Sudskog sa-

vjeta.

- Međutim, otklanjanje kvalifi-

kovanih većina ili drugih upo-

redivihmehanizama nije rješe-

nje, jer podriva povjerenje koje

bi javnost i opozicija trebalo da

imajuuSudskisavjet–zaključi-

la jeGranata-Menghini.

Tročlana delegacija Venecijan-

ske komisije boravila je počet-

kom mjeseca u Podgorici i sa-

stala se sa predsjednicom

Vrhovnog suda VesnomMede-

nicom,predsjednikomSudskog

savjeta Mladenom Vukčevi-

ćem, potpredsjednikomVlade i

ministrom pravde Zoranom

Pažinom, ministrom vanjskih

poslova Srđanom Darmanovi-

ćemipredsjednikomSkupštine

IvanomBrajovićem, kao i pred-

stavnicima opozicionih partija.

U razgovoru sa njima pokušali

suda nađunajbolje rješenje ka-

ko Sudski savjet ne bi bio bloki-

ran,nakonštoaktuelnomsasta-

vu mandat istekne 2. jula. Iz

opozicije su poručili da se neće

vratiti uparlament.

J. BEHAROVIĆ

Zbog smišljene laži Vijesti, posta-

la sammeta, poručila je novinar-

ka Kristina Jerkov u pismu koje

je uputila domaćim i evropskim

zvaničnicima.

Otvoreno pismo poslato je na 15

adresa – evropskom komesaru

za proširenje Johanesu Hanu,

predsjedniku Evropskog parla-

menta Antoniju Tajaniju, visokoj

predstavnici za vanjske poslove

i bezbjednost Federiki Moge-

rini, šefu Delegacije EU u Crnoj

Gori Aivu Oravu, Savjetu za

ljudska prava Ujedinjenih nacija,

ambasadorki SAD u Crnoj Gori

Margaret En Uehari, zaštitniku

ljudskih prava i sloboda Šućku

Bakoviću, ministru kulture Alek-

sandru Bogdanoviću, OSCE-u,

generalnim sekretarima Među-

narodne federacije novinara i

Evropske federacije novinara,

crnogorskomMedijskom savjetu

za samoregulaciju, te Sindikatu

medija Crne Gore, Institutu za

medije, kao i Komisiji za praćenje

napada na novinare.

Ona je pozvala zaštitnika ljudskih

prava i sloboda Šućka Bakovića

da „javno osudi ovakav vid nasi-

lja jedne novine nad zaposlenima

iz drugih redakcija“.

- Zbog smišljenog, insceniranog

povezivanja sa napadomna

novinarku Oliveru Lakić sada

samu opasnosti da budem izlo-

žena kako profesionalnim, tako

i izičkimnapadima, što se već

dešavalo pojedincima o kojima

je Nezavisni dnevnik Vijesti na

sličan način pisao. Iskreno se

nadamda sličan tragičan doga-

đaj neći biti povod za Vašu reak-

ciju umom slučaju – upozorila

je ona.

Predsjednik Komisije za praćenje

napada na novinare i imovinu

medija Nikola Marković odgovo-

rio je na pismo Jerkov i mejlom

je obavijestio da će njen slučaj

staviti na razmatranje na prvoj

narednoj sjednici.

Olivera Nikolić iz Instituta za

medije odgovorila je Jerkov

da se Institut „prevashodno

bavi edukacijomnovinara“, da

nemaju tijelo nadležno za ocjenu

medijskih nastupa ili rješavanje

sporova umedijima, te da „nijesu

relevantni za davanje mišljenja

ovimpovodom“.

Jerkovtražizaštitu

Medicinska direktorka Kliničkog centra dr Snežana Raspopo-

vić koordiniraće Klinikom za ginekologiju i akušerstvo do izbo-

ra novog direktora, saznaje Pobjeda.

Nakon skandala kada su prošle sedmice zamijenjene bebe

prilikomotpusta iz porodilišta i smjene rukovodnog kadra te

klinike koja je uslijedila, dr Aziz Haliti, koji je bio imenovan za

novog direktora, odbio je tu funkciju, a nijesu je prihvatili ni još

neki ljekari kojima je nuđena.

Protiv medicinske sestre koja je zamijenila bebu pokrenut je i

krivični postupak.

Roditelji neće teretiti ni tu sestru, ni Klinički centar jer smatraju

da se nije radilo o namjeri, već slučajnompropustu koji je razri-

ješen za nekolikominuta.

Ljekari i medicinsko osoblje u petak su se spontano okupili

ispred zgrade Kliničkog centra u znak podrške kolegama.

Raspopovićkoordinira

je najviše izražen u najoptere-

ćenijim oblastima: kardiologi-

ja,endokrinologija,reumatolo-

gija, neurologija, specijalisti i

subspecijalisti u Institutu za

bolesti djece, ali da je činjenica

da je potrebno pojačati medi-

cinski kadar u skoro svimorga-

nizacionimjedinicama.

Ona je saopštila da je u toku

konkurs za dodjelu novih spe-

cijalizacija za 33 ljekara, doda-

jući da su mladi ljekari buduć-

nost KCCG i budući nosioci

posla u toj ustanovi.

- Dodjele novih specijalizacija

opredjeljivaćemo u skladu sa

kadrovskimpotrebama i budu-

ćimrazvojemKCCG. Zapreva-

zilaženje ovog pitanja rješenje

je ulaganje u sopstveni kadar -

ocijenila jeKovačević.

Kako jedodala, 33 ljekaraobav-

lja specijalistički staž za potre-

be IBD-a od kojih će u ovoj go-

dini završiti njih devet, i to pet

iz oblasti pedijatrije i po jedan

ljekar iz oblasti anestezije,

ORL, oftalmologije i psihijatri-

je.

- U planu je završetak rekon-

strukcije Klinike za ortopediju

i traumatologiju, a zatim i re-

konstruisanje Akušerskog

odjeljenja Klinike za ginekolo-

giju i akušerstvo i realizacija

projekta baby friendly - kazala

jeKovačević.

U planu je izrada idejnog pro-

jekta za novu zgradu Urgen-

tnog centra, kao i renoviranje

ostalihklinika.

N.K.

nih novina i neprovjerenom tvrd-

njomda je jedna od njih tokom ra-

sprave u redakciji povodom

napadananovinarkuVijestiOlive-

ruLakić rekla da je napadač treba-

loda joj puca u glavu, a ne unogu?!

Vijesti nijesu pozvale dvije novi-

narke za komentar, niti uredništvo

Dnevnih novina. Tekst je kao i na

naslovnoj, tako i na unutrašnjim

stranama,ilustrovanfotografijama

novinarki Dnevnih novina i foto-

grafijom sa uviđaja nakon napada

naLakić.

Crnogorska i evropska javnost

uglavnomjebezkomentaranaovaj

skandalozan činVijesti.

K.K.

Muamer Zukorlić

Povratnici sa ISIL ratišta

nijesudobrodošli