Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 23. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

Crnogorska

dijasporaproslavila jeDan

nezavisnosti, 21.maj, orga-

nizujući razne svečanosti, uz

porukudane zaboravljaju

domovinu.

PredsjednikCrnogorske etnič-

kezajedniceAustralijeMihailo

Mandić, čestitajući Dan neza-

visnosti, poručio je da Crno-

gorci u Australiji žive u nadi da

će se „Crnogorci koji boluju od

štokholmskog sindroma opo-

raviti ušto skorijevrijemekako

bi, uzpomoćvladinih instituci-

ja, raskinuli posljednju kariku

sa Srpskom pravoslavnom cr-

kvom i Crnoj Gori podarili ko-

načnu slobodu“.

-OdSkupštineiVladeočekuje-

modaće, konačno, sakupiti do-

voljno državničke hrabrosti da

dovedu do kraja proces poni-

štenja svih odluka tzv. Podgo-

ričke skupštine i ukinu sve po-

sljedice proizišle iz njenih

odluka, te da sve otete sakralne

objekte vrate u državno vla-

sništvo – zaključili su oni u sa-

opštenju.

ICrnogorskokulturnodruštvo

izTorontaproslavilojeDanne-

zavisnosti, naglašavajući da na

ovajnačinnastavljajudačuvaju

i njeguju crnogorske vrijedno-

sti i tradiciju.

Povodom Dana nezavisnosti,

Ambasada Crne Gore u Lju-

bljani organizovala je 21. maja

naLjubljanskomdvorcusveča-

ni prijem i koncert poznatog

crnogorskog gitarskog dua Sr-

đanBulatovićiDarkoNikčević.

Ambasador, prof. dr Vujica La-

zović je ukazao na značaj 21.

maja zanašuzemlju, naglasivši

da su građani Crne Gore prije

dvanaest godinana temeljuan-

tifašizma, međuetničkog i me-

đuvjerskog sklada učvrstili put

moderne države.

Dan nezavisnosti svečano je

proslavljen i uMariboru, u or-

ganizaciji Crnogorskog druš-

tva „Montenegro-Maribor“.

Predsjednica Društva Dijana

Pajković podsjetila je da se ove

godine navršava 100 godina od

Božićnog ustanka „kada su le-

gendarniKrstoZrnovPopovići

crnogorski borci zapravo, čast i

slobodu Crne Gore ustali da

brane slobodnu i nezavisnuCr-

nuGoru“.

Dan nezavisnosti Crne Gore

kosovski Crnogorci obilježiće

tokom druge sedmice juna, a

kako je saopštio predsjednik

UdruženjaCrnogoracaKosova

SlobodanVujičić, odlučili suda

21.maj budeDanCrnogoraca u

ovoj državi i očekuju da on bu-

de uvršten u Zakon o službe-

nimpraznicimaKosova.

K.K.

PODGORICA

Odredbeo sa-

stavuSudskog savjetautvrđe-

ne suUstavom, koje seuovoj

fazi nemogumijenjati i rješe-

nje se zbog togamora tražiti

na zakonodavnomnivou - ka-

zala je zaPobjedupredstavni-

caovekomisijeSimonaGra-

nata-Menghini.

Ona je naglasila da očekuju da

ministar pravde (Zoran Pažin)

dostavi Venecijanskoj komisiji

namišljenjeprijedlog za izmje-

nu Zakona o sudskom savjetu,

prije nego što počne procedura

uparlamentu.

KVALIFIKOVANAVEĆINA

Granata-Menghini bila je u tro-

članoj delegaciji Venecijanske

komisije koja je početkommaja

boravila u našoj državi, kako bi

u razgovoru sa, kako je rekla,

zainteresovanim stranama po-

kušali da pronađu rješenje za

potencijalnublokaduradaSud-

skog savjeta.

- Četiri člana iz reda uglednih

pravnikazaSudski savjet parla-

ment imenuje dvotrećinskom

većinom ili, ako to nije posti-

gnuto, tropetinskom većinom

mjesec kasnije. Kako opozicija

bojkotuje parlament, malo je

vjerovatno da će procedura za

imenovanje članova iz reda

uglednihpravnikabiti završena

na vrijeme. Zbog toga postoji

rizik da ne bude funkcionalnog

Sudskog savjeta nakon 2. jula,

kada aktuelnom sastavu ističe

mandat –podsjetila jeGranata-

Menghini.

Ona naglašava da je „zahtjev

kvalifikovane većine - ili drugi

mehanizamkojimožeosigurati

kompromis sa opozicijom – za

imenovanje članova Sudskog

savjeta rasprostranjena praksa

uEvropi“.

- Venecijanska komisija konzi-

stentno ovo i preporučuje u od-

nosunanekolikozemalja člani-

ca. Cilj kvalifikovanih većina je

da osiguraju širok sporazum u

parlamentu, jer od većine za-

htijeva kompromis sa manji-

nom. Zbog toga se kvalifikova-

ne većine obično traže u

najosjetljivijim oblastima, na-

ročito u izboru nosilaca funkci-

je u državnim institucijama –

naglasila jeGranata-Menghini.

Međutim,kakojekazala,posto-

ji rizik da zahtjev za postizanje

kvalifikovane većine može do-

vesti do zastoja, koji, ako se ne

adresiraadekvatno i navrije-

me,možedovesti doparalize

nadležnih institucija.

- Cilj antizastojnih mehaniza-

ma je da izbjegne takav zastoj.

Međutim, primarna funkcija

mehanizma protiv antizastoja

je upravo to što se radi o prvo-

bitnoj proceduri rada, gurajući

većinu i manjinu da pronađu

kompromis kako bi uopšte

izbjegli upotrebu ovihmehani-

zama. Zaista, kvalifikovane

većine ojačavaju položaj parla-

mentarne manjine, dok meha-

nizmi protiv antizastoja isprav-

l j a j u ravno t ežu – i s t i če

Granata-Menghini.

SPECIFIČANPROBLEM

Takvi mehanizmi, prema nje-

nim riječima, ne bi trebalo da

djeluju kao ometači za postiza-

PODGORICA

Povodomiz-

mišljenihoptužbi imonstruo-

znihpodmetanjadnevnikaVi-

jesti da sunovinarkeDnevnih

novinaNatašaRisoPajović i

KristinaJerkovuredakciji

DNrekleda jeOliveraLakić

„trebaladadobijemetakugla-

vu, aneunogu“, glavna i odgo-

vornaurednicaVesnaŠofra-

nacuputila jepismokomesaru

Evropskeunije zaproširenje i

susjedskupolitikuJohanesu

Hanu, izrazivši očekivanjeda

ćeon, „kaoosvjedočeni borac

za slobodumedija i njihovu

profesionalizaciju“ javnoosu-

diti ovajmedijski atak i poka-

zati iskrenuzabrinutost zano-

vinarkeDnevnihnovina i

osuditi neprofesionalnopona-

šanjekojeurušava lični i pro-

fesionalni integritet i dovodi u

opasnost njihovubezbjednost

nakon što su senašlenameti

Vijesti.

Pismoprenosimou cjelosti:

,,ObraćamoVamsekaoosvjedo-

čenomborcu za slobodumedija

i njihovu profesionalizaciju u

duhu najviših evropskih stan-

darda, što ste, između ostalog,

jasnopokazali dolaskomuCrnu

Goru odmah nakon napada na

novinarku ND Vijesti Oliveru

Lakić.

TRAČ

Time ste crnogorskoj i evrop-

skojjavnostijasnopokazalikoli-

ko se zalažete za zaštitunovina-

ra imedijskih sloboda.

Time ste i nas ohrabrili da Vam

se javno obratimo, uvjereni da

ćete istu takvu zabrinutost po-

kazatiiuslučajunovinarkicrno-

gorskog lista Dnevne novine,

koje su posljednjih dana postale

žrtve monstruoznog podmeta-

nja upravo od NDVijesti, čija je

novinarka Olivera Lakić. Ovaj

medij je svojim grubim kon-

strukcijama pokušao da uništi

njihov profesionalni i lični inte-

gritet i ugrozi njihovu bezbjed-

nost.

Naše novinarke Nataša Pajović i

Kristina Jerkov našle su se na

naslovnoj strani ND Vijesti uz

izmišljenu optužbu da su u re-

dakciji Dnevnih novina kazale

da je koleginica Olivera Lakić

„trebalodadobijemetakuglavu,

aneunogu“.UtekstuNDVijesti

se navodi da su tu informaciju

dobili nezvanično, od kolega iz

Dnevnihnovina.Dakle,bezijed-

nog dokaza, na osnovu tračeva i

kuloarskihpriča, bezprethodne

provjere i namjere da se čuje i

druga strana, naše novinarke su

stavljene u vrlo opasan kontekst

koji ih povezuje sa ranjavanjem

koleginice Lakić. Nakon ovog

monstruoznogmedijskogspina,

kakavnije zabilježenu crnogor-

skoj novinarskoj praksi, koji je

svojevrsna optužnica protiv na-

ših novinarki Pajović i Jerkov,

one su završile ubolnici.

Gospodine Han, vjerujemo da

ćete isto tako javno osuditi ovaj

medijski atak i pokazati iskrenu

zabrinutost i za novinarke

Dnevnih novina, kao što ste po-

kazali za koleginicu Lakić, da

ćete javno reagovati i osuditi

svako neprofesionalno ponaša-

nje koje urušava lični i profesio-

nalni integritet i dovodi u opa-

snost bezbjednost novinarki

kojesusenašlenametiNDVije-

sti. Inače, obje su ranije bile no-

vinarke NDVijesti. Ne sumnja-

mo da ćete pokazati da imate

jednake aršine prema svimme-

dijima i novinarima i da sa jed-

nakom senzibilnošću reagujete

na svaki slučaj ugrožavanjapro-

fesionalnog i ličnog integriteta

novinara, posebno kad se radi o

ugrožavanju njihove bezbjed-

nosti. Novinarke Dnevnih novi-

na su danas pokretneme-

te, jednako kao što je to

bila koleginica Olivera

Lakić.

Dnevnenovine sukrajnje

profesionalno izvještava-

le o ranjavanju naše koleginice,

saiskrenimsaosjećanjemzaono

štojojsedogodiloiiskrenomže-

ljomdaseštoprijepronađeizvr-

šilac, motiv i nalogodavci. Tako

smo pisali i o Vašem susretu sa

koleginicomLakić. Urasvjetlja-

vanju ovog slučaja spremni smo

da pomognemo kao medij, po-

štujući najviše standarde

profesije.

Sigurni smo da će Vaše oglaša-

vanje ovim povodom dodatno

afirmisati stavove o slobodi i

značajumedijakojestesaopštili

prilikomsusretasakoleginicom

Lakić.

IZVJEŠTAVANJE

Naslovnica dnevnika Vijesti

osvanula je u

srijedu 16.

maja sa

fotogra-

f i j a m a

dvijeno-

vinarke

Dn e v -

Dijaspora proslavila Dan nezavisnosti

Dokrajadovesti proces

poništenja svihodluka

Podgoričke skupštine

SaproslaveuTorontu

Venecijanska komisija još nije pripremila preporuku za izbor Su

ČekajuPažinov

Dnevne novine uputile pismo komesaru EU za proširenje i susjedsku politiku

Cilj kvali kovanih

većina je da

osiguraju širok

sporazumu

parlamentu jer

se od većine

zahtijeva

kompromis

samanjinom.

Zbog toga se

kvali kovane

većine

obično traže u

najosjetljivijim

oblastima,

naročito u izboru

nosilaca funkcije

u državnim

institucijama

– naglasila je

Simona Granata-

Menghini

v

Handa se izjasni na tošto

Vijesti crtajumetenovinarima

SimonaGranata-Menghini

DelegacijaVenecijanskekomisije

tokomsastanka saPažinom

VesnaŠofranac

JohanesHan