Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 23. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Kompanija

Tehnomaks uprošloj godini

zabilježila je rast prihodaod

14odsto, anetodobit od 11 od-

stouodnosuna 2016. godinu,

saopštio je izvršni direktor i

osnivačovekompanijeVesko

Petranović. On jenajavionove

investicije i zapošljavanjau

ovoj godini i otvaranjenovih

objekta. Tehnomaksu jeu

apriludodijeljena godišnja

nagradaPrivrednekomore za

poslovnadostignuća, uproš-

loj godini.

- Kada uz ove podatke istakne-

mo i toda je i poslovna 2016. go-

dinabilaitekakouspješna,jasno

je kakav poslovni uspjeh je

ostvaren prošle godine. Od po-

četka poslovanja do današnjih

danaimamorastućuoperativnu

dobit prije kamata, poreza i

amortizacije (EBITDA), koja u

2017. godini iznosi blizu trimili-

ona–kazaojePetranovićPobje-

di.

On je naveo da pokazatelji li-

kvidnosti, ekonomičnosti i pro-

fitabilnosti bilježe konstantan

rast, dok pokazatelji zaduženo-

sti imaju trend smanjenja iz go-

dine u godinu.

- Ova poslovna godina je krenu-

la takođe dobro. U prva četiri

mjeseca imamorastprometaod

nekih sedamodsto, što je izuze-

tan uspjeh za ovaj period godi-

ne. Ako je suditi po prvih četiri

mjeseca, realno je očekivati da

ova poslovna godina bude re-

kordna kako po prometu tako i

poprofitu– rekao jePetranović.

On je dodao da je Tehnomaks

osnovan 2004. godine, a osnov-

nadjelatnost kompanije je trgo-

vina na veliko i malo bijelom i

ugradnom tehnikom, malim

kućnimaparatima,TVteaudioi

video opremom, računarima,

mobilnim telefonima sa prate-

ćom opremom, kao i ostalom

pratećomopremompotrebnom

za opremanje domaćinstva.

- Zastupnici smo svih vodećih

Tehnomaksu nedavno dodijeljena nagrada

Privredne komore za dostignuća u 2017.

Uvećali profit 11 odsto,

najavljujunove investicije

Zastupnici smo

vodećih svjetskih

brendova, a ako

uzmemo u obzir tržišni

udio koji posjedujemo,

broj maloprodajnih

objekata i njihovu

geografsku

rasprostranjenost, kao

i konkurentne cijene

i najveći asortiman,

sa punimpravom

možemo reći da je

Tehnomaks lider na

domaćem tržištu,

naveo je izvršni

direktor ove kompanije

Vesko Petranović

Petranović je najavio da će kompanija Tehnomax sjutra u

Podgorici otvoriti logistički centar. On je precizirao da će

površina ovog objekta iznositi 9.000 kvadratnihmetara i da

će u njemu biti smješten logistički centar, centralni - velepro-

dajni magacin i uprava kompanije, sa svimpratećim sadrža-

jima neophodnim za objekat ovog tipa.

- Logistički centar smatramo krunomnašeg dosadašnjeg

poslovanja i dokaz da se marljiv rad, maksima stepenik po

stepenik kao i veliko strpljenje uveliko isplate, jer Tehnomax

se gradio i gradiće se postepeno, brižno, tako da svaka

kockica ovogmozaika nađe svoje pravomjesto – poručio je

Petranović.

Sjutraotvarajulogistički

centaruPodgorici

svjetskihbrendova, a u četrnae-

stogodišnjemradukompanijaje

stekla zavidno iskustvo i refe-

rence u oblasti trgovine i izrasla

u ozbiljnu i respektabilnu kom-

paniju sa velikim potencijalom

–ocijenio jePetranović.

On je dodao da je u kompaniji

zapošljeno 160 radnika, kao i da

uokvirunjeposluje12malopro-

dajnihobjekata,onlajnprodajai

veleprodaja.

- Ako uzmemo u obzir tržišni

udiokoji posjedujemo, brojma-

loprodajnihobjekatakojiposlu-

ju u sklopu kompanije i njihovu

geografsku rasprostranjenost, a

nadasve konkurentne cijene i

najveći asortiman, svakako sa

punimpravommožemo reći da

je Tehnomaks lider na tržištu

CrneGore – smatraPetranović.

Prema njegovim riječima, ova

kompanija se konstantno širi i

imauplanuotvaranjenovihma-

loprodajnih objekata u sjever-

noj, centralnoj i južnoj regiji.

- Planirana je izgradnja mega-

store-home centra u Herceg

Novom, kao i otvaranje još jed-

nog maloprodajnog objekta u

Pljevljima, a njihovim otvara-

njembi se broj radnika povećao

na 200–kazao jePetranović.

On je zadovoljan uslovima po-

slovanja na domaćemtržištu.

- Uslovi na tržištu uvijek mogu

biti bolji, ali to ne znači da mi

imamo primjedbe na postojeće,

naprotivmožemo reći da su oni

svakim danom bolji, naročito

kada napravimo retrospektivu

odsamogpočetkadodanas.Do

-

sta stvari je napredovalo i sa-

mim time nama olakšan put u

dijelu uvoza i plasiranja proi-

zvoda na tržište – izjavio je Pe-

tranović.

On jedodaodana tržištupostoji

konkurencija,kojaimjedodatni

motiv da se više i bolje bore za

dio tržišta.

-Štose tičesiveekonomije, usa-

znanju smodaona, nažalost, još

uvijekumalojmjeripostoji,me-

đutim mi ne dozvoljavamo da

ona utiče na naš rad, jer našu

pozicijuliderauovomposluod-

likuju konkurentne cijene, do-

bar kvalitet, veliki izbor proi-

zvoda, deklaracije o porijeklu

proizvoda, pouzdano i stručno

osoblje – istakao jePetranović.

Tehnomaksu je nedavno dodi-

jeljena godišnja nagrada Pri-

vredne komore za uspješno po-

slovanje.

- Ovo priznanje koje Komora

dodjeljuje gotovo pet decenija

predstavlja podstrek za dalji

rad, ali i veliku obavezu za nas

kao dobitnika upravo zbog nje-

ne časne tradicije i jedinstveno-

sti. Rezultati koje je ostvario

Tehnomaks,auzimajućiuobzir

vrijeme i poslovni ambijent u

kojem poslujemo, zaista zavre-

đuju ovo priznanje – tvrdi Pe-

tranović.

Onsmatradasuposvećenostra-

zvoju kompanije, društvenoj

zajednici, zaposlenima, kao i

odgovoran odnos prema život-

noj sredini učinili da Tehno-

maks bude prepoznat i nagra-

đenovimpriznanjem.

S.P.

PODGORICA

Prosječna pon-

derisana efektivna kamatna

stopa na kredite, koja obuhvata

sve troškove, pala je u februaru

0,03 procentna poena i iznosila

je 6,75 odsto, pokazuju podaci

Biltena koji redovno objavljuje

Centralna banka.

- Prosječna ponderisana nomi-

nalna kamatna stopa u februaru

je oslabila 0,04 procentna boda

na 6,1 odsto- navodi se u izv-

ještaju.

Kamatne stope na novoodo-

brene kredite u februaru su

porasle, efektivna 0,62 procent-

na poena na 7,07 odsto, a nom-

inalna 0,48 procentnih bodova

na 6,25 odsto.

Kamatne stope mikrokreditnih

inansijskih institucija u februaru

su pale, efektivna 0,04 procent-

na poena na 24,22 odsto, a nom-

inalna 0,02 procentna boda na

20,4 odsto.

Kamatne stopeMFI na novoodo-

brene kredite u februaru su pale,

efektivna 1,02 procentna poena

na 24,36 odsto, a nominalna

0,66 procentnih bodova na

20,43 odsto.

Prosječna ponderisana efektiv-

na kamatna stopa na depozite

u februaru je bila 0,01 procentni

poen niža nego u januaru i

iznosila je 0,65 odsto.

Efektivna kamatna stopa na

depozite građana u februaru

je pala 0,01 procentni poen na

0,85 odsto, dok je na depozite

preduzeća neznatno oslabila na

0,42 odsto.

M.P.M.

Prosječna ponderisana

efektivna kamatna

stopa na depozite u feb-

ruarubila0,65 odsto

atusa zatvorenog distributivnog sistema

-apovećalo

ruju

sn i k nekog od naveden ih

privrednihsistema izgradidistri-

butivnu infrastrukturu koja će

služiti za distribuciju električne

energije za potrebe prije svega

ovihprivrednihsistema i da sena

osnovu utvrđenog statusa bez iz-

davanja licence obavlja distribu-

cijaelektričneenergije–objasni-

li supredstavnici RAE.

Oni dodajuda, popravilu, opera-

tor zatvorenog distributivnog si-

stema snabdijeva korisnike siste-

ma i sa njim zaključuje ugovor o

snabdijevanju, s timda svaki ku-

pac u skladu sa opštim pravom

utvrđenim zakonom može iza-

brati drugog snabdjevača elek-

tričnomenergijom.

NADLEŽNOSTI

Predstavnici RAE podsjećaju da

jeAgencija,uskladusanadležno-

stimadatimZakonomoenergeti-

ci, donijela pravila o utvrđivanju

statusa zatvorenog distributiv-

nog sistema.

-Pravilima jeutvrđenošta sadrži

rješenje o utvrđivanju statusa,

način izmjene rješenja kao i na-

čin i uslove za oduzimanje statu-

sa.Uređenesuiobavezeoperato-

ra u pogledu održavanja i

upravljanja sistemom, saradnje

sa drugimoperatorima, kao i na-

čin izvještavanja Agencije s jed-

ne, odnosno način kontrole od

straneAgencije, s druge strane.

- Pravila sadrže i uslove i postu-

pak oduzimanja statusa koji se

sprovodi u tri faze: upozorenje,

privremeno i trajno oduzimanje,

a u cilju davanja što više moguć-

nosti vlasniku, odnosno operato-

ru da ispravi nedostatke kako bi

se izbjeglo često mijenjanje sta-

tusa, što bi imalo negativne po-

sljedice po potrošače energije u

tom sistemu – poručeno je iz

RAE.

S.P.

RAE je prošle godine već zavr-

šila jedan postupak utvrđivanja

statusa zatvorenog distributiv-

nog sistema.

- U junu prošle godine RAE

je utvrdila status zatvorenog

distributivnog sistema za distri-

butivni sistemu vlasništvu PM

Power, Tivat, preko kojeg se

distribuira električna energija na

području nautičko-turističkog

kompleksa Porto Montenegro u

Tivtu – rekli su predstavnici RAE.

Zatvoreni

sistemuPorto

Montenegru

- Time se, pored rješavanja statu-

sa takvih sistema nastalih u rani-

jem periodu, omogućava i da vla-

PODGORICA

Hakaton, pod nazivomHackathon in the Port

2018, koji organizuju softverska kompanija Logate i digitalna

zajednica Crne Gore

Digitalizuj.me

, počinje danas umarini

Porto Montenegro.

- U pitanju je događaj namijenjen programerima, projekt

menadžerima, marketerima, gra ičkim i interfejs dizajnerima

- svima koje zanima razvoj aplikacija i primjena savremenih

tehnologija u rješavanju biznis problema, a puni su kreativnih

ideja - navodi se u saopštenju organizatora.

Tema ovogodišnjeg Hakatona, koji traje do petka, je una-

pređenje kompleksa Porto Montenegro kroz inovativna VR/

AR rješenja.

N. K.

Marina PortoMontenegro

DanaspočinjeHakaton

jama da te podatke nude većem

broju klijenata. Profit ostvaren

tomaktivnošću, nakonpokrivanja

troškova, biće dijeljen između

države i kompanije u procentual-

nim odnosima koji će biti defini-

sani ugovoromo dodjeli koncesije

za istraživanje. Kada ugovorni pe-

riodistekne,podaciipravonjihove

komercijalizacijeisključivoćepri-

padati državi - saopštila jeSavkov-

ić.

Ona je dodala da to znači da će

država ostvariti značajan prihod

odprodaje tihpodataka.

-Glavnibenefitjetoštoćemoimati

višeznanjaostanjuucrnogorskom

podmorju, tačnije, dobićemo pre-

cizniju sliku o potencijalnim

komercijalnim nalazištima nafte i

gasa, koja će dovesti, pored posto-

jećih, i nove naftne kompanije u

CrnuGoru - objasnila je Savković.

Ona je dodala da će odluka o tome

koji prostor će biti otvoren za novi

tender o istraživanju i proizvodnji

biti donijetanakonzavršetkamul-

ticlient istraživanja, krajem

naredne ili početkom 2020. go-

dine.

CrnaGorajedosadazaključiladva

ugovora o istraživanju i proizvod-

nji nafte i gasa. Ugovor o koncesiji

za proizvodnju ugljovodonika za

četiri bloka zaključen je u septem-

bru 2016. godine sa konzorciju-

momEni/Novatek. Dok je ugovor

sa grčkomkompanijomEnergean

zaključen u martu prošle godine

za dva istražna bloka. Trenutno su

u toku pripremne aktivnosti za

početak seizmičkih istraživanja

poosnovuobaugovoraokoncesiji.

S. P.

dmorju

Kombinat aluminijuma

VeskoPetranović