Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 23. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Do sada jeu

Crnoj Gori ekološki sertifiko-

vano 10hotela i apartmana.

EUEcolabel posjedujuhoteli

,,Kalamper“uBaru,HECRe-

sidence,MClub i Slovenska

plažauBudvi i Palata ,,Vene-

cija“uUlcinju, kao i apartma-

ni ,,Valmaslina“, ,,Utjeha“ i

,,KodSlavka“uBaru i ,,Bod-

ganović“uKotoru.Hotel

,,Lajthaus“uHercegNovom

jeprvi nosilacTravelife gold

sertifikata. Takođe, hotel

,,Carruba“uTivtuposjeduje

sertifikatGreenKey–kazao

jePobjedi koordinator pro-

jektauUNDP Viktor Subotić.

KRITERIJUMI

Sertifikat se izdaje na osnovu

provjere usaglašenosti 22 oba-

vezujuća kriterijuma od uku-

pno43kriterijumakojaoznaka

prepoznaje.

On je potvrda da sertifikovani

objekat u praksi sprovodi eko-

loški koncept rada, štedi ener-

giju i vodu, brine o očuvanju

prirodnogokruženja,promoci-

ji održivog saobraćaja i radi na

redukciji stvaranja otpada.

Ministarstvoodrživograzvojai

turizma i Kancelarija progra-

maUjedinjenihnacijazarazvoj

uCrnojGori sprovodeprojekat

„Razvoj niskokarbonskog tu-

rizma“. Projekat finansira Glo-

balni fond za životnu sredinu u

iznosu od 3,09 miliona dolara,

dokseprojekatrealizujetokom

pet godina, u periodu 2014-

2019. godine.

Osnovni cilj projekta je razvoj

turizma na principima održi-

vosti, uz racionalno korišćenje

prirodnih resursa i održavanje

nivoa emisija gasova sa efek-

tom staklene bašte, čime Crna

Gora usmjerava ekonomski ra-

zvoj u skladu sa osnovama ni-

skokarbonske ekonomije.

- Usaradnji saopštinomBudva

i Turističkom organizacija

Budva, projekat podržava uvo-

đenje ekoloških sertifikata za

10 hotela i apartmana na bud-

vanskoj rivijeri tokom ove go-

dine. Definisani program pod-

sticaja uključuje udruživanje

finansijskih i tehničkih resursa

partnerskih organizacija, čime

su preduzetnici u povoljnoj si-

tuaciji da unaprijede svoj rad

kroz primjenu principa održi-

vosti, uzminimalne investicije.

Značajan je podatak da će se

tokom ove godine broj kreveta

u sertifikovanom smještaju

uvećati za 1000, tedaće ihuku-

pno biti 3000, samo u opštini

Budva – ističe Subotić.

Poredfinansijskeitehničkepo-

drške eko sertifikovani hoteli,

kakododaje,ćedobitiidodatnu

promotivnu podršku, jer biti

prepoznatljiv na globalnom tr-

žištu znači spremnost na pro-

mjene, uvođenje inovacija i od-

govornost uposlovanju.

On podsjeća da je početkom

maja promovisan program

podsticaja koji se realizuje sa

opštinom Tivat i Turističkom

organizacijom Tivat, gdje su

partnerske organizacije obez-

bijedile finansijsku i tehničku

podršku za uvođenje sertifika-

ta održivosti u četiri hotela –

,,Palma“,,,Magnolia“,,,Helada“

i ,,Astoria“.

-Na ovaj način, Tivat ćedokra-

ja godine dobiti 450 sertifiko-

vanih kreveta u hotelima viso-

ke kategorije, čime doživljaj

vrhunske usluge dobija ,,zele-

ni“ pečat i kvalitet više – kazao

je Subotić.

Projekat „Razvoj niskokarbon-

skogturizma“podržavauvođe-

nje ekološke sertifikacije za

smještajne objekte, hotele i

apartmane.

- Ekološka sertifikacija je sred-

stvo za zaštituživotne sredine i

efikasno korišćenje resursa i

doprinosi borbi protiv klimat-

skihpromjenasmanjujućiemi-

sije gasova sa efektom staklene

bašte. U sektoru turizma eko-

loška sertifikacija dovodi do

poboljšanja kvaliteta usluga i

garantuje doživljaj destinacije

uzočuvanjeprirodnog i kultur-

nog okruženja. Efikasno je

sredstvo ekološki odgovornog

funkcionisanja u sektoru turiz-

ma, naročito za hotele i apar-

tmane –kazao je Subotić.

Brojni kriterijumi moraju biti

ispunjeni dabi sedobioekološ-

ki sertifikat, a oni su vezani za:

principe i politike zaštite život-

ne sredine, saradnju sa lokal-

nimzajednicama, stalne obuke

osoblja, zajedničke aktivnosti

sa gostima i posjetiocima, efi-

kasnuupotrebuenergije i vode,

mjere održivog transporta i

smanjenje stvaranja otpada.

PODRŠKA

Projekat ,,Razvoj niskokarbon-

skogturizma“podržavauvođe-

nje sertifikacionih shema Tra-

velife i EU eko znak u Crnoj

Gori.

UNDP svimhotelijerima zain-

teresovanim za eko sertifikaci-

junudi podrškuuvidubesplat-

nogpreliminarnogenergetskog

pregleda, savjetodavne usluge

menadžerima i odgovornom

osoblju u smještajnim objekti-

ma u cilju dostizanja kriteriju-

ma za sertifikaciju, a koji uklju-

č u j u t e hn i č ke p o s j e t e ,

obezbjeđivanje formi i obraza-

ca i primjenu najboljih praksi,

kofinansiranje troškova sertifi-

kacije, kroz opredijeljena sred-

stva za troškove revizorskog

pregleda, a sertifikovani objek-

ti imaju obavezu plaćanja go-

dišnje članarine, značajnume-

dijsku i marketinšku podršku i

podršku u promociji preko

mreže lokalne i nacionalne tu-

rističke organizacije.

N.K.

Viktor Subotić iz UNDP-a o razvoju niskokarbonskog turizma

Gosti sveviše traže

„zelenehotele“

Pored nansijske i

tehničke podrške eko

serti kovani hoteli

će dobiti i dodatnu

promotivnu podršku,

jer biti prepoznatljiv

na globalnom tržištu

znači spremnost na

promjene, uvođenje

inovacija i odgovornost

u poslovanju – poručio

je Subotić

Veće

kamate

nanove

kredite

Centralna banka objavila februarske podatke

PODGORICA

Kompanija

Uniprom, kojaod sredine 2014.

upravljaKombinatomalumini-

juma, prošle godine jepodnije-

la zahtjevzautvrđivanje statu-

sa zatvorenogdistributivnog

sistema električne energije

prekokoje industrijska zona

KAP-adobija struju, saopšteno

je izRegulatorne agencije za

energetiku (RAE). Uslučajuda

RAEodbije zahtjevUniproma,

postoji opasnost dadođedopo-

većanja računa za struju.

IzRAEsuPobjedisaopštilidapo-

red oslobađanja od obaveze pri-

bavljanja licence, što je veoma

zahtjevan postupak, utvrđivanje

statusa zatvorenog sistema ima

pozitivanuticaj i na svekorisnike

distributivnog sistema.

-Naime, uslučajudasezatvoreni

sistem ne formira, vlasnik infra-

strukture bi, u skladu sa Zako-

nom o energetici, bio dužan da

distribuciji ponudi otkup te in-

frastrukture, što bi dovelo do po-

većanja tarifa za korišćenje dis-

tributivnog sistema, koje plaćaju

svi kupci u Crnoj Gori - kazali su

izRAEPobjedi.

POSTUPAK

Predstavnici RAE kažu da se

ovimzahtjevomtražidaoperator

sistema bude posebna organiza-

ciona cjelina ovog društva.

- Postupak po ovomzahtjevu je u

toku– rekli su izRAE.

Iz RAE su naveli da je zatvoreni

distributivni sistemnovi institut,

prvi put predviđen Zakonom o

energetici iz 2016. godine, kojim

je transponovana Direktiva

Evropskog parlamenta i Savjeta,

koja se odnosi na opšta pravila za

interno tržište električne energi-

je.

- Direktiva utvrđuje da je zatvo-

reni distributivni sistem oprav-

danu slučajevima kada treba osi-

gurati optimalnu efikasnost

integrisanog snabdijevanja ener-

gijom koje zahtijeva posebne

operativne standarde, kao i u slu-

čaju kada se sistem koristi pri-

marno od strane vlasnika i sa

njim povezanim subjektima, u

kom slučaju operatoru distribu-

tivnog sistema treba omogućiti

da se izuzme iz obaveza koje bi

predstavljale admistrativno op-

terećenje zbog posebne prirode

odnosa između operatora distri-

butivnog sistema i korisnika si-

stema – rekli su izRAE.

Oni dodaju da se utvrđivanje sta-

tusa zatvorenog distributivnog

sistema vrši na zahtjev vlasnika

distributivne infrastrukture, koja

služi za distribuciju električne

energije za geografski ograniče-

neprivredne, komercijalne siste-

meilisistemezajedničkihusluga.

RAE razmatra zahtjev Uniproma za utvrđivanje s

OdbijanjeKA

bi računeza

PODGORICA

Skupština

akcionara HTP Atlas hotel grup

iz Bara biće održana 19. juna.

Pored izvještaja o poslovanju

u narednoj godini odlučivaće

o smjeni članova odbora direk-

tora i izboru novih. I skupština

akcionara HP Fjord iz Kotora

je 22. juna. I na njihovomdnev-

nom redu su izvještaji o poslo-

vanju i izbor novih članova

odbora direktora.

M.P.M.

U junu skupštine akcionara

Atlas hotel grupe i HP Fjord

Birajunove

odbore

direktora

PODGORICA

Ministarstvo

ekonomijeplaniradana jesen

raspiše tender zadodjelukonce-

sije za istraživanjeucrnogor-

skompodmorjuuciljupriku-

pljanja seizmičkihpodataka,

njihovogprocesinga i interpre-

tacije, kakobi sepovećaonivo

znanjaopotencijalnosti nalaže-

njakomercijalnih ležištanafte i

gasa.

Portparolka Uprave za ugljovodo-

nike Jelena Savković kazala je

agencijiMina biznis da će se na taj

načinstvoritipreduslovizaobjavl-

jivanje novog, drugog tendera za

dodjelu ugovora o koncesiji za is-

traživanje i proizvodnjunafte i ga-

sa.

- Tender koji je planiran za jesen

namijenjen je takozvanimmulti-

client geofizičkim kompanijama

koje će o sopstvenom trošku i

riziku obaviti seizmička is-

traživanja. Nakon što obave is-

traživanja, interpretirani podaci

će se nuditi i prodavati naftnim

kompanijama - rekla je Savković.

Ona je objasnila da koncesija za is-

traživanje u sebi ne sadrži fazu

proizvodnje, već je orijentisana

samo na istraživanje i povećanje

znanjaougljovodoničnoj potenci-

jalnosti. Država, kako je dodala,

kao vlasnik podataka do kojih

kompanije dođu, od takvog proce-

sa ima višestrukukorist.

- Država je vlasnik podataka, a

kroz ugovor daje pravo kompani-

Na jesen tender za prikupljanje seizmičkih podataka u crnogorskomp

Državaćeprodavati informacije

naftnimkompanijama

Viktor Subotić