Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 23. maj 2018.

Politika

Izjednačili

pristaliceCPC

i sljedbenike

četnika

PODGORICA

–Uprediz-

bornomspotu ,,Koalicijeza

21. vijek“BečićevihDemo-

krata iAbazovićeveUre, koji

jenadruštvenimmrežama

emitovanprijetridana, vri-

jednosnosuizjednačenepri-

staliceCrnogorskepravo-

slavnecrkve i sljedbenici

četničkogpokreta iposred-

nosuoznačeni kaonosioci

podjelauCrnojGori.

Spot „Koalicije za 21. vijek“

proslijeđen jebrojnimkorisni-

cima društvenih mreža i od-

mah je izazvaoburuprotesta.

Bura s razlogom: u nešto više

oddvaminutainfantilnozami-

šljenog skeča besprizorno se u

istu političku ravan stavljaju

pristalice Crnogorske crkve i

sljedbenici četničkog pokreta,

saradniciokupatorauDrugom

svjetskomratu. Krst CPC i ko-

kardapredstavljenisukaosim-

boli nosilaca podjela u današ-

njoj Crnoj Gori, a sve to još

dodatno podgrijava stanoviti

Emir, islamskevjere!

DETALJI

Za one koji nijesu imali priliku

da se upoznaju sa video urat-

kom, valja napomenuti neke

detalje. Sve se odigrava u ne-

komamfiteatrupunomnemir-

nihđaka,međukojimaseističe

jedan kovrdžavi lik sa brčići-

ma, zakogaćemokasnijeznati

da sezove–Emir.

Elem, uamfiteatarulazi stroga

profesorica, zavodi red i disci-

plinuiposebnoopominjeEmi-

ra, koji pričamobilnim telefo-

nom. Potom postavlja pitanja

iz anatomije studentima/uče-

nicima.

„Lateralni meniskus ima oblik

jednog slova. Da li znate ko-

jeg?“, pita namrgođena profe-

soresa, aodmahse izdvaja, po-

gađate, Emir.

„Ima oblik – CPC“, odgovori

Emirkao iz topa.

Na čuđenje profesorice, pojavi

seukadru još jedanmladić, ta-

kođe sabrčićima:

„Jest, ovoga mi krsta, piše na

strani22“,potvrdiEmirovuhi-

potezubezimeni student-vjer-

nik.

Kad su tako targetirali CPC,

profesorica je uputila još jed-

no, zaovaj predizborni spot ne

manje značajno pitanje: „Za

što se hvataju ligament klavi-

kule?“

Opet Emir, pripadnikmanjin-

skognarodaspremandaunese

zabunu: „Za kokardni nasta-

vak!“

PROFESORICA

E,tusejavihrabri–dal’Demo-

krata ili neko izUre nije pojaš-

njeno–objasni da jesve to loše

zapisanouknjigamavlasti(po-

gađate:DPSvlasti), adauknji-

zi za21. vijekpišedrugačije…

Da skratimo: stroga profesori-

ca, očito član vladajuće DPS

koalicije, izbaci sa časa pred-

stavnikamladih,hrabrih.Htje-

de da izbaci i „našeg“ Aleksu

Bečića i „našeg“ Dritana Aba-

zovića, koji su sjedjeli uprvom

redu.

Ali,mladi,lijepiucrvenimkra-

vatama se ne izbacuju tako la-

ko,makarnanjihovimspotovi-

ma. Umjesto izbacivanja,

poruka Bečića: „Brat na brata

je njihova jedina ideologija i

sada, nakon više od sedamde-

set godina…“ Pa onda Abazo-

vić, odinastijama, dauzeše sve

„i vazduh, i vodu…“ Nestašnog

Emiravišenijebiloukadru, pa

jeostalanepoznanicajeliostao

pristalica vladajuće koalicije i

dežurnimutivoda,ilisemožda

poslije govora Bečićevog pri-

zvaopameti.

U samo dva minuta političke

propagande kreatori spota

„Koalicije za 21. vijek“ uspjeli

su da pokažu istorijsko nezna-

nje o položaju Crnogorske cr-

kve i ulozi četničkog pokreta,

političko neobrazovanje i

uvredljivo portretisanje pri-

padnika manjinskih naroda,

kaogeneratorailipodstrekiva-

ča političkih razračunavanja.

Ali, i licemjerstvo skaradnim

spajanjemnespojivog u jedan

stupidni, politički nekorektni,

bućkuriš.

Falijošdanapraveremiksovog

spota sa onomporukomda će,

kada dođu na vlast, sagraditi

nove kapele i proširiti broj

grobnihmjesta. Politika za 21.

vijek?

D.Đ.

PODGORICA

- Izgradnja autoputapovezaće sjever sa cen-

tralnimdijelomdržave i taj projekat daće i Rožajamadodat-

ni podsticaj, jer takav infrastrukturni objekat ukruguod

100kilometaramijenja stvari za 360 stepeni nabolje, kazao

je zamjenikpredsjednikaDPS-aDuškoMarkovićna tribini

liste „ZadobrograđanaRožaja–Pobjednički!DPSMiloĐu-

kanović“.

– Već znate da su otpočele aktivnosti na izgradnji ski centra na

Hajli, koji će, ne računajući troškove pristupnog puta, koštati

okodeset ipomilionaeura.Planiranojedasepostavljanježičare

i bazne stanice završi već do kraja naredne godine. Za ovu godi-

nu samo prekoDirekcije javnih radova planirano je da država u

Rožaje investira preko trimiliona eura –kazao jeMarković.

DPS je, ističe, posvećen politikama koje će obezbijediti saobra-

ćajnopovezivanje opštine.

– U toku su radovi na izgradnji zaobilaznice oko Rožaja sa pro-

bijanjemdva tunela. Zaobilaznica će koštati blizu dvadeset mi-

liona eura, a rekonstruisaće se magistralni put od Špiljana do

Rožaja u dužini od 20 km, procijenjene vrijednosti petnaest

miliona eura. Nastavljeni su radovi na izgradnji puta Rožaje –

Štedim, koji jepretpostavkaza izgradnjuski centrana lokalitetu

Hajla, čime će se valorizovati značajne turističke mogućnosti

ove jedinstvene planine. Obavljaju se projektne aktivnosti za

rekonstrukcijuregionalnihputevaBerane–Trpezi–Kalače, kao

i dionice putaTrpezi –Kalače – istakao jeMarković.

U toku je, navodi, pokretanje tenderske procedure za rekon-

strukcijuputaZeleni –Vuča.

– Završena je rekonstrukcija školske zgrade u Baću, finansirali

smo i to iz državnog budžeta sa više od trista hiljada eura. Vlada

je prekoMinistarstva sporta, na zahtjev lokalne uprave, obezbi-

jedila sredstva za rekonstrukciju fudbalskog terena kodOsnov-

ne škole „25.maj“, aovegodineplanira se izgradnjadječjegvrti-

ća u Rožajama, izgradnja gradske pijace – poručio jeMarković

Rožajcima.

R.P.

PLAV

- Socijaldemokrate

Plava su jučena završnoj

konvenciji, uprepunoj sali

Centra zakulturu, predsta-

vile listu„Socijaldemokrate

– IvanBrajović –Dosljedno

zaPlav“ i poručili da znaju

kako izborni programspro-

vesti udjelokakobi građani-

maPlavaomogućili bolje

mjestoza život, te spriječili

dalje iseljavanje

stanovništva.

Potpredsjednik Socijaldemo-

krata Damir Šehović poručio

je da je Plavu potreban novi

početak.

- Plav je uvijek bio, jeste i biće

bastioniglavnigradoneprave,

izvorne socijaldemokratske

ideje u Crnoj Gori. Plav će si-

gurno biti prva opština u kojoj

će Socijaldemokrate biti

najjačapartija.Vjerovatnoveć

na izborimauneđelju27.maja

- poručio je Šehović.

Lider Socijaldemokrata Crne

Gore IvanBrajović rekao je da

Socijaldemokrate imaju

odličnu listu kandidata za od-

bornike u svim opštinama,

najbolji kadar i najbolje izbor-

ne programe, te da će sklop

mladih i iskusnih ljudi sa liste

Socijaldemokrata Plava moti-

visati građane Plava da napra-

ve pravi izbor.

- Imamo najbolji program,

idejeivizijukakodarazvijamo

Plav, a ono što je naš najvred-

niji resurs, ono najznačajnije

što imamosu ljudi.Nemadile-

me, mi nudimo najbolje ljude

koji će voditi Plav. Potpuno

smo sigurni u najbolji rezultat

koji je ikada imala socijalde-

mokratija u Plavu, jer građani

prepoznaju dobru energiju i

dobre namjere - zaključio je

Brajović.

Nosilacliste„Socijaldemokra-

te – Ivan Brajović –Dosljedno

za Plav“ Omer Mehmedović

kazao jedane sumnjaupame-

tan izbor Plavljana jer ovoga

puta imaju prvi, a pravi izbor

pred sobom.

R.P.

PODGORICA

–Ukupni

troškovi predsjedničkog

kandidataMladenaBojani-

ća tokompredizbornekam-

panje i izbornogdana iznosi-

li su 187.421 euro, dok su

prihodi iz javnih izvora, kao

i odpravnih i fizičkih lica, bi-

li 45.180eura - podaci su iz

njegovog izvještajao troško-

vima izbornekampanje,

objavljenogna sajtuAgenci-

je za antikorupciju.

Bojanić je iz budžeta dobio 17

hiljada, od pravnih lica priho-

dovao je21.810eura, odčega je

19.600 novčanih, a 2.210 ne-

novčanih priloga. Ukupni pri-

hodi od fizičkih lica su 6.370

eura, od čega je 2.905 novča-

nih, a 3.465 nenovčanih prilo-

ga.

Medijskopredstavljanje, ogla-

si i publikacijekoštali sunajvi-

še - 75.484 eura. Od tog iznosa

Bojanićnijeplatio59.802eura.

Bojanićevi predizborni sku-

povi koštali su 18.505 eura, a

od te sume nije platio 15.653.

Predsjednički kandidat ostao

je dužan, između ostalog, fir-

mi „Montesound d.o.o“ za

ozvučenjezazavršnukonven-

ciju u Podgorici 1.936 eura, a

za dekoraciju sale nije platio

preduzeću DOO ,,Đoković“

1.618 eura. Nijeplaćenoni 200

eura Upravi za imovinu za za-

kup sale. Prevoz aktivista na

predizborne skupove Bojani-

ća u Kotoru, Budvi, Baru, Ba-

rutani, Cetinju i Nikšiću ko-

štao je ukupno 1.335 eura i još

nije plaćen.

Ukupni režijski i troškovi op-

šte administracije iznosili su

41.814eura, odčeganijeplaće-

nočak39.482eura.Međustav-

kama koje nijesu plaćene je i

povraćaj sredstava po spora-

zumu – Demokratskoj Crnoj

Gori 10.000, SNP-u 5.000, Uri

4.600 eura. Nijesu plaćene ni

nadoknade izbornom timu i

podršci izbornog tima, koje su

obračunate na ukupno 10.184

eura.Odizbornogtimanajviše

se duguje Miloj Kasalici –

2.007, Ani Rašović 1.720, aMi-

lici Jovićević i BorisuMariću

po 1.434 eura. Sendviči za bi-

račka mjesta koštali su uku-

pno 8.334 eura, ali i oni su ne-

plaćeni.

Troškovi za reklamne spotove

i materijal iznosili su 28.211

eura, od čega nije plaćeno

18.353 eura. Najviše je koštala

izradačetiri videospota izbor-

ne kampanje, i to 5.273 eura,

ali, kakosenavodi u izvještaju,

taj iznos nije plaćen. Media

plan izborne kampanje koštao

je 2.057 eura, ali ni to nije pla-

ćeno.

Bojanićevi troškovi angažova-

nja opunomoćenih predstav-

nika podnosilaca izbornih li-

sta u prošireni sastav organa

iznosili su 19.154 eura. Među-

tim, od 19 predstavnika platio

je samo petorici, za šta je iz-

dvojio 4.969 eura. Nije plaće-

no 14.184 eura.

Troškovi prevoza iznosili su

2.371 euro, a nije plaćen samo

rent-a-kar, automobil kompa-

nije Meridian kompani, što je

koštalo 465 eura. Ostali troš-

kovikampanje,uštasuubroja-

ni ugostiteljske usluge, ishra-

na aktivista, osvježenje za

pressroomnaizbornidan,kao

i sastanak Bojanića sa novina-

rima, iznosili su 1.879 eura i

sve je plaćeno.

I.K.

Tribina Demokratske partije socijalista u Rožajama

Marković: Autoput

dodatni podsticaj

za razvoj sjevera

Šehović: Bićemo

najjačapartijauPlavu

Završna konvencija izborne liste

„SD – Ivan Brajović – Dosljedno za Plav“

Bojanićdugujeviše

od 130hiljadaeura

Troškovi predizborne kampanje predsjedničkog kandidata većeg dijela opozicije iznosili 187.421 euro

Skandalozni spot „Koalicije za 21. vijek“

OSVRT

MladenBojanić

Damir Šehovic

DuškoMarković

DritanAbazović

AleksaBečić