Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 23. maj 2018.

Politika

BUDVA

-CrnaGorane

spadauonekoji inferiorno

gledajunapartnerstvo s

EUi zbog toganećeklečati

imoliti predvratimaBrise-

la, već ćepreuzeti svoj dio

odgovornosti –poručio je

predsjednikCrneGoreMi-

loĐukanovićnaosmom

2BS forumu, koji je jučepo-

čeouBudvi.

KonsolidacijaEvropskeunijei

proces proširenja EU trebalo

bi, dodaje Đukanović, da se

dešavaju istovremeno jer sve

što ostaje izvan pažnje EU, a

Balkan je to bio, može pred-

stavljati problem Evropskoj

uniji.

–Netrebadokazivatidajeovaj

region poslao više nego do-

voljno poruka o nedostatnosti

kapaciteta.IntegracijaZapad-

nog Balkana je isto što i stabil-

nost. Integracija znači povra-

takzemaljaZapadnogBalkana

evropskom civilizacijskom

putu–poručio jeĐukanović.

CIVILIZACIJSKI KRUG

On smatra da su evropska i

evroatlantskaperspektivada-

nas zamagljenije nego s po-

četka vijeka. Đukanović kao

jedan od razloga usporavanja

i pada entuzijazmanaZapad-

nom Balkanu vidi u predu-

gom trajanju priče o uspora-

vanju.

– Uvjereni smo da je jedini

ispravan smjer daljeg kretanja

evropska i evroatlantska inte-

gracija. Potrebno je podržati

proevropski nastrojene vlade

na Balkanu, svjesne neminov-

nosti pripadanja tom civiliza-

cijskom krugu. U Evropi po-

stoje razmišljanja da jeEvropi

potrebna konsolidacija da bi

se došlo do proširenja, iako

mislim da bi ta dva procesa

trebalo da teku istovremeno –

dodao jeĐukanović.

Onjerekaodanemaboljekon-

solidacije za Evropu i njenu

globalnu konkurentnost od

ujedinjenja.

– Sve što ostaje izvan pažnje

Evropske unije, a Balkan je to

bio, može prije predstavljati

problemEvropskojuniji, nego

što će se EU zaštititi onog što

bi mogle biti posljedice vane-

vropskog modela. Pravo pita-

nje za nas je hoćemo li da se

zakašnjelo bavimo proble-

mom, ili da uložimo napor da

evropeizujemo taj prostor i

stvorimouslovezaunutrašnju

stabilnost. Ovo je pitanje za

članiceEU–kazaojeĐukano-

vić.

NEDOVRŠENPOSAO

Premijer DuškoMarković ka-

zao je da je Crna Gora nepo-

vratno i stabilno na putu koji

smo davno i bez dilema zacr-

tali, ali i dodaoda jeBalkanne-

dovršenposao.

–Prvadiskusijanaovomforu-

mu, rekao bih s punim pra-

vom, posvećena je Zapadnom

Balkanu i raskoraku između

problema zaostalih iz prošlo-

sti i izazova koje je donijelo

moderno doba. Promijenjena

geopolitička situacija u kojoj

seBalkan još jednomnašao na

sudaru interesa, ilegalne mi-

gracije, terorizam, porast hi-

bridnih prijetnji, ekonomska

nestabilnost, samo su neka pi-

tanja koja opterećuju region.

Međutim, važno jeprepoznati

pozitivne trendove, ohrabriti

ih i dodatno podstaći. Procesi

priključenja EU i NATO su se

istorijski pokazali i nastavljaju

da to budu – glavni pokretači

demokratskih i reformskih

procesa. Svjedoci smo da po-

stoje pokušaji da se osujeti

opredijeljenost regionada bu-

de dio evropske i evroatlant-

ske porodice. Zato je važno

raditi na očuvanju i punom

ostvarenjuovevizije. Svakaal-

ternativa ovim procesima nas

vraća unazad i ugrožava de-

mokratske i civilizacijske

iskorake koje smo napravili –

rekao jeMarković.

Govoreći o našoj zemlji, pred-

sjednik Vlade je rekao da je

ovajforumdrugačijiodranijih

jer je Crna Gora između dva

foruma postala članica NA-

TO-a.

Pitajući se šta još treba da se

desi daCrnaGorapostanečla-

nicaEvropske unije, zamjenik

predsjednika Vlade i ministar

odbrane Bugarske Krasimir

Karakačanovupitao jemogu li

sve zemlje članice NATO-a i

EUreći da nemaju problemsa

korupcijom i da imaju slobod-

nemedije.

On je ocijenio da je bio malo

razočaranjernasamituuSofi-

jinijebilojasnogopredjeljenja

po pitanju vremenskog plana

za proširenjeEU.

RIGIDNI KRITERIJUMI

Karakačanov je rekao da ze-

mljama aspirantima ka EU ne

treba davati savjete, već bi sa-

vjete trebalouputitiBriseluda

ne postavljaju rigidne kriteri-

jume i da osjećaju dug prema

Balkanu.

OdgovarajućiKarakačanovu,

izvršni potpredsjednik

Atlantskog savjeta SAD Dej-

monVilsonrekao jedaposto-

ji razlog za takve rigidne kri-

terijume.

– Zbog činjenice da Balkan

ima tešku istoriju iza sebe, na-

pravili smo birokratski proces

dabi sedošlodociljeva.Mora-

mo imati mjerila da mjerimo

pomake koji se prave, ali ne

smijemo da dozvolimo da to

zamagli krajnju perspektivu –

kazao jeVilson.

Ministar odbrane Crne Gore

Predrag Bošković rekao je da

je sada stabilnost i bezbjed-

nost našezemljezagarantova-

na članstvom u NATO. On je

istakao da Crna Gora radi na

reformama bez obzira što se

ne zna tačandatumulaska na-

še zemlje uEU.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

- Predsjednik

opštineBerane i potpred-

sjednikSocijalističkenarod-

nepartijeDragoslavŠčekić

jedini jeodpredstavnikaopo-

zicijeprisustvovao inaugura-

ciji predsjednikaCrne

GoreMilaĐukanovi-

ćanaCetinju20.ma-

ja.

Šćekić je Pobjedi sa-

mo potvrdio informaciju, ali

nije želio da daje izjave timpo-

vodom.

Izvor Pobjede blizak potpred-

sjedniku SNP-a je kazao da je

Šćekićevo prisustvo inaugura-

ciji njegov odnos prema državi

Crnoj Gori i instituciji pred-

sjednika države.

– On je smatrao da mu je kao

predsjednikuopštinemjestona

inauguracijipredsjednikadrža-

ve – rekao je izvor Pobjede.

Ščekićevo prisustvo na inaugu-

raciji, ali i odličan rezultat SNP-

a na lokalnim izborima u Pluži-

nama izazvalo je pravi mali

medijskiratDemokrataiSNP-a.

Prvo su Demokrate, ne pomi-

njući Šćekićevo ime, javno upi-

tale Vladimira Jokovića otkud

potpredsjednik SNP-a na inau-

guraciji, kako su kazali, ,,po-

sljednjeg evropskog diktatora

i grobara crnogorske mlado-

sti“.

– Demokrate su kao nekakve

pubertetlije izgubile kompas i

vrijeme je da ih dobrim savje-

tomvratimonapravi put –od-

govorili su iz SNP-a, ističući da

nijesuhtjeli da troše više ni jed-

nu riječ na ,,političku djecu iz

Demokratske Crne Gore”, ali,

kadsu ih takli upoštenje,mora-

ju ih podsjetiti da su upravo u

SNP-u učili šta znače čast i po-

štenje.

Šćekić je u Beranama na čelu

koalicionevlasti,kojučineosim

SNP-a i Demokratski front, ali i

Demokrate Alekse Bečića. On

je, jedini od opozicionih lidera,

prisustvovao i prijemima u Vili

,,Gorica“ kada je obilježavan 13.

jul -Dandržavnosti.

Predsjednik opštine Berane je,

takođe, prije dvije godine orga-

nizovaoprijempovodom10go-

dina nezavisnosti Crne Gore u

spomenkućivojvodeGavraVu-

kovića, što senijedopalonjego-

vimkoalicionimpartnerima.

Nova je tada odlučila da ne pri-

sustvuje prijemu koji je organi-

zovao Šćekić. Tadašnja odluka

o prijemu povodom 10 godina

obnove državnosti umalo je

srušilavladajućukoalicijuuBe-

ranama.

N. Z.

BUDVA:

Počeo osmi ForumTo Be Secure (2BS), prvi od kako je Crna Gora članica Alijanse

Put uEU i NATO je

jedini ispravansmjer

Crnogorski predsjednik Đukanović je poručio da Crna Gora neće inferiorno

gledati na partnerstvo sa EU i klečati i moliti pred vratima Brisela, već će preuzeti

svoj dio odgovornosti. Predsjednik Vlade Crne Gore ističe da postoje pokušaji da

se osujeti opredijeljenost regiona da bude dio evropske i evroatlantske porodice

i da je zato važno raditi na očuvanju i punomostvarenju ove vizije

Palmer:

SADće

nastaviti

dapružaju

podršku

Crnoj Gori

– Američka administracija

spremna je da nastavi da

snažnopodržavaCrnuGo-

ru i uprocesu integracijeu

Evropsku uniju radi što br-

žeg dostizanja evropskih

standarda – saopštio je vr-

šilac dužnosti zamjenika

pomoćnika američkog dr-

žavnog sekretara Metju

Palmer. On se sastao sa

predsjednikomCrne Gore

Milom Đukanovićem to-

kom To Be Secure (2BS)

forumauBudvi.

Đukanovićjeocijeniodaje

periodukojemsudvijedr-

žaveučvrstilepartnerstvo

potvrdiodadijelimozajed-

nički sistemvrijednosti.

I predsjednik VladeDuško

Markovićrazgovaraojena

marginama Foruma To Be

Secure u Budvi sa Metju-

omPalmerom.

Glavna tema sastanka je

bila evropska perspektiva

Crne Gore i regiona i uku-

pni napredak naše zemlje

ureformskimprocesima.

Sagovornici su ocijenili da

jenaša zemljaposvećeno-

šću reformama zadržala

liderskupozicijuuregionu

Zapadnog Balkana, uz sa-

glasnostdajeprioritetdalji

napredak u oblasti vlada-

vine prava, što prije svega

podrazumijevarezultateu

borbi protiv organizova-

nog kriminala i zaštiti slo-

bodemedija.

Đukanović –Tači:

Zadovoljni razvojemdržavnihodnosa

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i

njegov kosovski kolega HašimTači u raz-

govoru, koji je održan na marginama 2B

Secure foruma, naglasili sudasu zadovolj-

nirazvojembilateralnihodnosaisadržajne

saradnje dvije zemlje, o čemu svjedoči i

dobrosusjedsko razumijevanje koje je po-

tvrđenouprocesudemarkacijegranice iz-

međuCrneGore i Kosova.

Tači je najsrdačnije čestitao Đukanoviću

početakpredsjedničkogmandataiistakao

da je todobravijestnesamozaCrnuGoru,

već i zaregionucjelini.

–Apostro iran jeznačaj dijalogaBeograd–

Priština. Đukanović je izrazio raspoloženje

Crne Gore da svoje iskustvo iz integracija

podijeli sa svima, u interesu zajedničkog

dobraregiona–navedeno jeusaopštenju.

Potpredsjednik SNP i predsjednik opštine Berane prisustvovao svečanoj sjednici parlamenta u Vladinomdomu na Cetinju

Šćekić jedini odopozicionara

naĐukanovićevoj inauguraciji

DragoslavŠčekić

MiloĐukanović, DuškoMarković i PredragBoškovićdolazenaForum