Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Srijeda, 23. maj 2018.

Hronika Podgorice

NARODNABIBLIOTEKA

„RADOSAVLJUMOVIĆ“

Veče sjećanja na akademika

Radoslava Rotkovića

Učestvuju: prof. dr Adnan Čirgić, dr

Danilo Radojević,

Ranko Đonović i Marijan Mašo

Miljić

Muzički dio programa: Srđan

Bulatović i Darko Nikčević, gitara

Kosa sala u 19 sati

CRNOGORSKONARODNO

POZORIŠTE

Žan Batist Poklen Molijer: „Don

Žuan“

Režija i adaptacija: Ana Vukotić

Velika sala u 20 časova

KIC „BUDOTOMOVIĆ“

Premijera predstave „Kaška“

pozorišne radionice Dodest

Velika sala u 21 sat

Revija ilmske dame: Elizabet

Tejlor

„Butter ield 8“ (1960) ilm reditelja

Danijela Mana

Sala Dodest u 20 sati

Ulaz slobodan

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

DVORACPETROVIĆA

Godišnja izložba radova studenata

Fakulteta likovnih umjetnosti

Cetinje

PERJANIČKI DOM

Taktilna izložba za slijepe i

slabovide osobe „Molimo Vas,

dodirnite“

GALERIJA „CENTAR“

Izložba radova Radovana Grujića

„Slučaj slike“

UMJETNIČKI PAVILJON

ULUCG

Izložba Dijego i Frida: „Osmijeh na

pola puta“

Postavku čine hronološki

poređane fotogra ije Dijega Rivere

i Fride Kalo

JUMUZEJI I GALERIJE/

MODERNAGALERIJA

Izložba „Fotogra i na crnogorskom

dvoru“ dipl. etnologa-antropologa

Maje Dragićević-Roganović

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Policija

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Tačno vrijeme

125

Telegrami

126

Sigurnost na moru

129

Crnogorski Telekom - info.

1181

Crnogorski Telekom -kol cen.

1500

Telenor - kol centar

1700

M-tel - kol centar

1600

Telemah - kol centar

1800

Orion Telekom

12777

Klinički centar

412 412

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro Call centar (turistički serfvis)

080001300

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

210 670

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

Privodimokrajupripreme

zaPodgoričkoproljeće -

ostalo je samoda seokupi-

mou štovećembroju i doka-

žemodaunama ima ljubavi

za svakoga, davolimonašu

Podgoricu i dajemo joj pečat

domaćicekojaumijevoljeti,

ugostiti i dočekati svakog

dobronamjernogdolaznika,

poručujeu imeorganizatora

temanifestacije, NVOBise-

ra, njenadirektoricaBisera

Mustafić.

Treće Podgoričko proljeće bi-

će održano 25. maja od 18 ča-

sova na Trgu Bećir-bega

Osmanagića kod Sahat kule, a

bazira se na očuvanju ovdaš-

nje tradicije, uz degustaciju

specijaliteta i uživanjeu izvor-

nojmuzici.

BOGATAPONUDA

Muzički dio programa je izu-

zetno sadržajan jer je najav-

ljen nastup brojnih kvalitet-

n i h p j eva č a . Go s t e ć e

zabavljati: Zoran Kalezić,

Branka Šćepanović, Šukrija

Žuti Serhatlić,ZdravkoĐura-

nović, Tanja Šeter, Esad Me-

rulić, Edo Abdović, Igor Đu-

rović, Seka Tomičić, Dejan

Škuletić, Nezo Haverić, Jele-

na Boljević, Ilija Gojović, Ni-

na Strugar, Hamza Haverić,

Goran Jokanović, Bucko Mi-

jović, Marijana Martinović,

Renata Perazić i Rizo Kolje-

nović.

Na Podgoričkom proljeću bi-

ćeibogatakulinarskaponuda,

i,kakoorganizatorinajavljuju,

trpezadugačkačak50metara.

Na njoj će, uz priganice, mezu

sa domaćim pršutom i sirevi-

ma, biti pite, marinirana i pr-

žena riba, podgorički krap,

različiti mesni rolati, pečeno

meso, japraci, oriz, sarma, pa-

Pri kraju pripreme za Podgoričko proljeće u petak, kod Sahat kule

Pozivnadruženje

uzpunu trpezu i

izvornumuziku

Na pitanje što očekuje od

Podgoričkog proljeća, Musta-

ić naglašava da želi da bude

upamćeno po dočaranoj doma-

ćinskoj atmosferi, meraku i

ponosu svih koji dođu da osjete

ljubav Podgorice.

- Očekujemda ljudi ponesu

kućama radost i vjeru da ima

mnogo onih koji umiju voljeti i

radovati se sitnicama, druženji-

ma i svemu što nas čini srećni-

jim i daje namhrabrost i samo-

pouzdanje, a najviše ljubav.

Ponijeće kućama i isliđen, cvije-

će koje su uzgajali Podgoričani,

sa njimudahnuti miris prošlosti

i sjete kada smomanje žurili, a

više se poštovali i voljeli. Sjeme

isliđena treba da prospemo

po našemprelijepomgradu,

da nas mirisomopomene da

zastanemo i primijetimo ljude

oko sebe - poručuje Musta ić.

Domaćinskiambijent

Razvojni centarudruženja

Roditelji ovenedjeljeorga-

nizuje tri edukativne radioni-

ce zadjecu i roditelje. Jedna

ćebiti posvećena jačanjukon-

centracije, pažnje imemorije,

au tokudrugemališani će ra-

zvijati kreativnost na likovnoj

radionici, dok je treća radio-

nicanamijenjena roditeljima

čijadjeca sepripremajuzapo-

lazaku školu.

Večeras u 19 sati biće održana

radionica ,,Suan Pan mentalna

aritmetika“ koju Razvojni cen-

tar organizuje u saradnji sa

obrazovnim centrom ,,Balta-

zar“. Radionica je namijenjena

djeci uzrasta od sedam do 14

godina, vodi je Ivana Leovac-

Radulović, a broj mjesta je

ograničenna deset.

Sjutra večeu 19 sati počinjeno-

va kreativna radionica pod na-

zivom ,,Slika i prilika“, namije-

njena djeci uzrasta od četiri do

desetgodina.Temaradioniceje

autoportret, sciljemusvajanja i

primjene znanja o proporcija-

ma ljudskog lica, kao i bliže vi-

zualno upoznavanje sopstve-

no g l i ka . Rad i on i cu ć e

voditi Milena Baćović, a broj

mjesta je ograničenna 15.

U petak u 18:30 sati uslijediće

edukativnaradionicazarodite-

lje, pod nazivom ,,Priprema

djeteta za polazak u školu“, a

vodiće je psihološkinja Milica

Pušonjić i učitelj Sava Kovače-

vić. Roditelji budućih prvaka

imaće priliku da čuju šta po-

drazumijevaspremnostzaško-

lu u svim aspektima razvoja,

koje su to vještine koje bi dijete

trebalo da razvije prije polaska

u školu i kako roditeljimoguda

pomognu svomprvačićuda sa-

vlada izazove koji ga u školi

očekuju. Besplatne radionice

se održavaju u prostoru Igrač-

koteke i razvojnog centra, u

Ulici Bracana Bracanovića

74/a. Zbog ograničenog broja

mjesta, obavezno je prijavljiva-

nje na [email protected]

com.me

,brojtelefona0202210

00 ili u inboks Fejsbuk stranice

Igračkoteka i Razvojni centar.

Nj.B.

Kreativne radionice udruženja ,,Roditelji“ za djecu i roditelje

Pripremaprvaka za školu

BiseraMusta ć

I ovog puta domaćini

će posjetiocima dijeliti

sliđen, cvijeće koje je

bilo veoma zastupljeno

u staroj Podgorici

tlidžani,tikvice,mantije,suvo

meso, razne salate, sogandol-

ma, baklava, tespič, tulumbe,

urmašice, sitni kolači, vino,

pivo, sokovi…

UNVOBisera su posebno za-

hvalni učenicima škole ,,Ser-

gije Stanić“ koji će pomoći u

pripremi i u služenju specija-

liteta, i ponosni su što su ma-

nifestaciju podržali glavni

grad i Sekretarijat za kulturu.

Naročitu zahvalnost zaslužili

su izvrsni saradnici Biljana

Jovović i SlobodanBobanRa-

došević.

I tokom ovogodišnje manife-

stacije domaćini će posjetio-

cima dijeliti fisliđen, cvijeće

koje je bilo veoma zastuplje-

nou staroj Podgorici.

DUHSTAREPODGORICE

Naša sagovornica podsjeća

da je NVO Bisera osnovana

prošle godine i da ima jasnu

poruku: sačuvati duh stare

Podgorice.

-Željanamjedanaševrijeme

budevrijeme ljubavi, bezzla i

mržnje da stalno razvijamo i

njegujemo multietničke vri-

jednosti i zajednički gradi-

mo bolju budućnost za sve

nas i naredne generacije

kroz druženje, pjesmu,

igru i šalu. Članovi NVO

su svi ljudi dobrog srca,

plemeniti i humani, oni

koji suspremni dadopri-

nesu u svimmanifestaci-

jama, kaže Mustafić na-

g l a š ava j uć i da su t o

pojedininci i firme, kao ime-

diji koji prate i podržavaju

rad.

R.U.-I.