Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 23. maj 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

– Crnogor-

ski elektrodistributivni si-

stemdanas nastavlja rado-

vezakvalitetnije i sigurnije

napajanje električnom

energijom u više opština.

Zbogtogapotrošačiupoje-

dinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Bar:

od8do 18 zbogugrad-

nje novih brojila struju ne-

će imati Dubrava, Veliki

pijesak, Sintin potok, To-

polica, Dobra voda – Pod

glavicom,Ulica24. novem-

bra, M. Ploče i Bulevar re-

volucije.

Budva:

od 9 do 14 sati dio

naselja Lazi kod skladišta

Norme, a u Baru korisnici

sa trafostaniceRena.

Kotor:

od10do12sati kori-

snici u okolini StareRivije-

re, a u Herceg Novom od

osam do 18 sati Sušćepan,

odnosnoTrebesin.

Nikšić:

od 10 do 13 sati

Podprisoje,GornjaBrezna,

Lug, Duba, Bajovo Polje,

Zaborje, Bukovac, Miljko-

vac, Rudinice, Zakamen,

Seljani,PotrkiPoljePejovi-

ća.

Pljevlja:

od 8 do 15 sati Od-

žak, Zekavica, Vilići, Alići,

Lijeska, Dubočica, Rasno,

Korijen, Bratosavina,

Podkrajci,Kordovima,Ma-

oče, Košare, Varine, Bujaci,

Borova, Gradina, Vodno i

Šula, kao i ulice Durmitor-

ska, Bobovska i Kozaračka.

Šavnik:

od 9 do 15 sati mati

Malinsko, dok će u Plavu

od osam sati do 14 i 30 mi-

nutabezstrujebitiĐurička

Rijeka, ulice Redžepagića i

Šlama i dioZavrš.

C.G.

PLJEVLJA

– Radimohitno

dasestvoreuslovi zaradTV

Pljevlja. Iskoristićemočinje-

nicudaAkademski centarne-

makorisnika, preselićemota-

moodmahujutruteleviziju

Pljevlja iučiniti jošnekoliko

neophodnihkorakadaštopri-

jekreneemitovanje informa-

tivnogprograma, aonda i sve

ostaleredakcijepočnudara-

de–kazao jepredsjednikop-

štineMirkoĐačić.Onje juče

razgovaraosaministromkul-

tureAleksandromBogdano-

vićemidirektoromAgencije

zaelektronskemedijeAba-

zomBelijemDžafićem.

Upožaru koji je juče ujutro oko

šest sati zahvatio potkrovlje

zgrade, ucentrugrada, nijebilo

povrijeđenih, ali je materijalna

šteta ogromna. Potpuno su iz-

gorjele prostorije tog lokalnog

medija-studio,opremaikance-

larije.

ĐačićjekazaodajeRTVPljevlja

za12godinaodosnivanjaoprav-

dala svrhu, te da Pljevljaci za-

služuju da ovaj lokalni javni

emiterpostoji.

AGENCIJA

U sanaciji štete pomoći će i

Agencijazaelektronskemedije,

kazao jeAbazDžafić.

– Sreća je da nije bilo ljudskih

žrtava,mislimda je tonajvažni-

je. Pljevljima trebaju elektron-

skimediji, Pljevljima treba tele-

vizija i lokalni radio, ohrabruje

ovo što smo čuli od gradonačel-

nika i od predstavnika Vlade.

AEMće napraviti napor da po-

mogne, pokušaćemo da animi-

ramo i cjelokupnumedijskuza-

jednicu, pošto znamza njihovu

solidarnost.Svejeovopretvore-

no u pepeo, ali iz pepela su se

dizalecijeleimperije,tako,sigu-

ransamdaćemojakobrzopodi-

ći i tu novu radio i televiziju u

Pljevljima–kazao jeDžafić.

GAŠENJE

Komandir Službe zaštiteGoran

Čavić kaže da su dojavu dobili

okošest sati.

–Dežurnaekipajeodmahizašla

na teren i vidjeli suplamen i po-

žarurazbuktalojfazi.Odmahse

pristupilo gašenju, prvo jednim

vozilom, da bi završili sa sedam

vozilai30ljudi.Službazaštiteje

bila kompletno angažovana.

Čuvalismodasepožarneproši-

ri na susjednu zgradu gdje su

Fond PiO i Fond zdravstva.

Uspjeli smo da sačuvamo niže

spratove,aliuprostorijamatele-

vizije temperatura je bila toliko

razvijena da nismo mogli da

uđemo, a limeni krov nije do-

zvoljavao da se uradi nešto

odozgo–kazao jeČavić.

On je dodao da je požar ugašen,

alićeekipevatrogasacadežurati

i noćas. Nakon togamjesto će se

prepustiti istražiocima kako bi

utvrdili uzrokpožara.

Čavićjeistakaonesebičnoanga-

žovanje Rudnika uglja koji je

poslao tri cisterne i dizalicu, lo-

kalnog preduzeća „Čistoća“,

MUP-a, kao i Vojske koja je po-

nudilapomoć.

A.SADOVIĆ

HERCEGNOVI

–UHerceg

Novom, premaposljednjem

biltenuTurističkeorganiza-

cije, boravi oko5. 000gosti-

ju. Prvi turisti stižu i unov-

skekampove. Po riječima

UrošaZlokovića, vlasnika

jednogodnajstarijihkam-

povana rivijeri, unašuze-

mljunajvišekamperadolazi

izNjemačke, Austrije, Švaj-

carske, Francuske, a zastu-

pljeni su i gosti izSlovenije i

Srbije.

Očekuje ipak dobru sezonu,

boljuodprethodne.

– Uradili smo pažljivu pripre-

mu, učestvovali i predstavili

ponudunaznačajnijimsajmo-

vima. Imamogostekoji sevra-

ćaju, ali i nove koji bi uskoro

trebalo da stignu iz Austrije –

kažeZloković.

Kapacitet kampa ,,Zloković“

koji se nalazi u Kamenarima

nije veliki, pedesetak do šez-

deset mjesta, ali svake godine

sezonu dočekaju spremniji.

Ove godine uredili su recepci-

ju, a obezbijeđen je i sef za ču-

vanje dragocjenosti koje gosti

posjeduju.

– Imamo personalizovan pri-

stupgostu,atoljudicijene,do-

kaz su i ocjene koje naš kamp

dobija na referentnim sajtovi-

ma. Trudimo se da ispunimo

sve zahtjeve zapadnoevrop-

skih turista - navodi Zloković

koji je i predsjednik grupacije

kampovauCrnogorskomturi-

stičkomudruženju.

OnobjašnjavadaihuCTUima

oko 40 i još desetak koji nijesu

članovi udruženja.

Ž.K.

NIKŠIĆ

–PovodomdanaJPU

„DraganKovačević“ i ispraća-

ja budućih đaka prvaka u ško-

lu, ova ustanova će organizo-

va t i od l azak s ve d j ece

predškolskog uzrasta na Ceti-

nje i obilazak najznačajnih

kulturno-istorijskihspomeni-

ka prijestonice.

Kako obavještavaju iz JPU

„DraganKovačević“edukativ-

no-rekreativna posjeta pod

nazivom ,,Osmijeh krasi naše

lice, stižemo ti prijestonice“

okupiće 800 mališana od 24.

maja do 1. juna. Djeca će obići

Dvorac Kralja Nikole, Biljar-

du,ReljefCrneGore,Cetinjski

manastir, Crkvu na Ćipuru,

Etnografski muzej, Muzej

novca...

S.D.

OČEKUJUDOBRUSEZONU:

Kamp„Zloković“

Prvi gosti

ukampu

„Zloković“

NIKŠIĆ:

Projekat JPU

,,Dragan Kovačević“

Mališani će

upoznati

prijestonicu

CEDIS

Novabrojila

ugrađuju

uBaru

Uroš Zloković smatra da kamping turizamu Crnoj Gori nije

dovoljno zastupljen, iako su kamperi turisti koji troše dosta

novca. U susjednoj Hrvatskoj, kaže, ostvare čak trećinu uku-

pnog broja noćenja, dok kod nas skoro da i nema evidencije

o tome.

– Crna Gora još nije prepoznala kakve bi inansijske efekte

mogla imati podržavajući i promovišući kamperski turizam,

za čiji razvoj postoje izuzetni prirodni uslovi. Od 29 kampo-

va koliko ih je bilo prije dvije decenije, sada radi šest - sedam

na hercegnovskoj rivijeri. Danas su kamperi imućni ljudi

koji su spremni da za kamp-kućicu izdvoje više od 100.000

eura, koji puno troše u vanpansionu, ali se odlučuju za kam-

povanje zbogmira i uživanja u prirodi – objašnjava Zloković.

Kamperi trošedostanovca

Direktor RTV Pljevlja Dejan

Miličić kaže da je najveća šteta

što je izgorjela kompletna

arhiva televizije.

- Opstaćemo, irma će sigurno

opstati. Napravićemo pauzu

od nekoliko dana, koje ćemo

iskoristiti i možda već sjutra

budemo na internet proto-

kolu. Za mjesec i po do dva,

nadam se da ćemo imati svoj

studio u Akademskom centru,

to je moja procjena. Već su

nam se javili naši poslovni

partneri u znak razumijevanja.

Zvali su nas iz Rudnika uglja,

iz OEBS-a, sa najviših državnih

adresa, sa Bezbjednosnog

foruma u Budvi Milan Roćen

je zvao i prenio pozdrave pre-

mijera i predsjednika. Istakao

bih i profesionalizam i upor-

nost koju su pokazali pripadni-

ci Službe zaštite. Posebno sam

zahvalan zaposlenima koji su

pomagali pri izvlačenju nagor-

jele opreme – kazao je Miličić.

Miličić:Novistudiozadvamjeseca

Ministar kulture Aleksan-

dar Bogdanović najavio je

da će Vlada pružiti podrš-

ku opštini kako bi lokalna

RTV nastavila da radi u

kontinuitetu.

- Lokalne medije treba

podržati. Jako je bitno da

reagujemo brzo i Vlada

će na prvoj narednoj sjed-

nici pružiti odgovarajuću

podršku kako bi RTV Pljev-

lja nastavila rad - kazao je

Bogdanović.

Bogdanović:

Vladaće

učetvrtak

reagovati

interventno

NAJAVILIHITNEMJERE:

Đačić, Bogdanović, Hrapović, Dža ć

PLJEVLJA:

U požaru potpuno izgorjele prostorije i oprema lokalnog emitera

TVćedanasuseliti

uAkademski centar

Čačić:

RTV je opravdala svrhu, Pljevljaci zaslužuju da

ovaj lokalni javni emiter postoji.

Dža ć:

Pomoći ćemo i

pokušati da animiramo cjelokupnumedijsku zajednicu.

Čavić:

Požar je ugašen, ali će ekipe vatrogasaca dežurati

HERCEGNOVI:

Počeo kamperski turizamu Kamenarima

VATRAPROGUTALAKOMPLETNOPOTKROVLJE:

Zgradaukojoj je izbiopožar