Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 23. maj 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA

–Tokomnared-

nihgodinu-dvije, Crnogorski

elektrodistributivni sistem

(CEDIS) uložićeumrežu i

objekteuopštini Pljevljaviše

od2.000.000eura. IgorGo-

lubović, koordinator zaope-

rativnoupravljanjeCEDIS

za sjeverCrneGore, kažeda

planiraju i ulaganjau tzv. in-

vesticiono i tekućeodržava-

njeobjekata.

– CEDIS u okviru Regiona 7

komepripadaiopštinaPljevlja

planira, tokom tri godine, iz-

gradnju trafostanice 35/10 kV

„Volođa – nova“ koja će zami-

jeniti staru trafostanicukojom

se napaja više od 60 odsto po-

trošača iz grada i prigradskih

naselja. Pored ove tzv. velike

trafostanice, planirana je i

gradnja novih distributivnih

10/0,4 kV gradskih trafostani-

caunaseljuokogradskebolni-

ce i pijace, naseljuMoćevac, u

centru grada pored Osnovnog

suda i u Skerlićevoj ulici, kao i

u Ševarima. Pritom, predviđe-

na je potpuna rekonstrukcija

trafostanica na Gukama, Zlo-

dolu, Golubinji i Varoši – kaže

Golubović.

Golubović dodaje da su pred-

viđena i znatnaulaganjauseo-

sku distributivnu mrežu

kroz kompletnu rekon-

strukciju 10 kV daleko-

voda Borovica, Višnji-

ca, Potrlica, Bukovica i

Bobovo, kao i izgrad-

nja stubnih trafosta-

nica na Srdanovom

grobu, u Bušnjama i

Odžaku.

–Usvakomslučaju, u

narednih godinu, dvi-

je CEDIS će u elektro-

distributivnu mrežu i

objekte u pljevaljskoj op-

štini uložiti višeoddvamili-

ona eura – ističeGolubović.

EKOLOGIJA

Kada je u pitanju ekologija,

Golubović kaže da se u po-

sljednjoj deceniji odnos vla-

snika i menadžmenta dva

energetska giganta, Rudnik

uglja i Termoelektrana, prema

toj problematici znatno pro-

mijenio.

– Pljevlja predstavljaju ener-

getski centar Crne Gore, s ob-

zirom na to da se u neposred-

noj okolini grada nalaze

Rudnik uglja i Termoelektra-

na. Pored značaja za energet-

sku pouzdanost i stabilnost

CrneGoreuposljednjihneko-

liko decenija i obezbjeđenja

sigurnog zaposlenja za veliki

broj Pljevljaka, ta dva giganta

su i značajno derogirala život-

nu sredinu u Pljevljima. Svje-

sni te činjenice, Vlada i me-

nadžment Rudnika uglja i

EPCG, u protekloj deceniji

znatno su promijenili odnos

prema toj problematici. Kon-

kretno, EPCG tj. Termoelek-

trana je otpočela ekološku sa-

naciju bloka I, ulažući prije

svega u rekonstrukciju filter-

skog postrojenja – kaže Golu-

bović.

On objašnjava da za rezultat

imajuznatnosmanjenuemisi-

ju PM čestica u atmosferu te

daTE ,,višene radimimonaci-

onalnih i evropskih zakonskih

okvira koji regulišu navedenu

oblast“.

– Za tu investiciju EPCG je ra-

nijeodvojilavišeod10miliona

eura. Sdruge strane, prijemje-

sec dana je otpočela i druga,

finansijski znatno zahtjevnija

faza ekološke sanacije TE

Pljevlja, po čijoj realizaciji će

sehazardipoekološkusredinu

svesti naminimum– kaže Go-

lubović.

TOPLIFIKACIJA

Sagovornik Pobjede podsjeća

da na stanje životne sredine na

gradskompodručju pored pri-

vrednihsubjekataveomautiču

inepovoljnigeografskipoložaj,

duge i hladne zime sa dugim

grejnimsezonama,kaoinačini

vrsta grijanja koju koriste do-

maćinstva kako u individual-

nimobjektima tako i u objekti-

ma kolektivnog stanovanja.

– Svjesni te činjenice, kroz ra-

zne aktivnosti čiji intenzitet je

varirao od volje i želje pojedi-

nih struktura vlasti koje su če-

sto ovu problematiku koristile

za dobijanje jeftinih političkih

poena, u posljednjih nekoliko

godina se znatno promijenio

odnos koji vodi ka rješenju

ovog pitanja.Možemo slobod-

no reći da će Pljevlja za četiri

godine dobiti moderan sistem

daljinskoggrijanja izTEPljev-

lja koji će se koristiti kao bazni

i rezervni izvor toplifikacije.

EPCG će kroz ekološku sana-

cijubloka ITEPljevljaobezbi-

jediti vrelu vodu na „kapiji“

svog kompleksa. Opština će na

osnovu inicijative Vlade kroz

najbližu saradnju sa EPCG

obezbijediti organizacione i

finansijskeuslovezaizgradnju

ostalog dijela sistema, prije

svega primarnog toplovoda sa

bočnim kracima, podstanica i

sekundarne mreže. Sve to će

biti praćeno i znatnim ulaga-

njima u energetsku efikasnost

kao i institucionalno oblikova-

nje preduzeća za upravljanje

daljinskim grijanjem– zaklju-

čujeGolubović.

A. SADOVIĆ

TIVAT

–Služba zaštite i spa-

šavanjaopštineTivat formi-

rala je, uz saglasnost lokalne

uprave, dobrovoljni vatro-

gasni vod, koji broji 15mla-

dića,mahomzaposlenihu

javnimpreduzećima.

Komandir opštinske službe

Zoran Barbić kaže da će oni

biti ispomoć profesionalnim

pripadnicima službe u jedno-

stavnijim intervencijama na

otvorenom.

- Njihova obuka počinje u če-

tvrtak i trajaće mjesec, a kada

je okončamo svi će biti opre-

mljeni vatrogasnom opre-

mom - kazao je Barbić, nagla-

šavajući da su dobrovoljci i do

sada često pomagali vatrogas-

cima pri intervencijama.

Dobrovoljni vatrogasni vod

biće od velike pomoći pripad-

nicima Službe zaštite i spasa-

vanja, a na teritoriji tivatske

opštine još od 2004. godine

djeluje iDobrovoljnovatroga-

snodruštvo „Krtoli“.

S.K.

MOJKOVAC

–Bjelopoljac

NenadKarišikpobjednik je

sedamnaestogotvorenog

turniraŠahomprotivzabo-

rava „Veso, Stanko, Sveto i

Božo“, koji seuorganizaciji

mojkovačkog šahovskog

kluba „Brskovo“ igranaDan

nezavisnosti.

On i narednih sedmorica naj-

boljih (Armin Mušović, Mi-

odragKnežević,VeljkoŠćekić,

Nenad Šćekić, Vladan Anđić,

Nikola Nedić, Rade Bulat) do-

bili su po plasmanu skromne

novčane nagrade. Novčano su

nagrađeni i Todor Rajičević,

kao najbolji omladinac, Vojo

Ćorić – najbolji veteran, i Raj-

koVujisićkaonajboljeplasira-

ni domaći igrač koji nije ušao

po plasmanu među osam naj-

boljih.

Učesnike turnira, organizova-

nog u saradnji sa Srednjom

mješovitom školom „Vuksan

Đukić“, pozdravio je poznati

šampion i velemajstor Dušan

Rajković. Na turniru je uče-

stvovalo 39 igrača, iz Bijelog

Polja, Andrijevice, Rožaja, Be-

rana, Kolašina i, naravno,

Mojkovca. Sudija i kontrolor

turnira, koji se igrao u devet

kola po švajcarskom sistemu

sa tempom igre 15 minuta po

igraču za partiju, bio je Zoran

Peruničić.

Predsjednik „Brskova“, Petar

Radović, izrazio je zadovolj-

stvoučešćemvelikog broja ša-

histana turniru, posebno igra-

ča koji su došli iz drugih

opština. On je čestitaopobjed-

niku i ocijenio da je kvalitet

prikazanog šaha, kao i pret-

hodnih godina, bio na viso-

komnivou.

R.Ć.

Pljevlja:

Igor Golubović, koordinator za operativno upravljanje CEDIS-a za sjever Crne Gore

Za sigurannapon

dvamilionaeura

ZAČETIRIGODINEIMAĆEM0DERANSISTEMDALJINSKOGGRIJANJA:

Pljevlja

UĆehotinu izRudnika idučistevode

Igor Golubović pojašnjava da će in-

vestiranjem oko 70miliona eura u

postrojenje za odsumporavanje i de-

nitri ikaciju izduvnih gasova kao i po-

trojenje za prečišćavanje otpad-

nih voda i sanaciju odlagališta

Maljevac, EPCG staviti „ad akta“ dis-

kusiju o uticaju koji taj energetski gi-

gant ima na životnu sredinu pljevalj-

skogkraja.

– Kada je u pitanju Rudnik uglja, s obzi-

romnablizinukopaPotrlicauodno-

su na gradsko jezgro, prašina

kojasestvaraukopučestoje

smetnja Pljevljacima. Kao

društveno i ekološki odgo-

vornakompanija,Rudniku

kontinuitetu ulaže u sma-

njenje koncentracije prašine kroz nabavku

opreme i investiranje u savremene sisteme za

otprašivanje,kaoirekultivizacijompovršinana

kojima je završena eksploatacija. Pored toga,

često smo bili svjedoci zamućenja rijeke

Ćehotine namjestu ulivanja ispumpa-

nih voda iz kopova u Potrlici. Taj pro-

blem je riješen izgradnjom taložnika,

tako da će i riblji fond na kompletnom

tokuĆehotine kroz Pljevlja biti očuvan,

jerjeiRudnikdobiotzv.vodnudozvolu

koja potvrđuje da su te vode

koje se ispumpavaju u Će-

hotinu prihvatljivog kvali-

teta,uskladusanacional-

nim i zakonodavstvom

Evropske unije – ista-

kao jeGolubović.

Biće izgrađena

trafostanica

„Volođa – nova“ sa koje

će se snabdijevati 60 odsto

potrošača i rekonstruisani

dalekovodi u selima. Pljevlja će

za četiri godine dobiti moderan

sistemdaljinskog grijanja iz

Termoelektrane – kaže Igor

Golubović, kandidat DPS

za odbornika

Rudnik je dobio tzv.

vodnudozvolu koja

potvrđuje da suvode

koje se ispumpavajuu

Ćehotinuprihvatljivog

kvaliteta, u skladu

sa nacionalnim i

zakonodavstvom

Evropske unije – kaže

Igor Golubović

Tivat

Dobili dobrovoljni

vatrogasni vod

POMAGAĆEPROFESIONALCIMA:

Članovi DVV

Mojkovački šahisti obilježili Dan nezavisnosti

NenadKarišikpobjednik turnira

ŠAHOMPROTIVZABORAVA:

Sa turnirauMojkovcu

IgorGolubović