Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 23. maj 2018.

CrnomGorom

PODGORICA/PLJEVLJA

OpštabolnicauPljevljimado-

bila jekabinet telemedicine, a

tazdravstvenaustanova ima i

tele-linksaKliničkimcen-

trom.TakoPljevljacidabido-

bilidrugomišljenjenemoraju

daputujuuPodgoricukaošto

sutoradilidosada, većće

kompletnudijagnostikuzavr-

šavatiusvomgradu.

Riječ jeoprojektu telemedicine

čiji je cilj da crnogorski zdrav-

stveni sistem postane jedin-

stven. Uprvoj fazi bićeumreže-

ne opšte bolnice u Baru,

Beranama i Pljevljima.

Predstavljajućiprojekatnakon-

ferenciji zamedije u Podgorici,

ministarzdravljaKenanHrapo-

vić istako jedaćeprojekat doni-

jeti benefite i ljekarima.

-Od danas crnogorsko zdrav-

stvo postaje umrežen, jedin-

stvenzdravstveni sistem.Oni će

udirektnojkumunikacijivideo-

linkom sa kolegama iz KCCG

moći da razmijene informacije,

mišljenja, dijagnostiku i sveono

što je vezano za jednog pacijen-

ta - rekao jeHrapović.

On jeobjasniodagrađanimane-

će biti uskraćenamogućnost da

dobijuidrugoreferentnomišlje-

nje iz Kliničkog centra već da

telemedicina omogućava ljeka-

rimadazajedničkidonesuodlu-

kuonastavkuliječenjupacijenta

koji senalazi uPljevljima.

Naredni korak u razvoju projek-

ta telemedicine je, kako je rekao,

daseKlinički centaruvežesare-

gionalnimi svjetskimcentrima.

SOLIDARNOST

Direktorica KCCG, Zorica Ko-

vačević,kazalajedaćeprimjena

telemedicine doprinijeti efika-

snijoj saradnji među zdravstve-

nim radnicima i pružanju bolje

zdravstvenezaštite.

-Ovojeneštorevolucionarnoza

zdravstveni sistem. Na ovaj na-

čin, podižemokvalitet pružanja

zdravstvene zaštite, radimo kao

jedan timu čitavoj Crnoj Gori -

ocijenila jeKovačević.

Ponjenimriječima,trebaučiniti

svedasezadrže ljekari subolni-

cama u Pljevljima, Baru i Bera-

nama.

- Potrebni su nam kako bismo

ovaj projekat uspješno realizo-

vali. Neophodno je da budemo

solidarni, da sarađujemo i una-

pređujemo pružanje kvalitetne

zdravstvenezaštitepacijentima

-poručila jeKovačević.

EFEKTI

Direktor Opšte bolnice u Pljev-

ljimaErnesGadžo smatra da su

mogućnosti telemedicine ogro-

mne i mnogostruke i da se ra-

zvoj savremene medicine ne

možezamisliti beznje.

Po njegovim riječima, sa stano-

višta pacijenta formiranje tele-

medicinskog konzilijuma do-

prinosi boljem, potpunijem,

kvalitetnijem pružanju zdrav-

stvene usluge u pogledu dija-

gnostičkih i terapijskih proce-

dura. No, kako je kazao,

telemedicina takođe omoguća-

va kontinuiranu obuku zdrav-

stvenihradnika.

Doktor za neurologiju uKCCG,

Jevto Eraković objasnio je kako

sistemfunkcioniše.

-Preko komandera, putem ko-

jeg se uspostavlja link sa bolni-

com,dobijamonamonitorupri-

kaz pacijenta i doktora, a na

drugommonitoru se prikazuju

rezultati i dijagnostičke proce-

dure koje su urađene za tog pa-

cijenta - kazao jeEraković.

ISKORAK

Direktor Sektora zamarketing,

prodaju i brigu o korisnicima u

M-telu,Milivoje Cerović, rekao

jedajetelemedicinasamojedan

od projekata unutar M-telove

digitalne strategije.

- Ovo je veliki iskorak, ne samo

za ljude koji rade u zdravstvu,

već i za sve korisnike. Vjerujem

daćemovrlobrzomoćidauspo-

stavimo link za konsultacije i sa

mnogo većim centrima, počev

odregionalnihpoputBeograda,

ZagrebaiRijeke,kojisuvećpre-

poznatiutelemedicini-kazaoje

Cerović.

Projekatrazvojaiprimjenetele-

medicine realizuju Ministar-

stvo zdravlja, KCCG, Crnogor-

s ka a ka d emi j a n a uka i

umjetnosti i Fond za zdravstve-

no osiguranje, a donaciju od

900.000 eura obezbijedila je

kompanijeM-tel.

A.S.–C.G.

CETINJE

–Pobjednici finala

Kupa sportskihveterana su

takmičari saCetinja. Njima je

u finalu, održanomna Ivano-

vimKoritima, pripaloprvo

mjesto sa 14medalja i 54poe-

na. Drugomjestoosvojili su

Nikšićani sadevetmedalja i

38poena, dok su trećeplasi-

rani Vojni veterani sa sedam

medalja i 26poena.

Oko 200 takmičara sa Cetinja,

iz Podgorice, Tivta, Bijelog Po-

lja, Berana, Žabljaka, Nikšića

takmičilo se u plojkanju, šahu,

pikadu i stonomtenisu.

Udisciplini pikado, ukategoriji

mlađih veteranki prvo mjesto

osvojila je Branka Drobnjak

(Nikšić), drugo Branislava Jo-

kanović (Vojni veterani) a treće

Zdenka Grozdanić (Cetinje).

Među starijim veterankama

najbolje su bile Rosa Jovanović

(Berane),osvojivšiprvomjesto,

druga je bila Nevenka Banović

(Cetinje), dok je treće mjesto

pripalo njenoj sugrađanki Lji-

ljani Krivokapić.

Svemedalje u disciplini u pika-

du, u kategoriji starijih vetera-

na otišle su na Cetinje. Najbolji

je bio Branko Ljesar, drugi Ilija

Marković, a treći Mihailo Ja-

blan. U kategoriji mlađih vete-

ranaBećoŠabotić izBeranabio

jenajprecizniji,dokjedrugibio

Zotan Paušan (Vojni veterani),

a treći Radislav Jokanović

(Nikšić).

Medalje u plojkanju pripale su,

u kategoriji mlađih veteranki

Milojki Ćorić (Nikšić) zlatna,

Blaženki Batrićević (Cetinje)

srebrna i Gorici Matić (Vojni

veterani) bronzana. Kod stari-

jih veteranki najbolje rezultate

imale su Milica Popović (Ža-

bljak) osvojivši prvo mjesto,

druga je bila Slobodanka Čvo-

rović (Nikšić), a treća njena su-

građankaMarinaBacković.

U plojkanju su se nadmetali i

muškarci. U kategoriji mlađih

veterana prvomjesto osvojio je

BorislavAnđić (Berane), drugo

Branko Ljesar (Cetinje), dok je

treći bio Zoran Paušan (Vojni

veterani). Među starijim vete-

ranima Ratislav Drobnjak

(Nikšić) je bio prvi, a drugo i

treće osvojili su Cetinjani Ilija

Masrković i SavoČelebić.

U šahu su se nadmetali samo

veterani. Zlato je pripalo Bran-

kuLjesaru(Cetinje), srebroJo-

sipu Staničiću iz ekipe „Vazda

mladi“ izTivta, abronzaname-

dalja SavuBajkoviću (Cetinje).

U stonom tenisu, zlatnumeda-

lju osvojila je Branka Drobnjak

(Nikšić), srebrnu Ljiljana Ra-

dović (Cetinje), a bronzu Nik-

šićanke Margita Stijepović i

Slobodanka Čvorović. Među

veteranima u stonom tenisu

Božo Ćosović (Vojni veterani)

osvojio je zlato, njegov klupski

kolega Vlastimir Stanišić sre-

bro,atrećemjestoravnopravno

su podijelili Branko Popović sa

Cetinja i vojni veteranMilutin

Marić.

ProgramsuuljepšalipjevačLu-

kaRadović, narodni guslarRaj-

ko Radović, poeziju Lesa Iva-

novića recitovali su Nikola

VujanovićiAnaPetrović,dokje

veteran iz Podgorice Radislav

Pešić napisao pjesmu u dese-

tercu posvećenu susretu vete-

rana.

J.ĐUKANOVIĆ

Domaćini ubjedljivonajbolji

CETINJE:

Na IvanovimKoritima završeni osamnaesti susreti veterana Crne Gore

Ljekar preko komandera uspostavlja link sa bolnicom, dobija na jednom

monitoru prikaz pacijenta i doktora, a na drugomse prikazuju rezultati

i dijagnostičke procedure urađene za tog pacijenta. Tako Pljevljaci da bi

dobili drugomišljenje nemoraju da dolaze u Klinički centar kao što su to

radili do sada, već će kompletnu dijagnostiku završavati u svomgradu

PRCENTAR

Svi ljekari uCrnoj

Gori biće jedan tim

REVOLUCIONARANPOTEZ:

Sapredstavljanjaprojekta

Crnogorski savez SRD „Veterani“ dodijelili su zahvalnicu za

unapređenje razvoja društava veterana Besimu Staniću iz

Bijelog Polja, a povelje Radivoju Vujoviću i Mišku Radunovi-

ću sa Cetinja. Organizovana je i bogata lutrija, a prva nagra-

da, živo jare, pripala je Tripu Mrkoviću iz Tivta.

Tivćaninosvojiojare

Član Crnogorske akademije

nauka i umjetnosti, Ljubiša

Stanković, kazao je da je od

ideje uključivanja telemedici-

ne do realizacije prošlomalo

vremena.

- U januaru smo razgovarali o

načelnoj ideji kako da napra-

vimo ovaj izuzetno važan

projekat i povežemo Crnu

Goru putem telemedicine u

jedanmedicinski sistem za

pružanje usluga. Namjera je

da vrlo brzo budemo i dio

svjetskog sistema telemedi-

cine. Imaćemo konsultacije iz

regiona, a i šire - saopštio je

Stanković.

Stanković:Brzoćemopostatidio

svjetskogsistematelemedicine

HERCEGNOVI

– Sa desetak

dana zakašnjenja počelo je as-

faltiranje priobalnog puta na

hercegnovskoj rivijeri. Za če-

tiri dana radnici firme „Carin-

vest“ presvukli su novim slo-

jem asfalta dionicu kroz

Bijelu, Baošiće i Đenoviće, a

posao će nastaviti do Kumbo-

ra.

Riječ je o završnici projekta

izgradnje kanalizacionog ko-

lektora koji podrazumijeva i

vraćanje i uređenje javnih po-

vršina i infrastrukture koja je

oštećena tokom postavljanja

kanalizacionih i vodovodnih

cijevi.

Kako su nedavno saopštili iz

lokalne uprave, u prethodna

dvamjeseca rekonstruisana je

kompletna javna rasvjeta u

dužini od pet kilometara, gdje

su postavljeni novi kablovi i

uzemljenje. Takođe, na tom

pojasu je sanirano više od dva

kilometra parapetnih zidova.

Završenisusvipriključci,kaoi

nivelisanje poklopaca, posto-

jećih i novoizgrađenih šahto-

va. Do 1. junanajavljen je zavr-

šetak svih poslova. Ono što

slijedi, kako su ranije najavili

iz lokalne uprave, jeste proce-

dura preuzimanja kolektora i

njegovo puštanje u rad do

glavne turističke sezone.

Projekat izgradnjekanalizaci-

onog kolektora obuhvatao je

postavljanje oko 33 kilometra

cijevi, 13 pumpnih stanica i

podmorskog ispusta. Radovi

supočeliuoktobru2012. godi-

ne, a trebalo jedabuduzavrše-

ni za dvije godine.

Vrijednostprojekta iznosi 18,8

miliona eura.

Ž.K.

Opšta bolnica Pljevlja uključena u projekat telemedicine-umrežavanja zdravstva

HERCEGNOVI

Završno

asfaltiranje

priobalnog

puta

Novi asfalt uBijeloj

OKUPILI SEOSAMNAESTI

PUT:

Na IvanovimKoritima

VAŽNOJEUČESTVOVATI:

Nagrađeni veterani