Previous Page  9 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 84 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

21. i 22. maj 2018.

NIKŠIĆ:

Izgorjela pošta u Župi

Sumnja seda jepožarpodmetnut

NIKŠIĆ

Požar, koji je izbio juče oko

pet sati ujutru, uništio je kompletan

inventar u pošti u Župi nikšićkoj.

Vatra nije prešla na susjedne dvije

prostorije u objektu zahvaljujući

brzoj intervenciji vatrogasne jedini-

ce, ali je unutrašnji dio pošte potpu-

no izgorio.

- Poziv da pošta u Župi gori primili

smo u 4.47 sati, da bi kroz 15 minuta

naša tri vatrogasca sa jednim vozi-

lom zatekla požar u u razbuktaloj

fazi. Vatra je već tada zahvatila dio

zgrade u kojoj sumagacin i stambeni

prostor – kazao je Veselin Gardaše-

vić, komandir Službe zaštite i spaša-

vanja Nikšić.

Sumnja se da je požar podmetnut jer

su na zgradi pošte postojali tragovi

obijanja, a pretpostavlja se da je neko

pokušao da obije sef u pošti.

S. D.

Samjesta

požarauŽupi

Udes umjestu Lovanja kod Tivta

Prekinuta akcija spašavanja naMagliću

Akcija Uprave carina

Motociklista

teškopovrijeđen

Naaerodromuoduzeti

farmaceutskiproizvodi

TIVAT

MotociklistaJ. Č.

(30g.) izTivta teško jepo-

vrijeđenuudesukoji seu su-

botuvečeoko23 satadogo-

dionaJadranskojmagistrali

umjestuLovanjakodTivta.

J. Č. je vozio motocikl „jama-

ha“ iz pravca kotorske raskr-

snicepremaTivtu,akontaktje

imao sa automobilom„golf V“

kojim je, krećući se u suprot-

nom pravcu, upravljao Z. V.

(19) iz Tivta. Poslije sudara J.

Č. se nastavio kretati skoro ki-

lometar dalje odmjesta udesa

i samotora je pao kod benzin-

ske pumpe uKukuljini.

Premanezvaničniminformaci-

jama, sudar sa automobilom se

dogodio kada je J. Č. pri velikoj

brzinipreticaovoziloispredse-

be i kada je, na trenutak, prešao

na suprotnu kolovoznu traku.

Pri sudaru jemotociklisti teško

povrijeđenostopalolijevenoge,

a prvu pomoć mu je ukazala

ekipa tivatske Hitne pomoći,

koja ga je prebacila u kotorsku

bolnicu. Po posljednjim infor-

macijama, J. Č. je prebačen na

dalje liječenje u risansku bolni-

cu i ne nalazi se u životnoj opa-

snosti. Vozač „golfa“ je nakon

saslušanja u Osnovnom držav-

nom tužilaštvu pušten da se u

daljem postupku brani sa slo-

bode.

S.K.

PODGORICA

Pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore

prekinuli su spasilačku akciju u reonu Maglića na insistiranje nje-

mačkih turista.

Kako se navodi u saopštenju, akcija je prekinuta jer povrede jed-

nog od njih nijesu ozbiljne, kako je to saopšteno u prvomnavratu.

Oni podsjećaju da je poziv za pomoć putemOKC-a Direktorata za

vanredne situacije MUP-a upućen juče oko 12 sati i da jedan nje-

mački turista ima povredu noge.

C. H.

Što kažu stručnjaci o najmanje zastupljenomkrivičnomdjelu

Iznudapočinjeod

anonimnihprijetnji

Vrlo jemalo procesuiranih i

evidentiranih slučajeva iznude, a

kaznena politika nije baš blaga, pa

se u najtežemoblikumože dobiti

i 15 godina robije ako je iznuda

počinjena na organizovan način

PODGORICA

Ako je sudi-

ti poevidenciji,malokopo-

kušavada iznudi novacu

Crnoj Gori. Zato je, stati-

stički gledano, to jednood

krivičnihdjelakoje je rijet-

kozastupljeno. Uprilog

ovome govori i podatakda

jeuposljednjedvije godine

predVišimsudomuPodgo-

rici vođen samo jedanpo-

stupakzaovodjelo, koji je

pravosnažnoobustavljen, a

nijebiloni onihkoji su spo-

razumnopriznali krivicu.

Sa podatkom da je malo onih

koji počine ovokrivičnodjelo

saglasni su i advokati. Pojaš-

njavaju da kaznena politika

za iznudu i nije baš blaga. Ta-

ko maksimalna kazna koja se

može izreći za ovo djelo je do

15 godina zatvora.

Advokat Dušan M. Jovović

kaže za Pobjedu da ovo kri-

vično djelo ima četiri oblika i

to osnovni, dva teža i najteži

oblik. Osumnjičeni, kako na-

vodi,uvijeknegirajudasupo-

činili iznudu.

KVALIFIKACIJA

– Prema zakonu, iznudu čini

onaj ko s namjeromda sebi ili

drugompribavi protivpravnu

imovinsku korist, silom ili

prijetnjomprinudi drugogda

nešto učini ili ne učini na šte-

tusvoje ili tuđe

imovine.Za

to

krivično djelo kazna je za-

tvorska od jedne do osamgo-

dina –pojašnjava on.

Jovović dodaje da ukoliko je

iznudom pribavljena imovin-

skakorist kojaprelazi tri hilja-

de eura, kazna zatvora je od

dvije do deset godina, dok za

iznosekoji prelaze tridesethi-

ljada eura, može se izreći ka-

znaoddvijedo dvanaestgodi-

na.

– Najteži oblik ovog djela, pa i

najvećakazna,predviđenajeu

dva slučaja: prvi je ako osoba

počini ovo djelo više puta, a

drugi je kada ga počine više

osobanaorganizovannačin.U

timslučajevimakazna jeodtri

do 15 godina –navodi Jovović.

On ističeda je za ovokrivično

djelo neophodan umišljaj,

kao i namjera pribavljanja za

sebe ili drugog protivpravne

imovinske koristi.

– Ovo krivično djelo ima slič-

nosti u pogledu sa krivičnim

djelom razbojništva, a u po-

gledu posljedice sa djelom

prevare. Odbrana počinioca

ovih krivičnihdjela uglavnom

zavisi od objektivnih okolno-

stisvakogpojedinačnogsluča-

ja, odnosno u zavisnosti od

personalnihimaterijalnihdo-

kaza koji postojeu samompo-

stupku–kaže Jovović.

REGIONALNI OKVIR

AdvokaticaGoricaVujisićna-

vodi da u situacijama kada se

radi o ozbiljnoj prijetnji ovo

krivično djelo obično počine

slanjem anonimnih pisama,

korišćenjemtelefonaislično.

Prema riječima Vujisić, inte-

resantno je pogledati kako se

ovokrivičnodjelosankcioni-

še u zakonodavstvima zema-

lja regiona.

Zakonikom Srbije iznuda je

definisana kao i u našemkri-

vičnom zakoniku pa su i ka-

zne propisane uglavnom u

istomrasponu.

–Može se istaći da je za teži

oblik iznude, tj. kao zakonski

minimum srpskim zakoni-

kom propisana kazna zatvo-

raodpetgodina, amaksimal-

na 15 godina s tim da ako je

djelo počinila organizovana

kriminalna grupa propisana

jekaznazatvorautrajanjuod

najmanje pet godina – ističe

Vujisić.

Kaznenim zakonomHrvat-

ske za osnovni oblik ovog

djela, kakododaje, propisana

je kazna zatvora od šest mje-

seci dopet godina.

–Kadasuupitanjutežioblici

iznude, visina propisane ka-

zne je određena u odnosu na

način kako je djelo učinjeno.

Tako, na primjer, ako je upo-

trijebljeno oružje ili je učini-

lac zaprijetio da će ugroziti

život ili tijelo većeg broja

osoba, kazniće se zatvorom

odtrido15godina.Ukolikoje

činjenjem krivičnog djela

prouzrokovana smrt neke

osobe kazna će iznositi naj-

manje pet godina – navodi

ona.

Kakododaje,krivičnizakonik

u Makedoniji, kao i kazneni

zakonHrvatske, visinukazne

ne određuje u odnosu na visi-

nu pribavljene protivpravne

imovinskekoristi,većuodno-

su na način izvršenja djela i

posljedice koje sunastale.

-Onoštobihnaglasila jeda je

makedonskim zakonikom

propisanodaako jeovimdje-

lom neko lice lišeno života

učinilac će se kazniti zatvo-

rom u trajanju od najmanje

10 godina ili čak doživotnim

zatvorom– ističeVujisić.

SPORAZUM

Ona navodi da za ovo djelo

možesepotpisati i sporazum

opriznanjukrivice.

- Shodno odredbama Zakona

o krivičnom postupku, može

se zaključiti kada se krivični

postupakvodizajednoiliviše

krivičnih djela za koje je pro-

pisana kazna zatvora do 10

godina. U dosadašnjoj praksi

može sekonstatovati da inici-

jativazazaključenjesporazu-

ma potiče većinom od okriv-

ljenog i njegovog branioca.

Imajući u vidu čl. 250 Krivič-

nog zakonika Crne Gore, ko-

jim su propisane sankcije za

krivično djelo iznuda, osnov-

ni oblik ovog djela za koji je

propisana kazna od jedne do

osam godina, I kada pribav-

ljenaprotivpravna imovinska

korist prelazi 3.000 eura ka-

zna je do dvije do deset godi-

na – zaključuje advokatica

Vujisić.

M. LAZAREVIĆ

PODGORICA

Carinici cu

na aerodromuuPodgorici

zaplijenili neprijavljene far-

maceutsko-kozmetičkepro-

izvodevrijednosti oko600

eura.

Kako je saopštila Uprava cari-

na, kontrolomprtljaga i putni-

ka pristiglih letom iz Beogra-

da, carinski službenici su kod

državljanina Republike Srbije

pronašli neprijavljenu robu.

Radi se o 36 pakovanja farma-

ceutsko-kozmetičkih proi-

zvoda. Odgovornom licu zbog

neprijavljivanja robe izdat je

prekršajni nalog.

Roba koja jepredmet prekrša-

ja je oduzeta.

C.H.

Njemački turista

nijepovrijeđen

ILUSTRACIJA

Dušan

M. Jovović

Gorica

Vujisić

Mali jebroj procesuiranih

slučajevaza iznudu