Previous Page  8 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 84 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

21. i 22. maj 2018.

Društvo

BUDVA

- Crna Gora je doka-

zala da može da upravlja svo-

jom sudbinom, da ima jasnu

vizijusvojebudućnosti ukojoj

će građani živjeti bolje i kvali-

tetnije.To

jemjerljivosamno-

goparametara, ali smatramda

je regionalni vodovodni si-

stemnajveći i naznačajniji in-

frastrukturni projekat koji je

realizovan u našoj državi od

obnovenezavisnosti 2006. go-

dine. Takođe, taj projekat je

unaprijedio kvalitet života na

Primorju, a Primorje i cijela

država doživljavaju ubrzani

ekonomski i privredni razvoj

jer jeotklonjenanajveća infra-

strukturna prepreka za razvoj

turizma - nedostatak vode za

piće. Za rezultat imamo pro-

jekte kao što su PortoMonte-

negro, Luštica Bej i Porto No-

vi, kaoimnoštvodrugihkoji se

sigurno ne bi realizovali da i

dalje imamo neriješen pro-

blemsavodom–kažedirektor

JP Reg i ona lni vodovod

Crnogorsko primorje Goran

Jevrić.

Oncijeninedopustivimdaima

dovoljno kvalitetne vode za

piće u regionalnom sistemu a

dasuunekimopštinamaslavi-

ne suve.

-Decenijamasmosebavili rje-

šavanjem snabdijevanja vo-

dom Crnogorskog primorja,

ali su tek 15. februara2007. go-

dine donijete ključne odluke

kada je Vlada, pored ostalog,

odlučila da se voda preuzima

iz izvorišta Bolje sestre. Iako

su se tih godina i u Crnoj Gori

počele osjećati posljedice glo-

balne prvo finansijske pa po-

tom i ekonomske krize, Vlada

je prioritetno pristupila zavr-

šetku projekta u koji je do

2010. uloženo oko 80miliona.

Uprkos tome postoje proble-

mi. Najveće izazove imamona

tzv. južnomkrakusistemakoji

seprotežeduz teritorijeopšti-

na Bar i Ulcinj, koje nijesu iz-

gradile lokalnu vodovodnu

mrežukakobi svojimgrađani-

ma omogućili da vodu za piće

imaju na česmama u svojim

domovima –kaže Jevrić.

Sadrugestrane,dodajeon,ute

dvije opštine postoji razvijena

preduzetnička svijest pojedi-

naca koji građanima vodu do-

premaju kamionima/cistijer-

nama.

- Važno je istaći da je ta voda

upitnog kvaliteta, a da poje-

dinci prodajući je stičunema-

leprihode!Postavljasepitanje

zašto se na tom velikom pro-

storu nije prepoznao javni in-

teres koji je Vlada realizovala

izgradnjom regionalnog vo-

dovodnog sistema – kaže prvi

čovjek Regionalnog vodovo-

da.

POBJEDA:

Kakoćete taj

problemriješiti?

JEVRIĆ:

Riješen je, zapravo

stvorenesupretpostavkedaga

riješimo. Ministarstvo održi-

vog razvoja i turizma i Vlada

su usvajanjem novih zakon-

skih rješenja prvi put pružili i

mogućnost da Regionalni vo-

dovod može da gradi lokalnu

vodovodnu mrežu i direktno

isporučuje vodu krajnjim po-

trošačima, ukoliko to neće ili

ne mogu da realizuju nadlež-

ne lokalne institucije. Smatra-

mo to takođe vizionarskom

Vladinomodlukom jer u Baru

i Ulcinju imamo već sada veli-

ke turističke projekte, koji po-

drazumijevaju snabdijevanje

kvalitetnom vodom za piće

tokom cijele godine. U opštini

Bar, naprimjer, postoji nekoli-

ko ozbiljnih inicijativa, prije

svega na prostoru Sutomora i

Čanja, Velikogpijeska,Dobrih

voda itd...

POBJEDA:

Često ističete

kvalitet vode sa izvorišta

Bolje sestrekaoprednost na

kojoj zasnivate i imidžkom-

panije. Sakojih se izvora,

osimBoljih sestara, snabdi-

jevajupotrošači naPrimor-

ju?

JEVRIĆ:

Kvalitet vode Boljih

sestara je nevjerovatno kon-

statan i naša voda se zbog tako

visokog kvaliteta (klase A1)

distribuira bez bilo kakvog

tretmana. Bez obzira na doka-

zano održiv kvalitet, ništa ne

prepuštamo slučaju, osim za-

konom obavezne kontrole

kvaliteta vode koju radi Insti-

tut za javno zdravlje, u labora-

toriji na izvoru, godišnje oko

27.000 puta provjerimo razli-

čite parametre u cilju prepo-

znavanja i najmanjih promje-

na u parametrima od kojih

zavisi kvalitet vode. Stoga, ne

samo da je najbolji kvalitet,

već odgovorno tvrdimo i da se

vodesadrugihizvoranemogu

niupoređivatisavodomBoljih

sestara.

Ali, lokalni vodovodi koriste

za povremeno ili stalno snab-

dijevanje krajnjih potrošača

osim vode iz regionalnog si-

stema i vodu sa oko 32 lokalna

izvora! U Regionalnom vodo-

vodu, a istomisli i naučno/ek-

spertska zajednica ne samo u

Crnoj Gori, prioritetno je važ-

no preispitati lokalne odluke

da se nakon 2010. godine i da-

lje koriste ti isti izvori jer na

njima nemamo kontinuitet ne

samo kvaliteta, već i izdašno-

sti, a i značajan broj tih izvora

nemamogućnostdadobijesva

akta koja su zakonom obave-

zujuća da bi voda mogla biti

distribuirana ka potrošačima.

Podsjećam, do2010. godinena

Primorju smo imali problem

nestašice vode - dakle kvanti-

teta i riješili smo ga izgrad-

njom regionalnog sistema u

kojijeuloženooko107miliona

eura. Od 29. jula 2010. godine,

kada su prvi litri vode isporu-

čeni Budvi, a zatimTivtu i Ko-

toru, Baru2011. iUlcinju2012,

nemamo problema kvantiteta

isvusvojupažnjuistremljenja

svimoramousmjeriti kakvali-

tetu vode koju isporučujemo

potrošačima.

POBJEDA:

Ukojoj je fazi

projekat flaširanja i izvoza

vode?

JEVRIĆ:

Riječ je o dva za nas

prioritetna razvojna projekta

kojima smo maksimalno po-

svećeni uporedo sa svakodne-

vim poslovima. Intenzivno

radimo na kreiranju projekta

fabrike -punionicevode i prva

istraživanja ukazuju na sigu-

ran ekonomski uspjeh tog bi-

znisa. Kako sada stvari stoje,

uporedo sa realizacijom flaši-

ranja vode za piće, razvijaće-

mo i projekat proizvodnjemi-

neralne vode i hladnih čajeva

na bazi crnogorskih planin-

skihčajeva, čime ćemooboga-

titi lepezu nacionalnih proi-

z v o d a . T i p r o j e k t i ć e

omogućiti otvaranje novih

radnihmjesta.

Kadajeriječoizvozuvode,na-

kon završene tenderske pro-

cedure i potpisanog ugovora,

realizuje se izrada projekta za

izvoz vode putem tankera no-

sivosti do 300.000 tona. U

ovom projektu predviđamo

mogućnostprodajehlorisanei

nehlorisane vode u zavisnosti

odinteresovanjanašihpartne-

ra.

U toku je završna procedura

za projektovanje i druge trase

za izvoz vode tankerima nosi-

vostido80.000tonaprekoLu-

keBar, a uovomslučajubi dis-

tribuirali isključivo hlorisanu

vodu.

POBJEDA:

Osimizvozavo-

de, koji sunajvažniji razvoj-

ni projekti?

JEVRIĆ:

Prioritet nam je po-

vezivanje opštine Herceg No-

vi na regionalni sistem. Utoku

jezavršna tenderskaprocedu-

ra ocjenjivanja prispjelih po-

nuda za građenje 3.2 kilome-

t r a n o v o g c j e v o v o d a .

Njegovomizgradnjomvoduiz

našegsistemadobićediopolu-

ostrva Luštice, što je veoma

važno jer se na tom dijelu op-

štineplanirajuveliki turistički

kompleksi.

U saradnji sa Ministarstvom

održivog razvoja i turizma,

Ministarstvom finansija i Di-

rekcijomza saobraćaj realizu-

jemo aktivnosti na projekto-

vanju drugog cjevovoda

regionalnog vodovoda u duži-

ni od 11 kmna potezu od Bud-

ve do Tivta, čime smo počeli

građenje druge faze našeg si-

stema koji je ranije bio plani-

ran tek za 2025. godinu. Ali

ubrzani razvoj turizma je iza-

zvao dodatnu tražnju za vo-

dom i mi tim razvojnim pro-

jektom, u koji treba investirati

okosedammilionaeura,pove-

ćavamo kapacitet sistema za

Tivat, Kotor i Herceg Novi sa

sada raspoloživih 330 l/s na

700-750 l/s.

Zahvaljujem se ministrima

Pavlu Raduloviću i Darku Ra-

dunoviću, kao i direktoru Di-

rekcijezasaobraćajSavuPara-

či koji su omogućili da se

izgradnja novog Bulevara od

Budve do Tivta realizuje za-

jedno sa izgradnjom našeg

cjevovoda, čime će naše pre-

duzeće kroz tu saradnju ušte-

djeti oko

trimilionaeura.To

je

veliki doprinos koji smoposti-

gli jednom iznad svega profe-

sionalnom saradnjom i tim-

skim kreiranjem razvoja

infrastrukturnihpretpostavki,

koje će da omoguće veći kvali-

tet života stanovnika na Pri-

morju, ne samo obezbjeđiva-

njem dodatnih količina vode

zaTivat i Kotor, Lušticu iHer-

cegNovi već i izgradnjommo-

dernogBulevarasačetiritrake

odBudve doTivta.

Kada govorimo o planovima,

važno je reći da će Regionalni

vodovod sredinomjuna uMa-

đarskoj postati punopravni

član Aqua Publica Europea,

čiji izvršni direktorMilo Fias-

conaro je boravio nedavno na

konferenciji na Žabljaku. Iz-

među ostalog i to jasno potvr-

đujeda jeCrnaGorau sektoru

voda postala neizostavan dio

evropskog sistema vrijedno-

sti.

POBJEDA:

Kako ste završili

poslovnu2017. godinu?

JEVRIĆ:

Unajkraćem, nema-

mo potraživanja za isporuče-

nu vodu, a nekada su iznosila i

do dva miliona eura. Bila je to

godina izazova, a uspjeli smo

da ostvarimo rekordne po-

slovne rezultate koji se ogle-

daju u oko 2,6 miliona eura

dobiti!

D.ŠAKOVIĆ

GoranJevrić

RAZGOVOR:

Direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje Goran Jevrić

Naš sektor

voda jedio

evropskog

sistema

vrijednosti

Osimskorog povezivanja Herceg Novog na regionalni sistem, počelo je

projektovanje novog cjevovoda kojimće se transportovati voda do tankera za izvoz,

čime se realizuje jedan od najvažnijih razvojnih projekata. Skoro godinu radimo na

projektu cjevovoda u dužini od 11 kmod Budve do Tivta, čime je i najavljen početak

druge faze izgradnje regionalnog vodovodnog sistema – kaže Goran Jevrić

POBJEDA:

Preduzeće

Regionalni vodovod

nema dugprema državi

poosnovuporeza i dopri-

nosa. Imate imeđunarod-

ne kreditne obaveze, da li

ih redovno izmirujete?

JEVRIĆ:

Crna Gora je

danas država dobrih

vijesti sa Balkana, koja

svakimdanom ima sve

kvalitetnije i potentnije

institucije sistema. Tako je

i sa našom kompanijom.

Za mene i moje kolege u

Regionalnom vodovodu,

nema većeg patriotskog

čina od ličnog doprinosa

uspješnom funkcionisanju

sistema kojimupravljamo.

Regionalni vodovod ured-

no izmiruje sve poreske

obaveze prema državi,

bruto zarade zaposlenima

se takođe redovno izmiru-

ju, naši poslovni partneri

imaju nedvosmislenu

sigurnost u saradnji sa

Regionalnim vodovodom,

a posljednjih godina smo

izmirili oko 17 miliona eura

međunarodnih kredita. Sve

to postižemo sa oko 30

odsto iskorišćenosti kapa-

citeta. Zahvaljujući činje-

nici da vodimo e ikasnu

ekonomsku politiku u pre-

duzeću, mi smo već dvije

godine dovoljno inansijski

potentni da iz sopstvenih

prihoda realizujemo ne

samo zahtjevne potrebe

na održavanju ovog veli-

kog tehničko-tehnološkog

sistema, već i da iz sopstve-

nih prihoda realizujemo

razvojne projekte.

Postalismo

država

dobrih

vijestisa

Balkana

POBJEDA:

Kakvi sukapa-

citeti vodoizvorišta, da li se

realizacijomtihprojekata

može dovesti upitanje vodo-

snabdijevanjeCrnogorskog

primorja iz regionalnog

sistema?

JEVRIĆ:

Projekat fabrike vode

ni u kom slučaju ne ugrožava

snabdijevanje vodom. Nama

je kao državnoj kompaniji

prioritet javno snabdijevanje.

Regionalni vodovod raspolaže

u ovoj fazi sa 1.100 l/s, druga

faza projekta podrazumijeva

dodatni rast kapaciteta za 500

l/s. S obziromna to da naš

sistem ima senzonalni karak-

ter jer u zimskomperiodu radi-

mo sa 15 20 odsto kapaciteta,

a u periodu glavne sezone oko

80 odsto, (za opštine Tivat,

Kotor i Herceg Novi i do 100

odsto), jasno je da će realizaci-

ja izvoznih projekata biti usa-

glašena sa timparametrima.

Inače, povećali smo stepen

iskorišćenosti kapaciteta na

godišnjemnivou za oko 70

odsto. Naime, u 2014. godini

smo imali isporuku vode od

16,16 odsto, da bi u 2015. imali

iskorišćenost 27,64 odsto

kapaciteta, dok je u 2017. godi-

ni iznosila 26,22 odsto.

NoviprojektinećeugrozitisnabdijevanjeCrnogorskogprimorja

- Nakon pet godina naučno-istraživačkog rada 30 najvećih

eksperata svijeta, u okviru projekta realizovanog pod pokro-

viteljstvomUNESKO-a i Međunarodnog udruženja hidroge-

ologa, uvrstili su izvorište Bolje sestre na svjetskumapu 150

najznačajnijih karstnih izvora za globalno vodosnabdijeva-

nje. Na taj način je odato veliko priznanje Crnoj Gori jer je

riječ o najvećem vodozahvatu koji je realizovan u Sredoze-

mlju tokomposljednje dvije decenije. Tomodlukom je Crna

Gora i formalno u sektoru voda postala važna i priznata

tačka na globalnomnivou. Za desetak dana će Regionalni

vodovod biti domaćin važne naučno-istraživačke međuna-

rodne ekspidicije, koja će posjetiti i analizirati izvorište Bolje

sestre – najavljuje Goran Jevrić.

Svjetskinaučnici

proučavaćeBoljesestre

2,6

miliona eura dobiti ostvarilo

je preduzećeRegionalni

vodovodprošle godine