Previous Page  5 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 84 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

21. i 22. maj 2018.

Intervju

nomskog rasta dostignemo i

u ovoj godini.

POBJEDA:

Vlada se podu-

hvatila teškogposla sma-

njenja javnogduga, uveli ste

mjere iskalne konsolidacije.

Jeste li zadovoljni rezulta-

tima?

MARKOVIĆ:

U prethodnoj

godini donijeli smo Plan iskal-

ne konsolidacije usklađen sa

Fiskalnom strategijomVlade

do 2020, koji smo istovre-

meno prilagodili razvojnim

potrebama zemlje. Fiskalna

konsolidacija pokazala je našu

sposobnost da upravljamo

javnim inansijama i vodimo

odgovornu ekonomsku poli-

tiku. Uspjeli smo da ojačamo

makroekonomsku stabilnost

i popravimo kreditni rejting

zemlje. Crnogorska ekonomija

dinamično raste, kako sam

već istakao, i 4,4 odsto u pret-

hodnoj godini je skoro dvo-

struko više od rasta projekto-

vanog našom ekonomskom

politikom. Dakle, vrijeme je

pokazalo da smomjere iskal-

ne konsolidacije dobro izba-

lansirali, da smo pravednije

raspodijelili socijalne fondove,

a pritomnijesmo usporili pri-

vrednu aktivnost.

Dosljedna primjena mjera

POBJEDA:

Kakvi su dometi nedavno završenog samita

u So iji, da li države Zapadnog Balkanamogu sa optimiz-

momgledati na evropsku budućnost?

MARKOVIĆ:

Samit je rezultirao konačnim razumijeva-

njempotrebe za razvojem i povezivanjemunutar Zapad-

nog Balkana. Kroz Deklaraciju je iskazana spremnost

Evropske unije da inansijski podrži taj proces.

Kada je o Crnoj Gori riječ, Deklaracijom je jasno pozicioni-

ran Plavi autoput, tj. Jadransko-jonska cesta kao evropski

koridor. Zato svi u regionu imamo razloga da budemo

zadovoljni ovim rezultatom, kao i jasnompotvrdom evrop-

ske perspektive na osnovu individualnog napretka zemalja.

Izuzetno sam zadovoljan i bilateralnim susretima na najvi-

šemnivou koje samna Samitu imao sa kancelarkomNje-

mačke AngelomMerkel, kancelaromAustrije Sebastijanom

Kurcom, kao i sa predsjednicima vlada Holandije Markom

Ruteom i Finske Juhom Sipilom. Crna Gora ima ne samo

prednost nego i izuzetnu priliku da ostane predvodnik

procesa u pridruživanju Evropskoj uniji, u čemu ćemo imati

podršku naših partnera na osnovu obostranog razumijeva-

nja o očekivanjima i obavezama. A tu šansu ćemo iskoristiti.

EUjekonačnorazumjela

potrebeZapadnogBalkana

zarazvojemipovezivanjem

POBJEDA:

Istog dana kada je napadnuta

novinarka Lakić Vi ste reagovali osuđujući

taj gnusni čin, ali ste i najavili da će istraga

morati da razriješi ovaj zločin koji potresa

normalnost življenja. Takođe ste istakli da

ćete insistirati i na smjenama odgovornih

sve dok se ne dođe do istine o napadu. Koji

je to rok dok ćete čekati rezultate istrage?

MARKOVIĆ:

U potpunosti se slažemda je

ovaj događaj nanio nemjerljivu štetu Crnoj

Gori i njenom imidžu. Šta god da sumotivi i

ko god da stoji iza ovog čina, uzrokovao je

štetu. Timprije, država mora direktno i snaž-

no da odgovori na rukavicu koja joj je bače-

na u lice. Logično je da su službe bezbjedno-

sti na prvoj liniji fronta da državu zaštite od

ovakvih događaja i nasrtaja.

Kao što sam rekao, ako ne bude rezultata

– biće odgovornosti. Ali istovremeno, zbog

ukupnog ambijenta u zemlji, i ovimpovo-

dom i nekimdrugimpovodima, ne može

se odgovornost adresirati samo Vladi i za

ono što nije nadležnost Vlade – već drugih,

prije svega medijske zajednice. Zbog toga

je neophodno uspostaviti dijalog kako bi

svi prepoznali svoju ulogu: da u Crnoj Gori

imamomedijsku sliku koja je objektivna

i profesionalna, i da imamo punu zaštitu

medija i novinara. Vlada će taj dijalog pokre-

nuti.

Što se tiče rokova o kojima pitate, svi mi još

čekamo da Tužilaštvo i drugi nadležni organi

kažu – mogu li riješiti slučaj ili ne.

POBJEDA:

Kako gledate na to da sumnogi

oponenti požurili da Vas kao premijera, i

gospodinaĐukanovića kao predsjednika

države, proglase odgovornima?

MARKOVIĆ:

Odgovoran je onaj ko je ovo

osmislio i realizovao. A na državnimorga-

nima je da to otkriju. Ovo je istovremeno

i pucanj u politike koje vodimo gospodin

Đukanović i ja. Odnosno pokušaj da se rezul-

tati tih politika ponište i kompromituju.

Ne postoji ni jedan razuman razlog za optuž-

be koje pominjete. Nije nikakva novost da

u Crnoj Gori oni koji rade i stvaraju budu

izloženi svakoj vrsti opstrukcije. To se doga-

đa i u ovom slučaju. Optužbe bez dokaza i

šaptačka diverzija oponenata, maniri su naše

javne scene.

Optužbebezdokazaišaptačkediverzije

oponenata–manirinašejavnescene

iskalne konsolidacije doprini-

jela je ostvarenju su icita teku-

ćeg budžeta od 17,9miliona

eura u 2017. godini, a ukupni

de icit centralnog budžeta

u 2017. bio je dominantno

rezultat kapitalne potrošnje

usmjerene prvenstveno na

prioritetnu dionicu autoputa.

Dakle, da nije bilo ovihmjera,

de icit budžeta bi bio veći.

Pozitivan trend ovog pristupa

nastavlja se i u ovoj godini.

Bilježimo dobre rezultate

u prvom kvartalumjerene

rastomprihoda i budnom

kontrolom rashoda. Dakle,

realizujemo naš srednjeročni

plan iskalne konsolidacije,

koji ima za cilj da eliminiše

budžetski de icit, a javni dug

smanji na ispod 60 odsto

bruto domaćeg proizvoda, a

ne usporavamo aktivnost u

realnom sektoru. Potvrda toga

su i podaci da u prvom kvar-

talu 2018. bilježimo povećanje

industrijske proizvodnje, kao i

rast u sektorima poljoprivrede,

građevinarstva, turizma, trgo-

vine... Dakle, povoljni i ohra-

brujući ekonomski rezultati iz

prošle godine se nastavljaju.

POBJEDA:

Štoučiniti da se

dodatnopoboljša kreditni

rejtingCrneGore, najsi-

gurniji put za snižavanje

kamata, s obziromna toda

smo još „u crvenoj zoni“ za

investitore?

MARKOVIĆ:

Najsigurniji put

za dalje poboljšanje kreditnog

rejtinga je nastavak struktur-

nih reformi u kombinaciji sa

iskalnom konsolidacijom.

To su reforme u oblasti

penzijskog sistema, tržišta

rada, poslovnog ambijenta,

zdravstvene zaštite, sistema

javne uprave. Kao takve, one

treba da doprinesu daljem

povećanju konkurentnosti

i poboljšanju kreditnog rej-

tinga zemlje. Time i jačanju

međunarodne investicione

pozicije Crne Gore, i većem

rastu ekonomije.

POBJEDA:

Kakve izmjene

zakona oPIOsuplanirane,

da li je to sastavni diopake-

ta reformi za novugaranci-

ju Svjetske banke?

MARKOVIĆ:

Reforma pen-

zijskog sistema je dio struk-

turnih reformi o kojima sam

govorio, sa ciljem jačanja

iskalne stabilnosti i poveća-

nja zaposlenosti. U četvrtom

kvartalu ove godine, Vlada je

planirala da utvrdi Prijedlog

zakona o izmjenama i dopu-

nama Zakona o penzijsko-

invalidskomosiguranju, sa

ciljempreispitivanja modela

za ranije penzionisanje. Time

će se doprinijeti sprečavanju

ranog napuštanja tržišta

rada, većoj održivosti penzij-

skog sistema, odnosno uku-

pnoj iskalnoj održivosti.

POBJEDA:

Oduličnihpro-

testa 2015, pa onda dešava-

nja uoči oktobarskih izbora

2016, prisustvujemo radi-

kalizaciji političke scene i

ekstremizaciji političkog

ponašanja dijela opozicije

koji predvodi Demokratski

front. Vi ste govorili, objaš-

njavajući ponašanje nekih

opozicionih lidera, da dje-

lujupoduticajemRusije,

koja, kao velika sila, ima

svoje interese na Zapad-

nomBalkanu. Vjerujete li

da će taj uticaj na dioopo-

zicije, nakon crnogorskog

članstva uNATO-u i izbor-

nihneuspjeha, slabiti ili će,

možda, imati neke druge

forme?

MARKOVIĆ:

Crna Gora

je tokomprotesta oktobra

2015. godine i scenarija pri-

premljenog za jesen 2016.

godine bila izložena do

tada neviđenoj unutrašnjoj i

spoljnoj agresiji, koja je bila

i politička, i bezbjednosna, i

ekonomska. Danas se vide

razmjere tog scenarija, sa

svimmogućimposljedicama.

Svjedoci smo da se pokuša-

va plasirati teza da meta te

agresije 2015. i 2016. godine

nije bila Crna Gora, nego

navodno samo njen put u

NATO. To su apsurdni izgo-

vori! Da su uspjeli u svojim

namjerama, demokratska i

evropska Vlada bila bi zbri-

sana, a država Crna Gora

okrenuta drugom sistemu

vrijednosti.

Opasnosti postoje i dalje. Ali

kada pokažete otpornost,

odlučnost i sposobnost da

branite i odbranite vitalne

nacionalne interese, onda su

i protivnici oprezniji. Rekao

bih, dakle, da opasnost nije

prošla, ali da je njen intenzi-

tet slabiji.

POBJEDA:

Vi ste, uneko-

likoprogramskihgovora,

insistirali na političkom

kompromisu, pozivali

na dijalog. Sve je tobilo

uzaludno, kao što subili

bezuspješni apeli iz Brisela

i Vašingtona – dioopozicije

i dalje bojkotuje parlament

i nemoguće je usvojiti

neke sistemske zakone, pa

imamodjelimičnublokadu

parlamentarnog sistema.

Koji je izlaz iz sadašnje situ-

acije?

MARKOVIĆ:

Važno je šta

misle naši partneri i u Vašin-

gtonu i Briselu, ali mislimda

je važnije ono što je naš inte-

res u jačanju demokratije,

političkog sistema i demo-

kratskih institucija. To je naša

potreba i naša odgovornost.

Uradićemo sve što je neop-

hodno da uspostavimo poli-

tički dijalog o ovom vitalnom

interesu. Vjerujem i nadam

se većoj političkoj odgovor-

nosti opozicije u tom smislu.

Vjerujem, takođe, da su spo-

znali da je njihov dosadašnji

odnos prema ovimpitanjima

jednako donio štetu i njima,

i našoj demokratiji i politič-

kom sistemu. Sada je vrijeme

da se ne „pozivamo“, već da

se odgovorno ponašamo u

interesu građana i države.

DraškoĐURANOVIĆ

Dosljedna primjena

mjera skalne kon-

solidacije doprinijela

je ostvarenju su cita

tekućeg budžeta od

17,9miliona eura u

2017. godini, a ukupni

de cit centralnog

budžeta u 2017. bio je

dominantno rezultat

kapitalne potrošnje

usmjerene prvenst-

venona prioritetnu

dionicu autoputa

ni

e

DuškoMarković