Previous Page  3 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 84 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

21. i 22. maj 2018.

Čestitke

još stižu

PODGORICA

Čestitke

Milu Đukanoviću povo-

dompobjede na predsjed-

ničkim izborima uputili

su i predsjednici Kine - Si

Đinping, Bugarske - Rumen

Radev, Irana - Hasan Roha-

ni, kao i premijer Holandije

- Mark Rute i Makedonije

- Zoran Zaev.

Kako je juče saopšteno iz

DPS-a, predsjednik Kine u

čestitki je naveo da Kina i

Crna Gora imaju duboko

tradicionalno prijateljstvo i

istakao ulogu predsjednika

Đukanovića u izgradnji i

razvoju tih odnosa.

- Ovih godina obje strane

su održale intenzivne raz-

mjene na visokomnivou

i čvrstvomeđusobno

političko povjerenje, kao

i saradnju u raznimobla-

stima, koja kontinuirano

napreduje. Svi ovi plodovi

postignuti su uz Vaše kon-

tinuirano praćenje i veliku

podršku, što vrlo cijenim

- naveo je Si Đinping.

Kineski predsjednik je

istakao i ličnu posvećenost

daljem razvoju kinesko-

crnogorskih odnosa,

posebno u okviru inicijati-

ve „Jedan pojas jedan put“,

kao i promovisanje tih

odnosa na većemnivou, a

za dobrobit oba naroda.

Predsjednik Bugarske

Rumen Radev u čestitki

je iskazao uvjerenje da će

predsjednik Đukanović

tokommandata činiti iste

napore kao i prilikomučla-

njenja u NATO, da podrži

aspiracije svih institucija i

nevladinog sektora Crne

Gore u cilju uspješne ina-

lizacije pregovora za član-

stvo u Evropskoj uniji.

Iranski predsjednik Hasan

Rohani izrazio je nadu da

će se odnosi Irana i Crne

Gore, zajedničkim zalaga-

njem i saradnjom zasno-

vanomna prijateljstvu dva

naroda, sve više razvijati u

skladu sa interesima dvije

zemlje.

Premijer Holandije Mark

Rute istakao je zadovolj-

stvo nastavkom saradnje

na bilateralnom i na multi-

lateralnomnivou, uključu-

jući i NATO.

- Uvjeren samda ćemo

moći da produbimo kon-

struktivne odnose između

naših zemalja, u korist oba

naša naroda. Nadam se da

će, pod Vašim vođstvom,

Crna Gora nastaviti da

dostiže reforme neophod-

ne u pravcu približavanja

evropskim integracijama.

Holandija će nastaviti da

podržava Crnu Goru na

tomputu - navodi se u

čestitki holandskog pre-

mijera.

Predsjednik Vlade Repu-

blike Makedonije Zoran

Zaev izrazio je nadu u skori

susret, navodeći da zajed-

nička istorija, dugogo-

dišnje prijateljstvo i bliski

odnosi između Makedonije

i Crne Gore ostaju čvrst

temelj za buduću saradnju

u oblasti evropskih inte-

gracija, trgovine i odbrane.

- Ostajemo zahvalni za

principijelnu podršku Crne

Gore za članstvo Makedo-

nije u NATO i iskreno se

nadamo da ćemo vam se

pridružiti, kao punopravna

članica, u najskorije vrije-

me - zaključio je Zaev.

Đ. Ć.

Lokalni izbori u Plužinama protekli bez neregularnosti

SNPproglasilaapsolutnupobjedu

PLUŽINE

Socijalističkana-

rodnapartijaproglasila je si-

noć apsolutnupobjeduna

lokalnimizborimakoji su ju-

čeodržani uPlužinama.

Premapreliminarnimrezulta-

tima glasanja, SNP, koja je i do

sada vršila vlast u Plužinama,

osvojila je 17mandata od uku-

pno30mjestau lokalnompar-

lamentu.

Po četiri mandata pripala su

Demokratskoj partiji socijali-

sta, Demokratama i Demo-

kratskom frontu, dok su Soci-

jaldemokrate osvojile jedan

mandat.

- Ubijeđeni smo da će ovaj re-

zultat imati odjeka za cijelu

Crnu Goru i da će biti mnogo

toga da se slavi. Najvažnije je

da je DPS pretrpio najteži po-

raz do sada - izjavio je lider

SNP-aVladimir Joković.

Pravo glasa imalo je 2.544 bi-

rača, a prema podacima Op-

štinske izborne komisije uPu-

žinama, ukupno jeglasalo85,3

odsto birača.

PredsjednikOIK-aMilodarko

Jokanović kazao je agenciji

Mina da tokomizbornog dana

nijesu zabilježene neregular-

nosti.

IzDemokratskeCrneGoresa-

opšteno je da su registrovali

kršenje izbornog postupka na

biračkom mjestu broj 1 –

Upravna zgrada.

Oni su tvrdili da se na tom bi-

račkommjestubiračimaomo-

gućava da u kabini slikaju svoj

glasački listić.

OIK je odbio prigovor Demo-

krata kaoneosnovan.

- U prigovoru se navodi da je

masovna pojava slikanja gla-

sačkih listića, a niko od člano-

va biračkog odbora niti opu-

nomoćenih predstavnika to

nije vidio, niti je sa bilo kog

drugog mjesta upućena pred-

stavka koja bi upućivala na to.

Zbog toga je jasnodamasovna

pojava slikanja glasačkih listi-

ća ne postoji - navodi se u od-

luci OIK-a.

Na izborima su učestvovali

Socijaldemokrate, Socijali-

stička narodna partija, Demo-

kratskaCrnaGora,Demokrat-

skapartijasocijalistaikoalicija

Demokratskog fronta koju či-

ne Nova srpska demokratija,

Jugoslovenska komunistička

partijaCrneGore iDemokrat-

ska narodna partija.

Đ. Ć.

Slavljeu izbornom

štabuSNP-a sinoć

uPlužinama

Dvanaest godina od povratka nezavisnosti Crne Gore

Negativan

pokazatelj je,

prije svega, u

rastu javnog

duga za skoro

dvijemilijarde

eura - sa 38 odsto

BDP u 2006. na

više od 63 odsto

na kraju prošle

godine

PODGORICA

Crnogorska

ekonomija i standardgrađa-

naodobnavljanjanezavisno-

sti dodanas, kakopokazuju

zvanični podaci, iduuzla-

znomlinijom. Prosječnapla-

ta jeporaslablizu80odsto sa

282 eurau2006. na 511 eura

koliko jebilaumartuove go-

dine.

Rasle su i penzije, ali znatno

manje. Bruto društveni proi-

zvod je uvećan za skoro dvije

milijarde, veći je i broj predu-

zećazaskorodevethiljada,po-

većan je broj zaposlenih, sma-

njenbroj nezaposlenih...

ŠTEDNJA

Negativan pokazatelj je, prije

svega, u rastu javnog duga za

skoro dvije milijarde eura - sa

38 odsto BDP u 2006. na više

od63 odstona krajuprošle go-

dine. Vlada je prošle godine

donijela fiskalnu, odnosno

strategiju štednje, a potom i

pripremila strategijuupravlja-

Dok izVlade ne kriju za-

dovoljstvonavodeći da

je prošlogodišnja jedna

odnajvećih stopa rasta

uEvropi, iz opozicije

upozoravajuda vlast

vodi zemljuudužničko

ropstvo

nja javnimdugomkoji u 2020.

treba da krene silaznom lini-

jomisvedenamastrihtskinivo

- ispod 60 odsto BDP. S tim da

se očekuje da se prije toga po-

pne na 70odsto.

Podsjetimo da su iz Vlade jav-

no saopštili više puta da neće

biti zaduživanja za potrošnju,

već isključivo za razvojne pro-

jekte. Premijer DuškoMarko-

vić je nedavno najavio da od

2020. očekuje i budžetski sufi-

cit i veće plate i penzije i bolji

životni standard.

I dok se čekaju zvanični rezul-

tati Monstata za prošlu godi-

nu, koji će biti saopšteni do

kraja trećeg kvartala ove godi-

ne,preliminarnisupokazalida

jeBDP, čiji rast jebioprojekto-

van na 2,7 odsto, dostigao 4,4

odsto.Doseptembraćesezna-

ti koliki je BDP po stanovniku.

Poprvimrezultatima iz janua-

ra i februara, nagovještava se

da će rast ekonomije biti veći

odplana i u tekućoj godini.

DokizVladenekrijuzadovolj-

stvo navodeći da je prošlogo-

dišnja jedna od najvećih stopa

rasta u Evropi, iz opozicije

upozoravaju da vlast vodi ze-

mljuudužničkoropstvo.Razi-

ke su nepomirljive - i posljed-

nji budžet - za 2018. Vlada je

ocijenila kao razvojni, a opozi-

cija kaodužnički.

Prilikom usvajanja ovogodiš-

njeg budžeta ponovo su bili

najglasniji poslanici DF, koji su

ocijenilidanijecrnogtržištaod

kojeg se, kako tvrde, prihoduje

300 do 400 miliona eura, svi

ekonomski pokazatelji bi bili

potpuno drugačiji i mnogo lo-

šiji.

ANALITIČARI

Dok je Vlada ovu godinu pro-

glasilagodinomsnažneborbe

protiv sive ekonomije, opozi-

cija tvrdi da će pove-

ćanje stope PDV sa 19 na 21

odstosamopovećatiovuopa-

snupojavu.

Ekonomski analitičari, me-

đutim, posebno ističu to što

rastepovjerenjemeđunarod-

nih finansijskih institucija u

Crnu Goru, čemu je doprini-

jela ne samo stabilizacija fi-

nansija, primjena fiskalne

strategije… već i učlanjenje

CrneGoreuNATO. To se, ka-

ko se ocjenjuje, najbolje po-

kazalo prilikom najnovije

emisije euroobveznica na

međunarodnom tržištu kada

je Crna Gora uspješno reali-

zovala 500miliona, a tražnja

za ovim državnim hartijama

bila je skoro tri puta veća.

Ekonomski analitičar Pre-

drag Drecun tada je ocijenio

da je evidentno da raste po-

vjerenje međunarodnih in-

stitucija u ekonomiju Crne

Gore, ali i u našu administra-

ciju,

- To je činjenica koja hrabri

zato što se pokazuje da Crna

Gora može da se zaduži kod

tako snažnih banaka i da do-

bijegarancijeSvjetskebanke.

Mislim da evropski i svjetski

finansijski analitičari koji bo-

rave u Crnoj Gori, snimajući

sve što radi naša administra-

cija, vide da se nivo fiskalne

discipline povećao i to je za

njih glavni argument da kre-

nu u dalju podršku admini-

straciji - ocijenio je tada Dre-

cun.

M. P.M.

Prosječnaplata

porasla80odsto, a

BDPdvijemilijarde

Crnogorskaekonomija

i standardgrađanaod

obnavljanjanezavisnosti

iduuzlaznomlinijom