Previous Page  2 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 84 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

21. i 22. maj 2018.

CETINJE

Moramo beskompromi-

sno zaustaviti kriminal i korupciju

i osigurati bezbjednost građana. U

tom cilju radićemo na kvalitetnom

i harmoničnom funkcionisanju svih

grana vlasti. Vjerujemda sa mjesta

predsjednika Crne Gore, zahvalju-

jući dugomdržavno-političkom

iskustvu, mogu doprinijeti boljoj

sinhronizaciji politika različitih

djelova vlasti u cilju bržeg dosti-

zanja vitalnih nacionalnih interesa

– poručio je Milo Đukanović, novi

predsjednik Crne Gore, nakon što je

pred poslanicima crnogorskog par-

lamenta na Cetinju položio zakletvu

i time počeo petogodišnji mandat

na mjestu šefa države.

Inauguraciji Đukanovića u Vladi-

nomdomu prisustvovali su brojni

gosti, među kojima i dosadašnji

predsjednik Crne Gore Filip Vuja-

nović, predstavnici izvršne i sudske

vlasti, nekadašnji čelnici Vlade i

Skupštine, predsjednici opština, te

članovi diplomatskog kora. Sve-

čanoj sjednici nije prisustvovala

opozicija.

ČAST I ODGOVORNOST

Đukanović je poručio da ,,nova

Crna Gora, usvajajući sistem evrop-

skih vrijednosti, mora jačati svijest

o svojoj državnoj posebnosti kroz

sve oblasti“, zatimda je ,,najvažniji

zadatak vlasti u narednomperiodu

stvaranje ambijenta za brže dosti-

zanje evropskog kvaliteta života

građana“, te da je ,,prioritet u toj

agendi kontinuirani, dinamični, eko-

nomski rast“.

– Ne može biti održive, ni demo-

kratske, ni prosperitetne, ni

evropske Crne Gore bez Crne

Gore snažnog državnog iden-

titeta – kazao je Milo Đuka-

nović.

On je rekao da ,,neupitna

potreba jačanja identi ikacije

građana sa državomne smije

biti oslonjena samo na snagu

patriotskih emocija“.

– Potrebna je sveobuhvatna,

interdisciplinarna, suptilna identi-

tetska politika, lišena i natruha pro-

vincijskog kulturnoidentitetskog

inženjeringa. Naš državni diskon-

tinuitet ostavio je preteško breme

koje i dalje limitira naše ljudske

potencijale i bitno usporava proces

emancipacije i napretka savreme-

nog crnogorskog društva. Namet-

nuti ili dobrovoljno prihvaćeni,

svejedno, kompleks dotirane nacije

predugo je paralisao realnu potre-

bu Crne Gore da de iniše svoje naci-

onalne interese. Ništa manje nerav-

nomjerni regionalni razvoj dugo

je podsticao osjećanje nejednake

pripadnosti Crnoj Gori različitih

njenih djelova. Posebno je problem

predstavljalo veoma kasno formira-

nje obrazovnih, kulturnih i naučnih

institucija i medijskih kuća. To se

najbolje vidjelo kroz opominjuće

iskustvomedijskihmanipulacija i

državno-političkog nesnalaženja

kojima smo bili izloženi devedese-

tih godina – rekao je Đukanović.

On je poručio da je, ipak, najistraj-

niji i najopasniji faktor destrukcije

u procesu snaženja crnogorskog

nacionalnog i vjerskog identiteta

kontroverza vezana za crkveno

pitanje pravoslavnih vjernika u

Crnoj Gori. Đukanović je rekao

da su i danas živi politički i vjerski

fanatizmi, čija je misija otvoreno

negiranje istorijskog i duhovnog

bića Crnogoraca.

Đukanović je rekao da na dužnost

predsjednika države stupa sa osjeća-

njem izuzetne časti i odgovornosti,

ponosan na ostvarenja savremene

Crne Gore.

– Nije uobičajena privilegija naći se

poslije 20 godina na istommjestu,

u Vladinomdomu na prijestonom

Cetinju, istimpovodom – preuzimajući

dužnost predsjednika Crne Gore –

rekao je Đukanović, podsjećajući šta

se dogodilo između dvije inauguracije.

Od tada do danas, kazao je on, vođe-

na jasnom vizijom i nepokolebljivom

odlučnošću, Crna Gora je sačuvala

mir, izbjegla pogubne posljedice

NATO bombardovanja, unaprijedila

međunacionalnu i međuvjersku

toleranciju, uspostavila ekonomsku

održivost i ostvarila ubrzani ekonom-

ski rast, čak i u periodu evropske eko-

nomske depresije, obnovila nezavi-

snost i stekla međunarodno priznanje

na način koji predstavlja demokratski

presedan u istoriji Balkana i, napokon,

ostvarila zavidan nivo društvenih

reformi, što joj je obezbijedilo član-

stvo u NATO.

– Od opcije da budemo provincija

proširene Srbije, koja nam se nudila

kao alternativa na predsjedničkim

izborima krajem 1997, Crna Gora je

postala ekonomski i demokratski

najrazvijenija zemlja na Zapadnom

Balkanu, lider reformi i pregovora sa

EU, izvjesno prva sljedeća članica tog

saveza – kazao je Đukanović.

On je istakao da je njegov osjećaj časti

i odgovornosti danas ,,utoliko veći što

voljomgrađana postaje predsjednik

zemlje sa hiljadugodišnjomdržav-

nom tradicijom, na čijem su tronu

bili izuzetni vladari iz četiri dinastije i

državni uglednici iz perioda socijali-

stičke izgradnje Crne Gore u Titovoj

Jugoslaviji“.

- Dolazimna mjesto onih koji su

postavili temelje našemdržavnom i

nacionalnom identitetu, multikultural-

nosti, našemugledu i međunarodnoj

prepoznatljivosti. Danas naša država

budućnost gradi na savremenim anti-

fašističkim temeljima. Dužni smo da je

sačuvamo i učinimomjestomboljeg

života – rekao je Đukanović.

On je kazao da se odnosi na global-

nomplanu danas mogu porediti sa

najkomplikovanijim etapama iz Hlad-

nog rata, dodajući da je, usljed toga,

EU potrebna unutrašnja konsolidacija

koja znači i preispitivanje vizije uje-

dinjenja, što utiče na bezbjednosnu

i spoljno-političku sliku Zapadnog

Balkana.

– Crna Gora je lekciju o značaju regi-

onalne stabilnosti dodatno utvrdila u

iskustvu devedesetih godina. Zato je

u našem fokusu regionalna stabilnost

kao prevashodni uslov demokratskog

i ekonomskog razvoja – poručio je

Đukanović.

VAŽNOBITI PARTNEREU

Prema njegovim riječima, najvažnije

je da Zapadni Balkan iz sadašnje infe-

riorne zauzme poziciju partnera EU.

– Preciznije, da preuzmemo svoj dio

odgovornosti za budućnost Evrope

kojoj pripadamo baš kao i svaka

zemlja članica i EU u cjelini. Vrijeme je

za razgovor o evropeizaciji Zapadnog

Balkana. Zato namnijesu potrebna

obećanja o prijemu ni 2025. ni bilo

koje druge godine. I bez takvih projek-

cija, mi ćemo nastaviti sa najkvalitet-

nijim i najbržim reformama stremeći

boljem životu građana. Treba nam

podrška na putu savladavanja jaza

istorijski naslijeđene zaostalosti ovog

evropskog regiona i jasan i oročen

plan izgradnje infrastrukture Zapad-

nog Balkana koja će integrisati sam

region i učiniti dostupnijim tržište i

društvo EU. Treba nampodrška u

izgradnji institucija koje će unaprije-

diti vladavinu prava i podstaći svijest

građana o važnosti demokratskog

razvoja – istakao je Đukanović.

On je kazao da će budućnost Crne

Gore biti pouzdana i perspektivna

ukoliko se osloni na širu disperziju

privrednih kapaciteta, zasnovanih na

realnim komparativnimprednostima

ovog prostora, savremenim tehno-

loškimdostignućima i kvalitetnom

znanju novih generacija.

– Kao predsjednik Crne Gore ustav-

nu dužnost predstavljanja zemlje u

inostranstvu razumijemprije svega

kao izglednu priliku da doprinesem

zajedničkimnaporima državne politi-

ke da naš budući razvoj realizujemo

u partnerstvu sa najkredibilnijim

inostranim investitorima, posebno iz

međunarodnog okruženja čija pozitiv-

na iskustva želimo da transferišemo

na naše društvo – rekao je Đukanović.

ZNANJEKLJUČNI RESURS

Prema njegovim riječima, znanje je

ključni resurs razvoja i država mora

temeljno preispitati sve aspekte

obrazovnog sistema. Đukanović je

kazao da će sa pozicije predsjedni-

ka Crne Gore biti inicijativan prema

drugimdjelovima vlasti, ali i prema

investitorima i biznisu.

– Uložiću napor da objedinimpoli-

tičke subjekte i civilni sektor, sve

društvene snage oko državnog

projekta moderne Crne Gore u

okviru NATO i EU, kao adekvatnog

ambijenta za stvaranje naše bolje

budućnosti. Očekujemo od svih,

uključujući i tradicionalne prijatelje

da to razumiju i da poštuju naše

pravo na vlastiti izbor. Čvrsto sam

uvjeren da sve zadatke i izazove

možemo riješiti i pobijediti snaže-

njem institucija, izgradnjomdruš-

tva vladavine prava i poštovanjem

ljudskih prava i sloboda, uključujući

i medijske slobode – kazao je Đuka-

nović.

Novoizabrani predsjednik rekao je

da je ,,dostojanstvo riječi obezvri-

jeđeno i u politici i umedijima do

zabrinjavajućeg nivoa“, te da će

svima trebati ,,puno dobre volje da

bi prevazišli postojeće stanje nara-

slog nepovjerenja“.

I. KOPRIVICA

Brojni predstavnici političkog i

društvenog života Crne Gore, kao

i diplomatskog kora, imali su pri-

liku da budu gosti na prigodnom

koktelu koji je, u čast stupanja na

novu dužnost, priredio novoiza-

brani crnogorski predsjednik Milo

Đukanović sa suprugom Lidijom,

u vrtu Vladinog doma. Bila je pri-

ređena i ceremonija svečanog voj-

nog pozdrava na

platou ispred Vla-

dinog doma. Čuli

su se plotuni iz

šest oružja Vojske

Crne Gore, koja

se tradicionalno

oglašavaju u

predvečerje Dana

nezavisnosti.

Prijemzagoste

Đukanović:

Zaustaviti

kriminal i korupciju

Bezsnažnogdržavnog

identitetanema

prosperitetne

države

Sve

zadatke i

izazovemožemo

riješiti snaženjem

institucija, izgradnjom

društva vladavine prava i

poštovanjem ljudskih prava

i sloboda, uključujući i

medijske slobode

– kazao jeMilo

Đukanović

– Građani su izabrali predsjednika od kojeg

zahtijevaju da vodi Crnu Goru, istu onu

za koju su glasali 21. maja 2006. godine –

nezavisnu, slobodnu i dostojanstvenu. Tom

zadatku dorastao je Milo Đukanović – kazao

je Ivan Brajović, predsjednik Skupštine.

On je rekao da vrijednosti koje predsjed-

nik treba da zastupa su razumijevanje,

tolerancija, promocija vladavine prava,

razvoj i napredak društva u cjelini, briga

za svakog građanina pojedinačno.

– Naš put je i Vaš put, gospodine Đukano-

viću, i on neće biti ni lak, ni jednostavan.

Na tomputumi ćemo Vambiti i iskreni

saveznici i kritičari – dodao je Brajović,

dodajući da ,,politička scena treba da bude

raznolika, ali da upravljanje državom traži

zrelost i političko iskustvo“.

Brajović:

Građanisuznalikojedorastaozadatkudavodi državu

Novi predsjednik Crne Gore inaugurisan na Cetinju

Riješiti

crkveno

pitanje

NovaCrnaGoramora jačati svijest

osvojoj državnoj posebnosti

Pozdravnovompredsjedniku i vrhovnomkomandantu