Previous Page  12 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 84 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

21. i 22. maj 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

-CrnaGora je

najspremniji kandidatza

članstvouEvropskojuniji,

ocijenio jetokomzvaničnog

boravkauPodgorici zamjenik

predsjednikaVlade iministar

odbraneBugarskeKrasimir

Karakačanov.

Sa njim se sastao ministar od-

brane Predrag Bošković koji je

podsjetio na značajnu podršku

Republike Bugarske tokom re-

forme crnogorskog sistema od-

brane i izrazio uvjerenje će se

bilateralna odbrambena sarad-

nja dvije države u svojstvuNA-

TO saveznika značajnije una-

prijediti, posebno imajući u

vidu iste bezbjednosne izazove

sa kojima se suočavaju obje bal-

kanskedržave.

prioriteti

Boškovićje,kakojesaopštenoiz

Ministarstva odbrane, informi-

saobugarskogkoleguopriorite-

tima Ministarstva odbrane u

procesu modernizacije naoru-

žanja i opremeVojskeCrneGo-

re, kao i o planovima aktivnog

doprinosakolektivnomsistemu

bezbjednosti. On je takođe ista-

kaodajeunašemfokusujačanje

regionalne saradnje, naglašava-

jući da jedino zajedničkim na-

porima i promovisanjemevroa-

tlantskih vrijednosti možemo

doprinijeti izgradnji stabilnog i

prosperitetnog regiona.

Bošković se osvrnuo i na pozi-

tivne implikacije bugarskog

predsjedavanjaEvropskomuni-

jomza region Zapadnog Balka-

na, naglašavajući da Crna Gora

nastavlja intenzivno sprovođe-

njereformiusvimsektorima, sa

ciljempunopravnog članstva u

Evropskoj uniji.

reforma

Karakačanov je istakao značaj

crnogorskog uspjeha na evroa-

tlantskomputu, ne samo za re-

gion Zapadnog Balkana, već i

za cijelu Jugoistočnu Evropu,

naglašavajući da će Republika

Bugarska pružiti sveobuhvat-

nupodrškuCrnoj Gori i nanje-

nom putu ka Evropskoj uniji,

jer smatra da je najspremniji

kandidat. Karakačanov se sa-

glasio da bezbjednosni izazovi

u regionuzahtijevajuzajednič-

ko djelovanje, ne samo na bila-

teralnoj osnovi, već i kroz ak-

tivno učešće u regionalnim

inicijativama.

Ministri su potvrdili dobru bi-

lateralnu saradnju i razmotrili

nove mogućnosti njenog una-

pređenja. Sagledane su opcije

jačanja saradnjeuoblasti vojne

industrije, školovanja kadeta i

usavršavanja pripadnika Voj-

ske Crne Gore na vojnim aka-

demijamauBugarskoj, anagla-

šenjeiznačajnastavkasaradnje

u oblasti kodifikacije i standar-

dizacije. Sagovornici su obo-

strano iskazali spremnost za

unapređenje bilateralne sarad-

nje u oblastima od obostranog

interesa.

Đ. Ć.

BUDVA

-DokvascijelaCrnaGoraslavinajvećidržavnipraznik,

uprijestonici crnogorskogturizmadržavnezastavesuspušte-

nenapolakoplja, saopštilesuSocijaldemokrateCrneGore.

-Budvani, jeste li ovo izabrali. Jeste li izabrali dažalitenadankad je

CrnaGora ispunila amanete svojihpredaka i uzela svoju sudbinuu

sopstvene ruke–pitali su izSD-a.

Ocijenili su i da je topravo licenakaradnebudvanskekoalicije.

-KojimajeCrnaGoramilasamonariječima,aistinskaljubavjevlast

–navodi se saopštenjuSD-a.

Reagujući na ove optužbe predsjednik opštine BudvaDraganKra-

pović naveo je da se svaka zastava i svaki državni simbol u Budvi

nalazena istommjestukao i prošlegodine.

Krapović je ocijenio i da je pokušaj da se budvanska vlast predstavi

kao anticrnogorska usmjerenna lokalne izbore uPodgorici i nano-

šenje šteteopoziciji nadržavnomnivou.

- Da je ovo istina, potvrđuje da gospoda esdeovci nijesu reagovali

prošle godine, kada je prikazana zastava na ulazu u Budvu bila na

identičnommjestu.To

jeulazuBudvu i javnarasvjetanije ,,koplje“,

većnajvišemjestonakojemjena toj lokacijimoglabiti prezentova-

na udanima državnogpraznika. Inače, i ranije je bila na istommje-

stu, ali se lopovskoj vlastiDPS-anijeprigovaralo tada, ni na tomeni

nazloupotrebama. Svakazastava, svaki državni simbol jenapotpu-

no istommjestu kao i prošle godine, čak je i moja čestitka potpuno

identična kao prethodne godine i to iz razloga što se, nažalost, nije

odmaklonimilimetranaprijeduodnosunaonoštosamgrađanima

poželio tada–naveo jeKrapović.

Đ.Ć.

Karakačanov:Crna

Goranajspremnija

začlanstvouEU

Krapović: Zastave

suna istommjestu

kao i zavrijeme

vladavineDPS-a

SD optužile budvansku vlast da su zastave za vrijeme

najvećeg državnog praznika spustili na pola koplja

PODGORICA

-Rodiosamseu

jednoj državi koja jegajilaza-

jednički jezik. Satomdržavom

jenestao jeziknakojemsam

pisao.Višenepišemnanašem

jeziku. Sadakadpišem, pišem

horskekomadena izmišljen-

omjeziku, pišemnaromskom,

vidjećetenakoncertu-kažeu

intervjuuu ,,Živoj istini“Go-

ranBregović, lider legendar-

nog ,,Bijelogdugmeta“,

,,Orkestrazasvadbe i sah-

rane“.Bregovićće13. junanas-

tupitiuPodgoricina

Ćemovskompolju, naproslavi

55godinakompanijePlantaže.

U svomstilu Bregović objašnja-

vazaštoseranijenije išlouCrnu

Goru,pajezavećinu,kaodioJu-

goslavije, ostala tajna.

- Crnogorci su visoki i lijepi i ko

bi blesav sada išao u takvu

konkurenciju. Onda kad smo

jednom to otkrili, mogu da

kažemvrlo smo se lako zaljubili

uCrnuGoru. Ja samsvoju prvu

kuću,uPerastu,kupiotakoštoje

moj drug kaparisao kuću, radio

je nešto za televiziju, dopalamu

se, i onda me zvao da ja kupim

kućuilićemupropastpare.Tako

sam iz Sarajeva svoju prvu kuću

kupio, a da je nijesam ni vidio -

kazao jeBregović.

Čestogovori danije imaostranu

uratuuBiH.Napitanjedapojas-

ni znači li to kako je i u smislu

pravednosticiljevabionaekvid-

istancipremazaraćenimstrana-

ma, Bregović ponavlja da taj rat,

jednostavno, nije osjećao kao

svoj.

- Ja samse rodio u jednoj državi

koja je gajila zajednički jezik. Sa

tomdržavom je nestao jezik na

kojem sam pisao. Ja više ne

pišemna našem jeziku. Ja sada

kad pišem, pišem horske ko-

made na izmišljenom jeziku,

pišemnaromskom, vidjećetena

koncertu. Vjerujte, iz tog rata

sam izašao sa jednakom štetom

kaoiovištosubilidirektnežrtve.

Ja vjerovatno umjesto da idem

kod psihijatra, pišemovakve st-

vari - kažeBregović.

Za sebe kaže da je lokalni kom-

pozitor.

-Okomenemorabitinekiroštilj,

smrad... neštomora da bude... I

dan-danas je u mom ateljeu u

Beogradu deset ljudi na ručku.

Ja samiz rokenrola, ja tonemo-

gu sam. Navikao samda semuz-

ika dijeli, da se iz nekog haosa

rodi nekimali red - kažepoznati

muzičar.

r.p.

PODGORICA

–Mjestodi-

rektoraKlinike za ginekolo-

giju i akušerstvoponuđeno

jeDankuNataliću i Ivanu

Đukiću, ali su i oni odbili tu

funkciju, tvrde izSindikata

doktoramedicine.

Ta funkcijaprethodno je, nakon

izbijanja skandala oko zamjene

beba i smjene VojislavaMiketi-

ća, ponuđena AzizuHalitiju, ali

je i onodbioda jeobavlja.

Bivši direktor Klinike za gine-

kologiju i akušerstvo Vojislav

Miketić jenakon smjene saop-

štiodaodgovornostzapropust

koji se desio na Odjeljenju za

terminsku novorođenčad Kli-

ničkog centra CrneGore treba

utvrditi objektivno, a ne lin-

čomljekara.

OsimMiketića, u četvrtak su

smijenjeni i načelnica i glavna

sestra Odjeljenja, a protiv njih

su kao i protiv dežurnog ljeka-

ra-neonatologa pokrenuti dis-

ciplinski postupci.

Protivmedicinske sestre R. Ž.,

kojajepredalatuđubebu,pod-

nijeta je krivična prijava zbog

sumnje da je počinila krivično

djeloizčlana218Krivičnogza-

konikaCrneGorekojiseodno-

si na podmetanje, zamjenu ili

neki drugi načinpromjenepo-

rodičnog stanja djeteta. R. Ž.

će i disciplinski odgovarati.

Sindikat Kliničkog centra je

kategorično odbacio optužbe

da je riječ o sabotaži.

Sa druge strane, Sindikat dok-

tora medicine tvrdi i da su na-

čelnici više odjeljenja Klinič-

kog centra podnijeli ostavke.

- Ostavku je ranije zbog opšte

nesigurnosti i nesređenosti si-

stema podnio Velibor Majić,

načelnik Operacionog bloka

IBD-a. Iz istih razloga ostavku

jepodnijelanačelnicaOdjelje-

njaendokrinologijesanefrolo-

gijom IBD-a Mira Samardžić.

Mjesto načelnika odbila jeNa-

tašaČurović-tvrdeuSDMCG.

Prema njihovim saznanjima, i

Odjeljenje za reumatologiju

KCCG je ostalo bez načelnika.

-Naime,usrijedujeNatašaMi-

ketić-Bajićobavijestilamenad-

žment KCCG da daje ostavku

na dosadašnju funkciju. Na

kraju ostavku je podnijela i na-

čelnicaradioterapijenaKlinici

za onkologiju Vanja Karađino-

vić-navodisenaFejsbukprofi-

luSDMCG-a.

Đ. Ć.

Niko neće na čelo Klinike za ginekologiju i akušerstvo

Ponudumenadžmenta

odbila jošdvojica ljekara

Povodom slučaja zamjene

beba u Kliničkom centru,

UNICEF je pozvao na tran-

sformaciju svih porodilišta

u Crnoj Gori tako da posta-

nu pomjeri beba.

- To će omogućiti majka-

ma da sve vrijeme budu

sa svojimbebama, kao i

da odmah nakon porođaja

počnu da ih doje, uspo-

stave i održavaju kontakt

,,koža na kožu“ - saopštili

su iz UNICEF-a.

Prema njihovoj ocjeni, na

ovaj način se razvija zdrav

emotivni odnos između

majke i bebe i svakom

djetetu se obezbjeđuje

najbolji mogući početak

života.

Porodilišta

pomjeri

beba

Lider „Bijelog dugmeta“ Goran Bregović priznao

I ja samžrtva rata, samo

štoumjestoodlaskakod

psihijatra–komponujem

KrasimirKarakačanov i PredragBošković

Goran Bregović

Detalj izBudve

Poruka potpredsjednika Vlade i ministra odbrane Bugarske