Previous Page  11 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 84 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

21. i 22. maj 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA:

Slavoljub Popadić, izvršni direktor najveće kompanije na sjeveru države

Budućnost Rudnikauglja

je stabilna i neupitna

Ukupni prihodi prošle godine

su dostigli 42,4miliona eura, a

troškovi oko 36miliona. Očekivana

dobit je 5,8miliona eura. Stabilizacija

poslovanja nas je okuražila da

uđemo u ozbiljne investicione

aktivnosti koje će ove

godine iznositi oko 14

miliona eura – kaže

Popadić

PLJEVLJA

Prethodnu godi-

nu obilježili su dobri proizvod-

ni i inansijski rezultati Rudni-

ka uglja, čemu je doprinio niz

faktora. Tekuću će obilježiti

investicije. Nastavićemo da

sprovodimo sve mjere i aktiv-

nosti u oblasti zaštite životne

sredine, ali i da sačuvamo i

imidž društveno odgovorne

kompanije – kaže Slavoljub

Popadić, izvršni direktor Rud-

nika uglja a.d.

Prema njegovim riječima,

zavisno od intenziteta eksplo-

atacije, raspoložive količine

uglja će omogućiti poslovanje

Rudnika za narednih nekoliko

decenija.

- Pažljivo pratimo dešavanja

na evropskoj i svjetskoj sceni

po pitanju korišćenja fosilnih

goriva i analiziramomoguć-

nosti alternativnih biznisa.

Sada je u operativnom fokusu

proširenje asortimana u

ponudi uglja (granulacija

orah, briket, ugljeni pelet).

Uz mjere optimizacije poslo-

vanja, koje već daju pozitivne

rezultate, budućnost Rudnika

bi trebala biti stabilna i neu-

pitna. Eventualno spajanje sa

EPCG će dodatno stabilizovati

poslovanje rudnika – kaže

Popadić.

POBJEDA:

Kazali ste da

su 2017. godinuobilježili

dobri proizvodni i inansij-

ski rezultati Rudnika uglja.

Navedite neke pokazatelje...

POPADIĆ:

Imali smo dobru

poslovnu godinu, koju su

pored stabilnog rada TE

Pljevlja i odlične prodaje na

tržištu široke potrošnje obi-

lježili i bene iti koje su donijeli

reprogramporeskog duga i

novi ugovorni odnos sa EPCG.

Isporučene količine uglja za

potrebe Termoelektrane su

nešto iznad prethodne godi-

ne, a prodaja na tržištu široke

potrošnje je dostigla rekordan

POBJEDA:

Što kompanija preduzima

na planu zaštite životne sredine?

POPADIĆ:

Rudnik uglja izvodi rudarske

radove u Pljevljima od 1952. godine u cje-

losti u skladu sa relevantnim zakonima iz

oblasti rudarstva. Kompanija preduzima

sve mjere i aktivnosti na zaštiti životne

sredine predviđene zakonskimpropisima

kao što su zakoni o rudarstvu, životnoj

sredini, upravljanju otpadom, o procjeni

uticaja na životnu sredinu i niz drugih

zakonskih i podzakonskih akata. Mjere

zaštite kojima bi se sve negativne poslje-

dice po životnu sredinu i zdravlje ljudi

svele u prihvatljive granice, obuhvataju

mnoštvo aktivnosti za svaki od pretpo-

stavljenihmogućih uticaja. Obuhvaćene

su regulativne mjere, mjere zaštite predvi-

đene planskom i tehničkomdokumenta-

cijom, mjere zaštite u toku redovnog rada,

mjere zaštite u slučaju akcidenta i druge

mjere zaštite. Pitanje zaštite životne sredi-

ne je vrlo kompleksno i organizaciono je

distribuirano kroz cijelu kompaniju.

Rudnik uglja ne zagađuje zemljište,

vodu i vazduh, jer pri svojoj djelatnosti

ne proizvodi niti koristi pesticide i teške

metale, niti ispušta materije i štetne gaso-

ve u vazduh. Upotreba boja i lakova je

uminimalnim i beznačajnim količinama

u pojedinimobjektima i radionicama,

otpadna goriva ne postoje, rabljena ulja

prikupljaju i preuzimaju ovlašćene institu-

cije, upravljanje otpadom se vrši u skladu

sa Planomupravljanja koji je odobrilo

nadležnoministarstvo i Agencije. Pitanje

prašine na rudarskimputevima koja se

pojavljuje u sušnimdanima se rješava

redovnimprskanjemputeva vodom. Pro-

blemotpadnih voda je riješen izgradnjom

taložnika i razrađenimmodelompraćenja

kvaliteta voda koje se ispuštaju. Monito-

ring zagađenja se redovno provodi kroz

angažovanje akreditovanih institucija, kao

i redovne obilaske i kontrole nadležnih

inspekcijskih službi. Periodični i godišnji

izvještaji se redovno dostavljaju nadlež-

nim institucijama.

Nezagađujemozemljište,voduivazduh

nivo u posljednjih 10 godina.

Reprogramporeskog duga,

kroz koji je Rudnik uplatio 30

odsto inicijalno, a ostatak ugo-

vorio na pet godina, smanjio je

pritisak u vezi plaćanja zaosta-

lih poreskih obaveza i omogu-

ćio bolje ukupne predviđanje

troškova. Sa druge strane, novi

ugovorni odnos sa EPCG je

uprkos smanjenju cijene uglja

omogućio bolje planiranje

prihoda. Kao rezultat, Rudnik

je poslije dugog perioda neiz-

vjesnosti i nestabilnosti ušao

u zonu stabilnijeg inansijskog

poslovanja i kroz bolju predik-

ciju tokova gotovine krenuo u

pripremu važnih investicionih

aktivnosti koje su započete

tokom 2017. i realizuju se u

ovoj godini.

U brojkama, tokom 2017. godi-

ne je proizvedeno ukupno 1,42

miliona tona uglja, što je za

oko 5,2 odsto više nego u pret-

hodnoj godini. Prodaja uglja

na tržištu široke potrošnje je

utrostručena u posljednje četiri

godine, i u 2017. godini dostigla

133.000 tona. Ukupni prihodi

su dostigli 42,4miliona eura, a

ukupni troškovi oko 36miliona.

Očekivana dobit je na nivou 5,8

miliona eura.

POBJEDA:

Koje sunajvažnije

investicije za ovugodinu?

POPADIĆ:

Stabilizacija

poslovanja nas je okuražila da

uđemo u ozbiljne investicione

aktivnosti, a očekivani nivo ula-

ganja u 2018. godini je oko 14

miliona eura.

Period pred nama će biti obi-

lježen investicijama u ključnu

mehanizaciju, nabavku novog

velikog bagera (15 m ), novih

velikih dampera (100 tona),

buldožera, utovarivača i

kamiona. Dio investicije će biti

usmjeren u ključne infrastruk-

turne i ekološke projekte. Od

posebnog značaja je realizacija

projekta Informacionog siste-

ma (ERP) čija je realizacija u

toku.

POBJEDA:

Kakve sumoguć-

nosti za otvaranje novih rad-

nihmjesta?

POPADIĆ:

To je veoma važno

pitanje i u stalnom je fokusu

poslovodstva. Usvojili smo novi

organizacioni model i polako

popunjavamo nove pozicije.

Krenuli smo sa pozicijama

visokoškolaca, a nastavićemo

zapošljavanje rukovaoca,

bravara, mehaničara i ostalih

zanimanja koja su od važnosti

za poslovanje Rudnika.

POBJEDA:

Rudnik je kom-

panija prepoznatljiva po

društvenoj odgovornosti

prema lokalnoj zajednici. U

čemu se sve ogleda?

POPADIĆ:

Građani Pljevalja

dobro znaju da smo u prote-

klih više od šest i po decenija

radili i gradili, a rezultati našeg

rada su vidljivi kroz brojnu

izgrađenu infrastrukturu,

naročito u seoskompodručju,

sportske objekte, rekonstrui-

sane vjerske objekte, pomoć

obrazovnim, zdravstvenim

ustanovama, uspješnimuče-

nicima, sportistima, kulturnim

događajima, svimorganizaci-

jama na prostoru Pljevalja koje

se bave ranjivim kategorijama

društva kroz donacije, ali i

kroz izmirivanje svih prispjelih

obaveza prema lokalnoj upra-

vi. Brojni su projekti na kojima

smo učestvovali, a teško

bismomogli pobrojati sve one

koje smo pomogli. Rudarska

solidarnost i tradicionalna

društvena odgovornost biće

prepoznatljive i u narednom

periodu.

Alma SADOVIĆ

1,42

miliona tona uglja proizve-

deno je 2017. godine, što je

za oko 5,2 odsto više nego

uprethodnoj godini

Popadić:

Rudnik ne

proizvodi niti koristi pes-

ticide i teškemetale, niti

ispuštamaterije i štetne

gasove uvazduh. Upotre-

ba boja i lakova je umini-

malnimkoličinama

SlavoljubPopadić

RIJEŠENPROBLEMOTPADNIHVODA:

Detalj izRudnikauglja