Previous Page  10 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 84 Next Page
Page Background

Pobjeda

10

Turizam

21. i 22. maj 2018.

INTERVJU:

Izvršna direktorica HG Budvanska rivijera Katarina Kažanegra

Višenegodobar

početak sezone

Kroz veliki broj

potpisanih

ugovora sa

renomiranim

turoperatorima

Evrope najavljen

je veliki broj

rezervacija, čija

realizacija će

biti usaglašena

sa startom

čarter letova

datih emitivnih

zona – kazala je

Kažanegra

PODGORICA

Ovogodišnja

ljetnja turistička sezona u

Hotelskoj grupi Budvanska

rivijera na samom startu ima

rezultate koji u dijelu popu-

njenosti hotela pokazuju po-

većanje obima prometa u od-

nosu na prošlu godinu za 27

odsto (do kraja aprila) što je

razlika za oko 3.000 noćenja.

Kako je u intervjuu Pobjedi

rekla izvršna direktorica HG

Budvanska rivijera Katarina

Kažanegra, isti trend je na-

stavljen i tokommaja i do sa-

da je ostvareno više od 17.000

noćenja. Prema pristiglim

najavama, planirano je pove-

ćanje broja noćenja za čak 47

odsto u odnosu namaj prošle

godine.

POBJEDA:

Kako teku pri-

preme za glavnu sezonu i da

li ste zadovoljni posjetomdo

sada?

KAŽANEGRA:

U pripre-

mnom dijelu za ovogodišnju

turističku sezonu, kao i za bo-

lje pozicioniranje Hotelske

grupe kod brojnih emitivnih

zona, kompanija Budvanska

rivijera je još jednomnapravi-

la značajan iskorak u standar-

dizovanju kvaliteta kroz uvo-

đenje novih i unapređenje

postojećih međunarodnih

normi u hotelijerstvu. Nepo-

sredno pred sam start ljetnje

turističke sezone Hotelska

grupa je sertifikovala među-

narodne ISO standarde i to u

oblasti upravljanja kvalitetom

saciljempoboljšanjaposlovne

sposobnosti i produktivnosti

preduzeća; zatimu oblasti za-

štite životne sredine sertifiko-

van je standard ISO 14001 ko-

jim su definisani zahtjevi u

dijelupoboljšanjaodnosapre-

maživotnoj sredini.Uzsertifi-

kat ISO 22000, koji se odnosi

na upravljanje bezbjednošću

hrane, Hotelska grupa je zasi-

gurno prva turistička kompa-

nijauCrnojGorikojaimainte-

grisani sistem upravljanja

kvalitetom (QMS). Treba sva-

kako napomenuti da je grupa-

cija Budvanska rivijera kroz

HACCP sistem, prve eko

oznake, kao i kroz podršku ra-

zvoju niskokarbonskog turiz-

ma, imala svojevrsne predu-

slovne standarde koji su

takođebilimeđuprvimmeđu-

narodnim normama crnogor-

skoghotelijerstva.

Još jedan podrazumijevani

standard održivog turizma,

koji će uskoro biti inkorpori-

ranukvalitet turističkogproi-

zvoda cjelokupne kompanije

je Travel life, čija sertifikacija

je u toku.

Uvođenjeovihstandardakva-

POBJEDA:

Da li zakon o strancima remeti vaše poslova-

nje?

KAŽANEGRA:

Zakon o zapošljavanju stranaca u Crnoj

Gori nije nešto štomože ugroziti poslovanje HG Budvanska

rivijera. I tokomprethodnih godina pominjali smo kadar koji

na domaćem tržištu rada nedostaje za pojedine sezonske

pozicije u grupaciji Budvanska rivijera. Ipak, iako je Hotelska

grupa prošle turističke sezone zapošljavala oko 600 sezon-

skih radnika, samo je 11 bilo iz zemalja regiona. Procedura

angažovanja ovih lica svakako je bila usaglašena sa zakon-

skimnormama uz prethodno konsultovanje Zavoda za

zapošljavanje Crne Gore.

HG Budvanska rivijera je kao društveno odgovorna kompa-

nija i prije donošenja novog Zakona o zapošljavanju strana-

ca u dijelu 98 odsto na sezonskimposlovima imala domaću

radnu snagu.

Sa tomnamjerompristupilo se i ovoj turističkoj sezoni i

već je tokommarta oglašena potreba za sezonskom rad-

nom snagomna pozicijama na kojima nedostaje kadar.

Stoji činjenica da tokomperioda visoke turističke sezone,

kada grupacija tokom60 dana ima oko 3.500 turista na

dnevnomnivou, odustajanje sezonskih radnika i ponovna

procedura pronalaženja i angažovanja novih sezonaca zna

doprinijeti komplikacijama u realizaciji samog postupka, ali

nikako ugrožavanju samog procesa rada hotela.

Skoro100postosezonaca

jedomaćaradnasnaga

liteta za kompaniju Budvan-

ska rivijera predstavlja dobar

okvirzasticanjekompetitivne

prednosti i zadržavanje lider-

ske pozicije u turističkom si-

stemuCrneGore.

Početak turističke sezone je

još jedansveukupan izazovza

kompletnu turističku privre-

duCrneGore,pogotovoakose

uzme u obzir činjenica da su

prethodne turističke sezone

imale značajna povećanja ka-

ko fizičkog tako i finansijskog

obima prometa. Poseban fo-

kus jeupravonapred i postse-

zonski period, gdje uvijek

ostaju otvorene mogućnosti

povećanja prometa, pa je i ak-

cenat svih nas iz turističke

branše upravo na vansezon-

skimmjesecima rada.

POBJEDA:

Jesu li svi hoteli

Budvanskerivijerevećotvo-

reni?

KAŽANEGRA:

U HG Bud-

vanskarivijeraotvorenisuho-

teli ,,Aleksandar“ već od 12

aprila, ,,Slovenskaplaža“ od3.

maja, ,,Castellastva“ od 26.

aprila i ,,Palas“ od 1. februara.

Nakonobimneadaptacijepri-

zemnog dijela (recepcije, re-

storana, kuhinje i gradske ka-

fane) 20. maja je otvoren i

hotel ,,Mogren“. Kada govori-

mo o adaptaciji hotela za ovu

turističku sezonu, neizostav-

no je pomenuti nov, komfo-

ran, adaptirani restoran u di-

jelu kompleksa turističkog

naselja Slovenska plaža koji

ima kategoriju četiri zvjezdi-

ce.

POBJEDA:

Sa kojih tržišta

sugosti uvašimhotelima?

KAŽANEGRA:

Analiza emi-

tivnih tržišta za prva četiri

mjeseca tekuće godine u Ho-

telskoj grupi je pokazala uče-

šće više od 50 odsto gostiju iz

Evropske unije. S obzirom na

posebne promotivne akcije i

povoljnosti tokom prethod-

nih praznika u aprilu i počet-

kommaja, primjetno je, tako-

đe, veće učešće domaćih

turista,kaoigostijuizregiona.

POBJEDA:

Kojesunajaveza

ovu godinu, da li ste optimi-

stikadasuprihodiupitanju?

KAŽANEGRA:

Kada govori-

moonajavamaza tekuću turi-

stičku sezonu i očekivanom

prometu, još jednom treba

napraviti osvrt na prethodnu

turističku sezonu koja je re-

kordnim finansijskim poka-

zateljima postavila još jedan

zadatak u dijelumogućeg po-

većanja i prihoda i brojanoće-

nja .Uprošloj godini HGBud-

vanska rivijera je imala neto

prihod od 2.034.249 eura što

je rekordan rezultat u poslo-

vanju ove najveće crnogorske

hotelske grupacije. Zadovolj-

stvo je da se u ovom trenutku

može konstatovati da je kroz

velikibrojpotpisanihugovora

sa renomiranim touroperato-

rima Evrope najavljen veliki

broj rezervacija, čija realizaci-

jaćebitiusaglašenasastartom

charter letova datih emitivnih

zona. Shodno prethodno po-

menutim parametrima dosa-

dašnjeg turističkog prometa i

ugovorenoj saradnji sa veli-

kim nosiocima inicijativnog

turizma Evrope, sa razlogom

možemo imati optimistični

stavpremaovojturističkojgo-

dini i u pogledu povećanja fi-

nansijskih rezultata.

POBJEDA:

Da li se već sada

može reći da će sezona biti

bolja nego prošle godine i u

kojem procentu po Vašoj

procjeni?

KAŽANEGRA:

Za ocjenu

ovogodišnjeturističkegodine,

bez obzira na više nego dobar

početak, još uvijek je rano da-

vati procjene i svakako je ne-

što što treba ostaviti za kraj

godine. Turizam je grana pri-

vrede na koju ima veliki uticaj

bilo koja negativna promjena

na emitivnim tržištima, pa i

zbog toga treba na početku

ipak biti oprezan. Očekujemo

da sve emitivne zone pozitiv-

no odreaguju na ponudu koja

je prethodno uspješno pro-

movisana na evropskim saj-

movima turizma.

Takođe, posebanakcenat iove

godine stavljamo na saradnju

sagrupacijomTUIsakojomje

ugovoren najveći dio hotel-

skog kapaciteta, a sa kojim je

prošle godine Blue star kon-

ceptom u hotelu ,,Aleksan-

dar“ napravljen odličan po-

slovni potez. Reklo bi se da je

ovaj korakbiosponazapovra-

tak skandinavsnkog tržišta

Crnoj Gori kao destinaciji.

Dolasci turista sa ovog pod-

ručja prošle godine su za po

nekolikoputauvećaniuodno-

su na ranije turističke sezone.

Osim sa tržišta Skandinavije,

grupacija TUI će ove godine

dovoditi goste sa tržišta Rusi-

je, Francuske, Belgije, Nje-

mačke, Poljske, Holandije i

VelikeBritanije.

POBJEDA:

Imate li proble-

ma sa radnom snagom, koli-

ko radnika zapošljavate u

sezoni i van sezone?

KAŽANEGRA:

U Hotelskoj

grupiBudvanskarivijeraupo-

sljednje vrijeme smjenomge-

neracija evidentan jepodmla-

dak kvalifikovane radne

snage,kojaprijesvegaobrazo-

vanjem i novom energijom

doprinosi poboljšanomkvali-

tetu turističkog proizvoda,

nadovezujući se na višedece-

nijsku brendiranu ponudu

kompanije. Hotelska grupa

Budvanska rivijera u ovom

trenutkuzapošljava211radni-

ka na neodređeno vrijeme i

330 osoba na određenim i se-

zonskimposlovima. Projekci-

ja za ovu turističku sezonu je

zapošljavanje 550 sezonaca

na pozicijama za koje je pred-

viđena potreba s obzirom na

povećanje obima posla.

POBJEDA:

Imate li akcija u

narednomperiodu?

KAŽANEGRA:

Hotelska gru-

paBudvanskarivijerajetokom

zimskog perioda prvi put krei-

rala posebne turističke pakete

kroz porodične, romantične i

wellness aranžmane u hotelu

,,Palas“, čime je realizovano

preko 3.000 noćenja. Promo

ponude su koncipirane i za va-

skršnje i prvomajske praznike

kada jehotel ,,Palas“ biopopu-

njen do posljednjeg mjesta.

Cijeli maj je u znaku promo

paketa. Sada je već izvjesno da

suizuzetnopovoljnecijeneus-

luge punog pansiona od 29 eu-

ra u hotelima ,,Castellastva“,

,,Aleksandar“iturističkomna-

selju Slovenska plaža rezulti-

rale velikim interesovanjem i

rezervacijama koje će do kraja

maja opravdati očekivanu do-

brupopunjenostobjekataipo-

većanje prometa u odnosu na

prošlogodišnjimaj.

N.KOVAČEVIĆ

Katarina

Kažanegra

Terasanovootvorenog

hotela ,,Mogren“