Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 20. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

Specijalno

tužilaštvopodiglo jeoptuž-

nicuprotivbivšegpredsjed-

nikabarskeopštine i vlasni-

kapreduzećaZIBŽarka

Pavićevića, okrivljenogda je

zloupotrebomslužbenogpo-

ložaja 2011. godineuposlovi-

ma izgradnje stambeno-po-

slovnogprostoraPoštuCrne

Goreoštetioza 2.200.000eu-

ra, saznajePobjeda. Osim

njega, naoptužnici su i neka-

dašnja izvršnadirektorka

Pavićevićeve firmeZavodza

izgradnjuBara, DanijelaKr-

ković, i procjenitelj Rafael

Vreteničić.

Kontrola optužnice zakazana

jeza29.majupodgoričkomVi-

šemsudu.

ISTRAGA

Specijalno tužilaštvo pokre-

nulo je istragunakon što je Po-

šta Crne Gore podnijela tužbu

protivZavodazaizgradnjuBa-

ra u stečaju, koji je bio u vla-

sništvuŽarkaPavićevića,ibar-

ske kompanije USEFA jer

nijesu ispoštovali ugovor o za-

jedničkoj izgradnji stambeno-

poslovnog prostora.

Ugovorom, koji je potpisan

2008. godine, Pošta CrneGore

je uložila državno zemljište u

barskom naselju Topolica ka-

ko bi zauzvrat dobila 30 odsto

od izgrađenog stambeno-po-

slovnog prostora, odnosno

građevinsku nekretninu čija

najmanja vrijednost mora da

iznosi 4.300.000 eura.

Pošta jezemljišteuložilauzsa-

glasnostministarstava finansi-

ja i telekomunikacija.

Međutim, krajem2011. godine

uvodi u posao ruskog bizni-

smena Artura Džahalova sa

kojim sklapa ugovor o zajed-

ničkom ulaganju, o čemu nije

obavijestio menadžment Po-

šte.

DžahalovjetadaZIB-uuplatio

4.200.000 eura da završi iz-

gradnju sporne zgrade.

STEČAJ

Prema pisanju medija, ZIB je

do početka 2013. godine izgra-

dio oko 45 odsto dogovorenog

objekta,asredinomistegodine

Atlas banka je podnijela Pri-

vrednomsuduuPodgoricipri-

jedlogzauvođenjestečajautoj

kompaniji zbog duga od

800.000 eura.

Samo 60 dana prije otvaranja

stečaja, početkom septembra

2013. godine, Pavićević aktivu

ZIB-a prenosi na kompaniju

USEFApa i investicioni proje-

kat izgradnje stambeno-po-

slovnog prostora u barskom

naseljuTopolica.

ZIB, kojem su ostali samo mi-

nusi, 6. novembra2013. godine

ušao je u stečaj.

Ovo nije jedina zloupotreba

koju su, po sumnjamaTužilaš-

tva, počinili Pavićević i Krko-

vić. Krajem prošle godine Pa-

vićević jepravosnažnoosuđen

na godinu zatvora jer je zlou-

potrebom službenog položaja

prilikom izgradnje stanova za

potrebe zaposlenihudržavnoj

upravi gradsku kasu ,,olakšao“

za 1.780.240 eura.

Istom odlukom Apelacionog

sudapotvrđenajeipresudako-

jomje bivša izvršna direktorka

Zavoda za izgradnju Bara

(ZIB) Danijela Krković osuđe-

na zbog umišljajnog pomaga-

nja Pavićeviću na uslovnu ka-

znu zatvora od četiri mjeseca,

koju će odležati ako u naredne

dvije godine ne počini istovjet-

no krivičnodjelo.

Prema navodima prvostepene

presude, koju je izrekla sutki-

nja specijalnog odjeljenja Ana

Vuković, utvrđeno je da je Pa-

vićevićmimostatutaibezodo-

brenja Skupštine opštine ga-

rantovao novcem opštine na

način što je zaključio ugovor o

jemstvu kojim je obavezao op-

štinu Bar da vrati cjelokupni

kredit u slučaju da Zavod za

izgradnjuBaranebudeuredno

vraćao kredit.

Sud se nije složio sa pravnom

kvalifikacijom zastupnika op-

tužbeda suPavićević iKrković

malverzacijama prilikom iz-

gradnje stanova za državne

službenike sebi pribavili imo-

vinskukorist.

Pavićević je tokom suđenja u

ovom slučaju tvrdio da radnje

koje je preduzeo ne predstav-

ljaju zloupotrebu, već ,,da je

napravio jedan dobar posao

imajući u vidu činjenicu da su

se korisnici uselili u svoje sta-

nove“.

Pavićević je u pritvoru proveo

sedam mjeseci, a preostalih

pola godine zatvora još nije iz-

držao.

B.R.

PODGORICA

Tri automobila

izgorjela su u požaru koji je

buknuo u subotu u četiri sata u

podgoričkomnaselju Zabjelo.

Prvo je gorjelo auto BMW

vlasništvo Bojana Sekulovića,

nakon čega se plamen proširio

na dva susjedna automobila

,,reno senik“ i ,,golf 5“.

Iz Uprave policije su kazali

da je uviđaj završen i čeka se

mišljenje vještaka kako bi se

utvrdio uzrok požara.

Povrijeđenih nema, a brzom

reakcijom vatrogasaca požar

je ugašen.

- Četiri i po sata iza ponoći smo

dobili prijavu da gore vozila.

Izašla je ekipa i na lice mjesta

zatekla tri vozila u plamenu.

Dva vozila su u potpunosti uni-

štena, dok je jednomuništen

prednji dio. U pitanju su vozila

marke BMW, ,,golf 5“ i ,,reno

senik“- kazali su iz Vatrogasne

službe.

B. R.

Vatrogasci gasili požar u podgoričkomnaselju Zabjelo

Vatrauništila tri automobila

PODGORICA

Suđenje

šesdesetgodišnjaku T. B. zbog

silovanja maloljetnice prekjuče

je okončano pred krivičnim

vijećemApelacionog suda,

saznaje Pobjeda. Izricanje

presude zakazano je za 25.

maj. Prvostepenompresudom

Višeg suda u BijelomPolju

okrivljeni je osuđen na osmo-

godišnju robiju, ali je Apelacioni

sud je ukinuo prvostepenu

presudu i preotvorio pretres.

Pobjeda saznaje da optuženi T.

B. nije sporio seksualne odnose

sa maloljetnicom. Slučaj su poli-

ciji prijavili njeni roditelji.

B. R.

Okončano suđenje Bjelopoljcu T. B.

Presudaoptuženom

za silovanje25.maja

Podignuta optužnica protiv bivšeg predsjednika opštine Bar zbog

nepoštovanja ugovora za izgradnju zgrade u naselju Topolica

ŽarkoPavićević

optuženda je

oštetioPoštuza

2.200.000eura

Osimbivšeg

predsjednika

opštine Bar, na

optužnici su i

DanijelaKrković,

nekadašnja

izvršna

direktorka

Pavićevićeve

rme Zavod za

izgradnju Bara,

i procjenitelj

Rafael

Vreteničić

ŽarkoPavićević saadvokatom

DušanomLukšićem

PODGORICA

Apelacioni

sudpotvrdio jeodlukuVišeg

sudakojomjeobustavljen

postupakprotivadvokata

NovakaRažnatovićapokre-

nutogpoprivatnoj tužbi Ve-

sneBurićda je saumišljajem

podstrekaonepoznatuoso-

budaubijeBrankaRaduno-

vića.

Postupak je obustavljen protiv

bivšeg inspektora za krvnede-

likte Željka Ražnatovića, koji

jenavodnoobmanuo sudijuza

istrage Višeg suda u Podgorici

Miroslava Bašovića u pogledu

potrebe vršenja uviđaja i nala-

ganja obdukcije tijela pokoj-

nogRadunovića.

U obrazloženju odluke Apela-

cionog suda navodi se da je pr-

vostepeni sud pravilno postu-

pio kada je ocijenio da nema

mjesta optužbi protiv Ražna-

tovića i Šćepanovića.

- Utvrđeno je da je smrt kod

pokojnog Radunovića prirod-

na i da je nastupila usljed na-

glog pogoršanja već postoje-

ćeg teškog i dugotrajnog

oboljenja srca i krvnih sudova

- piše uobrazloženjuodluke.

Vesna Burić, kćerka pokojnog

Radunovića,jeuprivatnojtuž-

bi, naosnovukoje jepodignuta

optužnica, teretila Ražnatovi-

ća da je 19. maja 2011. godine u

Podgorici sa umišljajem pod-

strekao nepoznatu osobu da u

9.30časovadauđeukancelari-

je izvršnog direktora Autore-

monta ,,Osmanagić“ i ubije

njenog oca.

Burić tvrdi da je tadašnji viši

državni tužilac Novak Ražna-

tović na taj način omogućio

bratu Milutinu Ražnatoviću,

koji je bio suvlasnik Autore-

monta, da izbjegne da vrati

dug od 60.000 eura njenom

ocu, pokojnomBranku Radu-

noviću.

Prilikomocjene dokaza, advo-

kat Ražnatović je tvrdiodapo-

stupak koji je protiv njega po-

krenula Burić, predstavlja

pokušaj da spriječi zastaru

parnice koja se vodi pred Os-

novnim sudom u Podgorici

protivnjegovog brata.

Premanavodimanepotvrđene

optužnice, advokat Ražnato-

vićse teretida jenakonubistva

Radunovića saNNosobomor-

ganizovao da se tijelo prenese

u halu gdje je žrtvi bilo parki-

rano vozilo kojimse dovezao.

Optužnicom se navodi i da je

inspektor Šćepanović obma-

nuo sudiju za istrageMirosla-

vaBašovićadanedolazi uhalu

Autoremonta ,,Osmanagić“

kako bi ga onemogućio da vidi

u kakvom je položaju prona-

đeno tijelo Radunovića i kako

bi spriječiodaseuradi sudsko-

medicinska obdukcija tijela

koju je ekipa Hitne pomoći

tražila u svomizvještaju.

B.R.

Apelacioni sud potvrdio odluku kojom je

obustavljen postupak protiv bivšeg tužioca

Radunovićumro

prirodnomsmrću

Izgorjeli automobili

ILUSTRACIJA

ILUSTRACIJA

PODGORICA

Tri osobe su povrijeđene u saobraćajnomudesu

koji se dogodio sinoć u 20.20 časova u podgoričkomnaselju

Zlatica, potvrđeno je iz Uprave policije. Iz policije nijesu imali

informaciju o kakvimpovredama je riječ. U saobraćajnoj nezgodi

učestvovala su tri vozila, ali iz policije nijesu imali informaciju

kako je do nje došlo. Saobraćaj je bio na kratko u prekidu.

B. R.

Tri osobepovrijeđene

usaobraćajnomudesu

PODGORICA:

Na Zlatici se sudarilo više automobila