Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 20. maj 2018.

Društvo

ULCINJ

–Završetakradova

nahotelskomkompleksu

,,HolidayVillageMontene-

gro“naVelikoj plažiproslavl-

jenjeupetak ipredstavlja

vraćanjeUlcinjanaevropsku

scenu.Hotel ,,Belvi“ jedobio

novoruho i četiri zvjezdice i 3.

junaprimiće500turistakada

ćevrpcupresjećiprvi gost.

Krajem godine u ovom kom-

pleksu započeće i izgradnja ho-

tela ,,Lido“ sapet

zvjezdica.Go

-

sti na svečanosti su imali priliku

da ugledaju novi izgled kom-

pleksa sa raznovrsnimvanpan-

sionskimsadržajimakojesuveć

zakupili turisti iz Zapadne Ev-

rope.

Iza svega stoji grupa ,,Karisma

hotels“ i jedanodvodećihoper-

atora u svijetu TUI, čiji pred-

stavnici su istakli da će ovaj

rizort obezbijediti novih 500

radnihmjesta.

INVESTICIJA

Kako je na ceremoniji istakao

premijer DuškoMarković, novi

rizorti poput ,,Holiday Village

Montenegra“ pozicioniraju

Crnu Goru u vrh svjetskog tur-

izma, a impresivan investicioni

poduhvat nagovještava da će

Velika plaža, a vjerovatno i Ada

Bojana biti nove kvalitetne tur-

ističkedestinacije.

- Oplemenivši ovaj prostor po-

dignut je sa koljena posrnuli

hotel ,,Belvi“ i podignut novi sa

četiri zvjezdice, što je nagov-

ještaj da će cijela Velika plaža

vrlo brzo biti nova kvalitetna

destinacija. Ovaj projekat je

pobjeda savremene vizije raz-

voja turizma i ne samo turizma

već i ukupne crnogorske

ekonomije - kazao jeMarković

čestitajući na poduhvatu su-

vlasnikuLjubuKrstajiću i cije-

lommenadžmentu grupe ,,Ka-

risma hotels“.

- Kada smo objavili naš dogov-

or pretvoren u ugovor o du-

goročnomzakupu bilo je dosta

sumnjivaca, bilo je dosta onih

kojinijesuvjerovali, koji sukri-

tikovali - istakao je Marković

podsjetivši na početak saradn-

je i početak realizacije ovog

projekta iza kojeg stoji grupa

,,Karisma hotels“ i jedan od

vodećih operatora u svijetu

TUI.

Onvjerujedaćeovajhotelsaho-

telom ,,Ruža vjetrova“, nad ko-

jim upravlja od 2016. godine

Krisma, Crna Gora biti prestiž-

na turistička destinacija ne sa-

monaovomprostoruveć šire.

-DanasmožemorećiiuUlcinju,

i onima u Podgorici i svima koji

susumnjalidasmouradiliozbil-

jnustvarzacrnogorski turizam,

nova radnamjesta i noveprilike

za naše mlade ljude. Vjerujem

da će ova investicija biti podsti-

caj novimi daćeovakvihprilika

i u ovoj i u narednimgodinama

biti još više – zaključio jeMar-

ković.

NOVAULAGANJA

Izvršnidirektorzarazvojnepro-

jekte u grupaciji ,,Karisma ho-

tels rizort“ Nemanja Kostić na-

javio je nova ulaganja i iskazao

zadovoljstvoštosusveplanirane

aktivnosti završeneuroku.

- Otvaranjem ovog hotela i za-

vršetkom druge faze započeće

našanova razvojna fazauCrnoj

Gori –kazao jeKostić.

Suvlasnik grupacije ,,Karisma

hotels rizort“ Ljubiša Krstajić

zahvalio se na saradnji Vladi

CrneGore,premijeru,državnim

i opštinskim institucijama, a

posebno radnicima koji su dali

sveodsebedaprojekat bude re-

alizovanupredviđenomroku.

- Iako sumi govorili da u Crnoj

Gori to neću uspjeti i da neću

naći adekvatnu radnu snagu, ja

sam vjerovao u ove ljude i sada

smosvijednaporodica–istakao

jeKrstajić.

LuisBeis,predstavnicaturope-

atora TUI, iskazala je oduševl-

jenje što se našla ovim povo-

domuCrnojGori, koja senašla

na mapi njene operaterske

kuće i da je nakon što je vidjela

njenu vrijednost ubijeđena da

je bila opravdana odluka nji-

hov ih par tnera , ,Hot e l s

Karisme“ i da će svi gosti koji

bududošli imati isteutiske kao

ona - istakla jeBeis.

Ugovor o zakupu kompleksa

HTP Ulcinjska rivijera zakl-

jučen je prošlog septembra. U

sklopuhotela ,,HolidayVillages

Montenegro“ izgrađeno je po

četiri restorana, bara i bazena,

kaoizabavištezadjecusaspeci-

jalnimvaspitačima.

Karisma je zakupila kompleks

koji činehoteli ,,Olimpik“, ,,Bel-

vi“ (depadansi Cer, Borik i Ava-

la), objekat restorana i drugi

prateći sadržaji.Usvomportfo-

liju ima 29 hotela i pored Crne

GoreposlujeiuHrvatskoj,Srbi-

ji,Meksiku, Dominikanskoj Re-

publici, Jamajci iKolumbiji.

N. KOVAČEVIĆ

Završeni radovi na hotelskomkompleksu „Holiday VillageMontenegro“ na Velikoj plaži

Početkom

junadolazi

prvagrupa

od500 turista

Kako je na ceremoniji istakao premijer DuškoMarković, novi rizorti poput

,,Holiday VillageMontenegra“ pozicioniraju Crnu Goru u vrh svjetskog

turizma, a impresivan investicioni poduhvat nagovještava da će Velika

plaža, a vjerovatno i Ada Bojana biti nove kvalitetne turističke destinacije

Direktorica Nacionalne turističke orga-

nizacije Željka Radak-Kukavičić istakla je

za Pobjedu da je ovo velika stvar za Crnu

Goru kao turističku destinaciju.

- Ovo je prvi put da TUI ulazi kao inve-

stitor u Crnu Goru. Kapaciteti TUI imaju

šestomjesečnu popunjenost sa tenden-

cijomda ta popunjenost bude duža, i to

za nas znači mnogo. Ovom investicijom

otvorila su se neka nova radna mjesta

i ono što je ne manje važna i promocija

Crne Gore kao turističke destinacije kroz

TUI katalog. TUI razmišlja o još nekim

kapacitetima u Crnoj Gori i vjerujemda

će ih biti sve više – kazala je Radak-Kuka-

vičić napominjući da je TUI već raspro-

dao sve ležajeve do kraja novembra i da

se radi o porodičnimpaketima.

Radak-Kukavičić:Rasprodatikapacitetidokrajanovembra

Krstajić je kazao da sumumnogi govorili da za radove na

ovom kompleksu neće naći stručnjake u Crnoj Gori, među-

tim, kako je istakao, upravo su oni pobjednici ovog pojekta.

- Naši junaci imaju različita oružja, neki olovke i lenjire,

neki čekiće i viljuškare. Kada smo počinjali ovaj projekat

prije šest mjeseci, svi sumi govorili da sanjam, da to nikad

u Crnoj Gori neće moći da se uradi, da tu nema ni znanja

ni iskustva za takav projekat. Nema stručnih keramičara,

električara… govorili sumi. Ovdje je pobijedilo srce, ostavili

su sebe, nijesu odlazili kod svojih najbližih, radili su od jutra

domraka i zato su oni moji i naši junaci – kazao je Krstajić

napominjući da su sve radove izvele crnogorske irme iz

Ulcinja, Bara, Nikšića i Podgorice.

Zaradoveangažovali

samocrnogorskefirme

Izvršni direktor zakuplje-

nog Hotelsko-turističkog

preduzeća Ulcinjska

rivijera Radomir Mikan

Zec naglasio je da je ovo

veoma značajan državni

projekat. Kako je istakao,

ugovor je ispoštovan i do

sada je uloženo do 14mili-

ona eura.

- Ovo je početak vraćanja

Ulcinja na turističkumapu

Evrope. Prije 50 godina

Ulcinj je biometropola

crnogorskog turizma sa

6.200 kreveta, šest mjese-

ci sezone i uskom sarad-

njom sa TUI i mislimda je

ovo početak ponovnog

vraćanja Ulcinja na evrop-

sku scenu – kazao je Zec.

Kako je naglasio, samo u

prvoj fazi Karisma treba

da zaposli više od 300

radnika.

- Poslije ove investicije i

rušenja hotela ,,Olimpik“

zato što je tehnološki

masakriran, oni nastavlja-

ju sa podizanjemhotela

,,Lido“, sa pet zvjezdica –

kazao je Zec.

On ističe da je njihov

sljedeći korak najvjerovat-

nije ostrvo Ada i izgradnja

aerodroma u Štoju ako

pregovori budu uspješni.

- Pregovori su u toku,

zbog sezone malo su

zaustavljeni, ali mislim

da će se krajemgodine

stvoriti uslovi da se pre-

govori konkretizuju. Po

nekimmojim saznanjima,

TUI je tražio da se ostrvo

Ada ,,očisti“ od privatnih

nelegalnih kućica i pod tim

uslovima bi počeo izgrad-

nju raznoraznih sadržaja

– kazao je Zec.

Pregovori

zaAdui

aerodrom

uŠtoju

Detalj saotvaranja

NOVI KVALITETZACRNOGORSKI TURIZAM:

PremijerMarković tokomobilaskahotela

Povratak

Velikeplažena

evropsko tržište