Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 20. maj 2018.

Aktuelno

Bijelakugauviše

odpolovineopština

Najdramatičniji negativni

prirodni priraštaj, koji iznosi čak

-237 zabilježen je u Pljevljima, u

gradu u kojem je prošle godine rođeno 189 djece, a umrlo je 426

osoba. Drugomjesto ove neslavne liste zauzima Nikšić gdje je

tokom2017. godine rođeno 728 djece, dok su umrle 802 osobe,

te prirodni priraštaj iznosi -74. Da ovaj problemne pogađa samo

sjeverne opštine, potvrđuje Cetinje u kojem je rođeno 175

mališana, a umrlo je 228 osoba, te je prirodni priraštaj -53

PODGORICA

Podaci Za-

voda za statistikuCrne

Gorepokazujuda je lani u

višeodpolovineopština,

tačnijeunjih 13, registro-

vannegativni prirodni

priraštaj, odnosnobroj ro-

đenih jebiomanji odbroja

umrlih, što je stanjekoje

bi trebaloda zabrine cje-

lokupnodruštvo, ali i po-

zovenadležnenaodgo-

vornost, dapreduzmu

određenemjereupodsti-

canjunataliteta, kakobi se

nakoncu izbjeglapojava

,,bijelekuge“nadržav-

nomnivou...

Najdramatičniji negativni

prirodni priraštaj, koji izno-

si čak -237 zabilježen je u

Pljevljima, u gradu u kojem

je prošle godine rođeno 189

djece, a umrlo je 426 osoba.

Drugo mjesto ove neslavne

liste zauzima Nikšić gdje je

tokom 2017. godine rođeno

728 djece, dok su umrle 802

osobe, te prirodni priraštaj

iznosi -74. Da ovaj problem

ne pogađa samo sjeverne

opštine, potvrđuje Cetinje,

koje je u ovom smislu zau-

zelo trećupoziciju - 175ma-

lišana je rođeno, a umrle su

228osobe, te jeprirodnipri-

raštaj -53. Ovaj fenomenza-

stupljen je i na jugu zemlje

– u Ulcinju je rođeno 215

djece, a umrle su 234 osobe.

Negativan prirodni prira-

štaj, takođe, zabilježen je i u

Andrijevici, Beranama, Gu-

sinju, Kolašinu, Mojkovcu,

Petnjici, Plužinama, Šavni-

ku i naŽabljaku.

NEPOZNANICA

Na koji način se nadležni,

konkretnoMinistarstvo ra-

da i socijalnog staranja hva-

ta u koštac sa ovom proble-

matikom, nije izvjesno, jer

namnijesu odgovorili na pi-

tanja koja smo poslali skoro

prije mjesec. Ostalo je zato

neizvjesno da li je zarad sti-

mulisanja nataliteta ovaj re-

sor izradioodređenu strate-

giju ili planira da to učini,

kao i na koji način podstiče

rađanje djece i smatra li da

Crnoj Gori prijeti bijela ku-

ga. Odgovori na ta i ostala

pitanja su odgađani uz pojaš-

njenje da su, između ostalog,

pojedini, zaduženi za tu

oblast, pošli na odmor, a onda

su očito uslijedile neke druge

obaveze i prioriteti, jer višeni-

jesuodgovarali nanašepozive

i poruke. Sve navodi na pomi-

sao da se iza ove ćutnje krije

nedostatak volje za polemisa-

njemna ovu temu. Iz nevladi-

ne organizacije Udruženje

,,Roditelji“,međutim, poruču-

ju da su podaci Zavoda za sta-

tistiku itekako zabrinjavajući

zbogčegasunajavilidaćeubr-

zo reagovati prema nadležni-

ma i tako pokazati društvenu

odgovornost.

-Kontaktiraćemokabinetpre-

mijera Duška Markovića i za-

tražićemo sastanak da razgo-

varamo, da vidimo kakva su

razmišljanja Vlade i na koji

način gledaju na problemati-

kunataliteta. Ovo senegdjene

prepoznaje kao problem i

izgleda da ima mnogo prečih

stvari, ali za koju godinu, ako

ovako nastavimo, doći ćemo

do toga da će nam to biti ključ

svega. Predugo se čeka da se

učini nešto za podsticanje ra-

đanjadjece, a situacija je izgo-

dineugodinu sve gora–nego-

dovala je za Pobjedu izvršna

direktorica Udruženja ,,Rodi-

telji“KristinaMihailović.

Ukoliko, kakokaže,Vladapro-

cijeni da će im ova tema u na-

rednomperiodu biti prioritet,

odmah će premijerupredočiti

određena rješenja za stimuli-

sanje nataliteta.

- Vrlo je važno da se razgovara

i da se u priču uključe svi oni

koji mogu da doprinesu pro-

nalasku štokvalitetnijih rješe-

nja. Na taj način ćemo riješiti

problem–uvjerena je ona.

Kada pričamo o podršci nata-

litetu uvijek se, navodi Mihai-

lović, stiče slika da je finansij-

ska podrška jedini način kako

da se pomogne porodici, ali

kažedanijetako.Jednaodide-

ja Udruženja ,,Roditelji“ koja

bi, kako smatra Mihailović,

podstaklarađanjadjece tičese

roditeljskog odsustva, odno-

sno smatrajudaonouodređe-

nim situacijama treba da traje

duže. Porodiljsko odsustvo,

pojašnjava ona, ne bi trebalo

da traje istozamajkekojerode

jedno dijete, blizance ili više

djece.

PODSTICAJ

-Smatramodabibilodobroda

se to promijeni jer bi to bila

neka vrsta podrške – rekla je

ona.

Sa Markovićem, takođe, pla-

nira da razgovara o ,,ad hok“

odlukama koje jeVlada dono-

sila prošle godine, a kojima je

iz budžetske rezerve izdvaja-

na jednokratna novčana po-

moć za rođene trojke. Mihai-

lović smatra da se ne može na

osnovu procjene u datom tre-

nutku primjenjivati ovakva

vrsta pomoći, već treba da se

definiše određenim propi-

som.

- Kada se donese propis, onda

će takva vrsta podrške da važi

za svaku godinu i obuhvatiće

sve porodice, neće biti izuze-

taka – istakla je ona.

Smatra i da je u smislupodsti-

canja nataliteta nužno riješiti

problem i što se prava trudni-

ca, kakokaže, nepoštuju.One,

dodaje Mihailović, vrlo lako

ostaju bez posla ako imaju

ugovor na određeno.

- Apsolutno su nezaštićene.

Ako imaju ugovor na određe-

noi akoutokutrudnoće ističe,

nije rijetko da se poslodavcu

to ne svidi, a onda procjenjuje

da nije uobavezi da joj produ-

ži ugovor. Može prosto da ka-

že da nema potrebu za tim

radnim mjestom – rekla je

ona,dodajućidasuporodiljeu

drugačijoj situaciji jer se nji-

mapoautomatizmuproduža-

va ugovor.

U pojedinimzemljama na Za-

padu, prema njenim riječima,

takođe, model poreskih olak-

šicaza ljudekoji imajuporodi-

cusepokazaokaodobrorješe-

nje za porast stope nataliteta.

Ističe da u Crnoj Gori, odno-

sno u pojedinim gradovima

poputPodgoricepostoji sličan

primjer u sklopu kojeg se po-

rez na stan plaća u skladu sa

brojemčlanova domaćinstva.

- To bi trebalo da se odnosi na

sve opštine, ali i da se razmisli

o nekim drugim poreskim

olakšicama koje mogu da se

primijene– istakla jeMihailo-

vić.

FINANSIJSKA INJEKCIJA

Pošto Udruženje ,,Roditelji“

svakodnevno komunicira sa

mnogim roditeljima, kada ih,

prema riječima Mihailović,

pitaju šta oni smatraju koje

Podaci Zavoda za statistiku pokazuju da je u Crnoj Gori u

posljednjih pet godina uglavnom zabilježen trend pada pri-

rodnog priraštaja. Tako je prošle godine iznosio 909, odno-

sno zabilježeno je 7.432 rođenih, a umrlo je 6523 osobe. U

2016. godini je bio veći - 1.105, kada je rođeno 7.569 djece, a

umrle su 6.464 osobe. Neštomanji je prirodni priraštaj bio

2015. godine gdje je registrovano 7.386 rođenih, a 6.329

umrlih, te je iznosio 1057. U 2014. godini je iznosio 1.515 jer je

rođenih bilo 7.529, a umrlih 6.014. Prije pet godina, odnosno

2013. godine je bio 1.558, rođeno 7.475 a umrlih 5.917.

- Negativni prirodni priraštaj se ponavlja iz godine u godinu.

Problem je što veliki broj ljudi iz ekonomskih razloga napu-

šta sjever, tako da sve to doprinosi što je pojava najviše pri-

sutna na sjeveru. Uz sve to, u državi imate lošu ekonomsku

situaciju – rekla je Mihailović.

Iako Crna Gora bilježi pozitivan prirodni priraštaj, ona upo-

zorava da su te brojke izuzetno niske.

Padnatalitetazapetgodina

podsticajnemjeretrebapri-

mijeniti zaradporasta nata-

liteta, oni predlažu uvijek

neku finansijskuopciju.

- Treba da se napravi pro-

cjena da li je moguće uvesti

dječji dodatak ili sličnu vr-

stupomoći –rekla jeMihai-

lović.

Udruženje je ranije predla-

galo nadležnima i da obez-

bijede besplatne udžbenike

za sve đake jer bi tako poro-

dice osjetile veliko finansij-

sko rasterećenje, ali njihova

ideja nije dobijala zeleno

svjetlo. Mihailović kaže da

neće odustati od te zamisli,

te će je, takođe, na sastanku

predočiti premijeru.

- U Beranama su knjige be-

splatne za sve đake i dobro

bi bilo da se to primjenjuje i

u ostalim opštinama. Sa

prosječnom platom teško

roditelji mogu da obezbije-

de svedjetetu– rekla je ona.

Kakokaže, svakaodlukako-

ju donese država za pruža-

nje podrške porodici nije

ključna,odnosnonijejedina

koja će da utiče na opredje-

ljenje pojedinica da imaju

djecu, ali svakako da može

da ima znatnog doprinosa.

Podsjetila je da podaci

Monstata pokazuju i da fa-

milijeuCrnojGoriuprosje-

ku imajudvoje djece.

- Vidjećemo kako će proći

ovenašeidejeidrugekojebi

trebalo smisliti da poveća-

mo stopunataliteta. Imamo

puno zemalja čiji modeli

mogu da nam budu uzori.

Nećemo više da slušamo da

država nema para, moguć-

nosti i slično – zaključila je

ona.

N.ĐURĐEVAC

Podaci Zavoda za statistiku pokazuju, takođe,

da je u posljednjih 17 godina zabilježen pove-

ćan broj starih osoba u Crnoj Gori, pri čemu

je smanjena zastupljenost mladih. Tako je u

januaru 2000. godine mladih koji imaju od

20 do 24 godine zabilježeno 44.103, a lani ih

je u tommjesecu registrovano 40.937. Prije

17 godina onih koji imaju od 25 do 29 godina

bilo je 43.478, dok ih je prošle godine zabi-

lježeno 40.985. Osoba starosti od 60 do 64

godine bilo je 29.059, a lani ih je u januaru

zabilježeno 40.107. U Crnoj Gori je 2000.

godine pojedinaca koji imaju od 65 do 69

godina bilo 28.479, a prošle ih je registrova-

no 32.351. Starijih osoba od 75 do 79 prije 17

godina zabilježeno je 14.185, a prošle godine,

u januaru, registrovano je njih 19.170. Onih od

80 do 84 godine 2000. godine bilo je 6.572,

a prošle mnogo više - 11.929. Prije 17 godina,

u januaru je registrovano 3.373 osobe koje su

imale više od 85 godina, a lani ih je bilo čak

7.251.

Manjemladih,višestarihosoba

UCrnoj Gori loša politika podsticanja nataliteta, sve semanje djece rađa

KristinaMihailović

Detalj izporodilišta