Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 20. maj 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

- Istaknuti

bosanskohercegovački anal-

itičar i novinar SenadPeć-

aninudnevnikuRadijaSlo-

bodnaEvropaocijenio jeda

sudirektorVijesti Željko

Ivanović i taj list, kako jeka-

zao, najbolji izdanakuregiji

široko rasprostranjenog

džuboks novinarstva.

- Ponovo sam u Crnoj Gori,

ovaj put zbog jedne zanimljive

regionalne konferencije koja

se održava u Bečićima. Uvijek

seradujemsusretusacrnogor-

skim prijateljima. Divno vri-

jeme provodim družeći se sa

književnikom Miloradom

Popovićem. Mijo je prošle go-

d i n e z a s l u ž e n o d o b i o

Njegoševu nagradu za sjajni

roman ,,Čovjek bez lica“. No,

danas u Vijestima Željko Iva-

n o v i ć , u p i s mu M i l u

Đukanoviću, Milorada Popo-

vića naziva ,,bokserom“. I Iva-

nović i Vijesti su najbolji

izdanakuregijiširokoraspros-

tranjenog džuboks novinarst-

va:koplaća–tajibiramelodiju

–naveo jeudnevnikuPećanin,

prenijela jeAntenaM.

On jedodaoda je tonekadabio

upravo Đukanović i Vijesti su

tada bile u prvomešalonu bor-

be za crnogorskunezavisnost.

- Danas su to rusko-četničke

političke stranke i njihovi

sponzori, od kojih ogromne

prihode inkasiraju i Vijesti i

dobar dionevladinog sektora.

Primjećujem i da su snagom

svog medijskog koncerna,

Vijesti nametnule svojevrstan

reketaški teror nad svakim ko

nije spremanna ,,saradnju“.

Ali, upravo zato, očito je da

Đukanović ne mora brinuti za

svoju političku budućnost dok

godu imedemokratske javnos-

tigovorenovinarikaoIvanović.

Njegove kritike Đukanoviću,

osim zasljepljujuće mržnje,

obiluju nepismenim pretjeri-

vanjem: crnogorskog lidera u

današnjem tekstu poredi sa

Hitlerom,Staljinom,PolPotom

i IdiAminom, optužujući gapri

tom i za 250 milijardi nečega

koje je navodno poklonio svo-

jimsaradnicima–naveo jePeć-

anin.

On je kritikovao i odnos vlasti

prema ranjavanju novinarke

OlivereLakić.

– Sa druge strane, reakcija

crnogorskih vlasti na ranja-

vanje novinarke Olivere Lakić

je sramotna: umjesto da

konačno otkriju počinioce i

napadače na novinarku, oni,

baš kao da su neka nevladina

organizacija, osuđuju napad i

izražavaju solidarnost sa ran-

jenomnovinarkom.

Ovaj neveseli dnevnik završa-

vam razmišljajući da bih baš

volio znati kako bi izgledao

mojsljedeći,zanekihdvadese-

takgodina.PredlažemSlobod-

nojEvropidameprozovetada,

baš da i to vidimo – rekao je

Pećanin.

R.P.

PODGORICA

-DoktorAzis

Haliti, koji jeprekjuče ime-

novanza funkcijuvršioca

dužnosti direktoraKlinike

za ginekologiju i akušerstvo

Kliničkog centra, nijepri-

hvatio tomjesto, prenosi

portal RTCG.

On jena tomjesto jučepostav-

ljen, nakon što je direktorica

KCCG Zorica Kovačević prije

dva dana, zbog skandala sa za-

mjenom bebe, smijenila Voji-

slavaMiketića.

- Ta je informacija prvo otišla

u javnost, ali sam ja naknadno

obavijestio da ne mogu da se

prihvatim te funkcije - saop-

štio je on.

Kako je portalu Antena M

prethodno potvrdila PR KC

Gorica Soković, juče je za v.d.

načelnicu za terminsku novo-

rođenčad imenovana Lidija

Banjac, a odgovorna sestra je

AnjaBulatović.

Podgoričko Osnovno državno

tužilaštvo formiralo je pred-

met povodomkrivične prijave

koju je KCCG podnio protiv

medicinske sestre Ž. R. koja je

napravila propust.

R.P.

U dnevniku Slobodne Evrope analitičar i novinar kritikovao crnogorski medijski koncern

Pećanin: Vijesti i

Ivanovićnajbolji

izdanakdžuboks

novinarstva

Reakcija crnogorskih vlasti na ranjavanje novinarke Olivere Lakić je sramotna: umjesto da konačno

otkriju počinioce i napadače na novinarku, oni, baš kao da su neka nevladina organizacija, osuđuju

napad i izražavaju solidarnost sa ranjenomnovinarkom – naveo je Senad Pećanin

KRANJ

-Visoki predstavni-

ci vlada 20zemalja svijeta,

međukojima i CrnaGora,

saglasili su sena skupu,

održanomnaBrdukod

KranjauSloveniji, da jepo-

trebnahitna, sveobuhvatna i

efikasna zajednička reakcija

zaštitepčelakoje imajupre-

sudanznačaj zaodrživupol-

joprivredu, sigurnost uhra-

ni i ishrani, kao i očuvanje

životne sredine.

DEKLARACIJA

Spremnost na zajedničku akci-

ju i tješnju saradnju, na svim

nivoima,izmeđuzemaljairele-

vantnihmeđunarodnihorgani-

zacija formalizovana je zajed-

ničkom Deklaracijom koja je

juče usvojena na ministarskoj

konferenciji održanoj povo-

dom prvog obilježavanja Sv-

jetskog dana pčela – 20.maja.

CrnuGorupredstavljaojepot-

predsjednik Vlade i ministar

poljoprivrede i ruralnog raz-

voja mr Milutin Simović, sa-

opšteno je iz tog Vladinog re-

sorapovodomskupauKranju.

InicijativapremaUjedinjenim

nacijama da se uspostavi Sv-

jetski dan pčela i da se obil-

ježava 20. maja potekla je od

Slovenije. Crna Gora je bila

jednaodprvihzemaljakoje su

podržaleovuinicijativu,akoja

je usvojena krajem prošle go-

dine na Generalnoj skupštini

UNuNjujorku.

SkupjepozdraviopremijerRe-

publike SlovenijeMiroCerar.

Potpredsjednik Vlade Repub-

like Slovenije i ministar poljop-

rivrede, šumarstva i hrane De-

janŽidanizraziojeuvjerenjeda

ć e s kup povodom dana

posvećenogpčelamaukontinu-

itetupodsjećatičovječanstvona

važnu ulogu pčela za opstanak

planete, ali i upozoravati na aki-

tivnostikojesudoprinijeledase

broj pčela širomplanete sman-

juje. On je podsjetio na niz fak-

tora koji dovodedougroženosti

pčela i drugihoprašivača,među

kojima su ljudska aktivnost u

upravljanjuprirodom,intenziv-

na poljoprivredna proizvodnja,

prekomjerna i nepravilna upo-

treba pesticida, klimatske

promjene i drugi.

Govoreći na skupu potpreds-

jednikVladeCrneGoremrMi-

lutin Simović čestitao je Vladi

Slovenije ,,nasnažnoj inicijativi

kojazarezultatimadanašnjisk-

up“, ističući da je Crna Gora od

početka dala podršku za njenu

realizaciju, te da se raduje za-

jedničkomuspjehu.

PORUKA

Da bi ljudska zajednica imala

perspektivu, kako je rekao Si-

mović, iz Ljubljane se šalje

važna poruka.

- Moramo sačuvati pčelinju

zajednicu da bi bilo manje

gladi na planeti, manje siro-

maštva, da bismo sačuvali

život na selu i osjetljivu rural-

nu zajednicu, da bismo imali

više radnih mjesta i da bismo

postojeća sačuvali, jer dvije

milijarde ljudi na zemaljskoj

kugli živi i stvara egzistenciju

u sektoru poljoprivrede - ka-

zaojepotpredsjednikSimović.

On je naveo da se u Crnoj Gori

veoma predano radi na una-

pređenju pčelarstva, da broj

pčelinjih zajednica ima trend

rastaidaposebnoohrabrujeafi-

nitet i ambicija koju za razvoj

pčelarstva imaju mladi ljudi u

CrnojGori.

- Država, kreirajući brojne pod-

sticajnemjere, pomaže sektoru

pčelarstva. Posebnu pažnju

posvećujemo edukaciji, jer za

sve ove izazove znanje je pre-

sudno i uslov daljih iskoraka.

Štitimo pčelinje zajednice od

globalnih izazova, kakvi su

bolesti. Pokušavamo da uredi-

motržištemedaidrugihpčelin-

jih proizvoda, jer ima dosta

problema na tržištu - meda koji

neodgovara svojimkvalitetomi

potrebama sigurnosti hrane -

kazao je Simović ističući da je

zajednički izazov i zajednička

obaveza da se na globalnom

nivouuredi tržištemeda.

U tompravcu, prema riječima

Simovića, treba postaviti dva

kompatibilna cilja – ubrzavati

trgovinu eliminisanjem bari-

jeranagraničnimprelazima,ali

istovremenopomoćijednidru-

gimadasesačuvajunašatržišta

odznačajnihkoličinamedako-

ji neodgovarakvalitetom.

Ministarskoj konferenciji na

Brdu kodKranja prisustvovao

je i ambasador Crne Gore u

Sloveniji prof. dr Vujica

Lazović.

I. P.

Moramo sačuvati pčelinju zajednicuda bi bilomanje gladi na planeti,

manje siromaštva, da bismo sačuvali život na selu i osjetljivu ruralnu

zajednicu, da bismo imali više radnihmjesta i da bismopostojeća

sačuvali, jer dvijemilijarde ljudi na planeti stvara egzistencijuu

sektorupoljoprivrede - kazao je potpredsjednikVlade Simović

Klinički centar Crne Gore još bez direktora Klinike za ginekologiju i akušerstvo

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivredeMilutin Simović učestvovao na konferenciji na Brdu kod Kranja

Odpčela zavisi i opstanakpoljoprivrede

Haliti nećena

Miketićevomjesto

AzisHaliti

SenadPećanin

Detalj sa sastanka