Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 20. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Novazakon-

skarješenjatrebadadoprine-

suboljoj valorizacijipoljopri-

vrednogzemljišta i zaštiti od

svihvidovapromjenanamje-

ne, različitihdegradacija i

štetnihuticaja.Ujednobiće

osnovzaprogresivnijupoliti-

kuoporezivanjezaneobrađi-

vanepovršine, aurediće i ko-

rišćenjepoljoprivrednog

zemljištaudržavnoj svojini,

poručeno je izMinistarstva

poljoprivrede.

IzMinistarstvajepriječetirigo-

dine najavljivano da će Zako-

nomopoljoprivrednomzemlji-

štubitipreciziranodasevlasnici

velikeparcelekojeseneobrađu-

juili izdajuuzakupoporezovati

povisočijimstopama.

STATISTIKA

- Prema posljednjim zvanič-

nim statističkim podacima,

ukupna površina korišćenog

poljoprivrednog zemljišta u

2016. godini i znos i l a j e

255.845,8 hektara (ha), što čini

82,7 odsto ukupnog poljopri-

vrednog zemljišta. Ohrabruje

podatak da se procenat kori-

šćenog poljoprivrednog ze-

mljišta povećava iz godine u

godinu i u 2016. godini bilježi

se rast od 10,6 odsto, u odnosu

na 2015. godinu – kazali su Po-

bjedi izMinistarstva poljopri-

vrede.

Predstavnici Ministarstva

objašnjavaju da korišćeno po-

ljoprivredno zemljište podra-

zumijeva sve površine koje se

koriste u svrhu bavljenja poljo-

privredom, a to su pašnjaci i li-

vade,voćnjaci,oranice,vinogra-

di, rasadnici.

- Od toga pašnjaci i livade čine

preko 90 odsto ukupnog poljo-

privrednog zemljišta. Poveća-

nje površina korišćenog poljo-

privrednog zemljišta u 2016.

godini se odnosi na sve navede-

ne kategorije, od čega je najveći

procenat zabilježen kod plan-

tažnih voćnjaka i rasadnika –

precizirali su predstavnici Mi-

nistarstva.

OKVIR

Oni navodedaovajVladinresor

kontinuirano radi na unapređi-

vanju politike korišćenja i

upravljanja poljoprivrednim

zemljištem.

- Tokom prošle godine kroz

projekat MIDAS, koji realizu-

jemouz podrškuSvjetske ban-

ke,sprovedenojenizaktivnosti

u cilju pripreme novih zakon-

skih i strateških dokumenata

za upravljanje poljoprivred-

nim zemljištem u Crnoj Gori,

kakobiseiuovojoblastistvorio

dobar okvir za dalji razvoj po-

ljoprivrede u skladu sa aktuel-

nom agrarnompolitikom, po-

trebama poljoprivrednih

proizvođača i novim zahtjevi-

ma u procesu pristupanja

Evropskojuniji–reklisuizMi-

nistarstva.

Dodaje se da je pripremljen na-

crt strateškog dokumenta koji

sadrži analizu stanja, iskustva

drugih zemalja, preporuke,

predloge za nova zakonska rje-

šenjaiciljeve,akojićeslužitikao

okvir za politike i mjere za

upravljanje poljoprivrednim

zemljištemuCrnojGori.

- Imajuću u vidu da je riječ o

ključnom resursu za poljopri-

vrednuproizvodnju,važnomza

zaštitu životne sredine, očuva-

nje kulturnih pejzaža i ruralnih

područja, cilj je obezbijediti za-

štitu i kroz primjenu dobre po-

ljoprivredne prakse, potrebnih

agrotehničkih mjera sačuvati

njegovu vrijednost i održavati

gapogodnimzapoljoprivrednu

proizvodnju – kazali su pred-

stavniciMinistarstva.

Oni podsjećaju da je porez na

poljoprivredno zemljište ure-

đenporeskimpropisima.

- Ipak, nova zakonska rješenja

trebadadoprinesuboljojvalori-

zacijipoljoprivrednogzemljišta

izaštitiodsvihvidovapromjena

namjene,različitihdegradacijai

štetnih uticaja i budu osnov za

progresivniju politiku oporezi-

vanjazaneobrađivanepovršine,

a urediće i korišćenje poljopri-

vrednog zemljišta u državnoj

svojini – poručili supredstavni-

ciMinistarstva.

CILJEVI

Oni navode da su dugoročni ci-

ljevi razvoja crnogorske poljo-

privrede, koji sudefinisani Stra-

tegijompoljoprivredeiruralnih

područja, povećanje obradivih

površina, povećanje produktiv-

nosti i uvođenje EU standarda

bezbjednosti hrane u primar-

nomi prerađivačkomsektoru.

- Radi ostvarenja ovih ciljeva,

kroz agrobužet se realizuju

brojne mjere agrarne politike

kako bi se raspoloživi, a neisko-

rišćeni zemljišni resursi uklju-

čili u poljoprivrednu proizvod-

nju. Mjere tržišno cjenovne

politike, koje obuhvataju direk-

tna plaćanja u stočarstvu i bilj-

noj proizvodnji, doprinose po-

d i zan j u konkuren t nos t i

proizvodnje i direktno utiču na

povećanje površina obradivog

poljoprivrednog zemljišta,

ukrupnjivanje poljoprivrednih

gazdinstava i bolje korišćenje

prirodnih resursa, naročito pri-

rodnih livada i pašnjaka – tvrde

predstavniciMinistarstva.

Oniističumjereruralnograzvo-

ja, koje su usmjerene na jačanje

konkurentnosti proizvođača,

kroz podršku investicijama u

primarnoj proizvodnji i prera-

đivačkoj industriji, uvođenju

međunarodnih standarda, odr-

živomupravljanju zemljištem,

aktivnostima kooperativa i

udruženjaproizvođača.

Navodeda se kroz različitepro-

grame pruža podrška za zasni-

vanje i modernizaciju zasada

vinove loze, voćnih zasada, ma-

slinjaka, uzgoj višegodišnjeg

ljekovitog i aromatičnog bilja,

povrtarskih kultura, nabavku

mehanizacije, pokretanje po-

slovanjamladihpoljoprivredni-

ka.

- Osimpovećanja obradivih po-

vršina, cilj je i očuvanje i održa-

vanje zemljišta pogodnog za

poljoprivrednu proizvodnju –

naglasili su predstavnici Mini-

starstva.

VALORIZACIJA

Naglašava se da Ministarstvo

poljoprivrede intenzivno radi

na valorizaciji poljoprivrednog

zemljišta i da je do sada valori-

zovano 300 ha. Iz ovog Vladi-

nog resora podsjećaju da je na-

kon uspješno sprovedenog

javnog poziva za davanje u za-

kup 69 hektara poljoprivred-

nog zemljišta na lokalitetu Šas,

koji je rezultiraopotpisivanjem

ugovora sa kompanijom Voli

trejd, kao i valorizacije lokalite-

ta Grahovo, u opštini Nikšić

(ukupnepovršine40ha),Vlada,

odnosno Komisija za valoriza-

ciju poljoprivrednog zemljišta

u državnoj svojini u prvih pet

mjeseciovegodinedalauzakup

više od 200 hektara poljopri-

vrednog zemljišta u državnom

vlasništvuna lokalitetimauop-

štinamaKotor,UlcinjiPodgori-

ca.

-Ovi lokaliteti bićevalorizovani

kroz zasnivanje poljoprivredne

proizvodnjeipreradeuvidupo-

dizanja zasada maslina, vinove

loze i ljekovitog i aromatičnog

bilja. Realizacijom planiranih

projekata na zakupljenom ze-

mljištu na tri lokaliteta biće in-

vestirano ukupno 9,2 miliona

euraupokretanjepoljoprivred-

ne proizvodnje i prerade, uz za-

pošljavanje 41 radnika – kazali

su izMinistarstva.

Podsjećamo da je 157 hektara

zemljišta na lokalitetuVranovi-

ći u opštini Kotor uzela pod za-

kup kompanija ,,Čelebić agrar“,

blizu34hektarazemljištauGo-

lubovcima kompanija ,,Agrolife

Montenegro“, a deset hektara

zemljišta na lokalitetu Briska

Gora,nateritorijiopštineUlcinj

kompanijaM.N.B. Kruna/vina-

rijaMilović.

- Inicijativa Vlade, koja je ovaj

projekat prepoznala kao njenu

prioritetno-razvojnu kompo-

nentu u oblasti poljoprivrede,

rezultirala je rastućimintereso-

vanjemcrnogorskih kompanija

da diverzifikuju svoje poslova-

nje kroz oblast poljoprivrede –

rekli su predstavnici Ministar-

stva.

Oni smatraju da će ta inicijati-

va, pored novih radnihmjesta,

značajne supstitucije uvoza

izvozom (koja će se ogledati

kroz najavljenu proizvodnju

maslinovogulja,preradeljeko-

vitog i aromatičnog bilja, povr-

tarskom i voćarskom proi-

zvodnjom) imati izrazito

pozitivan efekat i na životnu

sredinu kroz valorizaciju opo-

žarenog, neobrađenog i zapu-

štenog poljoprivednog zemlji-

šta, ali i direktnim učešćem u

rastuBDP-a.

S.POPOVIĆ

Pripremljen je nacrt strateškog dokumenta koji sadrži analizu stanja,

iskustva drugih zemalja, preporuke, prijedloge za nova zakonska rješenja

i ciljeve, a koji će služiti kao okvir za politike i mjere za upravljanje

poljoprivrednimzemljištem, naveli su izMinistarstva poljoprivrede

Neobrađenozemljištečeka

zakupce imehanizaciju

POVODI:

Iz Vlade najavljuju bolju valorizaciju poljoprivrednih resursa

Komentarišući iskustva

zemalja regiona, predstav-

nici Ministarstva navode

da u timdržavama nema

dodatnih poreza za neo-

brađeno zemljište.

- Ipak, zahtjev je da vlasnik,

odnosno korisnik poljopri-

vrednog zemljišta redov-

no obrađuje poljoprivred-

no zemljište i postupa

kao dobar domaćin i po

pravilima kodeksa dobre

poljoprivredne prakse, što

je predmet inspekcijskog

nadzora. Takođe, to je

i uslov za ostvarivanje

prava na podršku (direk-

tna plaćanja) – kazali su

predstavnici Ministarstva.

Oni navode da u Srbiji

obradivo poljoprivred-

no zemljište koje nije

obrađeno u prethodnom

vegetacionomperiodu,

Ministarstvomože dati u

zakup izičkom, odnosno

pravnom licu za period

do tri godine, uz plaćanje

zakupnine vlasniku zemlji-

šta, a po odbijanju troško-

va postupka.

Iskustva

izregiona

Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da će Komisija za

valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

nastaviti i dalje da identi ikuje i priprema predloge za dava-

nje u zakup drugih kompleksa poljoprivrednog zemljišta na

teritoriji cijele Crne Gore, koji se decenijama nijesu obrađi-

vali, a imaju potencijal da kroz kvalitetne projekte iz oblasti

poljoprivrede značajno i višestruko doprinesu razvoju.

- U narednimmjesecima najavljujemo nove oglase za loka-

litete u Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Baru, Danilovgradu i dru-

gimopštinama – poručili su predstavnici Ministarstva.

Ubrzonovioglasi

Prema podacima Monstata o biljnoj pro-

izvodnji u 2016, u ukupnom korišćenom

poljoprivrednom zemljištu preovlada-

vaju površine višegodišnjih livada i paš-

njaka sa učešćemod 94,3 odsto, dok su

oranice zastupljene sa 2,8 odsto, stalni

zasadi 2,1 odsto i okućnice 0,8 odsto.

Statističari su izračunali da u odnosu

na 2015. godinu površina višegodišnjih

livada i pašnjaka bilježi rast za 10,9 odsto,

oranica za 3,7 odsto, stalnih zasada za

8,5 odsto i okućnica za 3,3 odsto.

Monstat:Odkorišćenogzemljišta94,3odstolivadeipašnjaci

Dodatni porez zaneobrađivanozemljište

biće jednaodmjeraprogresivnijepolitike