Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 20. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Evidencijom

katastra nepokretnosti pokri-

veno je u ovom trenutku 78

odsto teritorija Crne Gore, za

12odstopodacisupripremlje-

ni i u toku je proces njihovog

izlaganja na javni uvid, dva

odsto je evidencija katastra

zemljišta i oko osam odsto je

popisni katastar, koji pokriva

dio teritorije opštine Nikšić,

kazao je u intervjuu Pobjedi

direktor Uprave za nekretni-

neDraganKovačević.

Kako je naveo, uspostavljanje

evidencije katastra nepok-

retnosti za oko 100.000 hek-

tara opštine Nikšić započelo

jeovihdanauzpodrškuVlade

Crne Gore i velikog angažo-

vanja zaposlenih .

POBJEDA:

Koliko supouz-

dani katastarski podaci koje

posjedujeUprava zane-

kretnine, akoji suosnova za

razvojneprojekte, prostor-

noplaniranje, sudstvo, po-

reskupolitiku, pripremu

statističkihpodataka, pouz-

danobankarstvo…?

KOVAČEVIĆ

: Tačnost poda-

taka nesumnjivo je u direkt-

noj vezi sa imaocimapravana

nepokretnostima. Uvođen-

jem notarijata, podaci o vlas-

nicima sadržani u notarskom

aktu su precizno definisani,

što uveliko poboljšava kvali-

tet baze podataka katastar-

skih evidencija.

Problempredstavljajupodaci

stvarani u prethodnom peri-

odu, velikimdijelomzbogne-

zainteresovanosti ili neobavi-

ještenosti o potrebi prisustva

u procesu izrade katastra ne-

pokretnosti, što je uslovilo

upis u evidenciju bez tačnog

JMBG ili bez osnova sticanja

zbog nepostojanja validne

dokumentacije.Uovimsluča-

jevima jenemogućebezzaht-

jeva stranke izvršiti bilo kak-

vu promjenu, što ukazuje na

neophodnost provjere poda-

taka od strane zainteresova-

nih stranaka i podnošenje za-

htjeva za ispravkupodataka.

Upravo iz tih razloga omo-

gućeno je svim korisnicima

naših usluga da putem on-li-

ne servisa provjere stanje po-

dataka u realnom vremenu i

zajedno ispravimo sve uoče-

ne nedostatke.

Svjedoci smo da u ranijempe-

riodu nije postojala velika za-

interesovanost za upis imovi-

ne, ali povećanjem broja

prometanepokretnostiuperi-

oduod2005. do2008. godine i

broj zahtjeva za ostvarivan-

jempravananepokretnostima

se u velikojmjeri povećao.

Takođe,moramoistaćiičinje-

nicu da je dio katastarskih

evidencija stvaran u periodu

kadanijebilamogućaprimje-

na tehnologija, koja namsada

omogućava uočavanje gre-

šaka ne samo u poslovima iz

nadležnosti Uprave, već i u

svimsferama poslovanja. Ve-

oma je važno otkloniti i te

greške, aliopterećenostnesa-

mo redovnim, već i vanred-

nim poslovima važnihdržav-

nih projekata često sve ovo

stavlja u drugi plan. U nekim

slučajevima pogotovo, u dije-

lu Primorja, neophodno će

biti raditi obnovu ili čak i novi

premjer ukoliko se ustanove

odstupanja van dozvoljene

zakonske norme.

POBJEDA:

Da li naosnovu

podatakakatastrau svakom

momentumožeda sedobije

podatakopravomvlasniku

nepokretnosti?

KOVAČEVIĆ:

Za cijelu teri-

toriju Crne Gore postoji evi-

dencija o vlasnicima, odnos-

no posjednicima, s tim da

postoje tri vrste katastarskih

evidencija: popisni katastar,

katastar zemljišta i katastar

nepokretnosti, koji imajuraz-

ličit kvalitet i vrstupodataka.

Našaprioritetnavizija jedana

cijeloj teritoriji Crne Gore

uspostavimo evidenciju ka-

tastra nepokretnosti i zato

smo u posljednjih deset godi-

na i radili na nastavku realiza-

cije projekata osnivanja ka-

t a s t r a n e p o k r e t n o s t i .

Evidencija katastra nepok-

retnosti imaveomaveliki zna-

čaj za sva strateška planiranja

koja se odnose na potrebu za

podacima o vlasničkoj struk-

turi i georeferenciranimpros-

tornimpodacima.

U cilju obezbjeđivanja trans-

parenstnosti podataka i uslu-

ga Uprave za nekretnine,

omogućeno je da javni i pri-

vatni sektor, na brz i efikasan

načinkoristie-servise,odnos-

no uvid u on-line podatke u

realnom vremenu na adresi

http://www.nekretnine.co

.

me/me/Katastarski_podaci.

asp. Podaci se odnose na uvid

u: vlasničkustrukturupoJM-

BG/MB, br. lista nepok-

retnosti/posjedovnog lista ili

broju katastarske parcele, ak-

tivne zahtjeve sa ciljem one-

mogućavanja zloupotrebe

transakcijeistenepokretnosti

više puta, praćenje statusa

rješavanja zahtjeva, na osno-

vu dobijenog koda prilikom

predaje zahtjeva.

Planirane aktivnosti odnose

se na preuzimanja e-potpisa-

nog lista nepokretnosti/pos-

jedovnog lista, odnosno uvje-

ren j a , kao i ap l i kac i j e

namijenjene za rad notarskih

kancelarija.

Na Geoportalu Uprave za

nekretnine

http://www.nek- retnine.co.me/me/Geopor-

tal.asp omogućen je pristup

servisima pretraživanja i

pregledanja za određeni broj

metapodataka, setova pros-

tornih podataka i servisa pu-

tem interneta za profesional-

ne korisnike, kao i za široku

javnost.

Podaci koji su trenutno do-

stupni su: ortofoto snimci za

cijelu teritoriju Crne Gore

(2007, 2010-2011), ortofoto iz

različitog perioda snimanja

za različite lokacije, digitalna

topografska karta razmjere

1:25.000, izvod iz digitalnog

plana za katastarske opštine

evidencije katastra nepok-

retnosti... U kontinuitetu se

obezbjeđuju novi podaci, a

uskoroćebitidostupaniorto-

foto izrađen 2017. godine u

okviru Projekta izrade više-

namjenskogortofotoaza teri-

torijuCrneGore.

POBJEDA:

Koliko supoda-

ciUpravedobraosnova za

legalizacujunelegalnopo-

dignutihobjekata, procesa

koji jeu toku?

KOVAČEVIĆ:

Kvalitet poda-

takakoji sevodeubazamapo-

dataka Uprave ne zavisi samo

odnas, već i odvlasnikanane-

pokretnostima i ispunjavanju,

odnosnoneispunjavanjunjih-

ove obaveze za prijavu prom-

jene na nepokretnostima.

Upis objekata izgrađenih su-

protno zakonskoj regulativi

nije bio moguć u određenom

periodu, alipokušavamodob-

rom organizacijom posla

izaći u susret svim zaintere-

sovanim strankama u dijelu

nadležnosti Uprave za nek-

retnine i kvalitet podataka i

usluga podići na viši nivo.

Uloga Uprave odnosi se na

preklapanje orto-foto sni-

maka teritorije Crne Gore, sa

važećim digitalnim podloga-

ma i da ih učini dostupnim

preko internet stranice Geo-

portala jedinicama lokalne sa-

mouprave, odnosno nadlež-

nimorganima lokalneuprave i

Ministarstvu sa podacima sa

kojima raspolaže.

Mira POPOVIĆ MILOVIĆ

INTERVJU:

Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnine

Radićemo

novi premjer

naPrimorju

Uspostavljanje evidencije katastra

nepokretnosti oko 100.000 hektara

opštine Nikšić započelo je ovih dana

uz podrškuVlade Crne Gore. Unekim

slučajevima, pogotovo u dijelu Primorja,

neophodna će biti obnova ili čak i novi

premjer ukoliko se ustanove odstupanja

van dozvoljene zakonske norme

POBJEDA:

Koliko supodaci Uprave

pouzdani za razgraničenje naše drža-

ve sa susjedima, prije svega aktuelno

saHrvatskom?

KOVAČEVIĆ:

Jedna od nadležnosti

Uprave jesu i poslovi premjera, označa-

vanja, održavanja i obnavljanja graničnih

oznaka na državnoj granici, priprema

dokumenata o državnoj granici i vođe-

nje evidencije državne granice. Uprava

za nekretnine je polazna tačka, osnov

za rješavanje jednog od najznačajnijih

državnih pitanja, pitanja granica. Imamo

bogatu istorijsku dokumentaciju, dovolj-

no egzaktnu da se sačuva svaki pedalj

ustanovljene crnogorske teritorije,

međutim, očuvanje dobrosusjedskih

odnosa svakako predstavlja dodatnu

odgovornost. Učešće naših stručnjaka je

bilo od velikog značaja prilikom razgra-

ničenja, odnosno utvrđivanja graničnih

linija sa Kosovom, BiH, Albanijom. To je

uspješno završeno potpisivanjemmeđu-

narodnih sporazuma.

Ima dosta argumenata koje možemo u

nekom eventualnommeđunarodnom

sporu ili arbitraži da upotrijebimo i izvu-

čemo povoljno rješenje u našu korist. Od

prvih planova na ovimprostorima koje je

radila Austrougarska, Prevlaka je uvijek

bila vojna baza, odnosno vojna teritorija.

Prvo vojna baza Austrougarske, potom

Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa

Kraljevine Jugoslavije i SFRJ. U nastavku

pregovora između Crne Gore i Hrvatske

neosporno je da moraju učestvovati i

naši stručnjaci jer svi egzaktni podaci se

nalaze kod nas. Čak i u slučajumeđuna-

rodne arbitraže.

RazgraničenjasaHrvatskomnećebitibeznas

POBJEDA:

Koliko je

Uprava, odnosnonjeni

podaci kvalitetanpar-

tner na infrastrukturnim

projektima - poput Bar

– Boljara, gradnji turi-

stičkih kompleksa, pro-

jekata stranih i domaćih

investitora...

KOVAČEVIĆ:

Uprava za

nekretnine ima veoma

značajnu ulogu u dijelu

obezbjeđivanja podataka

za potrebe realizacije

infrastrukturnih projekata.

Značaj je timprije veći što

se najznačajniji i najkom-

pleksniji projekat u istoriji

Crne Gore, izgradnja auto-

puta Bar – Boljare realizuje

na velikomdijelu teritorije

koja je bila obuhvaćena

evidencijompopisnog

katastra. Znajući da je

evidencija popisnog kata-

stra nepouzdana, Uprava

je radila na prioritetnim

poslovima obezbjeđivanja

evidencije katastra nepo-

kretnosti sa ciljembržeg,

kvalitetnijeg i e ikasnijeg

obezbjeđivanja podataka.

Moramnapomenuti i uče-

šće u realizaciji projekata

kao što su 400 kV i 110 kV

dalekovod Tivat – Čevo –

Pljevlja, podzemni kabl Ita-

lija – Crna Gora, Regionalni

put Berane – Lubnice –

Kolašin, kao i mnogi drugi

infrastrukturni projekti

kako na lokalnom tako i na

državnomnivou.

Uprava će i dalje aktivno

učestvovati u svimprojek-

tima značajnim za razvoj

Crne Gore i kao do sada

odgovorno izvršavati sve

povjerene poslove.

Partner i

velikim

projektima

DraganKovačević

PoglednaPrevlaku