Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Nedjelja, 20. maj 2018.

partija

romociju, terenski rad ipaknezamjenljiv

Šef informativne službe Nove srpske demo-

kratije i funkcioner Demokratskog fronta

Petar Drašković kaže da su društvene mreže

predstavljale izlaz u javnost u vrijeme medij-

ske blokade tog političkog saveza.

- Uzimajući u obzir medijsku blokadu koju je

naš politički savez trpio i trpi, društvenemreže

su bile naš izlaz u javnost bez cenzure i pritisa-

ka režimskih stega, gdje smo građane pravo-

vremeno i istinito obavještavali o svemu što

se dešavalo, kako na najvećimdemokratskim

protestima umodernoj istoriji Crne Gore 2015.

godine, tako i na poljumontiranih sudskih

procesa protiv ljudi iz našeg političkog saveza,

kao i o informacijama iz svih naših izbornih

kampanja – naveo je Drašković.

Izlazujavnostbezcenzure

Predsjednik Vlade organizovao svečani prijempovodomDana nezavisnosti

Marković:

Nećemodozvoliti

pokušajeprekrajanja istorije

PODGORICA

Predsjednik

VladeDuškoMarkovićpo-

ručio jepovodomDanane-

zavisnosti da seCrnaGorau

proteklihdvanaest godina,

odobnovedržavnenezavi-

snosti, nametnulakaovažan

faktor stabilnosti uregionu,

a istakao je i danećedozvoli-

ti pokušajeprekrajanja isto-

rije, ni istorijskemanipulaci-

je tragičnom1918. godinom.

On je na svečanom prijemu

podsjetio da je 21. maj datum

na koji smo prije 12 godina

,,vratili ime naše otadžbine na

svjetsku mapu država i naro-

da“.

– To je datum koji stoji u istoj

ravni sadva 13. jula 1878. i 1941.

godineisakojimaispisujeisto-

rijsku vertikalu našeg naroda.

Datumkadajeprviputusvojoj

istoriji Crna Gora mudrošću i

strpljenjem, umjesto heroj-

skimžrtvama, odbranilapravo

na svoju kuću i pravo da bira

sopstvenubudućnost–istakao

je on.

OČEKIVANJA

Kazao je i da je dvanaest godi-

na i dovoljno, ali u isti mah i

malo vremena da se sprovedu

u život sva očekivanja koja

namje donio 21.maj.

– Posebno kad je riječ o nesta-

bilnom i nerazvijenomBalka-

nu, na kojem ni danas nijesu

ugašene sve vatre koje su pro-

gutale hiljade ljudskih života i

nemjerljivamaterijalnadobra.

I danas one tinjaju u našem

okruženju, i danas one prijete

svakoj razumnoj i napretku

okrenutojpolitici–rekaojeon.

Kako je naveo, u takvom tru-

snom i izazovima podložnom

regionu, Crna Gora se namet-

nulakaovažanfaktorstabilno-

Marković se sinoć zahvalio predsjedniku Filipu Vujanoviću

za, kako je rekao, petnaestogodišnje predano obavljanje

najviše dužnosti u državi jer je juče i posljednji dan njegovog

predsjedničkogmandata.

– Ujedno, da novompredsjedniku Crne Gore gospodinu

Đukanoviću poželimda, kada preuzme dužnost, sa najvećim

uspjehomobavlja funkciju predsjednika – istakao je on.

Vujanovićpredano

obavljaodužnost

sti, promovišući dijalog i tole-

ranciju, gradeći mostove i

stvarajući ambijent u kojem

ćemo se svi manje okretati

prošlosti, a više gledati u bu-

dućnost.

– Na taj način, iako najmanja

država regiona, Crna Gora je

dala najveći doprinos balkan-

skoj stabilnosti, svjesna da bez

stabilnosti nema napretka, ne-

ma priključenja razvijenim

evropskim državama, nema

ekonomskog oporavka i boljeg

života za naše građane – ista-

kao je on.

Toje,kakojenaveo,ibiotemelj

,,na kojem smo izgradili naš

sopstveni put u društvo razvi-

jenih“. Već godinu, kaže on,

dijelimo benefite našeg član-

stva u Sjevernoatlantskoj ali-

jansi, koje nam je jednomzau-

vijek obezbijedilo državnu

stabilnost, nepovredivost gra-

nica i sigurnost za građane.

– U isti mah, donijelo nam je i

nove ekonomske perspektive

kroz pojačano interesovanje

kredibilnihstranihinvestitora,

koji su prepoznali Crnu Goru

kao pouzdanu i bezbjednu de-

stinaciju za njihov kapital.

Zbog toga je danas crnogorska

ekonomija među najbrže ra-

stućim u Evropi. Sve to, još ja-

snije i direktnije u svakodnev-

nomživotu, građani će osjetiti

i u završnim etapama našeg

priključenja Evropskoj uniji.

To više nije neki daleki i ma-

gloviti cilj, već potpuno izvje-

sna perspektiva u periodu

prednama –naveo je on.

Transformacija od najmanje

razvijene republike bivše

SFRJ do punopravne članice

NATO-a i zemlje kandidata za

članstvo u Evropskoj uniji, ka-

ko je rekao, ogroman je napre-

dak.

–Riječ je o sveukupnompreo-

bražaju jednog društva, do ko-

jeg se ne dolazi ni preko noći,

ni u jednoj deceniji – kazao je

Marković.

Često se, dodao je, događa da

od drveta ne vidimo šumu, da

od dnevnih problema sa koji-

masesuočavamozanemaruje-

monašmagistralnipravacinaš

ključni cilj prema kojem na-

predujemo.

– A to su bezbjednost, pravna

sigurnost, stabilnost, kao i de-

mokratski i ekonomski napre-

dakza svakognašeggrađanina

i za svaku porodicu. Zbog toga

ćemo nastaviti da radimo su-

štinski i posvećeno, a ne admi-

nistrativno, obezbjeđujući

profesionalne i održive insti-

tucije, pravnu sigurnost za sve

bez izuzetka, protjerivanje

kriminalaca sa ulica, nultu to-

lerancijupremakorupciji,ure-

đenomedijskotržište,slobodu

medija ne kaonaš deklarativni

cilj i potrebu već kao usvojenu

demokratsku vrijednost - ka-

zao je on.

POLITIČKI DIJALOG

Ovo, kako je naveo, treba da se

ostvari u obnovljenompolitič-

kom dijalogu sa svim politič-

kim i drugim akterima druš-

tvene scene.

- Ne treba da odustajemo od

našihpolitičkihrazlika, odkri-

tičkog odnosa prema kvalitetu

društvenih reformi i njihovoj

dinamici, ali bi trebalo da ima-

mo isti odnospremaevropskoj

perspektivi zemlje. Vlada je

spremna već danas za taj dija-

log. Da naš parlament ostane

hram demokratije, da civilno

društvounapređujenašejavne

politike, a da su novinari slo-

bodni i zaštićeni - istakao je

Marković.

Naveo je i da neće dozvoliti ni

pokušaje prekrajanja istorije,

ni manipulacije po Crnu Goru

tragičnom1918. godinom.

– Prije ravno 100 godina, na

kraju Velikog rata, teškom ne-

pravdom oteta nam je država,

iako smo podnijeli ogromne

žrtve na strani pobjednika u

tomratu.Oni kojidanasželeda

nam to prikažu kao oslobođe-

nje Crne Gore, veličajući 1918,

žele zapravo reviziju 2006. go-

dine i naše istorijske referen-

dumske odluke. Zaboravljaju,

međutim, da su Crna Gora i

njeni građani umeđuvremenu

naučili, jednom za svagda, da

će onaj ko ne bude pamtio

prošlost–moratidajeponavlja

–naveo jeMarković.

N.Đ.

možemo reći da broj onih koji

su zainteresovani da prate ak-

tivnosti DPS svakodnevno ra-

ste na svim društvenimmre-

žama– saopšteno jePobjedi iz

Medijskogtimavladajućepar-

tije.

Oni, međutim, napominju da

terenski rad i direktankontakt

sa građanima kroz partijsku

infrastrukturuostajenepriko-

snoveni „alat“ i ključ svih po-

bjedaDPS.

- To je dobar mehanizam da

se što veći broj ljudi, posebno

mladih koji su u najvećem

broju aktivni korisnici druš-

tvenih mreža, upozna sa na-

šimprogramima, politikama i

ostvarenimrezultatima.Uko-

liko se mlada osoba koja tek

stiče pravo glasa odluči da

upravo preko društvenih

mreža upozna aktuelnu poli-

tičku ponudu u Crnoj Gori,

sigurni smo da se čak i samo

na osnovu toga može opredi-

jeliti da svoje povjerenje po-

kloni upravo DPS-u. Na zva-

ničnimstranicama iprofilima

našepartijemože seuvjeriti u

kontinuitet dobrih rezultata,

ispunjena obećanja, sve ono

što je ostvareno zahvaljujući

našoj politici u proteklih 20

godina,odnajvažnijihpolitič-

kih i nacionalnih pitanja, do

velikih infrastrukturnih pro-

jekata koji se realizuju u Cr-

noj Gori, a koji su bili sastavni

djelovinašihizbornihprogra-

ma – ističu izDPS-a.

Iz te partije objašnjavaju i da

ne postoji precizan mehani-

zamkojimsemože utvrditi da

li promocija na društvenim

mrežama utiče na rejting par-

tije.

- Ali vjerujemo da je za odre-

đeni dio rasta popularnosti

DPS, posebnokodmlađihgra-

đana, zaslužan upravo takav

vid komunikacije – navode iz

vladajuće partije.

Šef informativne službe Nove

srpske demokratije i funkcio-

ner Demokratskog fronta Pe-

tarDrašković ističe da se uda-

našnje vrijeme nezaobilazno

odrediti prema društvenim

mrežamakaovrlovažnimme-

dijima i uključiti ih u izbornu

kampanju.

- Sada praktično imate nikad

jaču dostupnost ka svim gra-

đanima koji posjeduju mobil-

ni telefon i internet. Demo-

kratski front, kao najjača

opoziciona politička grupaci-

ja, posebno obraća pažnju na

izbornu kampanju preko

društvenih mreža, naročito

Fejsbuka. Naša zvanična

Fejsbuk stranica ima najviše

lajkova među svim političkim

subjektimauCrnojGori, što je

svakako određeni pokazatelj

kvaliteta sadržaja koji plasira-

mo, kao i povjerenja koje poli-

tika DF uživa – smatra Draš-

ković.

ĐurđicaĆORIĆ

kaopolitičara

veoma mi je stalo do toga

u kom će se pravcu stvari u

Podgorici i Crnoj Gori dalje

kretati. U tom smislu, iakomi

profesionalni status garantu-

je prilično lagodnu poziciju u

odnosu na ukupan društve-

no-politički ambijent, prosto

ne mogu biti indiferentan.

Zato, u narednomperiodu

želim još snažnije i direktni-

je da doprinesemdaljem

napretku Podgorice kako bi,

za koju godinu, kada Crna

Gora postane punopravna

članica Evropske unije, naš

grad zauzeo ravnopravno

mjestomeđu evropskimpri-

jestonicama.

pružaju vrijedan doprinos

njenomdaljemnapretku.

POBJEDA:

Da li se takve

promjene na listi mogu ne-

gativno odraziti na rad na

terenu?

VUKOVIĆ:

Apsolutno

ne.Mi

smo u dosadašnjem toku

kampanjeobišlimnogekraje-

vePodgorice i uvijeksmonai-

lazili na toplu dobrodošlicu.

Građani veoma pozitivno re-

aguju na pomenute promje-

ne, ne zaboravljajući zasluge

aktuelne gradske uprave, ali i

onih prethodnih, za to kako

Podgorica danas izgleda. U

tomsmislu, naša izborna lista

predstavljasjajanspojpolitič-

ke mladosti i iskustva, što će

ubjedljivopotvrditi i rezultati

izbora 27.maja.

POBJEDA:

Jestelizadovolj-

niposvećenošćusvihukam-

panji?

VUKOVIĆ:

Nijesam zadovo-

ljan, već fasciniran energijom

ljudi kojima sam okružen i

njihovompredanošću našem

zajedničkompolitičkomcilju.

Takav timmože samo da po-

bijedi 27.maja.

POBJEDA:

Očekujete li da

će DPS osvojiti broj glasova

uPodgorici koji jedobioMi-

loĐukanovićuglavnomgra-

du kao kandidat za pred-

sjednika i da li bi takav

rezultat bio dovoljan za ap-

solutnuvlastDPS-a?

VUKOVIĆ:

Predsjednički i

lokalni izbori se, ipak, razli-

kujupomnogo čemu. No, bez

obzira na to, nemam dilemu

da će, kao i 15. aprila, DPS i

ovoga puta ubjedljivo trijum-

fovati i da će naša lista pred-

stavljati okosnicubudućevla-

sti uPodgorici.

POBJEDA:

Kakvu izlaznost

očekujete na izborima u

glavnomgradu?

VUKOVIĆ:

Nezahvalno je

prognozirati, ali kao stanov-

nikPodgorice i jedanod akte-

ra ovog izbornog procesa,

očekujem da će građani pre-

poznati značaj temakojekan-

didujemo tokom kampanje i

da će u solidnom procentu

izaći na birališta 27.maja.

POBJEDA:

Šta je, po Vašem

mišljenju, motiv zbog kojeg

su Bošnjačka stranka i DUA

odlučile da nastupe sa DPS-

omnaizborima,adaneisko-

riste princip afirmativne

akcije?

VUKOVIĆ:

U takvoj odluci

prepoznajemdva motiva. Pr-

vi se tiče veoma dobre sarad-

njeDPS-a i nacionalnihparti-

ja, koja trajeveć15-akgodina i

kojasenastavljauokviruovog

izbornogciklusa.Drugimotiv

se tiče želje da se dodatno

afirmiše multietnički karak-

ter Podgorice kao jedna od

njenihnajvećihvrijednosti.

I.KOPRIVICA

IvanVuković

DuškoMarković

Bivši i budući predsjednik

CrneGorenaprijemukodMarkovića