Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Nedjelja, 20. maj 2018.

Danas inauguracija novog predsjednika

u Vladinomdomu na Cetinju

MiloĐukanović

polažezakletvu

predposlanicima

PODGORICA

Izabrani

predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović položiće danas

zakletvu u Vladinomdomu

na Cetinju, pred poslanicima

crnogorskog parlamenta,

na sedmoj sjednici prvog

redovnog (proljećnjeg) zasi-

jedanja Skupštine Crne Gore,

u prisustvu najviših državnih

zvaničnika i predstavnika

diplomatskog kora akredito-

vanih u našoj zemlji.

Pored poslanika 26. saziva

Skupštine Crne Gore, na

sjednicu su pozvani članovi

Vlade Crne Gore, nekadaš-

nji predsjednici Crne Gore,

Skupštine i Vlade, najviši

državni funkcioneri, čelnici

državnih institucija, predstav-

nik potomaka dinastije Petro-

vić Njegoš, gradonačelnik

glavnog grada i predsjednik

prijestonice Cetinje, vjerski

velikodostojnici, rektori

univerziteta, članovi diplo-

matskog kora akreditovani

u Crnoj Gori, nerezidentni

ambasadori i vojni izaslanici

odbrane akreditovani u Crnoj

Gori, predstavnici međuna-

rodnih organizacija, pred-

sjednici opština i drugi.

GOVOR

Novoizabrani predsjednik

polaže zakletvu pred poslani-

cima na dan kada ističe man-

dat njegovomprethodniku.

Prema scenariju svečanosti,

orkestar Vojske Crne Gore

pratiće dolazak zvanica na

ceremoniju. Fanfare će se

oglasiti u podne, nakon čega

će izabrani predsjednik Crne

Gore Milo Đukanović i pred-

sjednik Skupštine Crne Gore

Ivan Brajović ući u svečanu

salu „Ivan Crnojević“.

Hor Muzičke akademije, pod

dirigentskompalicomAlek-

sandre Knežević, otpjevaće

himnu Crne Gore „Oj svi-

jetla majska zoro“, nakon

čega će izabrani

predsjednik Crne

Gore Milo Đukano-

vić položiti zakle-

tvu i održati inauguracioni

govor, čime će biti, saglasno

članu 97 stav 3 Ustava, ozna-

čeno njegovo stupanje na

dužnost predsjednika Crne

Gore.

Tekst zakletve glasi: „Zakli-

njem se svojom čašću na

Ustavu Crne Gore da ću

dužnost predsjednika Crne

Gore obavljati savjesno i

odgovorno za dobro svih

građana naše domovine. Kao

predsjednik države posveti-

ću se očuvanju nezavisnosti

i suvereniteta Crne Gore i

njenoj a irmaciji kao građan-

ske, demokratske, ekološke

i države socijalne pravde,

zasnovane na vladavini

prava“.

RAPORT

Na platou ispred Vladinog

doma komandir počasne

jedinice Vojske Crne Gore

predaće raport predsjedniku

Đukanoviću koji će zatim

pozdraviti zastavu Crne Gore

i obići Počasnu jedinicu, uz

pozdrav „Vojsko Crne Gore,

zdravo!“ Uslijediće plotuni iz

šest oružja Vojske CG.

U atrijumu Vladinog doma,

nakon toga, počeće koktel

koji priređuje predsjednik

Crne Gore sa suprugom.

Od obnove nezavisnosti, 21.

maja 2006. godine, funkciju

predsjednika Crne Gore

obavljao je Filip Vujanović,

koji je bio izabran na pred-

sjedničkim izborima 2008. i

2013. godine.

Milo Đukanović je na pred-

sjedničkim izborima održa-

nim 15. aprila ubjedljivo pobi-

jedio ostalih šest kandidata.

Dobio je povjerenje 180.272

birača, odnosno 53,90 pro-

cenata onih koji su izašli na

izbore.

R.P.

Pitali smo:

Koliki je uticaj društvenihmreža na izbornu kampanju političkih

PODGORICA

Upotreba

društvenihmrežapredstav-

ljadobarnačinzapromociju

političkihpartija i njihovih

izbornihkampanja, ali taj

vidmarketinganemože za-

mijeniti terenski rad i direk-

tankontakt sa građanima,

smatraju sagovornici Pobje-

de.

Iz medijskog tima Demokrat-

ske partije socijalista objašnja-

vaju kako su društvene mreže

dobarmehanizamda se što ve-

ći broj ljudi upozna sa politi-

kom, programomi rezultatima

partije, ali napominju i da broj

lajkova i pratilaca na društve-

nimmrežama nemože biti po-

Fejsbuk i Instagramdobri za

uzdanpokazatelj podrške.

- Društvene mreže imaju uti-

caj na kampanju svake partije,

pa i na kampanje DPS-a. Zato

smo se i opredijelili da, od tre-

nutka kada je taj kanal komu-

nikacije postao relevantan i za

Crnu Goru, koristimo sve ka-

pacitete koji nam se pružaju.

Mada broj lajkova i pratilaca

nemožebitipotpunopouzdan

pokazatelj podrške bilo kome,

INTERVJU:

Ivan Vuković, nosilac izborne liste DPS-a za Podgoricu

Pobijedićemo

ubjedljivo, jošne

razmišljamomjestu

gradonačelnika

PODGORICA

Demokrat-

skapartija socijalistaubjedlji-

vo će pobijediti na izborima

27. maja i biće okosnica budu-

ćevlastiuglavnomgradu–ka-

zaojeuintervjuuPobjediIvan

Vuković, nosilac izborne liste

DPS-a zaPodgoricu.

On je poručio da još nije raz-

mišljao o tome da li bi prihva-

tio da bude novi gradonačel-

nik Podgorice ako mu to

mjestopartija ponudi.

- Intenzitetkampanje jetakav

da ne dozvoljava da mislite o

bilo čemu osim o onome što

suvamnaredneobaveze.Naj-

važnija stvar u tom smislu je-

ste da ćeDPS i koalicioni par-

tneri pobijediti, odnosno da

će novi gradonačelnik biti

neko sa liste ,,Zadobrograđa-

na Podgorice –MiloĐukano-

vić“. Raduje me što na našoj

listi postoji veliki broj onih

koji bimoglidaodgovore tako

odgovornom zadatku kakav

je vođenje glavnog grada –

istakao jeVuković.

POBJEDA:

Vaše ime u vrhu

izborne listeDPS-a za pred-

stojeće izbore u Podgorici

iznenađenje je za sve, pa i za

mnoge unutar partije. Kako

ste i kada donijeli odluku da

preuzmete „kormilo“ ti-

mom DPS-a za podgoričke

izbore?

VUKOVIĆ:

U sklopu onoga

štomi je profesija, u prethod-

nom periodu sam ovakve i

slične izborne procese po-

smatrao sa strane i nerijetko

analizirao. Stoga razumijem

iznenađenje dijela naše jav-

nosti mojim političkim anga-

žmanom. Istovremeno, uvi-

jek sam naglašavao da je za

Demokratskupartijusocijali-

sta, koja toliko dugo traje na

vlasti, prijeko potrebno da

stalno otvara prostor novim

POBJEDA:

Šta Vas jemoti-

visalo da uđete u politiku i,

s obziromna to da nemate

političkog i partijskog isku-

stva, imate li bojazni od

novog zadatka?

VUKOVIĆ:

Istina, nemam

partijskog iskustva, ali ne bih

rekao da nemampolitičkog. Ja

samdoktor političkih nauka,

predajemna FPN-u, već dugo

pratimpolitička zbivanja na

domaćoj i međunarodnoj

sceni, i veoma dobro pozna-

jemosobenosti političkog

života u gradu i državi u

kojima živim. Odluku da se

aktivno uključimu ovu prediz-

bornu kampanju donio sam

vođen osjećajempoštovanja

prema onome što su najsvje-

tlije tradicije našeg grada, a to

su antifašizam i multietnički

sklad, kao i osjećajemodgo-

vornosti prema budućnosti

našeg grada. U Podgorici sam

duže od tri decenije, namje-

ravamda tu i ostanem i stoga

sam izuzetno zainteresovan

za to kako će ona izgledati u

narednomperiodu. Nemam

bojazni od novog zadatka

jer, osim velike ljubavi prema

Podgorici, vjerujemda imam

dovoljno životnog i profesi-

onalnog iskustva da pomo-

gnemda moj rodni grad, u

godinama pred nama, posta-

ne još ljepše mjesto za život.

POBJEDA:

S obziromna to

da imate bogato iskustvo kao

predavač na fakultetu, vidite

li sebe u budućnosti kao pro-

fesora ili političara?

VUKOVIĆ:

Već deset godina

radimna Fakultetu političkih

nauka, od čega posljednje dvije

godine kao docent. To ostaje

moj primarni poziv. Ni tokom

ove kampanje, koliko god bila

intenzivna i zahtjevna, ni u

jednom trenutku nijesam zane-

mario svoje profesionalne oba-

veze. Tako će biti u narednom

periodu. Istovremeno, osjećam

snažnu pripadnost našoj druš-

tvenoj zajednici i, samim tim,

Vidimsebeubudućnosti ikaoprofesora

ljudima. Zato sam izuzetno

srećanzbogčinjenicedaveći-

nu odborničkih kandidata sa

naše liste čine ljudi, lično i

profesionalno u potpunosti

ostvareni, bez prethodnog

političkog iskustva ovog tipa.

Kada je u pitanju odluka o to-

me da upravo ja budem nosi-

lac liste ,,Za dobro građana

Podgorice – Milo Đukano-

vić“, ona je donešena u dogo-

voru sa ljudima koji čine ru-

kovodstvo najjače partije u

Crnoj Gori.

POBJEDA:

Kako suVas pri-

hvatili u podgoričkomDPS-

u?

VUKOVIĆ:

Na osnovu isku-

stvaprethodnedvije sedmice,

mogu da kažem da sam pri-

hvaćen izvanredno. Ni u jed-

nom trenutku nijesamosjetio

bilo šta od onoga što se po-

sljednjih dana priviđa našoj

političkoj konkurenciji. Na-

protiv, apsolutno svi u našem

brojnom timu znaju zbog če-

ga smo se okupili i, ne štedeći

sebe, pokušavaju da daju

maksimalan doprinos našoj

zajedničkoj pobjedi 27.maja.

POBJEDA:

Na izbornoj listi

dosta je novih imena, dok,

recimo, nema Daliborke Pe-

jovićiPetraIvanovića,štoje,

opet, iznenađenje. Kako to

objašnjavate?

VUKOVIĆ:

Za razliku od na-

šihpolitičkihoponenatakojiu

kontinuitetu ne mijenjaju ni-

šta, iako već četvrt vijeka jed-

nako loše prolaze na izbori-

ma, u DPS-u su i na ovom

primjeru pokazali izuzetnu

političku zrelost. Političkom

afirmacijom istaknutih poje-

dinaca mlađe generacije, vla-

dajuća partija učinila je još iz-

v j e s n i j om po b j e du n a

predstojećim izborima i stvo-

rila sjajnu osnovu i za neke

buduće političke uspjehe. Što

se tiče gospođe Pejović i gos-

podina Ivanovića, oni su čla-

novi Predsjedništva DPS-a i

poslanici u crnogorskompar-

lamentui sa tihveomaznačaj-

nih pozicija u okviru politič-

kog sistema naše zemlje

Naša izborna lista dobar je primjer

kombinacije političkemladosti

i iskustva. Nemamdilemu da će

upravo to 27. maja dati rezultat kakav

samnajavio – kazao je IvanVuković,

ističući da očekuje izlaznost u

Podgorici u ,,solidnomprocentu“

VladindomnaCetinju

StraniceFejsbukpro laDPS-a i DF-a