Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Kultura

Nedjelja, 20. maj 2018.

PODGORICA

Iz štampe

je izašaonovi broj časopisa

zakulturu, književnost i

društvenapitanja „Ars“,

koji objavljujuOtvoreni

kulturni forumsaCetinja i

Crnogorskodruštvoneza-

visnihknjiževnika izPod-

gorice.

Broj otvaranovapoezijaMi-

lorada Popovića pod naslo-

vom „Agnostik i nebo“. Sli-

j ede zap i s i Mi ros l ava

Mićanovića „Neposlano.

Poslano“, a zatim odlomak

iz rukopisa knjige pjesama

„Poljubac iz francuske uli-

ce“ Vesne Radović, pod na-

zivom„GitaraDanilaKiša“.

Novi broj „Arsa“ donosi i

kratku priču „Greta“ pozna-

togbosanskohercegovačkog

pisca Faruka Šehića. Josip

Mlakićpotpisujeodlomakiz

romana „EvanđeljepoBara-

bi“, a crnogorska književni-

ca Lena Ruth Stefanović

objavila je tekst „Putnici“, iz

„Ciklusa priča posvećenog

sećanjuna SretenaAsanovi-

ća“. Svetozar Savić za „Ars“

potpisuje „Barski solilo-

kvij“. Slijedi poezijaNenada

Rizvanovića „Valceri iz

Translajtanije“, te poetski

zapisi Nadije Rebronje

„Chatdijalozi“, dok jeOlive-

ra Knežević priložila stiho-

ve „Ples u Vremenu“. U no-

vom „Arsu“ objavljen je i

tekst Enesa Halilovića

„Mečka“, posvećen Ćazimu

Muji.

PREVODI I STIHOVI

Poezija Ivana Vazova pod

nazivom „Oslobođenje“

objavljena je u prevodu Le-

neRuthStefanovićsabugar-

skog jezika.

„Pogled na Vltavu ili iveri

zbilje prvih časova“ Joséa F.

A. Olivera, za „Ars“ je sanje-

mačkog prepjevala Verica

Tričković. U ovom broju je

objavljen tekst Andree Štift-

Laube, „Bure s vinom“, koji

su preveli sa njemačkog Je-

lena Knežević i Ljubomir

Ivanović. Prevod tekstaMa-

rijan Fejtful „Wild horses

wouldn’t drag me away“

potpisujeTanjaBakić.

O najljepšimpjesmama Ab-

dulaha Sdrana, u tekstu pod

naslovom „Jezik i zemlja,

pjesnik i grad: jedinstveni

Kismet“, pisao je Pavle Go-

ranović. Poeziju pod naslo-

vom „Gusle“ preveo je i o

njoj napravio zabilješku

TonkoMaroević.

POETIČKI STAV

„Homerskopitanje“ jeutek-

stu za ovaj broj obradio Ne-

dimMušović, a Jasna Šamić

je objavila tekst „Andrić u

Parizu“. Aleksandra Nikče-

vić-Batrićević je pisala o

knjizi „Kembridžov priruč-

nik za pisanje žena u doba

romantizma“ (The Cam-

br i dge Compan i on t o

Women’sWriting in the Ro-

mantic Period). Ovo djelo

priredila je Devoni Lozer,

profesorkanaKatedri zaan-

glistiku Državnog univerzi-

teta u Arizoni, u saradnji sa

naučnicima koji su u dosa-

dašnjem radu bili posvećeni

rekonstruisanju problema-

tike koja otkriva žensku

stranu romantičarske priče,

njenodrugačijerazumijeva-

nje i emancipaciju ženskog

glasa. Aleksandra Nikčević-

Batrićević je prevela i tekst

Džulijane Spar pod naslo-

vom„Poetički stav“.

SlijeditekstZoranaKoprivi-

ce „Iskušavanje đavola“, a

potom prilog Sofije Kalezić

„Dokumentarnobiografska

proza Lidije Vukčević, o

knjizi „Kiši li neprekidno

nad Kotorom?“ u izdanju

Skaner studija iz Zagreba

(2012) i „Istinite priče“ istog

izdavačaiz2014.godine.No

-

vi „Ars“ donosi i tekst Mi-

ljenka Jergović „Grob Vuka

Krnjevića“, a broj zatvara

BesjedaknjiževnikaMilora-

da Popovića povodomNje-

goševenagrade.Naslovljena

je „Borba za Njegoševo na-

sljeđe“.

R.M.

„Slasti slave“ uDodestu

PODGORICA

Hit predstava „Slasti slave“, u produkciji Gradskog

pozorišta, biće izvedena večeras u 20 sati, u sali Dodest KIC-a

„Budo Tomović“. Po tekstu „Glorious“ britanskog pisca Pitera Kil-

tera, predstavu je adaptirao i režirao Stefan Sablić.

Duhovit i dirljiv komad govori o strasti prema slavi jedne žene

koja je proglašena za najgoru pjevačicu na svijetu. Kilter ga je

napisao po istinitoj priči o Florens Foster Dženkins, koja je četr-

desetih godina prošlog vijeka u Njujorku bila omiljena muzička

atrakcija. Proslavila se operskom karijerom, iako nije umjela da

pjeva. Igraju: Dubravka Drakić, Mladen Nelević, Vesna Vujošević-

Labović/Katarina Krek, Ivana Mrvaljević i Smiljana Martinović.

Izbor muzike potpisuje Stefan Sablić, kostimogra iju Aleksandar

Nošpal, a scenogra iju Smiljka Šeparović.

R. K.

Objavljen novi broj časopisa „Ars“

Jezik i zemlja,

pjesnik i grad

Dva koncerta Romana Simovića na Don Brankovimdanimamuzike

Muzička jedinjenjauLuštici i Kotoru

KOTOR

Koncert-majstor

Londonskog simfonijskog

orkestra, naš proslavljeni vi-

olinistaRomanSimovićodr-

žaćedvakoncertauokviru

17. izdanjaKotor artDon

Brankovihdanamuzike.

Simović, koji je i predsjednik

programskog odbora ovog fe-

stivala, 28. jula nastupiće u

Luštici Bay, a 30. uKotoru. Na

koncertimapodnazivom„Ro-

man&Friends:Muzička jedi-

njenja“, uz Simovića predsta-

viće se violinistkinja Čečilija

Cijano, violisti Milena Simo-

vić i Robert Smisen, violonče-

listi Đovani Njoki i Dragan

Đorđević. Kako su najavili iz

direkcije Kotor arta, ansam-

blu vrhunskih muzičara na

Saprošlogodišnjegkoncerta „Roman&Friends“

kotorskomkoncertupridruži-

će se pijanista i osnivač Kotor

arta, RatimirMartinović.

- Želim još jednom da zahva-

lim Kotor artu, festivalu koji

mi omogućava već niz godina

dadijelimsvojumuzikusapu-

blikomuCrnoj Gori, uprediv-

nomKotoru. Zahvaljujući Lu-

štici Bay krug prijatelja ovog

najznačajnijegfestivalauregi-

onu se širi i ponovo ćemo pu-

blici podariti dva vrhunska

programa sa mojim bliskim

prijateljima - izjavio je Simo-

vić.

Onjeuključenuživot festivala

od njegovog osnivanja i u svi-

jetu promoviše manifestaciju

kao esencijalan element kul-

turnog života Kotora i Crne

Gore. Ovaj umjetnik briljan-

tne virtuoznosti i urođene

muzikalnosti ima uspješnu

internacionalnu karijeru. Na-

stupa u poznatim svjetskim

salama i na najznačajnim fe-

stivalima. Svira na violini An-

tonija Stradivarija iz 1709. go-

dine.

R.M.

Međunarodni danmuzeja obilježen nizomprograma širomCrne Gore

Novi pristupi,

novapublika

Programmanifestacije počeo je izložbomdjela njemačke

umjetnice Rozmari Trokel u galeriji „Miodrag Dado

Đurić“, kojom je ujedno startovao i ciklus postavki

Narodnogmuzeja posvećenih ženskimautorkama

CETINJE

Noćmuzejau

protekladvadanaobilježeni

suu 11 gradova širomCrne

Gore, uokviruprograma

proslaveEvropske godine

kulturnebaštine. Publika je

imalaprilikudavidi brojne

kvalitetneprogramekoji su

organizovani uBaru, Bera-

nama, BijelomPolju, Budvi,

HercegNovom, Kotoru,

Nikšiću, Tivtu, Podgorici,

Rožajama, anajvišenaCeti-

nju.

Narodni muzej Crne Gore

proslavio je Noć muzeja pro-

gramom koji je obuhvatio niz

zabavnih, istorijskih i umjet-

ničkih sadržaja. Programma-

nifestacije počeo je već u če-

tvr t ak veče otvaranj em

izložbe djela njemačke umjet-

nice Rozmari Trokel u galeriji

„MiodragDadoĐurić”, kojom

je ujedno startovao i ciklus

izložbi Narodnog muzeja po-

svećenih ženskim autorkama.

Ova umjetnica bavi se preispi-

tivanjem pozicije žene na sa-

vremenoj umjetničkoj sceni

još od osamdesetih godina

prošlog vijeka, mogle se čuti

na stručnom vođenju izložbe

koje je organizovano ovimpo-

vodom.

NOVACKAOUKRAS

Međunarodni dan muzeja

obilježen je i uMuzeju novca

Centralne banke Crne Gore

otvaranjem izložbe „Novac

kaoukras“. Postavku jeotvori-

la predsjednica Komiteta

ICOM-a za Crnu Goru Ljilja-

naZeković.

Izložbu je organizovaoMuzej

novca u saradnji sa Srednjom

likovnom školom „Petar Lu-

barda“ sa Cetinja, čiji učenici

supripremiliradovenazadatu

temu, odnosno izradili ukra-

snepredmetekoristeći novča-

nice i kovanice. Direktorica

Muzeja novca Bojana Šupe-

ljak uručila je nagrade autori-

ma najboljih radova, kao i za-

hvalnice svim učesnicima

konkursa. Prvunagraduosvo-

jila jeNikoleta Ćorović, drugu

Vuk Šćepanović, dok su treću

ravnopravnopodijelili Katari-

naMarđonović i Todor Kova-

čević. U okviru obilježavanja

Dana i noći muzeja u dvorištu

Biljarde upriličeno je i oku-

pljanječlanovakluba„Slobod-

no vrijeme“. Tokomdruženja,

uglavnom pripadnika „trećeg

doba” slušala semuzika iz pe-

desetih i šezdesetih godina

prošlog vijeka.

Značaj segment manifestacije

činilo je i predavanje „Stećci -

dio srednjevjekovne kulture

CrneGore“ koje je održano ta-

kođeuBiljardiiLapidarijumu.

mne pse, te predavanje Vidne

Burić i JulijeMilanovićoudo-

mljavanjupasa lutalica.

BERLINSKASCENA

Dio programa manifestacije

Noći muzeja bilo je čitanje

tužbalice „Pohara cetinjskog

muzeja” i razgovor o stanju u

muzejima i muzeologiji u Cr-

noj Gori danas. Specijalni go-

sti programa bili su članovi

Saveza udruženja boraca

NOR-a i antifašista Crne Gore

i cetinjski gimnazijalci. Kraj

programa obilježilo je preda-

vanje „Berlinska umjetnička

scena“ugaleriji „MiodragDa-

doĐurić”.

Međunarodni dan muzeja 18.

maj obilježava se od 1977. go-

dine pod pokroviteljstvom

Međunarodnog muzejskog

savjeta (ICOM), a sa ciljem

afirmacije muzeja i isticanja

njihoveulogeupromovisanju

kulturne različitosti i inter-

kulturalnog dijaloga. Ovogo-

dišnja tema manifestacije -

„Hiperpovezanost muzeja:

novi pristupi, nova publika“,

odabrana je u skladu sa ide-

jom promovisanja samog ter-

mina „hiperpovezanost“, koji

ukazuje na višestruke načine

komunikacije koji postoje u

savremenomsvijetu.

J.Đ.

Noć muzeja obilježena je i u botaničkoj bašti muzeja „Mirko

Komnenović“ u Herceg Novomuz prigodanmuzički pro-

gram izvođača Muzičke škole. Posjetioce je pozdravila

direktorica muzeja Ivana Palikuća. Program je svečano otvo-

rio arhitekta i konzervator Srđan Marlović predavanjemo

Topaljskoj komunitadi.

U nastavku programa, kao uvod u izložbu kamenih lampi

„Rosso Cattaro“ Novljanina Danila Backovića, arhitekta

Ranko Kovačević publiku je upoznao sa istorijatomĐurićkog

kamena na ovompodneblju od kojeg su urađeni i izloženi

eksponati.

-Mnogi su šetali pjacama Starog grada Kotora, zapažajući

kamen kojim su ulice i trgovi popločani. Ali, mnogi ne znaju

da je taj kamen iz Đurića, u Kamenarima. Čak i kamen ispred

muzeja „Mirko Komenović“ je iz tog kamenoloma...U ovom

dijelu zaliva priroda se poigrala, pa je stvorila kamen u crve-

nim tonovima i nijansma. Taj se kamen zove bokit, a ranije

Rosso Cattaro – kazao je Kovačevič.

Pričacrvenogkamena

Otemi„NekropolestećakaCr-

neGore, na listi svjetske bašti-

ne UNESCO” govorila je ru-

kovoditeljka Arheološkog

muzeja Crne Gore Mitra Ce-

rović, dok je na vezu stećaka i

pisane istorije ukazao istori-

čar Petar Lekić.

Na temu „Šavnikumramorju”

govoriojearheologGoranPaj-

ović.

Izložba „Abeceda muzejskih

predmeta“ održana je uDvor-

cu Kralja Nikole. Tom prili-

kom djeca su bila u prilici da

čujudetaljeoizložbiida izvla-

čeći slova Abecede crtaju ek-

sponate koji počinje na slovo

kojesuizvukli.Krozizložbuih

je vodila pedagoškinja Bojana

Ivanišević. Sljedeća izložba

bilaje„KućniljubimcinaDvo-

ru” koja je otvorena u galeriji

„Miodrag Dado Đurić“. Riječ

je o Pop Up tematskoj mini-

izložba fotografija ljubimaca

dinastije Petrović i participa-

tivni fotoperformans. Izložbu

jepratiloučešćeaktivistaNVO

„sPAS“ koji su doveli bezdo-

Saotvaranja izložbeuMuzejunovcanaCetinju