Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Svijet

Nedjelja, 20. maj 2018.

Pregovori Skoplja i Atine o imenu bivše jugoslovenske republike

Hoće li Ilindenpomiriti

Makedoniju i Grčku

SKOPLJE

Republika Ilin-

denskaMakedonija jeopci-

jakoju sukao ,,mogući kom-

promis“ razmatrali

premijeriMakedonije i Grč-

keučetvrtakuSofiji.

O tome je premijer ZoranZa-

ev juče izvijestio najviše zva-

ničnike i političke lidere na

sastanku u Skoplju, prenosi

MIA.

IDENTITET

- Informisao samo najnovijoj

fazi pregovora o imenu. Sa

najvećomodgovornošću, svi-

ješću i posvećenošću držav-

nim interesima, obavijestio

sam predsjednika, predsjed-

nika parlamenta, lidere stra-

naka VMRO-DPMNE i DUI

da suvladeMakedonije iGrč-

ke razgovarale o opciji i rješe-

njukoje bi biloprihvatljivo za

obje strane. Republika Ilin-

denskaMakedonijajemogući

kompromis - rekao je premi-

jer Zaev.

Ovaj predlog, kako je rekao,

jača temeljeMakedonije.

- Ilinden je naša svijetla bu-

dućnost, ovo ime jača naš

identitet i makedonski Ilin-

den je garancija za multiet-

ničku Makedoniju - rekao je

Zaev.

On je novinarima rekao da će

Makedonija sa mogućim do-

govorom dobiti konačnu po-

tvrduomakedonskomjeziku,

garanciju za identitet imeđu-

narodne kodove.

Takođe je najavio da će biti

održan referendum o imenu,

a tu ideju je već podržalaGrč-

ka, navodiMIA.

Sastanku su pored najviših

makedonskih zvaničnika pri-

sustvovali i zamjenik premi-

jera, kao i ministri spoljnih

poslova i odbrane.

U isto vrijeme održan je pro-

test manje grupe ljudi protiv

pregovora o promjeni imena

Makedonije.

GrčkipremijerAleksisCipras

izjavio jedaGrčka radi na rje-

šenju sa Skopljem, koje neće

biti krhko i kojenećepropasti

za nekolikomjeseci.

On je torekaona sjednici cen-

tralnog komiteta Sirize, na

kojoj je predstavio izvještaj o

sastanku sa grčkimpredsjed-

nikom Prokopisom Pavlopu-

losom, prenosi ANA.

KLJUČNALINIJA

- Nijesmo promijenili našu

poziciju uprkos pritiscima.

Blizu smo, ali su najteži po-

sljednji koraci - rekao je Ci-

pras.

Prema njegovim riječima,

Grčka i Makedonija su ,,na

ključnoj tački pregovora“ i

Grčka će braniti nacionalnu

liniju ,,opreznim i odgovor-

nimkoracima“. On je dodao i

da je velika odgovornost pre-

govarati u imeGrka, uzimaju-

ćiuobzirnjihoveosjetljivosti,

istakavši kako je cilj rješenje

da bi ljudi živjelimirno.

Kako je Cipras rekao, spor

star 27 godina između Atine i

Skoplja oko imena Makedo-

nije ne može da se riješi bez

izmjenemakedonskogustava

kojabiuključilapromjenuna-

ziva te zemlje.

Kakvi su dometi oštre retorike Srpske pravoslavne crkve povodomKosova

Neriješeni

kosovski problem

je stalni izvor

nacionalističkog

ekstremizma i

pomažu se ruske

namjere da se

destabilizuje

Balkan- smatra

istoričar Milivoj

Bešlin

BEOGRAD

Srpskapravo-

slavna crkvaotvorenoprije-

ti predsjednikuSrbijeda će

ući u sukob sanjom, naro-

domi budućimgeneracija-

ma ako raspiše referendum

za rješenjekosovskogpita-

nja iakovlast referendum

uopšte i nepominje.

Crkveni predstavnici su ljuti

jer je njihov zaključak oKoso-

vu sa posljednjeg Sabora gur-

nut u zapećak, što je logično

pošto se zalažu za zamrznuti

konflikt koji uopšte ne može

biti opcija rješenja zaKosovo.

CINIZAM

Crkvi smeta što se umedijima

ne polemiše o ovomnjihovom

stavu, što je u autorskom tek-

stu iznio i najbliži saradnik

mitropolita Amfilohija dr Ve-

libor Džomić, kao i otvorene

prijetnje sa početka ovog tek-

sta.

Problem uplitanja crkve u dr-

žavne poslove i odluke nije

nov, kao ni upotreba crkve ka-

da to donosi političku korist.

Međutim, ako je za SPCKoso-

vo duhovna prijestonica – za-

što ono mora da bude u svje-

tovnimgranicama Srbije kada

jetek1912.godineušlousastav

Srbije i koliko smo puta izgu-

bili kada smo slušali preporu-

ke SPC?

- Ne bih da budem ciničan, ali

svakome je prijestonica tamo

gdje mu je kasa. A vrlo dobro

popunjena kasa SPC je u cen-

tru Beograda. Sve drugo je či-

sta politika i ideološka retori-

ka koju crkva koristi u velikim

količinama - kaže dr Milivoj

Bešlin, istoričar, odgovarajući

naPobjedinopitanje.

On ističe da je njima kao i nji-

hovim ruskim pokroviteljima

uinteresuzadržavanjestatusa

quo, dakle, stanja tzv. zamr-

znutog konflikta.

-Prekoneriješenogkosovskog

problema se postiže nekoliko

Istoričar dr Milivoj Bešlin

smatra da je u retorici u

odnosu na Kosovo, motiv

crkve u jednoj posve dru-

goj ravni.

- Zbog toga što ne treba

njima Kosovo, već stalni

samosažaljivi nacionali-

stički narativ, crkva, Rusija

i desnica u političkom i

intelektualnom smislu

zagovaraju nerješavanje

kosovskog pitanja - kaže

Bešlin.

Kome

odgovara

konflikt

- Bez obzira što stavovi

crkve o Kosovu proizila-

ze iz iracionalnih razloga:

carstvo nebesko, koli-

jevka srpstva..., ona neće

odustati od njih. Prosto

zbog toga što takav

stav podrzava, nažalost,

veliki broj ljudi - sma-

tra Aleksandar Popov,

kopredsjednik Igmanske

inicijative.

Iracionalni

razlozi

stvari: omogućava Rusiji da

utičenapolitičke i ekonomske

prilike u Srbiji, pomažu ruske

namjere da se destabilizuje

Balkan i preko njega vrši de-

stabilizacija Evrope; dalje, ne-

riješeni kosovski problem je

stalni izvor nestabilnosti i na-

cionalističkog ekstremizma u

Srbiji, čime se konstantno ge-

neriše nacionalistička plima

kao i antizapadna i rusofilska

orijentacija kod građana Srbi-

je - kažeBešlin.

Prema njegovim riječima,

,,srpski nacionalistički proje-

katjesvakiputdobijaokadaje

slušao crkvu, ali je Srbija u

svakoj od tih prilika bila gu-

GROZNI

Četvorica ekstre-

mista pokušala su da uzmu

za taoce vjernike u Crkvi Sv.

Arhangela Mihaila u Gro-

znom, ali su tokom akcije

specijalnih snaga svi ubijeni,

saopštio je predsjednik Čeče-

nije Ramzan Kadirov.

- Ekstremisti su ušli u crkvu i

željeli su da zarobe prisutne.

Sva četvorica su elimini-

sani - rekao je predsjednik

Čečenije, republike na jugu

Ruske Federacije.

Dodao je da je jedan polica-

jac podlegao povredama i da

je jedna osoba u crkvi teško

povrijeđena.

Kadirov tvrdi da su ekstremi-

sti dobili naređenje za napad

od jedne zapadne zemlje,

prenosi Tas.

- Preduzete sumjere da se

ekstremisti identi ikuju, a

oko crkve je postavljen kor-

don - rekao je Kadirov.

bitnik, i društvo i građani“.

Rješenje kosovskog pitanja je

pitanjebroj jedanza srpski dr-

žavni vrhnezato štooni toho-

će, već zato što je tim rješe-

njem uslovljeno kretanje ka

EU.

Crkva cinično spočitava da

predsjednik Srbije i ni jedna

vlast do sada nijesu vratili na-

rod da živi naKosovu, a ona ni

jedno zasijedanje Sabora (koji

traje oko dvije sedmice) nije

održala u Pećkoj patrijaršiji,

već samo tamo počnu zasije-

danje i već sjutradan dolaze u

Beograd. Nemaprimjerada se

dio crkvene administracije iz

Beograda preselio na Kosovo

ili da su to učinile vladike koje

kritikuju sve ono što dolazi sa

zapada kao rješenje.

UTICAJ

Analitičar regionalnihodnosa

Aleksandar Popov podsjeća

da jemiješanja crkve u držav-

ne poslove bilo i u ranijimpe-

riodima.

- Svi sumorali da vode računa

outicajucrkveu javnosti, čak i

Đinđić - za vrijeme njegovog

mandata je uvedena vjerona-

uka u škole. pomogao je i iz-

gradnju Hrama Svetog Save -

podsjećaPopov zaPobjedu.

On ističe da niko od onih koji

su na vlasti ne smije da potci-

jeni uticaj crkve u narodu, što

je jedan od razloga zašto se

crkvamiješa udržavni posao i

nebavi sesamopitanjimakoja

su vezana za crkvu i religiju.

- To je bilo i u vrijeme vladavi-

ne Vučića, kada je potpisan

Briselski sporazum bio je mi-

tingnaTrguRepublikegdjesu

Amfilohije i druge vladike

upućivali kletve Vučiću. Vlast

je svjesna tog uticaja i svojim

odnosompremacrkvi onado-

prinosi da crkva radi to što ra-

di - kažePopov.

Navodeći da će se sudbina ove

vlade prelomiti na pitanjuKo-

sova, Popov kaže da kako god

por i crkve i dobrog dijela svo-

je stranke i desno orijentisa-

nog biračkog tijela koji,

nažalost, možda čini i većinu

ukupnog broja stanovništva –

navodi Popov.

Napitanjezaštojecrkviuinte-

resuda sene riješiKosovo, već

da bude zamrznuti konflikt,

Popov odgovara da se crkva

oduvijek tako ponašala i sjeća

se da je jednom prilikom i pa-

trijarh Irinej rekao da Kosovo

treba da se vrati makar i oruž-

jem.

- Naravno, tu bi ginula tuđa

djeca jer on nema svoje i ne bi

išao u taj rat i sada šta košta da

košta - kažePopov.

On navodi da je nedavno na-

pravljena jedna studija gdje su

jasne i ekonomske i populaci-

one posljedice odustajanja od

evrointegracija, ali i dabi neri-

ješenkonfliktdoveodotogada

,,Srbija propadne kao država,

izgubi mladost, evropsku per-

spektivu i finansijsku potpo-

ru“.

-Oponenti treba todapročita-

ju jer su posljedice date argu-

mentovano–kažePopov.

Oponenti iz crkvenog desnog

krila posljedice vide samo u,

kako kažu, ,,otimanju svete

srpske zemlje“, ali nemajuod-

govor kakve posljedice trpe

ljudikojinadijeluKosovastal-

no žive unekomstrahu.

Crkva će se javno buniti i pra-

vitimitingezaupokojenjevla-

de dok ih ne posjeti poreska

inspekcija, jer se SPC-u gleda

kroz prste kada ne plaćaju po-

rez.

(NE)MOĆ

Ipak, zašto poslije svega vlast

dopušta da se SPC miješa u

rješenje kosovskog pitanja?

- Nijesam siguran da vlast do-

pušta, SPC je odavno zauzela

veliki dio javnog prostora za

sebe - konstatuje dr Bešlin.

Navodeći da je u prvomkrugu

to bilo krajem 80-ih i počet-

kom ratnih 90-ih, kada je cr-

kvabilakonstitutivnidiosave-

za elita koji je sprovodio ratnu

politikuuciljurealizacijeveli-

kodržavnog koncepta.

- Poslije pada Miloševića,

2000. godine, SPC značajno

uvećava svoj uticaj vršeći

otvoreni pritisak i na državu i

na društvo. U takvim okolno-

stima nije lako, posebno ako

pretendujete na desni dio po-

litičkog spektra, da se suprot-

stavite direktno crkvi - zaklju-

čujeBešlin.

VioletaCVEJIĆ

daVučićprelomi,jedandiopo-

pulacije neće biti zadovoljan.

- Ako idemo u pravcu evrop-

skih integracija pa napravi

ustupke, naići će na veliki ot-

Srbija je svaki put gubila

kada je slušalacrkvu

Ekstremistiubijeni

poslijepokušaja

dauzmu taoce

Osujećen teroristički atak u Čečeniji

PatrijaršijaSPC

Aleksandar

Popov

Milivoj

Bešlin