Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 20. maj 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA

–Podrškapoljo-

privrednicima i razvoj sela

visoko suna listi prioriteta

lokalneuprave. Zaprotekle

tri godineopština jeuzpo-

moćdržave za tunamjenu

izdvojilavišeodpetmiliona

eura - kaže sekretar zapri-

vreduBudimirBajčetić.

Agrobudžetopštinezaovugo-

dinu iznosi 302.300eura, a re-

alizovaće se kroz 24mjerepo-

drške.

– Najveći procenat se odnosi

napodršku stočarstvu, višeod

50 odsto. Za voćarstvo je pla-

nirano je oko 18 odsto, ratar-

stvo, povrtarstvo i organsku

proizvodnjuoko13odsto, pče-

larstvookošetodsto i zaostale

mjere oko 19 procenata – na-

vodi Bajčetić.

MJERE

Za subvencije za mlijeko na-

mijenjeno je 69.000 eura, uz-

goj priplodnih junica i tov ju-

nadi i bikova 60.000 eura,

proizvodnju jagodičastog vo-

ća25.000eura, apodrškupro-

izvodnji kontinentalnog voća

20.000 eura. Ratarima je na-

mijenjeno 20.000 eura, pčela-

rima15.500eura,pomoćporo-

dičnim gazdinstvima u zaštiti

pljevaljskog sira 15.000 eura.

Organska proizvodnja biće

podržana sa 9.000 eura.

-Zamjerezapoboljšanjekvali-

teta života u ruralnimpodruč-

jima 8.200 eura, za finansira-

nje projekata u poljoprivredi

8.000 eura, modernizaciju po-

ljoprivredne proizvodnje i za-

dovoljavanje standarda u sto-

čarstvu 7.000 eura, osiguranje

registrovanih poljoprivredni-

ka6.000eura, nabavkuvisokih

tunela i profesionalnih plaste-

nika 5.000 eura, podršku u na-

bavci opreme za navodnjava-

nje 5.000 eura, programu

prerade poljoprivrednih proi-

zvoda 5.000. Iz opštinske kase

za podrškuproizvodnji povrća

i šampinjona namijenjeno je

4.000 eura, zaštitu oznaka po-

rijekla pljevaljskog sira 2.500

eura, posjetu sajmovima 2.000

eura, za regionalnu izložbu

meda 2.000 eura. Bračnim pa-

rovima u ruralnimpodručjima

biće dodijeljeno 1.600 eura, a

proizvođačima rasada povrća,

cvijeća i ljekobilja 1.500. Među

planiranim stavkama su agro-

hemijska analizu zemljišta za

koju je namijenjeno 1.000 eura

i osiguranje poljoprivredne

proizvodnje 1.000 eura - kazao

jeBajčetić.

UČINAK2017.

Agrobudžet opštine za 2017.

godinu iznosio je 302.300 eu-

ra. Ukupno je podnijeto 1.206

zahtjeva za subvencije i obra-

đenispiskovizaprosječno202

kooperanta (mjesečno) u četi-

rimljekare.

– Za subvencije je isplaćeno

oko 285.000 eura, od čega se

za obaveze iz 2017. godine od-

nosi 188.000 eura, a za obave-

ze iz prethodnog perioda

97.000. Najveći dio je isplaćen

za mjere iz stočarstva oko 57

odsto, voćarstva 15 odsto, ra-

tarstva, povrtarstva i organske

proizvodnje 11 odsto, pčelar-

stva pet i ostalemjere 12 odsto

–kaže sekretar Bajčetić.

Po njegovim riječima, dokaz

da opština kontinuirano brine

o razvoju sela jesu mjere koje

je sprovodila tokom protekle

tri godine. U tom periodu

isplaćeno je oko 767.000 eura

za subvencije.

– Osim subvencioniranja po-

ljoprivredneproizvodnje,op-

ština u izgradnju i održavanje

seoske infrastrukture uložila

je za tri godine oko 2.000.000

eura. Lani je ta stavka iznosila

oko 736.000 eura. Ulaganja

Ministarstva poljoprivrede i

ruralnog razvojauprošloj go-

dini iznosila su više od

1.240.000 eura, od toga za

subvencije i ruralni razvoj

oko 935.000 eura i kroz

IPARDlikeprogram(26kori-

snika) oko 308.000 eura (za

posljednje tri godine oko

2.530.000 eura). Ukupna ula-

ganja opštine iMinistarstva u

prošloj godini iznosila su oko

2.263.000 eura, dok je za po-

sljednje tri godine ukupno

uloženo oko 5.300.000 eura –

naglašavaBajčetić.

MLJEKARI

U 2017. godini, četiri mljekare

su otkupile 2.203.570 litara

mlijeka. Odobrena susredstva

za uzgoj 635 grla priplodnih

junica i za tov 45 junadi (za tri

godine 1.942 grla priplodnih

junica i 154 grla junadi za tov),

38aparatazamužu(uposljed-

nje tri godine 188 muzilica),

kao i 35 muzilica preko pro-

jekta prekogranične saradnje

– ukupno 223 muzilice, adap-

taciju četiri objekta za proi-

zvodnju sira (sada ima oko 35

mini sirara koje zadovoljavaju

standarde).

- Za nabavku 4.220 sadnica

kontinentalnog voća (od 2014.

nabavljeno 20.820 sadnica), za

podizanje oko šest hektarama-

linjaka (oko 10 hektara jagoda-

stog voća), nabavku sitne me-

hanizacije (94 trimera, 92

prskalice za hemijsku zaštitu,

83 kopačice), za žetvu 189 hek-

tara žitarica, od toga 28 poljo-

privrednika u organskoj proi-

zvodnji na površini od 104

hektara (najviše uCrnoj Gori ),

nabavkusjemenatravno-djete-

linskih smješa i podršku sjetvi

žitarica za udaljena područja –

podrška 100 odsto (30 hektara

TDS i 35hektara žitarica) za tri

godine 72 hektara TDS i 69

hektara žitarica, 32 plastenika

(za tri godine 86plastenika), 16

mladih pčelara za 48 pčelinjih

društava(zatrigodinepodržali

56mladih pčelara za kupovinu

203 košnice sa pčelinjimdruš-

tvima, 36topionikazapčelare),

a osiguranje 41 registrovanog

poljoprivrednika, 29 agregata

zastruju(62za tri godine)–ka-

zao jeBajčetić.

NAGRADE

PrvičovjekSekretarijataističe

danezapostavljajupromociju

nadaleko poznatih pljevalj-

skih proizvoda i obuku proi-

zvođača.

- Naši poljoprivrednici su do-

bili prestižne nagrade u Crnoj

Gori i zemljama regiona (veli-

ke zlatne medalje i zlatne za

pljevaljski sir na Sajmu u No-

vom Sadu, za voćne rakije na

najprestižnijim izložbama i

sajmovima…). Organizovali

smo i podržali organizovanje

manifestacija: Dani pljevalj-

skog sira, Regionalna izložba

meda, pčelinjih proizvoda i

pčelarske opreme, Prva kosa

Crne Gore, Dani pljevaljske

mirisne ruže. Opština je bila

partner na Novogodišnjem

sajmu lokalnih proizvoda u

Nikšiću… - kažeBajčetić.

Ove godine za promociju po-

ljoprivrednihproizvodaiobu-

ku poljoprivrednika biće iz-

dvojeno 9.000 eura.

Na Prvoj nacionalnoj konfe-

renciji o poljoprivredi i rural-

nom razvoju Crne Gore, odr-

žanoj u Nikšiću, opština je

dobila nagradu MOBA, kao

najuspješnija uCrnoj Gori, po

programu i mjerama podrške

poljoprivrednicima.

-Saostalimakterimaposveće-

no ćemo raditi na unapređe-

njuuslovaživota i radana selu

kroz povećanje mjera podrš-

ke, korišćenje evropskih fon-

dova - kažeBudimir Bajčetić.

A. SADOVIĆ

Budimir

Bajčetić

PLJEVLJA:

Sekretar za privredu Budimir Bajčetić o ruralnom razvoju

Uselauloženo

5,3milionaeura

Agrobudžet opštine za ovu godinu iznosi

302.300 eura, a realizovaće se kroz 24

mjere podrške. Na različite vrste pomoći

mogu računati stočari, pčelari, ratari,

voćari, proizvođači sira, bračni parovi

koji žive na selu. Važan segment

je promocija naših proizvoda

i obuka proizvođača – kaže

Bajčetić

UNAPRIJEĐENŽIVOT

NASELU:

Pljevlja

– Uz pomoć Ministarstva

poljoprivrede završen je

postupak za dobijanje

oznaka porijekla tako da je

od prošle godine pljevalj-

ski sir, uz njeguški pršut,

postao jedini zaštićeni

poljoprivredni proizvod u

Crnoj Gori – kaže Bajčetić.

Priznanjeza

pljevaljskisir

Na Prvoj konferen-

ciji o poljoprivredi

i ruralnomrazvoju

CrneGore, održanoj

uuNikšiću, opština

Pljevlja je dobila

nagraduMOBA, kao

najuspješnija uCrnoj

Gori po programu

imjerama podrške

poljoprivrednicima

28

pljevaljskih

poljoprivrednika

bavi se organskom

proizvodnjomna

površini od 104

hektara