Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 40 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 19. maj 2018.

Hronika

,,Čelebić“, koji je sadržao oba-

veze obje strane.

- U vrijeme kada je ugovor za-

ključen, nijesam radio kao

glavni administrator – kazao

jeVuković uodbrani.

A.G.

PODGORICA

–Provjera

dokazaponuđenihuzoptuž-

nicuprotiv četvorice itali-

janskihdržavljanakoji subi-

li angažovani zakompaniju

A2A, a terete se zakrivično

djelozloupotreba službenog

položajauprivrednompo-

slovanju, zakazana je za 10.

jul - kazala je zaPobjeduviši

savjetnikzaodnose sa jav-

nošćuVišeg sudauPodgori-

ci AidaMuzurović.

Ona je pojasnila da je provjera

optužnice zakazana za nešto

manjeoddvamjesecazatoštose

pozivi za prisustvovanje ovom

ročištu optuženima šalje putem

međunarodne pravne pomoći s

obziromdaživeuItaliji.

Viši sud je u februaru vratio

Tužilaštvu ovu optužnicu uz

obrazloženje da je to urađeno

zbog „administrativnih nedo-

stataka“. Nakon toga je Speci-

jalno tužilaštvo izmijenilo op-

tužni akt i krajem aprila ga

proslijedilo Suduna ocjenu.

Tužilaštvo je sredinom janura

podiglo optužnicu kojom su

obuhvaćeni bivši izvršni di-

rektor EPCGEnrikeMalerba,

bivši finansijski direktori Fla-

vioBjanko iMasimoSala i biv-

ši izvršni direktorA2ARenato

Ravaneli.

Mjesec prije okončanja istra-

ge, Tužilaštvo je odustalo od

krivičnog gonjenja kompanije

A2A i tri crnogorska državlja-

nina iz Elektroprivrede Crne

Gore, koji suse takođesumnji-

čili za zloupotrebupoložaja.

Istraga je obustavljena protiv

bivšeg koordinatora glavnog

finansijskog direktora Slobo-

dana Tanasijevića, rukovodi-

teljke Direkcije za finansije

Venke Janjušević i rukovodi-

teljke Direkcije za računovod-

stvoiporezeVojkeĆalasan,jer

je utvrđeno da nijesu učestvo-

vali unezakonitimradnjama.

Četvorica optuženih terete se

da su zloupotrijebili službeni

položaj prilikom potpisivanja

ugovora o konsultantskim

uslugamaioštetileElektropri-

vredu Crne Gore za višemili-

onski iznos u korist italijan-

skihkompanijaA2A,A2AReti

eletrika i BAIN–Milano.

ItalijanskakompanijaA2Ajeu

okviruporavnanja vratila 4,34

miliona eura za konsultantske

usluge.

Istraga u ovom slučaju pokre-

nuta jenaosnovudokumenta-

cije koju je u oktobru 2014.

godine Vrhovnom državnom

tužilaštvu dostavio skupštin-

ski Odbor za ekonomiju, na-

kon kontrolnog saslušanja o

konsultantskim ugovorima

Elektroprivrede.

B.R.

PODGORICA

–Vanpretre-

snovijećeVišeg sudapono-

vo jeodlučilodabraći Pre-

dragu i JankuVukadinoviću

produži pritvor zadvamje-

seca zbog sumnjeda sudio

kriminalneorganizacijeko-

ja stoji iza likvidacijeMiloša

Šakovića (32) upodgorič-

komlokalu ,,Forum“ 31.

martakada je slučajno stra-

daoRadivojeJovanović (41).

Ovo je zaPobjedupotvrdio

branilacbraćeVukadinović,

advokatVeliborMarković.

Viši sud je početkommaja do-

nio odluku o produženju pri-

tvora ali jeApelacioni suduki-

nuo rješenje.

Advokat Marković navodi da

vanraspravno vijeće Višeg su-

da u najnovijem rješenju nije

postupalo po „nalozima dru-

gostepenog suda i naveloumi-

šljajnu uzročno posljedičnu

vezu između iznajmljivanja

auta i stana za koje se terete

braća Vukadinović i izvršenja

krivičnog djela“.

-Samačinjenicada suVukadi-

novići iznajmili automobil od

rentakara i stan ne znači da su

znali da će oni biti korišteni u

izvršenju krivičnog djela –

smatra advokatMarković.

Prema njegovim riječima, no-

vitet uposljednjemrješenju je

da je pritvor braći Vukadino-

vić produžen zbog mogućeg

uticaja na svedoke, odnosno

zbogmogućegometanja istra-

ge.

-Ranije imjepritvorpridužen

zbog opasnosti od bjekstva,

opasnosti ponavljanja krivič-

nog djela i visine zaprijećene

kazne –kazao je advokatMar-

ković.

Onjenajaviožalbuinaovorje-

šenje.

Dosadaodpetidentifikovanih

članova ove organizacije

uhapšeno je četvoro, dok se za

direktnim izvršiocem likvida-

cije, tridesetpetogodišnjim

Podgoričaninom MarkomJo-

vanovićemi dalje traga.

Prema nalazima iz istrage,

braća Vukadinović bila su za-

dužena za nabavku rentakar

vozilamarke„citroen“.Oni su,

kako se osnovano sumnja, do-

vezli Jovanovića do centra

grada i odvezli ga nakon zloči-

na. Do tih podataka policija je

došla pregledanjem snimaka

sa nadzornihkamera.

Šaković jeubijenu centrugra-

da naočigled brojnih gostiju

lokala ,,Forum“ ali i djece koja

su se igrala na obližnjemtrgu.

Samo dva dana kasnije, polici-

ja je uhapsila braću Predra-

ga i Janka Vukadinovića za

koje se sumnja da su dio ove

kriminalne organizacije.

Predrag Vukadinović je u spe-

cijalnom tužilaštvu negirao

krivicu, dok se stariji Vukadi-

nović branio ćutanjem.

Osim braće Vukadinović, kri-

vične prijave podnijete su i

protiv Marka Jovanovića

osumnjičenog da je direktni

egzekutor i koji se nalazi u

bjekstvu, kao i protiv Drago-

ljuba Ćetkovića i Kristine Br-

nović.

B.R.

ARHIVA POBJEDE

Vanpretresno vijeće Višeg suda ponovo donijelo rješenje o produženju

pritvora okrivljenima za učešće u likvidaciji Miloša Šakovića

BraćaVukadinovićnemoguna

slobodudanebi uticali na istragu

SaprivođenjaVukadinovića

Viši sud

HERCEGNOVI

–DržavljaninKosovaA. S. (33), saprebivali-

štemuTivtu, uhapšen jeuHercegNovomzbog sumjeda je

počiniodvije teškekrađe.

Osumnjičeni se tereti da je u oktobru 2017. godine iz kuće I. B.

ukrao televizor i ruter. Ukradene stvari je prodao na pijaci u

Tuzima.

Nanjegovojmeti našla se i kućaJ. P. useluZabrđenapoluostrvu

Luštica, odakle jeukraofrižider,muzičkulinijuibaterijskulam-

pu.

Prilikom pretresa u stanu A. S. oduzet je veći broj predmeta za

koje se predpostavlja da suukradeni.

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni počinio više krađa u

Tivtu.

C.H.

PODGORICA

–Tridesettro-

godišnjiV. J. izPodgorice

uhapšenje jer jepretresom

njegovogstanaporonađenpi-

štolj „makarov“ ipetkomada

municijerazličitogkalibra.

Protiv njegovog sugrađanina I.

K. podnijeta jeprekršajnaprija-

vazbogdroge.

Kakosenavodiusaopštenjupo-

licije,17.majapodgoričkapolici-

ja jeponaredbi sudijeza istragu

pretresla stan V. J. i pronašla

oružje.

Njemu se na teret stavlja da je

počiniokrivičnodjelonedozvo-

ljenodržanjeoružjaieksploziv-

nihmaterija.

Pretresom vozila „ford fiesta“

za čijim upravaljačem je bio I.

K.oduzetoje4,6gramaskanka.

C.H.

PLJEVLJA

- Granična polici-

ja u Pljevljima juče je uočila D.

J. (54) iz tog grada kako neza-

konito prelazi granicu, a to-

kom kontrole njegovog vozila

zaplijenjen je etanol vrijedan

od43.000 eura.

Kako se navodi u saopštenju

policije, u rejonu sela Vukovo

brdo, uočeno je vozilo „merce-

des 609“ pljevaljskih registar-

skih oznaka, a vozač je pobje-

gao kada je vidiopolicajce.

Nakon što su ga pronašli, utvr-

dili su da je nezakonito prešao

državnugranicu izSrbijeuCr-

nuGoru.

Pregledom vozila pronađena

je veća količina paketa na koji-

ma piše etil-alkohol koncen-

tracije 96 odsto.

- O događaju je obaviještena

kriminalistička policija u

Pljevljima,kojajekonstatovala

da se u vozilu nalazilo više od

3.286 litara etanola i jednama-

šina za mljevenje kukuruza,

vrijedna oko 420 eura. Vrijed-

nost oduzete robe procijenje-

na je na iznos od 43.118 eura –

saopštili su iz policije.

C.H.

Zakazano razmatranje dokaza koje je specijalno

tužilaštvo prikupilo protiv bivših direktora A2A

Italijani pred

sudom10. jula

UPljevljima

zaplijenjen

etanol

vrijedan

43.000

atoru glavnog grada

ŽeljkoVuković

nio

štete

Pretresi u Podgorici

Krao frižidere,

televizore, lampe...

Državljanin Kosova uhapšen u Tivtu

Oduzet pištolj

imarihuana