Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 40 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 19. maj 2018.

Hronika

SOFIJA

-Napitanje crnogor-

skihnovinarauSofiji, da li

slučaj SvetozaraMarovića

opterećujeodnoseCrneGore

i Srbije, srpskapremijerka,

AnaBrnabić jeodovorilada

nepostojeproblemi.

- Mi smo uvijek otvoreni za di-

jalog.Imamodličnuistalnuko-

munikaciju sa premijeromCr-

ne Gore. Važno je da imamo

stalnu komunikaciju, otvoren

dijalog i da svi zajedno radimo

na tome da region bude stabi-

lan - kazala je ona.

Odgovarajući napitanjeda li će

i kada biti izručenje, Brnabić je

kazala da to nije njena nadlež-

nost.

- Što se tiče izručenja to je do

pravosudnih organa i ta odluka

je u ovom trenutku van Vlade

RepublikeSrbije-kazalajeona.

ZaMarovićemjesredinomma-

japrošlegodineraspisanacrve-

na Interpolova potjernica kako

bi kaznuodslužiouSpužu.

On je sporazumom koji je pot-

pisao sa Specijalnim tužilaš-

tvompriznaodajeorganizovao

kriminalnu grupu, koja je bud-

vanskoj opštini nanijela više-

milionsku štetu.

Istim sporazumom kojim je

trebalodauplati1.100.000,Ma-

rović je pristao da odleži tri go-

dine i devet mjeseci zatvora.

Njegovi advokati u nekoliko

navarata saopštili su da seMa-

rović liječi u Beogradu i da nije

umogućnosti da se javi na izdr-

žavanje kazne.

M. J.

PODGORICA

–ProtivdvojicemaloljetnikaL.V. iL.L. izPodgo-

ricepodnijetesuprijavezbognasilničkogponašanja.

Kako se navodi u saopštenju polcije, Podgoričanin K.V. (25) je 20.

aprilapodnioprijavuprotiv višemaloljetnikaukojoj jenaveoda su

ga napali 13. aprila oko 19 u ulici Vuka Mićunovića, na parkingu

Osnovne školeVladimirNadzor.

On je saopštio da sumunanijeli više povreda i da je biona liječenju

naOdjeljenjuzaortopedijuKliničkogcentra.OsimL.V. iL.L. iden-

tifikovana su još dvojicamaloljetnika ali oni nijesuobuhvaćeni pri-

javomjernemaju14godinapanemogukrivičnoodgovarati.

C.H.

BAR

–Barskapolicija je juče samonekoliko sati odkrađeko-

ja jepočinjenau firmi „Intersport“uhapsila četiri osobe

zbog sumnjeda stoje iza togdjela.

Privedeni su A. P. (30), A. K., M. M. (20) svi iz Podgorice i N. R.

(19) izDanilovgrada.

- Ove osobe su po unaprijed postignutomdogovoru, sa jasno de-

finisanom ulogama u namjeri sticanja protivpravne imovinske

koristi, 17. maja ušle u radnju „Intersport“. Oni su, kako se sum-

nja, jedandioartikalaukrali ali su ihzaposleni spriječili udaljem

vršenjuovog krivičnog djela –navodi se u saopštenjupolicije.

Istražitelji suprvouhapsili A. P. i nakon toganjegov saučesnikN.

R. je zaposlenima „Intersporta“ vratiodioukradenihpredmeta.

Policija je ubrzo identifikovala i još dvojicupomagača.

Kako se sumnja, N. R. i A. K. su zajedno u saizvršilaštvu sa A.K. i

M.M, i prije nekolikomjeseci opljačkali „ Intersport“.

C.H.

Odluka o izručenju bivšeg funkcionera

DPS-a pravosudnimorganima

BAR:

Uhapšene četiri osobe

Prijava protivPodgoričanina

Brnabić: Slučaj Svetozar

Marovićnijeproblem

zaCrnuGoru i Srbiju

Osumničeni da

suudvanavrata

opljačkali „Intersport“

Maloljetnici nasrnuli

na sugrađanina

PODGORICA

- Apelacioni

sudpotvrdio jeoslobađajuću

presudubivšemadministra-

toruglavnoggradaŽeljku

Vukovićuda je zloupotrije-

biopoložaj i oštetiobudžet

za 1,6miliona euraukorist

firme ,,Čelebić“prilikomiz-

gradnjeTržnog centra ,,Ba-

zar“.

To je za Pobjedu potvrdio nje-

gov branilac advokat Milenko

Raspopović.

BEZDOKAZA

On je naveo da su od početka

tvrdilidasuoptužbeneosnova-

ne i da je optužni akt zasnovan

na dokazima koji su proizvolj-

ni, paušalni i neutemeljeni.

- Kao branilac sam zastupao

stavkojisupotvrdiliVišiiApe-

lacioni suddanemadokazada

je počinjeno krivično djelo.

Ovakva utuženja kao u kon-

kretnoj optužnici su vrlo opa-

sna jer unose nesigurnost u

pravni sistem – kazao je Ras-

popović.

Vijeće sutkinje Vesne Pean

oslobodilo je Vukovića, ali je

Tužilaštvo uložilo žalbu na

ovuodluku.

Sutkinja Pean je 23. novembra

prošle godine u obrazloženju

oslobađajućeodlukenavelada

nije bilo dokaza da je Vuković

počinio krivično djelo kako je

topredstavljeno optužnicom.

-Nijedokazanoda jeoptuženi

postupao s umišljajem i da je

oštetio opštinu, a pribavio ko-

rist kompaniji Čelebić. Uugo-

voru o zajedničkoj izgradnji

između glavnog grada D.O.O.

,,Čelebić“ vidi se ko je investi-

tor, suinvestitor i jasna su na-

vedenaprava iobavezeugovo-

renih strana - obrazložila je

sutkinjaPean.

PRVOSTEPENAODLUKA

Prema navodima optužnice,

Vuković se teretio da je zlou-

potrebom službenog položaja

omogućio firmi „Čelebić“ da

ne plati komunalne takse za

zauzimanje javne površine

prilikom izgradnje tržnog

centra ,,Bazar“ u Bloku 5 i na

taj načinnanio štetubudžetu.

Vuković je u odbrani ispričao

da je Bazar izgrađen u privat-

no-javnom partnerstvu, zbog

čega se javne površine mogu

koristiti bez naknade.

On je tada kazao da je opština

Podgorica tri puta objavljivala

tender i niko se nije javio. Na-

kon toga, Skupština glavnog

grada je dala saglasnost da se

zaključi ugovor sa firmom

PODGORICA

–Na suđenju

DavoruZlatičaninu, Gledisu

Čekaju iĐorđijuŠunjeviću,

okrivljenima za tuču sa re-

darimaDemokratskog fron-

ta, juče suodržane završne

riječi upodgoričkomOsnov-

nomsudu.

Kako je za Pobjedu kazao ad-

vokat Lazar Aković, u srijedu

će biti objava presude.

On je u završnim riječima na-

veodanijedokazanoda jenje-

gov branjenik počinio krivič-

nodjelo.

- Na odgledanom snimku se

vidi da je Šunjević ponižen i

napadnut – precizirao je Ako-

vić.

On je podsjetio da je Zlatiča-

nin tokom postupka negirao

krivično djelo kojemu se stav-

lja na teret i za njega zatražio

oslobađajućupresudu.

- Osim iskaza svjedoka Rada

Bulatovića datog u istrazi, ni-

jedan od brojnih saslušanih

svjedoka nije potvrdio navode

optužbe –kazao jeAković.

Verbalni sukob između Zlati-

čanina, Šunjevića i Čekaja sa

jedne i redara DF-a sa druge

strane a potom i tuča desili su

naugluHercegovačkeiNjego-

ševe ulice 15. juna prošle godi-

ne.

Na suđenju su saslušani poli-

cijski službenici i pregledani

su video zapisi.

Policijski službenici su pred

sudijomĆetković kazali dani-

jesu bili očevici tuče jer su na

mjesto događaja došli nakon

što su Nikezić i Gojković na-

padnuti, kazao je advokat

Aković.

Pregledom video zapisa mo-

glo se vidjeti da su redari DF-a

pratili trojicu optuženih do

njihovogautomobila,razmije-

njene su uvrede i bilo je obo-

stranog guranja i odgurivanja.

Dofizičkogobračunadošloje i

sat kasnije ispred Kliničkog

centraCrneGoregdje jeNike-

zić došao da zatraži medicin-

sku pomoć zbog povreda na-

stalihu centru grada.

Nakon incidenta uhapšeni su

Davor Zlatičanin, Gledis Če-

kaj i Đorđije Šunjević koji su,

kako se sumnja, u tuči uče-

stvovali sa jedne strane, i Goj-

ković i Nikezić na drugoj stra-

ni.

Povod za izbijanje sukoba bio

je kada su redari DF-a Gojko-

vić i Nikezić u centru grada

dobacivali Zlatičaninu, Čeka-

ju i Šunjeviću - „Đe ste Vrača-

ni“. Bilo je i dobacivanja odre-

đenihpogrdnihriječinaračun

mjesta (Vraka, Albanija) iz

kojeg su Zlatičanin, Šunjević i

Nikezić prije više od dvije i po

decenije došli uCrnuGoru.

Sudski proces vodi sudija Ra-

deĆetković.

A.G.

Apelacioni sud potvrdio oslobađajuću presudu bivšemadminist

AnaBrnabić

Saprivođenja jednogodoptuženih

Presudaokrivljenimaza tuču

sa redarimaDF-ausrijedu

Završne riječi Davoru Zlatičaninu, Gledisu Čekaju i Đorđiju Šunjeviću

Vukovićnijen

1,6milionaeur

glavnomgrad

a

ILUSTRACIJA